Rome got'ı̨į̀ gıts'ǫ̀ aatł'è
1
Sı̨ Paul aht'e, Zezì-Krı wegha eghàlaehda. Wecheekeèdeè ehłı̨ gha eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨ wegodıì nezı̨ı̨ dǫ ts'ǫ̀ haehsı̨ gha Nǫ̀htsı̨ sį̀į̀hchì hǫt'e. Įdì whaà ekò Nǫ̀htsı̨ Nı̨htł'è k'e nakwenàoɂǫǫ nadąą̀ gogı̨ı̨de t'à Nǫ̀htsı̨ sìı godı nezı̨ı̨ dǫ ts'ǫ̀ ade ha hadı ı̨lè. 3-4 Eyı godı nezı̨ı̨ sìı Nǫ̀htsı̨ Weza weghǫ hǫt'e. Ededı̨ sìı dıı nèk'e k'àowocho Davıd wets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ hǫt'e, hanìkò ełaı̨wo gots'ǫ naìdà t'à Įnì Degaı wedahxà Nǫ̀htsı̨ Weza hǫt'e wek'èts'eezǫǫ̀ agǫ̀ǫ̀là. Eyı sìı Zezì-Krı gots'ǫ̀ K'àowo hǫt'e. Gots'ǫ̀ K'àowo sets'ǫ̀ sǫnıwǫ t'à wecheekeèdeè ehłı̨ ha sį̀į̀hchì. Eyıt'à wedahxà dıı nèk'e hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ dǫ eyıì-le xàɂaa Nǫ̀htsı̨ gıgha ehkw'ı-ahodı xè gık'èı̨t'e ha gıkayahtı ha hǫt'e. Dǫ Zezì-Krı xè agı̨ı̨t'e gha gıkayaetıı sìı naxı̨ sı gıta dahkw'e hǫt'e.
Naxı̨ kǫ̀godeè Rome nàahdèe sìı naxıts'ǫ̀ eehtł'è aht'ı̨. Nǫ̀htsı̨ naxıghǫneètǫ eyıts'ǫ wets'ǫ dǫ degaı aahłı̨ gha naxıkayaetı hǫt'e. Nǫ̀htsı̨-Gotà eyıts'ǫ Zezì-Krı naxıxè sǫgı̨ı̨wǫ welè, eyıts'ǫ naxıxè sìghà hòɂǫ agııle.
Paul kǫ̀godeè Rome naetła ha nıwǫ
T'akwełǫ̀ǫ̀ dıı haehsı̨ ha dehwhǫ: dıı nèk'e dǫ hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ dǫ naxıgha ehkw'ı-ahodı ghǫ gogede t'à Zezì-Krı wedahxà naxıgha Senǫ̀htsı̨ masì weehwhǫ hǫt'e. T'aats'ǫǫ̀ naxıgha yahtı Nǫ̀htsı̨ yek'èezǫ hǫt'e. Sedzeè t'à Nǫ̀htsı̨ wegha hòtł'ò eghàlaehda, eyıts'ǫ Weza wegodıì nezı̨ı̨ t'à dǫ hoghàgeehtǫ. 10 Naxıts'ǫ̀ ahde gha sìı k'ǫǫ̀t'a Nǫ̀htsı̨ segha hòɂǫǫ̀ ayele ha, eyı gha yahtı.
11 Sıì naxeehɂį̀ ha dehwhǫ dìì. Naxıts'ǫ̀ nèehtła-ı̨dè, Yedàyeh Nezı̨ı̨ wets'ǫ t'asìı naxıghàehɂà ha, eyı wet'à nàahtsoò aahde ha. 12 Hanì-ı̨dè ełèht'eè gogha ehkw'ı-ahodı t'à ełınì nàtsoò ats'ele ha hǫt'e. 13 Sèot'ı̨ı̨, goı̨tłǫǫ̀ naxıts'ǫ̀ kǫ̀taèhtła ha dehwhǫ ı̨lè, hanìkò dıì ts'ǫ̀ segha wek'ę̀ę̀ hòı̨ɂà-le wek'èahsǫ ha dehwhǫ. Dǫ Israel got'ı̨į̀ agı̨ı̨t'e-le sìı gıta dànì eghàlaıdà lanì naxıta eghàlaehda ha dehwhǫ, hanì-ı̨dè Zezì gha naxınì nàtsoò anaxehłe ha.
