2
Paul Israel got'ı̨į̀ agı̨ı̨t'e-le sìı gıts'ǫ̀ awììdlà
Eyıts'ǫ hoònǫ-daats'ǫ̀-dı̨ xo tł'axǫǫ̀ Jerusalem nǫǫ̀whıhtła. Dıì t'à Barnabas wexè ahjà, eyıts'ǫ Tıtus edexè ahłà. Nǫ̀htsı̨ sedaedı t'à Jerusalem nàwhıhtła ı̨lè. Godı nezı̨ı̨ t'à dǫ eładı̨ı̨ hoghàgeehtǫǫ sìı ekǫ Nǫ̀htsı̨ wecheekeè gıts'ǫ̀ haehsı̨. Hanìkò k'agedèe gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı whatsǫǫ̀ gıts'ǫ̀ goıhde, gık'èch'a eghàlaehda ha-le eyıts'ǫ k'ètł'ǫ̀ sılaà ghàlaehda ha dehwhǫ-le t'à. Hanìkò Tıtus ededı̨ sexè at'ı̨ı̨ sìı Greece got'ı̨į̀ elı̨ kò wekwǫ̀ k'e nàweet'à ha gıìhdı-le. Dǫ gòet'ı̨ edegeetsı̨ı̨ sìı gokwǫ̀ nàat'àa nàowoò k'èts'edì ha gedı t'à eyı ghǫ gots'ı̨ı̨de ı̨lè. Eyı dǫ agedıı sìı godageeɂį̀ ha gı̨ı̨wǫ t'à gotagı̨ı̨de. Dànìghǫ Zezì-Krı wets'ıhɂǫ̀ gınàowoò tł'a ts'eèhkw'e-le ats'ejà gı̨ı̨wǫ, eyıts'ǫ gınàowoò ts'ǫ̀ anats'ede ha gogı̨ı̨hwhǫ. Hanìkò ı̨łàà-kòo gık'èhots'ı̨ı̨ɂǫ-le, hanì-ı̨dè godı nezı̨ı̨ sìı aį̀hłı̨ xè ehkw'ı naxıxè wheɂǫ ha ts'ı̨ı̨wǫ.
Dǫ k'aodèe wet'àaɂàa lagı̨ı̨t'ee sìı seyatıì weta yatı eładı̨ı̨ nègı̨ı̨ɂǫ nıìle. (K'aodèe dànì gìgaat'ı̨ ghàà sınì eładı̨į̀ agele ha dìì, Nǫ̀htsı̨ sìı dǫ dànì gìgaat'ı̨ ghàà dǫ sınìyaehtı nıìle.) Į̀le, hanì nıìle, Peter godı nezı̨ı̨ xè Israel got'ı̨į̀ ts'ǫ̀ awììdlà lanì, sı̨ sı godı nezı̨ı̨ t'à dǫ Israel got'ı̨į̀ agı̨ı̨t'e-le sìı ts'ǫ̀ gohde gha seghàhòt'ǫǫ sìı gık'èhoèhzà. Peter yecheekeèdeè elı̨ t'à Nǫ̀htsı̨ Israel got'ı̨į̀ gota eghàlaı̨dà hǫt'e. Eyı xèht'eè sı̨ wecheekeèdeè ehłı̨ t'à Nǫ̀htsı̨ Israel got'ı̨į̀ agı̨ı̨t'e-le sìı gota eghàlaeda hǫt'e. James, Peter eyıts'ǫ John, Nǫ̀htsı̨ wecheekeèdeè denahk'e gıt'àhoòɂà gha gııtà hǫt'e. Nǫ̀htsı̨ sets'ǫ̀ sǫnıwǫ t'à hanì enıìyah eghàlaıhdà k'èhogeèhzà t'à, į̀łah Barnabas eyıts'ǫ sı̨ nàgots'ehnèe ts'ǫ goılà gı̨ı̨tǫ̀. Ełek'ę̀ę̀ ats'ı̨ı̨wǫ t'à goxı̨ Israel got'ı̨į̀ agı̨ı̨t'e-le sìı gıts'ǫ̀ ats'ede ha eyıts'ǫ ededı̨ sìı Israel got'ı̨į̀ ts'ǫ̀ agede ha, ts'edı. 10 Dǫ-teèt'ı̨ı̨ sìı t'aats'ǫǫ̀ gıts'àahdı, eyı wenats'edì ha gògedı; sı̨ hòt'a hanì eghàlaehda ha sınì whıhtsı̨ ı̨lè.
