28
Dı Malta k'e dàgı̨ı̨de
Dèè k'e dàts'eède ekò eyı dı wheɂǫǫ sìı Malta gòyeh hǫt'e nǫǫ̀. Dǫ eyı nàgedèe sìı gots'ǫ̀ dǫ nezı̨ı̨ gı̨ı̨lı̨. Sıì chǫh łǫ xè edza t'à, gogha kǫ̀ geèhtła gà gots'àgı̨ı̨dì. Paul dèè k'e kw'ıhchı̨į̀ łǫ nàwhehtsı̨ gà kwıìyeehdè. Sıì kǫ̀ nàtsoo dèhtła t'à, hǫtsaa kǫ̀ dèk'ǫ̀ǫ gots'ǫ gòo xàèhts'ì. Paul wılà xàı̨hdo xè yedeetsı-le. Eyı dı k'e dǫ nàgedèe sìı Paul wılà k'e gòo nàhǫaɂò gıaɂı̨ ekò ełets'ǫ̀ hagedı, “Eyı dǫ eweèt'ı̨ ne sǫnı. Tı t'à ełaı̨wo-le kò gonǫ̀htsı̨ ı̨łè Justıce wìyeh sìı eda ha yı̨ı̨hwhǫ-le,” gedı. Paul edılà whexo t'à gòo kwıìdaawò, eyıts'ǫ yet'à eyaı̨lè-le. Dǫ, Paul wekwǫ̀ ìghà ha hanì-le-ı̨dè hǫtsaa ełaàwı ha sǫnı gı̨ı̨wǫ ı̨lè. Hanìkò whaà nagıaɂı̨ tł'axǫǫ̀ Paul wexè t'asagòjà-le t'à gınì ładı̨į̀ ajà, eyı dǫ nǫ̀htsı̨ elı̨ sǫnı, gedı.
Eyı ts'ǫ̀ nıwà-le dǫ ı̨łè Publıus wìyeh wekǫ̀ nechàa gòɂǫ. Eyı dı k'e dǫ gha k'àowo elı̨ hǫt'e. Eyı k'àowo edekǫ̀ ts'ǫ̀ agǫ̀ǫ̀là t'à taı dzęę̀ ts'ǫ̀ wexè ats'ı̨ı̨t'è. T'asìı wets'ı̨ı̨wǫǫ sìı goghàyı̨ı̨dì, eyıt'à nezı̨į̀ gok'èdì. Wetà eyaelı̨ t'à daèhte k'e whetı̨, edı-elı̨ tàda eyıts'ǫ edoò weɂǫ̀-at'ı̨ t'à eyaelı̨. Eyıt'à Paul yets'àèhtła, yegha yaı̨htı tł'axǫǫ̀, edılà yek'e ayį̀į̀hwhǫ gà k'aàt'ıì ayį̀į̀là. Eyı hagòjà tł'axǫǫ̀ eyı dı k'e dǫ eyagı̨ı̨lı̨ı̨ hazǫǫ̀ Paul ts'àgede t'à Paul hazǫǫ̀ k'aàt'ıì agǫ̀ǫ̀là. 10 T'asìı hazǫǫ̀ t'à nezı̨į̀ goghàlagı̨ı̨dà. Hòt'a ts'eeɂè ha nìkw'o ekò weghǫ shèts'ezhee łǫ goghàgı̨ı̨la.
