2
Yedàyeh Nezı̨ı̨ Zezì wecheekeè gok'e ajà
Pentecost dzędeè k'e agòjà ekò Zezì wecheekeè hazǫǫ̀ ı̨łèhkǫ̀ goyìı geèhkw'e ı̨lè. Hǫtsaa yak'e gots'ǫ nı̨hts'ı nàtsoo hoòwo. Kǫ̀ goyìı geèhkw'ee sìı goyìı hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ nı̨hts'ı dèekw'ǫ. Dǫ eyı geèhkw'ee sìı kǫ̀woò nechà-lea lanıı ełets'ǫǫ̀ ajà gà hazǫǫ̀ gıtaàt'eè gık'e ajà gıaɂı̨. Yedàyeh Nezı̨ı̨ dǫ hazǫǫ̀ eyı geèhkw'ee sìı k'e ajà. Yatı eyıì-le xàɂaa k'ę̀ę̀ gogedeè agǫ̀ǫ̀là.
Ekò k'e Israel got'ı̨į̀ Nǫ̀htsı̨ ghǫ hòtł'ò agı̨ı̨wǫǫ sìı hazǫǫ̀ nèk'e gots'ǫ Jerusalem nègı̨ı̨de ı̨lè. Eyı nı̨hts'ı dèekw'ǫ gıìkw'o ekò dǫ hazǫǫ̀ łą̀ą ełèwhede. Zezì wecheekeè yatı eyıì-le xàɂaa k'ę̀ę̀ gogede gogıìkw'o t'à sıì gıgha enıìyah dìì. Sıì gıgha enıìyah t'à dałegeehke, “Dıı dǫ gok'ę̀ę̀ gogedee sìı hazǫǫ̀ Galılee got'ı̨į̀ agı̨ı̨t'e kò goxı̨ xàè goyatıì k'ę̀ę̀ gıts'ıìkw'o. Hazǫǫ̀ nèk'e gots'ǫ Israel got'ı̨į̀ eyıts'ǫ dǫ eyıì-le xàɂaa Moses wenàowoò k'ę̀ę̀ geedaà agejàa sìı jǫ ełèwhede: Parthıa, Mede eyıts'ǫ Elamıte got'ı̨į̀. Eyıts'ǫ hazǫǫ̀ nèk'e gots'ǫ aget'ı̨: Mesopotamıa, Judea, Cappadocıa, Pontus, Asıa, 10 Phrygıa, Pamphylıa, eyıts'ǫ Egypt nèk'e, eyıts'ǫ Lıbya nèk'e, kǫ̀ta Cyrene ts'ǫ̀ gǫǫwà-le. Eyıts'ǫ Rome, 11 Crete eyıts'ǫ Arab got'ı̨į̀ jǫ nègı̨ı̨de. Goxı̨ hazǫǫ̀ xàè goyatıì k'ę̀ę̀ dànì Nǫ̀htsı̨ enıìyah eghàlaı̨da ghǫ gogedee gıts'ıìkw'o!” gedı. 12 Dǫ hazǫǫ̀ gıgha enıìyah t'à, dałegeehke, “Dàgot'ı̨į̀-agot'ı̨?” gedı.
13 Hanìkò dǫ mǫ̀hdaa sìı Zezì wecheekeè k'adageedè, “Jìetì łǫ gıadǫ t'à agedı,” gedı.
Peter dǫdeè ełèwhedee gots'ǫ̀ gode
14 Peter, Zezì wecheekeèdeè hoònǫ-daats'ǫ̀-ı̨łè gota nàwo gà hòtł'ò dǫ hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ xàyaı̨htı, hadı, “Sèot'ı̨ı̨, Israel got'ı̨į̀ yàahłı̨ı̨, eyıts'ǫ naxı̨ hazǫǫ̀ jǫ Jerusalem nàahdèe sìı hotıì nezı̨į̀ seàhkw'ǫ. Ayìı dàgòjàa sìı naxıts'ǫ̀ wek'ayahtı ha. 15 Dıı dǫ geèhde aget'ı̨ dahwhǫ nì? K'ǫ̀ą t'aa k'omǫǫ̀dǫǫ̀ łǫǫ̀tǫ nìı̨ɂǫ agǫ̀ht'e! 16 Į̀le, geèhde nıìle, dıı sìı nakwenàoɂǫǫ Joel dıı hanì yeghǫ goı̨de ı̨lè:
17  ‘Nǫ̀htsı̨ hadı, Nǫǫde dzęę̀ ts'ǫ̀ hawe nı̨dè sets'ǫ Yedàyeh Nezı̨ı̨ dǫ hazǫǫ̀ k'e ahłe ha. Wedahxà naxıza eyıts'ǫ naxıtì xàyagehtı ha. Naxıts'ǫ cheko gınazhıı xègaat'ı̨ ha, naxıts'ǫ eneèko nàgete ha. 18  Ekìıyeè k'e nı̨dè secheekeè, dǫzhìı eyıts'ǫ ts'èko gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı Yedàyeh Nezı̨ı̨ gık'e ahłe ha eyıts'ǫ wedahxà xàyagehtı ha. 19  Įdòo yat'a enıìyah hohtsı̨ ha eyıts'ǫ dèè gok'e enıìyah nàhòwoò ahłe ha. Edoò łǫ nı̨ı̨lı̨ ha, kǫ̀ nàtsoo xè ło łǫ agode ha. 20  Gots'ǫ̀ K'àowo enıìyah t'à nììtłaa dzęę̀ kwe, sadeè xè togoòtł'ò agode ha eyıts'ǫ adzęzah edoò lade ha. 21  Dǫ hazǫǫ̀ gots'ǫ̀ K'àowo ghǫ gınì nàtsoo sìı edaxàweetè ha,’ dek'eèhtł'è.