Paul Peter k'èch'a xàyaı̨htı
11 Peter, kǫ̀ta Antıoch nììtła ekò, sıì ekǫ-le ajà t'à wets'ǫ̀ dıı haehsı̨ ı̨lè, “Peter, ehkw'ı eghàlaı̨da nıìle,” wèehsı̨. 12 James dǫ mǫ̀hdaa gots'ǫ̀ goı̨hɂàa kwe sìı Peter dǫ Israel got'ı̨į̀ agı̨ı̨t'e-le xè shètı̨ ı̨lè. Hanìkò eyı dǫ nègı̨ı̨de ekò dǫ gıkwǫ̀ nàt'àa ts'ǫǫ̀hk'e agı̨ı̨t'ee sìı Peter gots'àejı̨į̀ ajà t'à, Israel got'ı̨į̀ agı̨ı̨t'e-le sìı goxè at'ı̨-le ajà. 13 Israel got'ı̨į̀ eyıì-le goxè aget'ı̨ı̨ sìı Peter xègeɂı̨ t'à, ayìı gıgha ehkw'ı-ahodıı sìı k'èch'a k'ehogeɂaà agejà. Hanì eghàlageeda t'à Barnabas ededı̨ kò ekǫ-le ajà.
14 Godı nezı̨ı̨ wek'ę̀ę̀ ehkw'ı eghàlageeda-le wek'èhoèhzà ekò dǫ hazǫǫ̀ gınadąą̀ Peter ts'ǫ̀ dıı haehsı̨, “Nı̨ Israel got'ı̨į̀ aąt'e kò dǫ Israel got'ı̨į̀ agı̨ı̨t'e-le lanì ı̨da, Israel got'ı̨į̀ k'ę̀ę̀ ı̨da-le. Eyıt'à dànìghǫ dǫ Israel got'ı̨į̀ agı̨ı̨t'e-le sìı Israel got'ı̨į̀ gınàowoò k'ę̀ę̀ aget'ı̨į̀ agı̨ı̨hɂı̨?
15 “Goxı̨ gogǫ̀hłı̨ t'à Israel got'ı̨į̀ ats'ı̨ı̨t'e, ‘dǫ eładı̨ı̨ hołı̨ı̨ k'ę̀ę̀ geedaa sìı’ gıta gots'ǫ dǫ ats'ı̨ı̨t'e nıìle. 16 Hanìkò dıı wek'èts'eezǫ hǫt'e: dǫ Moses wenàowoò k'èdìı t'à ehkw'ıì awedle ha nıìle, hanìkò Zezì-Krı wegha ehkw'ı-ahodı zǫ t'à ehkw'ıì awedle ha hǫt'e. Eyıt'à Israel got'ı̨į̀ ats'ı̨ı̨t'ee sìı goxı̨ sı Zezì-Krı gogha ehkw'ı-ahodıì ats'ejà hǫt'e, hanì-ı̨dè Zezì-Krı gogha ehkw'ı-ahodı t'à Nǫ̀htsı̨ ehkw'ıì agole ha. Moses wenàowoò k'èts'edì t'à ehkw'ıì ats'ede ha nıìle, dǫ wı̨ı̨zìı Moses wenàowoò k'èdìı t'à ehkw'ıì awedle ha nıìle t'à.
17 “Goxı̨ Zezì-Krı wet'ǫ̀ǫ̀ ehkw'ıì agodle ha ts'ı̨ı̨wǫ t'à hołı̨ı̨-hots'ehtsı̨ı̨-dǫǫ̀ ats'ı̨ı̨t'e edèts'edı nı̨dè, Zezì-Krı hołı̨ı̨ ts'ǫ̀ gohɂa ts'edıì nì-ats'edı? Į̀le ne, hanì nıìle! 18 K'achı̨ Moses wenàowoò tł'a ehda ha dehwhǫ nı̨dè, t'asìı wedıhòwhıhtsı̨ı̨ sìı seèhɂı̨ laht'ı̨, eyıts'ǫ nàowo-nàezhìı-dǫǫ̀ aht'e sek'èhoedzǫǫ̀ adehɂı̨. 19 Moses wenàowoò ts'ǫǫ̀hk'e ełaıhwho laht'e, hanì-ı̨dè Nǫ̀htsı̨ wegha ehda ha. 20 Zezì-Krı wexè dechı̨et'aa k'e ełaıhwho hǫt'e, eyıt'à sı̨ xàè ehda nıìle, hanìkò Zezì-Krı ededı̨ sedzeè yìı eda hǫt'e. T'aı̨waà sezhį̀į̀ t'à ehda gots'ǫ̀ Nǫ̀htsı̨ Weza segha ehkw'ı-ahodı t'à ehda hǫt'e. Ededı̨ sìı seghǫneètǫ t'à segha ełaı̨wo hǫt'e. 21 Nǫ̀htsı̨ wesǫnıwǫǫ sìı wedę ahłe ha dehwhǫ-le. Moses wenàowoò k'èats'ı̨ı̨t'e t'à ehkw'ıì ats'ede ha dìì-le nı̨dè Zezì-Krı k'ètł'ǫ̀ ełaı̨wo hǫt'e!”