Paul kǫ̀godeè Rome nììtła
11 Eyı dı k'e taı sa nàts'ı̨ı̨dè tł'axǫǫ̀ elàcho yìı nats'ı̨ı̨de gà nats'eèhɂe. Eyı elàcho kǫ̀ta Alexandrıa gots'ǫ ne sìı, eyı sı xoghà ı̨ı̨tǫ̀. Eyı elàchokwì k'e gınǫ̀htsı̨ą ełèchǫekèa gıkwì dek'ewhela, Castor eyıts'ǫ Pollux gìyeh. 12 Kǫ̀ta Syracuse dàts'ı̨ı̨de, taı dzęę̀ ts'ǫ̀ eyı ats'ı̨ı̨t'è. 13 Eyı gots'ǫ nats'eèɂe, kǫ̀ta Rhegıum nèts'ı̨ı̨ɂe. Ek'èdaedzęę̀ k'e sazı̨ gots'ǫ dèts'ı, eyıts'ǫ k'achı̨ ek'èdaedzęę̀ k'e kǫ̀ta Putolı dàts'ı̨ı̨de. 14 Ekǫ Nǫ̀htsı̨ wecheekeè mǫ̀hdaa gıghaàts'ı̨ı̨de t'à ı̨łè dzęahta ts'ǫ̀ gıxè nàts'edè ha gogı̨ı̨hwhǫ. Eyı tł'axǫǫ̀ kǫ̀godeè Rome ts'ǫ̀ ats'ejà. 15 Nǫ̀htsı̨ wecheekeè Rome nàgedèe sìı gıts'ǫ̀ ts'adè goghǫ gıìkw'o. Dǫ mǫ̀hdaa gots'ǫ̀ agede ha gı̨ı̨wǫ t'à kǫ̀ta Appıus gòyeh ts'ǫ̀ agejà, eyıts'ǫ mǫ̀hdaa Nats'eetee-kǫ̀ Taı gòyeh ts'ǫ̀ nègı̨ı̨de. Paul eyı dǫ goaɂı̨ ekò wınì nàtsoò anajà t'à Nǫ̀htsı̨ ts'ǫ̀ masì dı. 16 Kǫ̀godeè Rome nèts'ı̨ı̨de ekò Paul ı̨łèhkǫ̀ whatsǫǫ̀ nàdè ha wegha hòɂǫǫ̀ agı̨į̀là, eghǫǫ-dǫǫ̀ ı̨łè yexoehdı xè.
Paul kǫ̀godeè Rome Israel got'ı̨į̀ ts'ǫ̀ goı̨de
17 Paul eyı nììtła gots'ǫ taı dzęę̀ tł'axǫǫ̀ Israel got'ı̨į̀ gha k'aodèe gokàehɂà. Hazǫǫ̀ ełègehde tł'axǫǫ̀ Paul gots'ǫ̀ hadı, “Sèot'ı̨ı̨, gots'ǫ dǫ gık'èch'a ekǫ-le eghàlaıhdà-le eyıts'ǫ gocho gınàowoò k'èch'a eghàlaıhdà-le, hanìkò kǫ̀ta Jerusalem ekǫ segį̀į̀hchì eyıts'ǫ Rome got'ı̨į̀ ghàsegį̀ı̨htı̨. 18 Hoìla hòwhıhtsı̨-le eyıts'ǫ wek'èxa ełaehwhı ha whìle t'à, dasegı̨ı̨hke tł'axǫǫ̀ naehtłaà asegele ha ı̨lè. 19 Hanìkò Israel got'ı̨į̀ hagı̨ı̨wǫ-le, eyıt'à dèe-ts'ǫ̀-k'àowo Caesar zǫ sesınìyaetı ha segha hòɂǫǫ̀ ajà. Xàè sèot'ı̨ gık'èch'a t'asaehsı̨ ha dehwhǫ nıìle. 20 Eyı hanì nàhòwo t'à naxıkàwhıhɂà hǫt'e, eyıts'ǫ naxıts'ǫ̀ gohde ha dehwhǫ t'à. Israel got'ı̨į̀ dǫ ı̨łè gıkanıèɂàa sìı eyı wets'ıhɂǫ̀ dıı satsǫ̀tł'ıì sek'e whela hǫt'e,” Paul gòhdı.