22 “Israel got'ı̨į̀ yàahłı̨ı̨ sìı seàhkw'ǫ: Nǫ̀htsı̨ sìı, Nazareth got'ı̨į̀ Zezì naxıts'ǫ̀ yı̨ı̨hɂà hǫt'e, enıìyah łǫ hòèhtsı̨ı̨ eyı weghàà wek'èahsǫ hǫt'e. Nǫ̀htsı̨ yet'à hanì naxıta eghàlaı̨dà, naxı̨ kò wek'èahsǫ hǫt'e. 23 Eyı Zezì sìı naxıghàwììtı̨ hǫt'e. Nǫ̀htsı̨ hanì ha nıwǫ t'à eyıts'ǫ hawedle ha nadąą̀ yek'èezǫ t'à naxıghàyı̨ı̨htı̨ hǫt'e. Naxı̨ dǫjıı naxıts'àgı̨ı̨dì t'à dechı̨et'aa k'e wedeàhtsò xè ełaàwèahwho hǫt'e. 24 Hanìkò Nǫ̀htsı̨ sìı naìdà ayį̀į̀là, łǫ̀ǫ̀ weweè t'à daı̨ɂà-le. Nǫ̀htsı̨ t'asìı wegha dìì-le t'à, łǫ̀ǫ̀ ełaı̨wo ayį̀į̀là-le. 25 K'àowocho Davıd dıı hanì yeghǫ ı̨ı̨tł'è ı̨lè,
‘Sets'ǫ̀ K'àowo t'aats'ǫǫ̀ senadąą̀ wègaat'ı̨. Nàgòts'ehnèe k'e segà wheda t'à dehjı̨ ha-le. 26-27  Eyıt'à sedzeè t'à sınà xè sewà t'à ehjı̨ ha. Nǫ̀htsı̨ sekw'ǫǫ̀ dèè goyìı aìtǫǫ̀ ayele ha-le t'à sezhį̀į̀ edaxàhtè ha hotıì segha ehkw'ı-ahodı. Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ degaı elı̨ı̨ sìı wekwǫ̀ ehjı ch'à yek'èdì ha hǫt'e. 28  Nàowo wet'à ts'eedaa sìı wek'èehsǫǫ̀ asį̀į̀là. Nǫ̀htsı̨ wexè ehda t'à sıì sınà asele ha,’ dek'eèhtł'è.
29 “Sèot'ı̨ı̨, k'àowocho Davıd ełaı̨wo hotıì wek'èehsǫ, wekw'ǫǫ̀ nègı̨į̀tǫ eyıts'ǫ dıı dzęę̀ ts'ǫ̀ jǫ wekw'ǫǫ̀ whetǫ hǫt'e. 30 Nǫ̀htsı̨ yegha yatı nàtsoo whehtsı̨ı̨ sìı nakwenàoɂǫǫ elı̨ t'à yek'èezǫ xè hanì xàyaı̨htı. Eyı sìı nǫǫde-ı̨dè ededı̨ wets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ ı̨łè yetł'axǫǫ̀ k'àowocho elı̨ ha, Nǫ̀htsı̨ yèhdı ı̨lè. 31 Įdaà dàgode ha yek'èezǫ t'à Chrıst naìdà ghǫ xàyaı̨htı. Wekw'ǫǫ̀ kwe yìı aìtǫ nıìle, eyıts'ǫ wekwǫ̀ sı ı̨hjıì ajà-le. 32 Nǫ̀htsı̨ sìı Zezì naìdà ayį̀į̀là. Goxı̨ hazǫǫ̀ godaà agòjà hǫt'e. 33 Įdòo Nǫ̀htsı̨ ts'ǫ̀ nıwıìtı̨ eyıts'ǫ yegà nàgòts'ehnèe wheda hǫt'e. Nǫ̀htsı̨-Gotà, Yedàyeh Nezı̨ı̨ ghǫ goı̨dee sìı Zezì ghàyı̨ı̨ɂǫ. Zezì eyı Yedàyeh Nezı̨ı̨ gots'ǫ̀ ayį̀į̀làa sìı dıì weghàahda xè weàhkw'ǫ hǫt'e. 34-35 K'àowocho Davıd ı̨dòo yak'e ts'ǫ̀ nıwıìtı̨ nıìle, hanìkò dıı hadı,
‘Gots'ǫ̀ K'àowo, sets'ǫ̀ K'àowo ts'ǫ̀ hadı, Amìı nets'ǫ̀ xànegı̨ı̨ɂaa sìı hazǫǫ̀ gıghǫı̨hnè agehłe gots'ǫ̀, nàgòts'ehnèe k'e segà wheęda,’ dek'eèhtł'è.