14 Greece got'ı̨į̀ agı̨ı̨t'e eyıts'ǫ Greece got'ı̨į̀ agı̨ı̨t'e-le sìı į̀łah gıts'àhtła ha hǫt'e. Dǫ Nǫ̀htsı̨ k'ègeezǫ-le eyıts'ǫ dǫ Nǫ̀htsı̨ k'ègeezǫǫ ehk'ę̀ę̀ hoghàgeehtǫ ha hǫt'e. 15 Eyı ts'ıhɂǫ̀ naxı̨ kǫ̀ta Rome nàahdèe sìı sıì naxıts'àhtła ha dehwhǫ, Nǫ̀htsı̨ wegodıì nezı̨ı̨ t'à naxıts'ǫ̀ gohde ha dehwhǫ.
16 Eyı godı nezı̨ı̨ sìı weghǫ į̀į̀zhaehłı̨ nıìle, Nǫ̀htsı̨ wenàowoò nàtso hǫt'e. Wet'à dǫ hazǫǫ̀ gıgha ehkw'ı-ahodıı sìı edaxàgole ha hǫt'e. Eyı godı nezı̨ı̨ sìı Israel got'ı̨į̀ t'akwełǫ̀ǫ̀ gıts'ǫ̀ ajà, eyıts'ǫ dǫ eyıì-le xàɂaa ededı̨ sı gıts'ǫ̀ ajà hǫt'e. 17 Eyı godı nezı̨ı̨ wet'à dànì Nǫ̀htsı̨ ehkw'ı agohɂį̀ı̨ sìı wek'èts'eezǫǫ̀ ats'et'į̀ hǫt'e. Dǫ Nǫ̀htsı̨ gıgha ehkw'ı-ahodıı zǫ t'à ehkw'ı aget'į̀ hǫt'e. Dıı hanì dek'eèhtł'è t'à: “Dǫ ehkw'ı agììdlàa sìı gıgha ehkw'ı-ahodı t'à welǫ whìle ts'ǫ̀ geeda ha hǫt'e,” dek'eèhtł'è.
Nǫ̀htsı̨ dıı nèk'e dǫ ts'ǫ̀ wek'èch'a
18 Nǫ̀htsı̨, amìı yek'èch'a eghàlaedaa sìı yesınìyaehtı ha yak'e gots'ǫ wek'èedzǫǫ̀ ayį̀į̀là hǫt'e. Dǫ hołı̨ı̨ hogehtsı̨ ts'ıhɂǫ̀ Nǫ̀htsı̨ wek'èch'a t'à, hołı̨ı̨ k'èxa nàgoehkwa ha. Dǫ gınàowołı̨ı̨ t'à nàowo ehkw'ıı k'èch'a eghàlageeda. 19 Nǫ̀htsı̨ weghǫ ayìı k'èhots'eezǫ ha sìı nàhotì-le gınıedì ha dìì-le hǫt'e, Nǫ̀htsı̨ nàhotì-le gınıedì ha agǫ̀ǫ̀là ne t'à. 20 Nǫ̀htsı̨ dǫ ts'ǫ̀ wègaat'ı̨-le kò, t'asìı wegha dìì-le elı̨ı̨ eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨ elı̨ı̨ sìı dıı nèè hòèlı̨ gots'ǫ dǫ gınıedì hǫt'e. T'asìı hazǫǫ̀ whehtsı̨ gıghàeda weghàà welǫ whìle ts'ǫ̀ t'asìı wegha dìì-le elı̨ı̨ sìı deghàà gınıedì hǫt'e. Eyıt'à “Wek'èts'eezǫ nıìle,” gedı ha dìì.
21 Nǫ̀htsı̨ k'èhogeezǫ kò gıghàsǫedı-le eyıts'ǫ masì gı̨ı̨hwhǫ-le. Gogı̨ı̨zǫ-le k'ę̀ę̀ nànıgedè agejà, eyıts'ǫ gıdzeè yìı togoòtł'òo lagǫ̀ht'e. 22 Gots'ı̨ı̨zǫ edegeewǫ kò gogı̨ı̨zǫ-le agejà. 23 Nǫ̀htsı̨ welǫ whìle ts'ǫ̀ enıìyah deè elı̨ı̨ sìı ts'ǫ̀ yagehtı-le agejà. Ededı̨ t'asìı gèhtsı̨ı̨ sìı ts'ǫ̀ yagehtıì agejà. Dǫ k'ę̀ę̀ wègaat'ı̨ lanıı, yat'a k'edèe lanıı, gòocho lanıı, eyıts'ǫ tıts'aàdìı hòèlı̨ı̨ lanıı ts'ǫ̀ yagehtıì agejà.
