Zezì wecheekeèdeè gıgodıì
1
Zezì yak'e ts'ǫ̀ nıwıìtı̨
Seàgı̨ą Theophılus, ı̨dì enı̨htł'è nets'ǫ̀ ahłàa sìı dànì Zezì eghàlaı̨dàa eyıts'ǫ dànì dǫ hoghàgoèhtǫǫ hazǫǫ̀ wek'e dek'enìıhtł'è ı̨lè. Eyıts'ǫ yak'e ts'ǫ̀ nıwıìtı̨ gots'ǫ̀, edecheekeèdeè gòį̀hchìı sìı ayìı dàgele ha sìı Yedàyeh Nezı̨ı̨ wedahxà eyı ghǫ gots'ǫ̀ goı̨de ı̨lè. Daı̨ɂà eyıts'ǫ ełaı̨wo tł'axǫǫ̀ wecheekeè gıts'ǫ̀ wègoèht'į̀, eyıts'ǫ godaà enıìyah łǫ hòèhtsı̨ı̨ eyı weghàà eda hǫt'e gık'èezǫǫ̀ agǫ̀ǫ̀là. Dı̨ènǫ dzęę̀ laàtłǫ ts'ǫ̀ wecheekeè gıaɂı̨ eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨ Wenàowoò k'ę̀ę̀ hòɂǫǫ ghǫ gots'ǫ̀ goı̨de. Ekìıyeè k'e goxè shètı̨ ekò hagòhdı, “Kǫ̀ta Jerusalem gots'ǫǫ̀ naahdè-le. Jǫ naahɂı̨. Setà t'asìı nezı̨ı̨ naxıts'ǫ̀ ayele ha dıı sìı danaahɂı̨. Eyı weghǫ naxıts'ǫ̀ goıhde ı̨lè. John-Baptıst tı t'à dǫ k'ètaìdzǫ ı̨lè, hanìkò whaà-le-t'ıì Yedàyeh Nezı̨ı̨ t'à naxık'ètaìdzı̨ ha,” gòhdı.
Wecheekeè hazǫǫ̀ łą̀ą geèhkw'e ekò Zezì dageehke, “Gots'ǫ̀ K'àowo, asį̀į̀ dıì Israel got'ı̨į̀ k'achı̨ edenèè ts'ǫ̀ k'agedè agı̨ı̨le ha?” gıìhdı.
Zezì gots'ǫ̀ hadı, “Dàht'e k'e eyıts'ǫ ayìı dzęę̀ k'e Setà ededahxà t'asìı hayele ha sìı naxı̨ wek'èahsǫ-le kò. Hanìkò Yedàyeh Nezı̨ı̨ naxık'e ajà nı̨dè nàahtsoò anaxele ha. Kǫ̀ta Jerusalem, Judea nèk'e, Samarıa nèk'e hazǫǫ̀, eyıts'ǫ dıı nèk'e welǫ ts'ǫ̀ segodıì nezı̨ı̨ t'à dǫ xè goahdo ha hǫt'e.”
Hadı tł'axǫǫ̀ wecheekeè gıdaà ı̨dòo ts'ǫ̀ nıwıìtı̨. K'oh ɂı̨į̀ ajà ts'ǫ̀ gıghàeda.
10 Hotıì ı̨dòo yat'a ts'ǫ̀ k'egeet'į̀ ekò hǫtsaa dǫ nàke ɂeh degoo yìı geèhkw'e gogà nàłegeewo. 11 Gots'ǫ̀ hagedı, “Galılee got'ı̨į̀, ayìıha ı̨dòo yat'a ts'ǫ̀ k'eaht'į̀? Zezì naxıts'ǫǫ̀ yak'e ts'ǫ̀ nıwıìtı̨ı̨ sìı, eyı xèht'eè yak'e gots'ǫ jǫ anade ha hǫt'e,” gògedı.
Mathıas Zhıdàà tł'axǫǫ̀ ajà
12 Shìh Olıvet gòyeh gots'ǫǫ̀ nageèhde, kǫ̀ta Jerusalem ts'ǫ̀ anagejà. Eyı kǫ̀ta ts'ǫ̀ ı̨łè echı̨ k'aɂį̀ hǫt'e. 13 Eyı nègı̨ı̨de ekò dahkǫ̀ agı̨ı̨t'ee sìı ts'ǫ̀ dekegı̨į̀de. Dǫ goyìı geèhkw'ee sìı Peter, John, James, Andrew, Phılıp, Thomas, Bartholomew, Matthew, Alphaeus weza James eyıts'ǫ Sımon (“dǫ edenèè ghǫneètǫǫ” wìyeh), eyıts'ǫ James weza Zhıdàà, hazǫǫ̀ t'à dǫ haàtłǫǫ goyìı geèhkw'e. 14 Hazǫǫ̀ łą̀ą geèhkw'e xè t'aats'ǫǫ̀ ełexè yagehtı. Ts'èko sı eyı geèhkw'e. Zezì wemǫ Mary eyıts'ǫ wechı goxè aget'ı̨.
