2
Nǫ̀htsı̨ ehkw'ı dǫ sınìyaehtı
Eyıt'à, wek'èts'eezǫ-le, dahdı ha dìì hǫt'e. Dànì dǫ eyıì-le gısınìyaahtıı sìı eyı weghàà edesınìyaahtı hǫt'e, naxı̨ dǫ eyıì-le gısınìyaahtıı sìı hotıì gıxèht'eè eghàlaahda hǫt'e t'à. Dǫ hanì hołı̨ı̨ hogehtsı̨ı̨ sìı Nǫ̀htsı̨ gosınìyaehtı hǫt'e, nàowo ehkw'ıı zǫ k'ę̀ę̀ gosınìyaehtı ha wek'èts'eezǫ hǫt'e. Naxı̨ ekìı dǫ aaht'ee sìı dǫ eyıì-le gıxèht'eè hołı̨ı̨ hoahtsı̨ kò gısınìyaahtı nı̨dè Nǫ̀htsı̨ naxısınìyaehtı ha-le dahwhǫ nì? Nǫ̀htsı̨ naxıts'ǫ̀ wedzeè nezı̨ı̨, eyıts'ǫ naxıxè ts'èwhı̨į̀ nıwǫǫ sìı naxıgha wet'àaɂà-le nì? Nǫ̀htsı̨ hanì naxıts'ǫ̀ wedzeè nezı̨ı̨ sìı wek'èahsǫ-le nì? Edek'eahłı̨ ha naxı̨ı̨hwhǫ t'à naxıts'ǫ̀ wedzeè nezı̨ hǫt'e.
Hanìkò naxıkwì nàtso xè naxıdzeè t'à edek'eahłı̨-le t'à, Nǫ̀htsı̨ naxıts'ǫ̀ wek'èch'a aahłà hǫt'e. Nǫ̀htsı̨ edenàowoò ehkw'ıı k'ę̀ę̀ dǫ-sınìyaehtıı-dzęę̀ k'e nı̨dè, deɂǫ̀ǫ̀ hoìla anaxedle ha hǫt'e. Nǫ̀htsı̨ sìı “dǫ hazǫǫ̀ dànì eghàlagı̨ı̨dà k'ę̀ę̀ gosınìyaehtı ha hǫt'e,” dek'eèhtł'è. Dǫ t'aats'ǫǫ̀ Nǫ̀htsı̨ gha nezı̨į̀ k'ehogeɂaa sìı gıxè enıìyah hòɂǫ ha, Nǫ̀htsı̨ goghǫ sìghà anıwǫ ha, eyıts'ǫ welǫ whìle ts'ǫ̀ geeda gha aget'ı̨ hǫt'e. Hanıı dǫ sìı Nǫ̀htsı̨ welǫ whìle ts'ǫ̀ geedaà agole ha hǫt'e. Hanìkò dǫ edeghǫ zǫ nànıgedèe sìı, nàowo ehkw'ıı gıgha wedę xè nàowołı̨ı̨ k'ę̀ę̀ geedaa sìı Nǫ̀htsı̨ gots'ǫ̀ sıì wek'èch'a xè dagı̨ı̨ɂaà agole ha. Dǫ hazǫǫ̀ hołı̨ı̨ hogehtsı̨ı̨ sìı gıgha hoìla xè hòtł'ò dagı̨ı̨ɂa ha hǫt'e. Israel got'ı̨į̀ hołı̨ı̨ hoehtsı̨ı̨ sìı dagı̨ı̨ɂa ha, eyıts'ǫ dǫ eyıì-le xàɂaa sı hołı̨ı̨ hogehtsı̨ k'èxa dagı̨ı̨ɂa ha hǫt'e. 10 Hanìkò dǫ hazǫǫ̀ nezı̨į̀ kexogeɂaa sìı Nǫ̀htsı̨ goghǫ sìghà anıwǫ ha, gıxè enıìyah hòɂǫǫ̀ agole ha, eyıts'ǫ gıxè ts'èwhı̨į̀ hòɂǫǫ̀ ayele ha. Israel got'ı̨į̀ nezı̨į̀ kexogeɂaa sìı gıgha hanì ha eyıts'ǫ dǫ eyıì-le xàɂaa, nezı̨į̀ k'ehogeɂaa sìı eyı sı gıxè hanì hòɂǫ ha. 11 Nǫ̀htsı̨ sìı dǫ ı̨łè xàɂaa zǫ ts'ǫ̀ nezı̨į̀ anıwǫ nıìle.
