1 Tımothy ts'ǫ̀ aatł'è
1
Sı̨ Paul, Nǫ̀htsı̨ Edaxàgolee sìı eyıts'ǫ Zezì-Krı wet'ǫ̀ǫ̀ welǫ whìle ts'ǫ̀ ts'eeda ha sìı gıdahxà Zezì-Krı wecheekeèdeè aht'e.
Tımothy, nets'ǫ̀ eehtł'è. Sexè Zezì-Krı gha eghàlaı̨da t'à, xàè seza lanet'e. Nǫ̀htsı̨-Gotà eyıts'ǫ Zezì-Krı nets'ǫ̀ sǫgı̨ı̨wǫ welè, etenegeèɂı̨ welè, eyıts'ǫ nexè sìghà hòɂǫǫ̀ agııle.
Dǫ Moses wenàowoò hoghàgogeehtǫǫ sìı gıxonehdı
Macedonıa nèk'e nawhıhtła ekò kǫ̀ta Ephesus wheęda nèehsı̨ ı̨lè. Įłaà ekǫ wheęda ha dehwhǫ. Hanì-ı̨dè dǫ mǫ̀hdaa nàowo ekǫ-le t'à dǫ hoghàgogeehtǫǫ sìı haget'ı̨ ha-le gìı̨dı. Ekìı godı hòèlı̨ı̨ t'à eyıts'ǫ gòet'ı̨ gıızì łǫ dek'eèhtł'è hanıı t'à dǫ hoghàgıahtǫ-le, gìı̨dı. Eyı hanıı ts'ıhɂǫ̀ dǫ ełets'ǫ̀ nàyagehtı t'à Nǫ̀htsı̨ wılaà k'ę̀ę̀ dǫ hoghàgeetǫ-le; gogha ehkw'ı-ahodıı zǫ t'à Nǫ̀htsı̨ wılaà ghàlats'eeda hǫt'e. Ełeghǫnıahtǫ ha dehwhǫ t'à eyı yatı naxıghàehɂǫ. Godzeè yìı hołı̨ı̨ whìle xè, goınì nezı̨ı̨ xè, eyıts'ǫ hotıì gogha ehkw'ı-ahodı xè ełeghǫnets'eètǫ ha hǫt'e. Dǫ mǫ̀hdaa eyı nàowo gıtǫ̀-le agejà, godı wet'àaɂà-le ts'ǫ̀ tł'àk'e geède. Moses wenàowoò hoghàgogeehtǫ ha gı̨ı̨wǫ eyıts'ǫ ayìı ghǫ agedıı sìı hotıì ehkw'ı ats'edı gı̨ı̨wǫ, hanìkò ayìı ghǫ gogedee sìı gınıedì-le.
Moses wenàowoò nezı̨ hǫt'e wek'èts'eezǫ, hanìkò dǫ ehkw'ıı yet'à eda nı̨dè zǫ nezı̨ hǫt'e. Dǫ ehkw'ı geedaa sìı nàowodeè gıgha adlà nıìle, wek'èts'eezǫ, hanìkò dǫ eyı nàowo k'ègedì-le sìı gıgha adlà hǫt'e: nàowo-k'eezhìı-dǫǫ̀, dǫ k'èagı̨ı̨t'e-le dǫǫ̀, Nǫ̀htsı̨ gı̨ı̨wǫ-le dǫǫ̀, hołı̨ı̨-hogehtsı̨ı̨-dǫǫ̀, hołı̨ı̨ k'ę̀ę̀ geedaa dǫǫ̀, Nǫ̀htsı̨ nàowoò gıtǫ̀-le dǫǫ̀, dǫ edetà eyıts'ǫ edemǫ ełaàgehdee, eyıts'ǫ dǫ-ełahdee-dǫǫ̀, 10-11 ełexè hołı̨ı̨ hogehtsı̨ı̨ dǫǫ̀, dǫzhìı hołı̨ı̨ k'ę̀ę̀ ełek'alagedèe dǫǫ̀, dǫ gıghǫ nàedìı dǫǫ̀, hogets'ìı-dǫǫ̀, eyıts'ǫ nàyaetıı gonı ehkw'ı xàyagehtı-le dǫǫ̀. Dǫ hazǫǫ̀ Nǫ̀htsı̨ enıìyah t'à wegodıì nezı̨ı̨ k'ę̀ę̀ hoghàgoetǫ k'èch'a eghàlageedaa sìı gıgha adlà hǫt'e. Nǫ̀htsı̨ weghàsǫts'eedıı sìı wegodıì t'à dǫ hoghàgeehtǫ ha setł'aà wheɂǫǫ̀ ayį̀į̀là hǫt'e.