21 Paul ts'ǫ̀ hagedı, “Judea nèk'e gots'ǫ neghǫ enı̨htł'è ts'aɂı̨-le, eyıts'ǫ ekǫ gots'ǫ gòet'ı̨ nègı̨ı̨dee sìı neghǫ ekǫ-le xàyagı̨ı̨htı nıìle. 22 Hanìkò nı̨ dàneewǫǫ sìı nets'ıìkw'o ha ts'ı̨ı̨wǫ. Hazǫǫ̀ nèk'e eyı nàowo k'ę̀ę̀ geedaa sìı gıghǫ godı nezı̨-le ts'ıìkw'o hǫt'e,” gedı.
23 Eyıt'à ı̨łè dzęę̀ k'e Paul xè ełegeèhdì ha gedı. Eyı dzęę̀ k'e dǫ łǫ Paul wekǫ̀ nègı̨ı̨de. K'omǫǫ̀dǫǫ̀ ts'ǫ, xèhts'ǫ̀ gots'ǫ̀ Paul gots'ǫ̀ goı̨de. Nǫ̀htsı̨ wenàowoò ghǫ hoghàgoehtǫ xè deghàà godaedı. Moses wenı̨htł'è eyıts'ǫ nakwenàoɂǫǫ gını̨htł'è k'e Zezì ghǫ dek'eèhtł'èe sìı gıgha ehkw'ı-ahodı agole ha goèhdzà. 24 Dǫ mǫ̀hdaa Paul ehkw'ı adı gı̨ı̨wǫ, hanìkò mǫ̀hdaa gıgha ehkw'ı-ahodı-le. 25 Ełek'ę̀ę̀ agı̨ı̨wǫ-le t'à ełets'ǫ̀ nàyagehtı xè nageedè ha nèhogį̀ı̨ɂǫ, Paul nǫǫde ts'ǫ̀ dıı hagòhdı t'à, “Yedàyeh Nezı̨ı̨, nakwenàoɂǫǫ Isaıah t'à naxıcho ts'ǫ̀ goı̨de ekò dıı hanì ehkw'ı xàyaı̨htı ı̨lè:
26  ‘Dıı dǫ sìı gıts'ǫ̀ haahdı, “T'aats'ǫǫ̀ aàhkw'ǫ hanìkò ayìı awèts'edıı sìı wek'èahsǫ ha dìì; t'aats'ǫǫ̀ naxıgha wègaat'ı̨ hanìkò wenıahdì ha dìì.” 27  Dıı dǫ sìı gıkwì nàtsoò agejà. Gıdzıì goìle xè gıdaà goìlee lagı̨ı̨t'e. Hagı̨ı̨t'e-le nı̨dè ededaà t'à k'egeet'į̀ xè ededzıìhkw'ǫǫ̀ t'à egeèhkw'ǫ ha ı̨lè eyıts'ǫ ededzeè t'à t'asìı nıgeedì ha ı̨lè. Sets'ǫ̀ agejà nı̨dè k'aàt'ıì agehłe ha ı̨lè,’ nakwenàoɂǫǫ hagòhdıì gots'ǫ̀ goı̨de ı̨lè.
28-29 “Eyıt'à dıı hanaxèehsı̨ ha dehwhǫ: Nǫ̀htsı̨ Edaxàgolee wegodıì dǫ eyıì-le xàɂaa gıts'ǫ̀ adlà hǫt'e, ededı̨ sìı egeèhkw'ǫ ha hǫt'e,” Paul gòhdı.
30 Ekǫ nàke xo ts'ǫ̀ Paul ekǫ sa taàt'eè kǫ̀ nàyeèhdìı sìı goyìı nàı̨dè. Dǫ hazǫǫ̀ gıts'ǫ̀ at'ı̨ı̨ sìı goxè godo. 31 Edèdaedı-le xè Nǫ̀htsı̨ wenàowoò eyıts'ǫ gots'ǫ̀ K'àowo Zezì-Krı ghǫ dǫ hoghàehtǫ, eyıts'ǫ dǫ wı̨ı̨zìı nàyeeɂǫ-le.