12 Dǫ eyıì-le xàɂaa sìı Moses wenàowoò gıghǫ̀t'ǫ-le kò hołı̨ı̨ hogèhtsı̨ı̨ k'èxa gıdıhołè ha. Eyıts'ǫ Israel got'ı̨į̀ Moses wenàowoò k'ègeezǫǫ sìı eyı nàowo ghàà gısınìyaetı ha hǫt'e. 13 Dǫ eyı nàowo egeèhkw'ǫ zǫ t'à, Nǫ̀htsı̨ nadąą̀ ehkw'ıı agı̨ı̨t'e nıìle, hanìkò eyı nàowo k'èagı̨ı̨t'e zǫ nı̨dè ehkw'ıı agı̨ı̨t'e k'ę̀ę̀ Nǫ̀htsı̨ gosınìyaehtı ha hǫt'e. 14 (Ehkw'ı t'à, dǫ eyıì-le xàɂaa sìı Moses wenàowoò gıghǫ̀t'ǫ-le kò ededı̨ whatsǫǫ̀ edınì dahxà nàowodeè k'ę̀ę̀ ehkw'ı k'ehogeɂa hǫt'e. Nàowodeè gıts'ǫ-le kò edınì t'à edegha nàowo gı̨ı̨lı̨. 15 Dànì nàowo k'ę̀ę̀ geeda ha sìı gıdzeè yìı wheɂǫ hǫt'e. Eyıt'à xàè gıdzeè et'ıì t'à nànıgedè eyıts'ǫ edek'e nìdahogeeɂà hǫt'e, ekǫ-le eghàlagı̨ı̨dà nı̨dè eyıts'ǫ ehkw'ı eghàlagı̨ı̨dà nı̨dè ededzeè yìı gık'èezǫ hǫt'e.) 16 Eyıt'à Nǫ̀htsı̨ dǫ-sınìyaehtıı-dzęę̀ k'e nı̨dè dǫ ayìı nàgeehɂį̀ eyıts'ǫ ededzeè t'à dàgı̨ı̨wǫǫ sìı Nǫ̀htsı̨, Zezì-Krı wet'ǫ̀ǫ̀ gosınìyaehtı ha hǫt'e. Dıı godı nezı̨ı̨ t'à gohdee sìı hotıì wek'ę̀ę̀ agode ha hǫt'e.