Nǫ̀htsı̨ wesǫnıwǫ deɂǫ̀ǫ̀ ts'ǫ̀ Paul k'e ayį̀į̀là
12 Gots'ǫ̀ K'àowo Zezì-Krı sedzeè t'à masì weehwhǫ. Sınì nàtsoò asį̀į̀là t'à, ehkw'ı eghàlaedaa dǫǫ̀ aht'e sı̨ı̨hwhǫ t'à, eyıts'ǫ wegha eghàlaehda ha sį̀į̀hchì t'à masì weehwhǫ. 13 Įnę̀ę Nǫ̀htsı̨ wek'èch'a xàyahtı ı̨lèe, eyıts'ǫ yıdaeht'e t'à Nǫ̀htsı̨ wecheekeè dagìıhɂa ı̨lè. Hanìkò dàht'ı̨į̀-aht'ı̨ı̨ sìı wek'èehsǫ-le ı̨lè eyıts'ǫ segha ehkw'ı-ahodı-le t'à hanì eghàlaıhdà t'à Nǫ̀htsı̨ sets'ǫ̀ wedzeè eteèɂı̨ ı̨lè. 14 Zezì-Krı wets'ıhɂǫ̀ Nǫ̀htsı̨ deɂǫ̀ǫ̀ sets'ǫ̀ sǫnıwǫ t'à segha ehkw'ı-ahodıì asį̀į̀là eyıts'ǫ dǫ ghǫneehtǫǫ̀ asį̀į̀là.
15 Dıı yatı sìı hotıì ehkw'ı hǫt'e, dǫ hotıì edegha gìhchı ha hǫt'e: Zezì-Krı hołı̨ı̨-hogehtsı̨ı̨-dǫǫ̀ edaxàgole ha, dıı nèk'e ts'ǫ̀ ajà. Sı̨ sìı gıta gots'ǫ denahk'e hołı̨ı̨-hohtsı̨ı̨-dǫǫ̀ aht'e ı̨lè. 16 Eyı ts'ıhɂǫ̀ Nǫ̀htsı̨ sets'ǫ̀ wedzeè eteèɂı̨ ı̨lè. Sı̨ hołı̨ı̨-hohtsı̨ı̨-dǫǫ̀ aht'e ı̨lè kò, set'à, dǫ hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ wedzeè nezı̨ı̨ xè ts'èwhı̨į̀ godanaèhɂı̨ı̨ sìı wek'èedzǫǫ̀ adììdlà. Sexè ts'èwhı̨į̀ nıwǫ t'à, dǫ gıgha ehkw'ı-ahodıı sìı, eyıts'ǫ welǫ whìle ts'ǫ̀ geeda agììdlàa sìı Nǫ̀htsı̨ dǫ xè sıì ts'èwhı̨į̀ nıwǫ gık'èezǫǫ̀ agǫ̀ǫ̀là. 17 Gots'ǫ K'àowocho welǫ whìle ts'ǫ edaa, eładı̨į̀ ade-le, eyıts'ǫ wègaat'ı̨-le sìı, weghàsǫts'eedı welè. Gonǫ̀htsı̨ ı̨łàet'ee zǫ sìı welǫ whìle ts'ǫ̀ wexè enıìyah welè. Amen.
18 Tımothy seza lanet'e, Yedàyeh Nezı̨ı̨ dahxà neghǫ nadąą̀ xàyagı̨ı̨htı ı̨lèe k'ę̀ę̀ yatı neghàehɂà ha. Dıı yatı nets'ǫ̀ eehtł'èe sìı wek'ènedì nı̨dè, nınì nàtso xè nàowo ehkw'ıı gha hòtł'ò eghàlaı̨da ha, 19 eyıts'ǫ nınì nezı̨ı̨ xè negha ehkw'ı-ahodı k'ę̀ę̀ ı̨da ha. Dǫ mǫ̀hdaa hanì geeda-le agejà t'à Zezì gıgha ehkw'ı-ahodı-le agejà. Elà kwe k'e wetaı̨tł'ıı lagı̨ı̨t'e. 20 Hymenaeus eyıts'ǫ Alexander gıxè hagòjà. Wehłı̨ı̨ ghàgèehła, hanì-ı̨dè Nǫ̀htsı̨ k'èch'a gogede ha-le gha hoghàgeetǫ ha welì.