3
Dǫ k'eda-le sìı Peter k'aàt'ıì ayį̀į̀là
Įłàà taı nìı̨ɂǫ ekìıyeè k'e yatı ha nıìkw'o ekò Peter eyıts'ǫ John Nǫ̀htsı̨kǫ̀-gocho ts'ǫ̀ łegeèhtła. Dǫ ı̨łè wegǫ̀hłı̨ gots'ǫ k'eda-le sìı Nǫ̀htsı̨kǫ̀-gocho tı̨ı̨dà Wèdaat'ı̨ı̨ gòyeh ekǫ nègeèchì. Dzę taàt'eè eyı nègehtè, dǫ goyageedèe sìı sǫǫ̀mba goekè ha eyı whedaà agehɂı̨. Peter eyıts'ǫ John goyageedè ha nìkw'o ekò goaɂı̨ t'à sǫǫ̀mba goekè. Peter eyıts'ǫ John hotıì gıghàeda. Peter hadı, “Hotıì goghàı̨da,” yèhdı. Eyıt'à dǫ hotıì goghàı̨dà, t'asìı seghàgeɂà ha nıwǫ ı̨lè.
Hanìkò Peter yets'ǫ̀ hadı, “Sǫǫ̀mba sets'ǫ-le, hanìkò ayìı sets'ǫ sìı neghàehɂà ha. Nazareth got'ı̨į̀ Zezì-Krı wıızì dahxà, k'eı̨tło!” yèhdı. Yılà nıìchì gà nıìtłaà ayį̀į̀là. Ekòet'ıì eyı dǫ wekè eyıts'ǫ wekechı̨į̀ nàtsoò ajà. Yaìka xè k'edaà ajà. Goxè Nǫ̀htsı̨kǫ̀-gocho ts'ǫ̀ etłe, k'eda xè yaìka eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨ ghàsǫedı. Dǫ hazǫǫ̀ godaà k'eda xè Nǫ̀htsı̨ ghàsǫedı gıaɂı̨ ekò 10 eyı dǫ nàgeèhzhį̀. Nǫ̀htsı̨kǫ̀-gocho gà tı̨ı̨dà Gòdaat'ı̨ı̨ gòyeh t'aats'ǫǫ̀ ekǫ sǫǫ̀mba-ekèe ı̨lè, eyı at'ı̨ nàgeèhzhį̀. Eyı dǫ wexè hanàhòwo t'à, dǫ hazǫǫ̀ sıì gıgha enıìyah dìì.
Peter Nǫ̀htsı̨kǫ̀-gocho gà dǫ gots'ǫ̀ gode
11 Eyı dǫ-teèt'ı̨ı̨ sìı ı̨łaà Peter eyıts'ǫ John nàgoetǫ̀ ekò dǫ hazǫǫ̀ gıgha enıìyah t'à gots'ǫ̀ tı̨mǫgeède, Solomon wets'ǫ sagòhɂı̨ı̨-k'è ekǫ ts'ǫ̀ tı̨mǫgeède. 12 Peter gots'ǫ̀ hadı, “Israel got'ı̨į̀, dànìghǫ naxıgha enıìyah dìì? Dànìghǫ naxıgha enıìyah nàhòwo lanì goghàahda? Goxı̨ godahxà dıı dǫ k'edaà ats'ı̨ı̨là dahwhǫ nì? Deghàà Nǫ̀htsı̨ wınì k'ę̀ę̀ ts'eedaà adets'ììdlà t'à k'edaà awets'į̀į̀là dahwhǫ nì? Į̀le, haahwhǫ-le. 13 Gocho Abraham, Isaac, Jacob eyıts'ǫ gocho hazǫǫ̀ Gınǫ̀htsı̨ sìı, edecheekeè Zezì weghàsǫhoedıì ayį̀į̀là. Ełaàwı ha dǫ tł'aàwèahtı̨ ı̨lè, eyıts'ǫ k'àowo Pılate naxıts'ǫ̀ xàetłaà ayele ha nıwǫ kò naxı̨ weahwhǫ-le ı̨lè. 14 Eyı Dǫ Degaı xè Ehkw'ı Edaa sìı weahwhǫ-le ı̨lè, hanìkò eweèt'ı̨ı̨ elı̨ı̨ sìı eyı t'aa weahwhǫ ı̨lè. 15 Eyı dǫ wet'à ts'eedaa sìı ełaàwèahwho hǫt'e, hanìkò Nǫ̀htsı̨ naìdà ayį̀į̀là. Eyı hazǫǫ̀ hagòjàa sìı goxı̨ godaà agòjà hǫt'e. 16 Zezì gogha ehkw'ı-ahodı t'à dıı dǫ weghàahdaa eyıts'ǫ wek'èahsǫǫ sìı nàtsoò ajà. Zezì wedahxà eyıts'ǫ ededı̨ wet'ǫ̀ǫ̀ goınì nàtsoo t'à dıı dǫ deghàà k'aàt'ıì anajàa sìı weghàahda hǫt'e.