Israel got'ı̨į̀ eyıts'ǫ Moses wenàowoò
17 Ekò naxı̨ Israel got'ı̨į̀ ats'ı̨ı̨t'e dahdı xè Moses wenàowoò k'ę̀ę̀ aahda t'à naxıgha t'asagǫ̀ht'e-le dahwhǫ nì? Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ dǫ aaht'e dahwhǫ t'à xàdahoahdì ha nì? 18 Moses wenàowoò t'à hoghànaxeehtǫ ı̨lè t'à, Nǫ̀htsı̨ ayìı nıwǫ eyıts'ǫ ayìı nezı̨ı̨ sìı wek'èahsǫ dahwhǫ nì? 19 Dǫ gıdaà goìlee sìı k'egıahɂı̨ı̨ aaht'e dahwhǫ eyıts'ǫ dǫ gıxè togoòtł'òo sìı gıgha ek'aèk'ǫ laaht'e dahwhǫ nì? 20 Moses wenàowoò ehkw'ıı hotıì wek'èts'eezǫ t'à, dǫ t'asìı k'ègeezǫ-le sìı nezı̨į̀ hoghàgıts'eehtǫ dahwhǫ nì? 21 Ekò naxı̨ dǫ eyıì-le hoghàgıahtǫ nı̨dè dànìghǫ hoghàdeahtǫ-le? Ets'eeɂį̀ k'èch'a goahde nı̨dè dànıt'à naxı̨ èhłı̨ aahɂį̀? 22 Dǫ ełexè hołı̨ı̨ hogehtsı̨ ha-le dahdı nı̨dè dànìghǫ naxı̨ èhłı̨ haaht'ı̨? Nǫ̀htsı̨ą hòèlı̨ı̨ nìahłı̨-le nı̨dè, dànìghǫ gıts'ǫ yahtıı-kǫ̀ gots'ǫ aahɂį̀? 23 Naxı̨ Moses wenàowoò k'èahsǫ ghǫ xàdahoahdì nı̨dè dànìghǫ eyı nàowo k'èahdì-le? Nàowo k'èahdì-le ts'ıhɂǫ̀ Nǫ̀htsı̨ k'èch'a aaht'ı̨ hǫt'e. 24 Nǫ̀htsı̨ Nı̨htł'è k'e dıı hanì dek'eèhtł'è: “Naxıts'ıhɂǫ̀ dǫ eyıì-le xàɂaa Nǫ̀htsı̨ wıızì tsį̀gehwhı hǫt'e,” dek'eèhtł'è.
25 Naxı̨ Israel got'ı̨į̀ yàahłı̨ı̨ sìı Moses wenàowoò k'ę̀ę̀ naxıkwǫ̀ nàt'à hǫt'e, hanìkò Moses wenàowoò k'èaht'e-le nı̨dè naxıkwǫ̀ nàt'àa sìı naxıgha wet'àaɂà-le at'į̀ hǫt'e. Naxıkwǫ̀ nàt'à-le dǫǫ̀ laaht'e lanì. 26 Dǫ Moses wenàowoò k'ę̀ę̀ gıkwǫ̀ nàt'à-le kò eyı nàowo k'èagı̨ı̨t'e nı̨dè gıkwǫ̀ nàt'àa k'ę̀ę̀ gııtà ha hǫt'e. 27 Dǫ wekwǫ̀ nàt'à-le kò Moses wenàowoò k'èı̨t'ee sìı naxı̨ Israel got'ı̨į̀ yàahłı̨ı̨ sìı naxısınìyagehtı ha hǫt'e. Moses wenàowoò naxıgha enı̨htł'è k'e dek'eèhtł'è eyıts'ǫ naxıkwǫ̀ nàat'a kò ı̨łaà Moses wenàowoò k'èaht'e nıìle, eyıt'à nàowo-nàahzhìı-dǫǫ̀ aaht'e.
28 Dǫ Moses wenàowoò k'ę̀ę̀ wekwǫ̀ nàt'à zǫ t'à Israel got'ı̨į̀ wedeèdlı̨ı̨ elı̨ nıìle, eyıts'ǫ hanì gokwǫ̀ nàt'à nı̨dè gozhį̀į̀ zǫ gha nıìle. 29 Hanì nıìle! Dǫ wedzeè t'à Israel got'ı̨į̀ wedeèdlı̨ı̨ elı̨ nı̨dè, eyıts'ǫ Yedàyeh Nezı̨ı̨ t'à dǫ wedzeè k'e nàweet'à lanì nı̨dè, ehkw'ı nàweat'a hǫt'e. Nàowo dek'eèhtł'è k'ę̀ę̀ nàweat'a zǫ t'à Israel got'ı̨į̀ wedeèdlı̨ı̨ elı̨ nıìle. Dǫ Yedàyeh Nezı̨ı̨ t'à wedzeè nàt'à nı̨dè Nǫ̀htsı̨ yeghǫ sìghà adı ha hǫt'e, eyı sìı dǫ yeghǫ sìghà adı nahk'e nezı̨ hǫt'e.