2
Dǫ wejıı Nǫ̀htsı̨ k'èch'a hohtsı̨
Sèot'ı̨ı̨, gots'ǫ̀ K'àowo nììtła ha eyıts'ǫ wexè łą̀ą nèts'ııdè ha sìı eyı ghǫ naxıts'ǫ̀ gots'ede ha ts'ı̨ı̨wǫ. Dǫ mǫ̀hdaa ekìı ts'edıı yatıì t'à naxıta k'egedè. Nǫ̀htsı̨ weyatıì gıghǫ̀t'ǫ gedı t'à, hanì-le-ı̨dè goxı̨ godı gıghàts'ı̨ı̨ɂǫ gedı t'à, hanì-le-ı̨dè enı̨htł'è naxıts'ǫ̀ ts'ı̨ı̨tł'è gedı t'à gogedeè-agedı. Gots'ǫ̀ K'àowo hòt'a nììtła ı̨lèe ne naxègedı, hanìkò eyı ghǫ nànıahdè xè naxıgha gots'eèdı ha ts'ı̨ı̨wǫ-le. T'asìı wı̨ı̨zìı t'à dǫ wı̨ı̨zìı naxıghǫyagııɂà sǫ̀ǫ̀. Dǫ łǫ Nǫ̀htsı̨ k'èch'a hogehtsı̨ gots'ǫ̀, eyıts'ǫ dǫ wejıı Nǫ̀htsı̨ k'èch'a hohtsı̨ı̨ sìı wek'èhoedzǫǫ̀ ade gots'ǫ̀, eyı dzęę̀ nèhòkw'ı ha nıìle. Eyı dǫ wejıı sìı wedıhołè awedle ha hǫt'e. Eyı dǫ wejıı sìı t'asìı hazǫǫ̀ dǫ Nǫ̀htsı̨ gìt'ı̨ı̨ sìı eyıts'ǫ t'asìı hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ yagehtıı sìı k'èch'a k'ehoɂa xè gınahk'e ehłı̨ hadı ha. Eyıt'à Nǫ̀htsı̨kǫ̀-gocho goyìı wheda gà Nǫ̀htsı̨ aht'e edèhdı ha.
Naxıxè whıhda ekò eyı hazǫǫ̀ naxıts'ǫ̀ haehsı̨ ı̨lè. Asį̀į̀ wenaahdì? Eyı dǫ wejıı sìı ayìı ts'ıhɂǫ̀ ı̨łaà nììtła-le sìı wek'èahsǫ hǫt'e, ehkw'ı nèhòı̨wo nı̨dè wègoèht'į̀ ha. Dıì hòt'a deɂı̨į̀ Nǫ̀htsı̨ k'èch'a eghàlaeda hǫt'e, hanìkò amìı dıı nèk'e wègoèt'į̀ ch'à ayį̀į̀hwhǫǫ sìı ı̨ɂǫ̀ǫ̀ awedle gots'ǫ̀ ı̨łaà ı̨dè ayį̀į̀hwhǫ ha hǫt'e. Eyı tł'axǫǫ̀-ı̨dè eyı dǫ wejıı sìı wègoèt'į̀ ha. Hanìkò gots'ǫ̀ K'àowo Zezì nììtła nı̨dè, ededaàzhìı t'à yek'e ehsò t'à yeghǫehnè ha eyıts'ǫ enıìyah deè t'à yedıhohtsı̨ ha. Eyı dǫ wejıı nììtła nı̨dè wehłı̨ı̨ wedahxà eghàlaeda ha, ts'àhohtsı̨ xè enıìyah deè hohtsı̨ ha, eyıt'à dǫ ghǫyaeɂà ha. 10 Dǫ gıdıhołè ha sìı hołı̨ı̨ nàowoò hazǫǫ̀ xàɂaa t'à goghǫyaeɂà ha. Nàowo ehkw'ıı ghǫnegeètǫ-le xè edaxàgeeze ha gı̨ı̨wǫ-le t'à gıdıhołè ha. 11 Nàowo ehkw'ıı gı̨ı̨wǫ-le ts'ıhɂǫ̀ Nǫ̀htsı̨ t'asìı enıìyah xè goghǫyaeɂàa sìı geɂį̀ agole ha, eyıt'à dǫ wejıı gots'ǫ̀ hots'ì kò gıgha ehkw'ı-ahodı ha. 12 Eyı dǫ hazǫǫ̀ nàowo ehkw'ıı gıgha ehkw'ı-ahodı-le, hanìkò t'asìı wejıı zǫ ts'ǫ̀ nàgetso xè hołı̨ı̨ gıgha nezı̨, eyıt'à ełaàgede gha gısınìyaetı ha hǫt'e.
Naxınì nàtsoò aahwhǫ
13 Hanìkò sèot'ı̨ı̨, naxı̨ gots'ǫ̀ K'àowo naxıghǫneètǫǫ sìı kèhǫǫ̀wo gots'ǫ edaxànaxeeze ha naxį̀į̀hchì hǫt'e t'à, t'aats'ǫǫ̀ naxıgha Nǫ̀htsı̨ masì wets'ı̨ı̨hwhǫ hǫt'e. Yedàyeh Nezı̨ı̨ sìı Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ dǫ degaı aahłı̨į̀ anaxį̀į̀là t'à eyıts'ǫ naxıgha ehkw'ı-ahodı t'à edaxànaxı̨ı̨la hǫt'e. 14 Godı nezı̨ı̨ hoghànaxets'eèhtǫ eyı wet'à Nǫ̀htsı̨ naxıkayaı̨htı hǫt'e, hanì-ı̨dè gots'ǫ̀ K'àowo Zezì-Krı dànì wexè enıìyah hòɂǫǫ sìı wexè hanì naxıxè hòɂǫǫ̀ ayele ha hǫt'e. 15 Eyıt'à sèot'ı̨ı̨, nàowo hoghànaxets'eèhtǫǫ sìı weghǫ naxınì nàtso aahwhǫ. Goyatıì t'à hanì-le-ı̨dè enı̨htł'è t'à ayìı hoghànaxets'eèhtǫǫ sìı wedeahchı sǫ̀ǫ̀.
16 Nǫ̀htsı̨-Gotà goghǫneètǫǫ sìı wesǫnıwǫ t'à welǫ whìle ts'ǫ̀ ts'eeda ha edeyatıì nàtsoo goghàı̨ɂǫ, eyıts'ǫ wet'à goınì nàtsoò agǫ̀ǫ̀là. Gots'ǫ̀ K'àowo Zezì-Krı xàè ededı̨ eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨-Gotà 17 hotıì naxıdzeè nàtsoò agııle, eyıts'ǫ wet'à t'aats'ǫǫ̀ nezı̨į̀ eghàlaahda gha, eyıts'ǫ wet'à nezı̨į̀ goahde gha nàahtso welè.