36 “Eyıt'à Israel got'ı̨į̀ hazǫǫ̀ Nǫ̀htsı̨ dànì gogha eghàlaı̨dàa sìı hotıì gık'èezǫ ha: Eyı Zezì dechı̨et'aa k'e wedeàhtsòo sìı Nǫ̀htsı̨ gogha K'àowo yèhtsı̨ eyıts'ǫ Chrıst sı yèhtsı̨,” Peter hadıì dǫ ts'ǫ̀ goı̨de.
37 Dǫ hazǫǫ̀ eyı egıìkw'o ekò geèhyeh lagejà. Peter eyıts'ǫ Zezì wecheekeèdeè ts'ǫ̀ hagedı, “Gòet'ı̨ı̨, hanì-ı̨dè ayìı dàts'ı̨ı̨là lì?” gedı.
38 Peter gots'ǫ̀ hadı, “Edek'eahłı̨, naxınì eładı̨į̀ aahłe. Naxıhołı̨į̀ naxıghǫ nahoezhe ha t'à, hazǫǫ̀ naxıtaàt'eè Zezì wıızì t'à naxık'ètaìdzı̨į̀ adeahłe. Hanì-ı̨dè Yedàyeh Nezı̨ı̨ naxık'e ade ha. 39 Nǫ̀htsı̨ sìı naxıgha, naxıza gıgha, dǫ hazǫǫ̀ nıwà nàgedèe sìı gıgha, eyıts'ǫ t'aa Nǫ̀htsı̨ gokayahtı ha sìı hanì gogha yatı nìı̨ɂǫ hǫt'e,” gòhdı.
40 Peter yatı łǫ t'à gots'ǫ̀ goı̨de xè goghǫnàdaetì, hadı, “Dǫ nàowołı̨ı̨ k'ę̀ę̀ geeda gıta nàahdèe sìı gıch'à edaxàahdè,” gòhdı. 41 Dǫ gıgha ehkw'ı-ahodı xè weyatıì gį̀į̀hchìı sìı gık'ètaìdzǫ. Eyı dzęę̀ k'e taı-lemì dǫ haàtłǫǫ goxè aget'ı̨į̀ agejà.
Dǫ gıgha ehkw'ı-ahodıı sìı dànì ełexè geeda
42 Zezì wecheekeèdeè hoghàgogeehtǫ ekò hotıì egeèhkw'ǫ, eyıts'ǫ yagehtı xè Nǫ̀htsı̨ łèt'è ghǫ shègezhe gha łą̀ą ełègehdè. 43 Zezì wecheekeèdeè enıìyah łǫ eghàlagı̨ı̨dà t'à, dǫ hazǫǫ̀ gıgha enıìyah dìì. 44 Dǫ hazǫǫ̀ gıgha ehkw'ı-ahodıı sìı ełexè aget'ı̨, eyıts'ǫ t'asìı hazǫǫ̀ gıts'ǫ sìı ełèht'eè ełeghàgeedı. 45 T'asìı gıts'ǫ sìı gıghǫ nàèdì, eyı sǫǫ̀mba t'à dǫ t'asìı wegha whìle sìı ts'àgedı. 46 Dzę taàt'eè Nǫ̀htsı̨kǫ̀-gocho gà łą̀ą nègııdè. Edekǫ̀ Nǫ̀htsı̨ łèt'è tàgeezhì gà ełexè shègezhe, sìgeèt'ı̨ xè ehkw'ı agı̨ı̨wǫ. 47 Nǫ̀htsı̨ ghàsǫgeedı eyıts'ǫ dǫ hazǫǫ̀ goghǫ nezı̨į̀ agı̨ı̨wǫ. Dzę taàt'eè gots'ǫ̀ K'àowo dǫ deɂǫ̀atłǫ gots'ǫ̀ ayehɂı̨ı̨ sìı edaxàgole.