2
Dànì ełexè nezı̨į̀ yats'ehtı
Eyıt'à t'akwełǫ̀ǫ̀ dǫ hazǫǫ̀ gha hòtł'ò yaahtı: gıgha Nǫ̀htsı̨ weahkè, gıgha nàdaahtì, eyıts'ǫ gıgha masì dahdı. K'àowocho hazǫǫ̀, eyıts'ǫ dıı nèk'e gogha k'aodèe gı̨ı̨lı̨ı̨ hazǫǫ̀ gıgha yaahtı, hanì-ı̨dè ts'èwhı̨į̀ ts'eeda xè ts'èwhı̨į̀ goxè hòɂǫ ha, eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨ wegha degaı k'ę̀ę̀ ts'eeda ha. Hats'et'ı̨ı̨ sìı nezı̨ hǫt'e eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨ Edaxàgolee elı̨ı̨ sìı yeghǫ sìghà anıwǫ hǫt'e. Dǫ hazǫǫ̀ edaxàgeedè ha nıwǫ, eyıts'ǫ nàowo ehkw'ıı k'ègeezǫ xè gınıedì ha nıwǫ. Nǫ̀htsı̨ ı̨łè zǫ gǫ̀hłı̨, eyıts'ǫ dǫ ı̨łè zǫ Nǫ̀htsı̨ eyıts'ǫ dǫ gogha tanı wheda hǫt'e, eyı dǫ sìı Zezì-Krı hǫt'e. Dǫ hazǫǫ̀ gıhołı̨į̀ gıghǫ nahoezhe gha ełaı̨wo. Ehkw'ı nìhǫǫwo ekò Nǫ̀htsı̨ dǫ ts'ǫ̀ wek'èhoedzǫǫ̀ ayį̀į̀là. Eyı weghǫ gohde ha t'à wecheekeèdeè ehłı̨ ha sìhchì, eyıts'ǫ dǫ Israel got'ı̨į̀ agı̨ı̨t'e-le sìı nàowo ehkw'ıı k'ę̀ę̀ Nǫ̀htsı̨ gıgha ehkw'ı-ahodı ha hoghàgeehtǫ. Ehkw'ı naxıts'ǫ̀ haehsı̨, hohts'ì gohde nıìle.
Hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ dǫ edılà degaı ı̨dòo agı̨ı̨hwhǫ xè yagehtı ha geehwhǫ. Ełets'ǫ̀ gìch'ee eyıts'ǫ ełets'ǫ̀ nàyagehtıı sìı wedę agııle.
Ts'èko sìı ehkw'ı k'ę̀ę̀ nàgehtł'ı̨ ha hǫt'e. Deɂǫ̀ǫ̀ edekwìghà degehtł'ı̨-le kò, t'asìı sǫǫ̀mbaekwo eyıts'ǫ sǫǫ̀mbakweè t'à hòèlı̨ı̨ sìı t'à-aget'ı̨-le kò, eyıts'ǫ goht'ǫ dètìı t'à-aget'ı̨-le kò. 10 Hanìkò ts'èko Nǫ̀htsı̨ gha ts'eeda gedıı sìı yek'ę̀ę̀ geeda ha hǫt'e eyıts'ǫ nezı̨į̀ k'ehogeɂa ha hǫt'e.
11 Ts'èko sìı ts'èwhı̨į̀ t'asìı hoghàdııtǫ eyıts'ǫ t'aats'ǫǫ̀ ıìkw'o ha. 12 Ts'èko sìı dǫzhìı hoghàgeehtǫ ha-le eyıts'ǫ dǫzhìı gha k'àowo gı̨ı̨lı̨ ha geehwhǫ-le, hanìkò ts'èwhı̨į̀ agı̨ı̨t'e ha hǫt'e. 13 Adǫ̀ t'akwełǫ̀ǫ̀ wehòèlı̨ ne wek'èts'eezǫ, eyı tł'axǫǫ̀ Eve wehòèlı̨. 14 Eyıts'ǫ Adǫ̀ ededı̨ weghǫyahoòɂǫ nıìle. Ts'èko sìı weghǫyahoòɂǫ t'à Nǫ̀htsı̨ k'èch'a hołı̨ı̨ hòèhtsı̨ hǫt'e. 15 Hanìkò ts'èko gızaa gǫ̀hłı̨ t'à dagı̨ı̨ɂa xè t'aats'ǫǫ̀ gıgha ehkw'ı-ahodı nı̨dè, dǫ ghǫnegeètǫ nı̨dè, degaı nàowoò k'ę̀ę̀ geeda nı̨dè, eyıts'ǫ edeghǫ xàdahogedì-le nı̨dè, edaxàgeedè ha hǫt'e.