15 Ekìıyeè k'e Peter dǫ gıgha ehkw'ı-ahodıı sìı gots'ǫ̀ gode ha gota nàwo. (Dǫ ı̨łèakw'eènǫ-daats'ǫ̀-naènǫ haàtłǫǫ goyìı geèhkw'e.) 16 Peter gots'ǫ̀ hadı, “Sèot'ı̨ı̨, Nǫ̀htsı̨ wenı̨htł'è k'e dànì dek'eèhtł'èe sìı wek'ę̀ę̀ agode ha hǫt'e. T'akwe whaà k'àowocho Davıd Yedàyeh Nezı̨ı̨ dahxà Zhıdàà ghǫ xàyaı̨htı ı̨lè. Zhıdàà Zezì gìhchı ha dǫ k'egohɂı̨ı̨ sìı dıı hanì weghǫ dek'eèhtł'è, 17 ‘Ededı̨ goxè at'ı̨ ı̨lè eyıts'ǫ goxè eghàlaı̨dà ı̨lè,’ dek'eèhtł'è,” Peter gòhdı.
18 (Zhıdàà hojıì eghàlaı̨dà k'èxa sǫǫ̀mba weghǫ̀zhaa sìı yet'à dèè nàgoèhdì. Eyı dèè k'e ı̨daà nàakw'oò adììdlà, wezhį̀į̀ tàı̨dlà t'à wets'ıì hazǫǫ̀ xàı̨tł'ı. 19 Dǫ hazǫǫ̀ Jerusalem nàdèe sìı gıghǫìkw'o, eyıt'à eyı dèè sìı Akeldama gıìhdı. Gıyatıì k'ę̀ę̀ “Dèè k'e Edoò ajà” gedıì-agedı.)
20 Eyıt'à Peter hadı, “Shı̨-nı̨htł'è k'e dıı hanì dek'eèhtł'è,
‘Eyı wedèè gokw'ǫǫ̀ gòɂǫ ha; dǫ wı̨ı̨zìı yek'e nàdè ha-le,’ eyıts'ǫ,
‘Dǫ yetł'axǫǫ̀ k'àowo welè,’ hanì sı dek'eèhtł'è.
21 Zezì ı̨łaà goxè eda ekò dǫ ı̨łè whaà gots'ǫ goxè at'ı̨ı̨ sìı ts'ìhchı ha hǫt'e. 22 John-Baptıst dǫ k'ètaìdzı̨ ekò gots'ǫ eyıts'ǫ Zezì ı̨dòo nıwıìtı̨ gots'ǫ̀ dǫ goxè aet'į̀ı̨ sìı ts'ìhchı ha hǫt'e. Eyı dǫ sìı wedaà Zezì naìdàa sìı goxè yeghǫ dǫ ts'ǫ̀ gode ha hǫt'e,” hadı.
23 Eyıt'à dǫ nàke gį̀į̀zı: dǫ ı̨łè Joseph wìyeh (Barsabas sı wìyeh hanì-le-ı̨dè Justus sı wìyeh) eyıts'ǫ ı̨łè Mathıas wìyeh. 24 Eyı tł'axǫǫ̀ yagı̨ı̨htı, “Gots'ǫ̀ K'àowo, dǫ hazǫǫ̀ gıdzeè k'èı̨zǫ anet'e. Dıı dǫ nàke gots'ǫ amìı weneehchìı sìı wek'èts'eezǫǫ̀ agoı̨le. 25 Zhıdàà edı̨į̀ wegha hòɂǫǫ ts'ǫ̀ ajà t'à yetł'axǫǫ̀ Zezì wecheekeèdeè elı̨ ha,” gedıì yagı̨ı̨htı. 26 Amìı agelee sìı gha ekw'ǫą geehdè, eyıt'à Mathıas ededı̨ t'aa wììchì. Zezì wecheekeèdeè hoònǫ-daats'ǫ̀-ı̨łè gota whedaà ajà.