3
Gogha yaahtı
Sèot'ı̨ı̨, nǫǫde t'à dıı hanaxèehsı̨ ha dehwhǫ: Gots'ǫ̀ K'àowo wegodıì nezı̨ı̨ sìı ı̨whąą̀ dǫ ta ts'ǫ̀ ats'ele gha, eyıts'ǫ naxıxè hagòjà lanì dǫ gıghǫ sìghà agedı xè gık'ę̀ę̀ geeda gha, gogha yaahtı. Eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨ dǫjıı gots'ǫ̀ hoìla hogehtsı̨ ch'à agole ha gogha yaahtı, dǫ hazǫǫ̀ gıgha ehkw'ı-ahodı nıìle t'à. Hanìkò gots'ǫ̀ K'àowo hotıì edeyatıì k'èdì hǫt'e, naxıdzeè nàtsoò anaxııle xè, wehłı̨ı̨ ch'à naxık'èdì ha hǫt'e. Dànì aahda ha naxèts'edı ı̨lèe sìı hanì aahda xè ı̨łaà haaht'ı̨ı̨ sìı gots'ǫ̀ K'àowo wet'ǫ̀ǫ̀ eyı hotıì gogha ehkw'ı-ahodı hǫt'e. Nǫ̀htsı̨ dànì goghǫneètǫǫ wek'ę̀ę̀ gots'ǫ̀ K'àowo naxıdzeè t'à ełeghǫnıahtǫǫ̀ anaxııle, eyıts'ǫ Zezì-Krı wegha hoìla kò dànì edınì nàtso ayį̀į̀hwhǫ k'ę̀ę̀ gots'ǫ̀ K'àowo naxınì nàtsoò ayııle.
Dǫ eghàlaeda ha nıwǫ-le sìı shètı̨ ha-le
Sèot'ı̨ı̨, gots'ǫ̀ K'àowo Zezì-Krı wıızì t'à dıı hanaxèts'edı: Naxıta dǫ eghàlaeda ha nıwǫ-le xè ayìı hoghànaxets'eèhtǫ k'ę̀ę̀ eda-le nı̨dè wexè aaht'ı̨-le. Dànì naxıdaà ts'ı̨ı̨dàa sìı goxèht'eè aahda ha hotıì wek'èahsǫ hǫt'e. Naxıxè ats'ı̨ı̨t'e ekò hòtł'ò eghàlats'ı̨ı̨dà ı̨lè, ekìı ts'aàkw'è whìle, eyıts'ǫ nàts'eèhdì-le t'à dǫ wı̨ı̨zìı wedıì ts'ı̨ı̨ɂà whìle. Hats'ejà whìle. Naxıta dǫ wı̨ı̨zìı gha hoezhì ats'ele ha ts'ı̨ı̨wǫ-le t'à, toò, dzęę̀, ehk'ę̀ę̀ hòtł'ò eghàlats'ı̨ı̨dà ı̨lè. Gots'àahdı naxèts'edı ha gogha ehkw'ı ı̨lè kò hanì ha ts'ı̨ı̨wǫ-le ı̨lè. Goxèahɂı̨ ha ts'ıhɂǫ̀ hanì edets'ǫ̀ eghàlats'ı̨ı̨dà. 10 T'akwe naxıxè ts'aàkw'èe ekò dıı nàowo naxıghàts'ı̨ı̨ɂǫ ı̨lè, “Dǫ eghàlaeda ha nıwǫ-le sìı shètı̨ ha nıìle,” ts'edı ı̨lè.
11 Naxıta dǫ mǫ̀hdaa gots'egeedìı xè edets'àgedı ha gı̨ı̨wǫ-le, eyıts'ǫ dǫ gıìdı-le sìı ghǫ gogede, weghǫ ets'ıìkw'o hǫt'e. 12 Dǫ hanıı sìı gots'ǫ̀ K'àowo Zezì-Krı wedahxà dıı hats'edıì gıghǫnàdats'eetì, “Haaht'ı̨-le xè edewà-aahdıı gha eghàlaahda,” gìts'edı hǫt'e. 13 Ekò naxı̨, sèot'ı̨ı̨, dıı yatı naxıghàehɂà ha: ehkw'ı eghàlaahdaa sìı weghǫ naaht'è sǫ̀ǫ̀.
14 Dıı enı̨htł'è t'à dànaxèts'edıı sìı dǫ yek'èı̨t'e ha-le nıwǫǫ nı̨dè nàweahɂǫ. Edeghǫ į̀į̀zhaelı̨į̀ ade ha t'à wexè aaht'ı̨-le. 15 Hanìkò dǫ naxıts'ǫ̀ xànıɂa k'ę̀ę̀ wets'ǫ̀ naahɂa-le, hanìkò gòet'ı̨ lanì yatı nàtsoo t'à wets'ǫ̀ goahde.
Naxıxè sìghà welè
16 Nǫǫde naxıts'ǫ̀ xàyahtı gha sìı gots'ǫ̀ K'àowo ts'èwhı̨į̀ wehòhɂǫǫ sìı t'aats'ǫǫ̀ naxıxè ts'èwhı̨į̀ hòɂǫǫ̀ ayııle. Gots'ǫ̀ K'àowo naxıxè welè.
17 Sı̨ Paul xàè sılà t'à dıı yatı nǫǫde naxıts'ǫ̀ eehtł'è hǫt'e. Senı̨htł'è hazǫǫ̀ welǫ hanì dek'enèehtł'è hǫt'e.
18 Gots'ǫ̀ K'àowo Zezì-Krı naxıts'ǫ̀ sǫnıwǫ welè.