17 “Sèot'ı̨ı̨, wek'èahsǫ-le t'à hanì Zezì ts'ǫ̀ eghàlaahdà, eyıts'ǫ naxıts'ǫ k'aodèe ededı̨ sı hanì eghàlagı̨ı̨dà. 18 Hanìkò Nǫ̀htsı̨ sìı nakwenàoɂǫǫ hazǫǫ̀ t'à nadąą̀ gots'ǫ̀ goı̨de ı̨lè. Chrıst daı̨ɂa ha, hadı ı̨lè, hanì yek'ę̀ę̀ eghàlaı̨dà. 19 Eyıt'à edek'eahłı̨ eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨ ts'ǫ̀ anaahde, hanì-ı̨dè naxıhołı̨į̀ naxıghǫ nahoezhe ha, 20 eyıts'ǫ gots'ǫ̀ K'àowo naxıxè sìghà hòɂǫǫ̀ ayele ha eyıts'ǫ Zezì Chrıst hǫt'e sìı naxıts'ǫ̀ ayele ha, ededı̨ naxıgha wììchì hǫt'e. 21 Nǫ̀htsı̨ t'asìı hazǫǫ̀ ehkw'ı hòɂǫǫ̀ ayele gots'ǫ̀, Chrıst yak'e wheda ha hǫt'e. T'akwe whaà nakwenàoɂǫǫ degaı gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı Nǫ̀htsı̨ gha gogı̨ı̨de t'à Nǫ̀htsı̨ edeyatıì k'ę̀ę̀ hohtsı̨ ha hadı ı̨lè. 22 Moses dıı hadı ı̨lè, ‘Gots'ǫ̀ K'àowo Naxınǫ̀htsı̨ sìı naxèot'ı̨ gıta gots'ǫ nakwenàoɂǫǫ sexèht'eè sìı naxıgha yìhchı ha. T'asìı hazǫǫ̀ hanaxèhdıı sìı weàhkw'ǫ ha hǫt'e. 23 Amìı yeèhkw'ǫ-le sìı wèot'ı̨ ta gots'ǫ xàweeɂà ha,’ dek'eèhtł'è.
24 “Hęɂę, Samuel nakwenàoɂǫǫ elı̨ gots'ǫ nakwenàoɂǫǫ hazǫǫ̀ dıı dzęę̀ ghǫ nadąą̀ gogı̨ı̨de ı̨lè. 25 Nakwenàoɂǫǫ ayìı ghǫ gogı̨ı̨de ı̨lèe sìı naxıgha hǫt'e eyıts'ǫ ı̨dèe whaà, Nǫ̀htsı̨ naxıcho xè nakenawhehtsı̨ı̨ sìı naxıgha hǫt'e. Abraham ts'ǫ̀ dıı hadı ı̨lè, ‘Nets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ wet'à dıı nèk'e dǫ hazǫǫ̀ gıxè sìghà hòɂǫ ha hǫt'e,’ dek'eèhtł'è. 26 Nǫ̀htsı̨ eyı dǫ į̀hchìı sìı naxı̨ t'akwełǫ̀ǫ̀ naxıts'ǫ̀ yı̨ı̨hɂà hǫt'e. Naxınàowołı̨ı̨ wedę aahłeè anaxele ha, hanì-ı̨dè naxıxè sìghà hòɂǫǫ̀ ayele ha,” Peter gòhdı.