21
Zezì wecheekeè łıwe łǫ gehłì
Tıberıas-tì gà Zezì k'achı̨ wecheekeè ts'ǫ̀ wènagoèht'į̀. Gıxè dıı hanì nàhòwo: Sımon-Peter, Thomas (Ełèchǫekèa wìyeh), Nathanael (Galılee nèk'e kǫ̀ta Cana gots'ǫ dǫ), Zebedee weza nàke eyıts'ǫ wedę wecheekeè nàke, hazǫǫ̀ ełexè geèhkw'e ı̨lè. Sımon-Peter gots'ǫ̀ hadı, “Mį̀ t'à łı k'alahwho ha,” gòhdı. “Nexè ats'ede ha,” gıìhdı. Eyıt'à ekǫ geèɂe. Hanìkò eyı toò k'e t'asìı wı̨ı̨zìı gehłì-le.
K'omǫǫ̀dǫǫ̀ agòjà ekò Zezì tabàa nàwo. Hanìkò wecheekeè nàgeèhzhį̀-le.
Zezì dagoehke, “Àgı̨ą, asį̀į̀ łıwe naxıts'ǫ?”
“Dàòdì,” gıìhdı.
Gots'ǫ̀ hadı, “Naxımį̀ nàgòts'ehnèe ts'ǫǫ̀hk'e teahwha. Hanì-ı̨dè łı aahłì ha,” gòhdı. Hagį̀į̀là ekò łıwe łǫ gehłì t'à mį̀ elà yìı geelì ha whį̀agį̀į̀là.
Wecheekeè ı̨łè Zezì yeghǫneètǫǫ sìı Peter ts'ǫ̀ hadı, “Gots'ǫ̀ K'àowo at'ı̨,” yèhdı. Peter ıìkw'o ts'ǫ̀et'ıì edeɂeè nedèe yìı naetła (yeyìı xàetła t'à) eyıts'ǫ Zezì ts'ǫ̀ tèèhko. Wecheekeè elà yìı geèhkw'ee sìı Peter k'èè geèɂe, tabàa ts'ǫ̀ taekw'eènǫ gokè laàgǫǫwha agǫ̀ht'e. Mį̀ t'à łı dagoòɂǫ tàgeelì. Tabàa dàgeède ekò kǫ̀kwıì k'e łıwe et'è eyıts'ǫ łèt'è wheɂǫ gıaɂı̨.
10 Zezì gots'ǫ̀ hadı, “Łıwe whahłìı sìı, mǫ̀hdaa jǫ nìahwha,” gòhdı.
11 Sımon-Peter elà yìetła gà mį̀ tabàa ts'ǫ̀ tàyeèlì. Mį̀ weyìı łıwe nechàa dagoòɂǫ ehłì; hazǫǫ̀ t'à ı̨łèakw'eènǫ-daats'ǫ̀-sı̨laènǫ-daats'ǫ̀-taı (153) łıwe ehłì. Łıwe łǫ ehłì hanìkò mį̀ tàı̨dlà-le. 12 Zezì gots'ǫ̀ hadı, “Jǫ aahdè gà shèahzhe,” gòhdı. Wecheekeè gots'ǫ̀ K'àowo at'ı̨ ne gık'èezǫ t'à “Amìı anet'e,” gıìhdı ha gı̨ı̨wǫ-le. 13 Zezì gots'ǫ̀ èhtła, łèt'è neyıìchı gà goghàyı̨ı̨dì eyıts'ǫ łıwe sı hayį̀į̀là. 14 Dıì xè taà-eht'aà Zezì naìdà tł'axǫǫ̀, edecheekeè gots'ǫ̀ wènagoèht'į̀.
Zezì Peter ts'ǫ̀ gode
15 Shègıazhe tł'axǫǫ̀ Zezì Sımon-Peter ts'ǫ̀ hadı, “John weza Sımon, dıı dǫ gınahk'e seghǫneę̀tǫ nì?”
Sımon yets'ǫ̀ hadı, “Hęɂę, sets'ǫ̀ K'àowo, neghǫneehtǫ wek'èı̨zǫ ne,” yèhdı.