24 Eyıt'à Nǫ̀htsı̨ sìı goghàèhdı, whatsǫǫ̀ edınìłı̨ı̨ k'ę̀ę̀ geeda ts'ǫ̀ geèlı̨į̀ agǫ̀ǫ̀là. Eyıt'à hołı̨ı̨ k'ę̀ę̀ ełek'alagedè t'à edezhį̀į̀ tsį̀gehwhı. 25 Nǫ̀htsı̨ wenàowoò ehkw'ıı sìı nàowołı̨ı̨ xè ehdagı̨ı̨wa, t'asìı hòèlı̨ ts'ǫ̀ yagehtı xè gıgha eghàlaeda. Nǫ̀htsı̨ ts'ǫ̀ yagehtı-le xè gıgha eghàlaeda-le. Hanìkò Nǫ̀htsı̨ sìı welǫ whìle ts'ǫ̀ weghàsǫedı ha hǫt'e. Amen.
26 Haget'ı̨ ts'ıhɂǫ̀ Nǫ̀htsı̨ goghàèhdı, nàowołı̨ı̨ k'ę̀ę̀ ełeghageewı ts'ǫ̀ geèlı̨į̀ agǫ̀ǫ̀là. Ts'èko kò ededǫǫ̀ xè aget'ı̨-le agejà, ts'èko et'ıì ełexè hołı̨ı̨ hogehtsı̨. 27 Eyı xèht'eè dǫzhìı edets'èkeè xè aget'ı̨-le agejà, dǫzhìı et'ıì ełexè hołı̨ı̨ hogehtsı̨. Dǫzhìı hanì ełexè hołı̨ı̨ hogehtsı̨ k'èxa dıì dagı̨ı̨ɂa hǫt'e.
28 Eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨ wek'èts'eezǫǫ xè wek'èats'ı̨ı̨t'ee sìı gıgha wet'àaɂà-le t'à, Nǫ̀htsı̨ sìı gınàowołı̨ı̨ k'ę̀ę̀ geeda ts'ǫ̀ geèlı̨į̀ agǫ̀ǫ̀là, eyıts'ǫ t'asìı dǫ gha wets'àet'ǫǫ sìı gıghàlaeda t'à goghàèhdı. 29 T'asìı hazǫǫ̀ wejıı zǫ gı̨ı̨wǫǫ̀ agejà. Sıì egedì-le agejà eyıts'ǫ sıì gınìłı̨ı̨. Sıì ts'ohogeedı, ełaàłegede, ełets'ǫ̀ nàyagehtı, ełeghǫyageeɂà, eyıts'ǫ hołı̨ı̨ k'ę̀ę̀ k'ehogeɂa. Ełeghǫ nezı̨į̀ gogede-le, 30 ełıızì jıı gehtsı̨, Nǫ̀htsı̨ dzagı̨ı̨hwhǫ, ełek'adagedè, xàhogedì xè edeghǫ xàdahogedì; hołı̨ı̨ hogehtsı̨ gha nàowo ładı̨ı̨ gehtsı̨; edemǫ eyıts'ǫ edetà k'èagı̨ı̨t'e-le; 31 gogı̨ı̨zǫ-le, edeyatıì k'ègedì-le, dǫ ts'ǫ̀ gıdzeè gǫ̀hłı̨-le, eyıts'ǫ sıì gınàhòǫht'è. 32 Nǫ̀htsı̨ wenàowoò ehkw'ıı k'ę̀ę̀ ha nı̨dè dǫ hanì geedaa sìı ełaàgııde ha hǫt'e. Eyı nàowo k'ègeezǫ kò ı̨łaà hanì eghàlageeda, eyıts'ǫ dǫ hanì hołı̨ı̨ hogehtsı̨ı̨ sìı ghǫ sìghà agedı.