Zezì hayèhdı, “Sesahzǫ̀ą gıwàı̨dı,” yèhdı.
16 K'achı̨ Zezì Sımon-Peter ts'ǫ̀ hanaedı, “John weza Sımon, sıì seghǫneę̀tǫ nì,” yèhdı.
“Hęɂę, neghǫneehtǫ wek'èı̨zǫ ne,” Peter yèhdı.
Zezì hayèhdı, “Sesahzǫ̀ą gık'èı̨dì,” yèhdı.
17 K'achı̨ taı t'à Zezì yets'ǫ̀ hadı, “John weza Sımon, seghǫneę̀tǫ nì?” yèhdı.
Peter, Zezì taà-eht'aà hayèhdı t'à wegha dìì agòjà. Peter hayèhdı, “Sets'ǫ̀ K'àowo t'asìı hazǫǫ̀ k'èı̨zǫ ne, neghǫneehtǫ sek'èı̨zǫ hǫt'e,” yèhdı.
Zezì yets'ǫ̀ hadı, “Sesahzǫ̀ą gıwàı̨dı. 18 Ehkw'ı anèehsı̨, cheko nelı̨ ekò k'edı̨ı̨tł'ı̨ xè edı̨į̀ ts'ǫ̀ k'eı̨tło ha neewǫǫ sìı ekǫ k'eı̨tło ı̨lè. Hanìkò eneèko wheęlı̨ nı̨dè negǫ̀ǫ̀ ehts'ǫǫ̀ anele ha, eyıts'ǫ dǫ eyıì-le k'enegehtł'ı̨ ha, edı̨į̀ ts'ǫ̀ neewǫ-le sìı ts'ǫ̀ anegele ha,” Zezì yèhdı. 19 Zezì hadı yets'ǫ̀ xàyaı̨htıı sìı dànì Peter ełaàwı ha ghǫ goı̨deè adı, hanì Nǫ̀htsı̨ wıızì ghàsǫhoedıì ayele ha. Eyı tł'axǫǫ̀ Zezì yets'ǫ̀ hadı, “Sek'èı̨tła!” yèhdı.
20 Peter ets'aèhtła ekò k'eet'į̀, wecheekeè ı̨łè Zezì yeghǫneètǫǫ sìı gok'èè naetłe yaɂı̨. (Eyı wecheekeè sìı nǫǫde ełexè shègıazhe ekò Zezì k'e dètsǫhtı̨ı̨ sìı hayèhdı ı̨lè, “K'àowo, amìı k'aodèe tł'aànehtè ha?” yèhdı ı̨lè.) 21 Peter eyı wecheekeè ghǫ Zezì daehke, “K'àowo, ekò ededı̨ dàde ha?” yèhdı.
22 Zezì yets'ǫ̀ hadı, “Jǫ nǫehtła gots'ǫ̀ eda ha weehwhǫ nı̨dè eyı negha dàwet'è? Nı̨ sìı sek'èı̨tłe ha hǫt'e,” yèhdı. 23 Zezì Peter ts'ǫ̀ hadı t'à Nǫ̀htsı̨ wecheekeè hazǫǫ̀ hagedı, eyı wecheekeè ı̨łè ełaàwı ha-le, gedı, godı gèhtsı̨. Hanìkò Zezì “Ełaàwı ha-le,” yeghǫ hadıì-adı nıìle. “Jǫ nǫehtła gots'ǫ̀ eda ha weehwhǫ nı̨dè eyı negha dàwet'è?” eyı zǫ hadı.
24 Eyı wecheekeè sìı eyı hazǫǫ̀ hagòjàa sìı yeghǫ goı̨de hǫt'e, eyıts'ǫ dek'enèyı̨ı̨tł'è hǫt'e. Yeghǫ ehkw'ı goı̨de wek'èts'eezǫ hǫt'e.
25 Zezì t'asìı eyıì-le łǫ eghàlaı̨dà hǫt'e. Hazǫǫ̀ dek'enègı̨ı̨tł'è nı̨dè dıı nèk'e wenı̨htł'è hazǫǫ̀ gha gòɂǫ ha-le tahkò.