2
Naxıgha, kǫ̀ta Laodısıya dǫ nàgedèe sìı gıgha eyıts'ǫ dǫ xàè segıaɂı̨-le sìı gıgha daıhɂa. Dàı̨hcho ts'ǫ̀ naxıgha daıhɂaa sìı wek'èahsǫ ha dehwhǫ. Gıdzeè nàtso ha, eyıts'ǫ dǫ ı̨łè lanì ełeghǫnegeètǫ ha, gıgha daıhɂa. Hanì-ı̨dè deghàà t'asìı k'ègeezǫǫ̀ agede ha, eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨ t'asìı deɂı̨į̀ whehɂǫǫ sìı k'ègeezǫǫ̀ agede ha, Zezì-Krı k'ègeezǫǫ̀ agede ha t'à. T'asìı deè hazǫǫ̀ weghàà t'asìı k'èts'eezǫǫ xè weghàà gots'ı̨ı̨zǫǫ sìı Zezì-Krı weyìı deɂı̨į̀ whela hǫt'e. Dǫ, nezı̨į̀ gogede t'à naxıghǫyagııɂà sǫ̀ǫ̀ dehwhǫ t'à anaxèehsı̨. Sezhį̀į̀ t'à naxıts'ǫ̀ gǫǫwà whıhda, hanìkò sınì t'à naxıxè aht'e. Hotıì ehkw'ı aahda, eyı xè Zezì-Krı ghǫ naxınì nàtso t'à sıì sınà hǫt'e.
Zezì-Krı wexè ts'eedaà agòìdlà
Eyıt'à, Zezì-Krı naxıts'ǫ̀ K'àowo elı̨ı̨ aahłà k'ę̀ę̀ t'aats'ǫǫ̀ wexè aahda. Wexè ı̨łè zǫ laaht'e eyıts'ǫ wet'à naxınì nàtsoò aahłe welè. Ayìı hoghànaxeètǫ k'ę̀ę̀ eghàlaahda, wet'à naxınì nàwetso, eyıts'ǫ t'aats'ǫǫ̀ naxıdzeè t'à masì dahwhǫ.
Hotıì edexoahdı, yatı ekǫ-le eyıts'ǫ nàowo ładı̨ı̨ t'à dǫ naxınì gìhchı sǫ̀ǫ̀. Ayìı hoghànaxegeehtǫǫ sìı nezı̨į̀ lagodı, hanìkò dıı nèk'e gots'ǫ gınàowoò zǫ hǫt'e. Zezì-Krı wenàowoò k'ę̀ę̀ agedı-le.
Nǫ̀htsı̨-Gotà t'asìı hazǫǫ̀ t'à wehòhɂǫǫ sìı Zezì-Krı wezhį̀į̀ sı yìı wehòhɂǫǫ hǫt'e, 10 eyıts'ǫ naxı̨ sı Zezì-Krı wet'à t'asìı hazǫǫ̀ naxıghǫ̀zha. Ededı̨ k'àowo hazǫǫ̀ gha K'àowodeè elı̨ hǫt'e. 11 Ededı̨ wet'à naxıkwǫ̀ nàat'a lanì ı̨lè, eyıt'à naxınìłı̨ı̨ k'ę̀ę̀ aahda-le aahjà. Dǫlà t'à naxıkwǫ̀ nàat'a awèts'edı-le, Zezì-Krı ededı̨ wet'à gokwǫ̀ nàat'a lanì awèts'edı. 12 Naxık'ètaìdzǫ t'à wexè naxıkw'ǫǫ̀ nìtǫ lanì ı̨lè. Nǫ̀htsı̨-Gotà enıìyah t'à nàtso xè Zezì naìdà ayį̀į̀là, eyı sìı naxıgha ehkw'ı-ahodı t'à, Zezì wexè naàhdà anaxììdlà hǫt'e.
13 Naxıhołı̨į̀ ts'ıhɂǫ̀ dǫ ełaı̨dèe laaht'e eyıts'ǫ naxınìłı̨ı̨ k'ę̀ę̀ aahda ekò k'e Nǫ̀htsı̨-Gotà, Zezì-Krı wexè naàhdà anaxììdlà hǫt'e. Gohołı̨į̀ hazǫǫ̀ goghǫ nahoı̨la. 14 Nàowo dek'eèhtł'èe sìı hazǫǫ̀ wedę ayį̀į̀là; eyı nàowo gok'èch'a hǫt'e eyıts'ǫ wet'à gok'e nìdahoet'à, hanìkò Nǫ̀htsı̨ goghǫ yį̀į̀hchì xè Zezì wexè dechı̨et'aa k'e yedı̨į̀htsò. 15 Hanì t'aa Nǫ̀htsı̨ ı̨nìłı̨ı̨ eyıts'ǫ gıts'ǫ k'aodèe hazǫǫ̀ goghǫèhnǫ, eyıts'ǫ wet'à nàgetsoo sìı hazǫǫ̀ goghǫ whìle ayį̀į̀là xè dǫ nadąą̀ edeghǫ į̀į̀zhagı̨ı̨lı̨į̀ agǫ̀ǫ̀là. Dechı̨et'aa t'à hazǫǫ̀ goghǫèhnǫ hǫt'e.
16 Eyıt'à ayìı ghǫ shèahzhe, eyıts'ǫ ayìı aahdǫ, dzędeè k'èahdìı, adzęzah-gòò gha nàsı̨ hoahtsı̨, hanì-le-ı̨dè Nǫ̀htsı̨ Wedzęę̀ k'èahdìı, eyı hanıı ghǫ dǫ naxık'e nìdahogııɂà-le. 17 Eyı hanıı hazǫǫ̀ sìı ı̨daà dàgode gha weɂı̨zhı̨į̀ lanì ı̨lè, hanìkò t'asìı wedeèdlı̨ı̨ Zezì-Krı wexè wegots'ìhɂà. 18 Dǫ k'èeweèt'ı̨ edegeetsı̨ eyıts'ǫ yak'eet'ı̨į̀ ts'ǫ̀ yagehtıı sìı Nǫ̀htsı̨ t'asìı nezı̨ı̨ naxıghàɂà ch'à anaxegııle sǫ̀ǫ̀. Eyı dǫ hanıı sìı gınazhıı xègoèht'į̀ ghǫ naxıts'ǫ̀ gogede ghageewı, hanìkò Nǫ̀htsı̨ ts'ǫ̀ gınì nàtso-le t'à dǫ nahk'e ts'ı̨ı̨lı̨ gı̨ı̨wǫ xè xàdahogedì. 19 Zezì gokwì elı̨ı̨ sìı xè aget'ı̨-le agejà t'à aget'ı̨. Goxı̨ wezhį̀į̀ lats'ı̨ı̨t'ee sìı hazǫǫ̀ dǫ ı̨łè zǫ lats'ı̨ı̨t'e, godzats'ìı eyıts'ǫ gokw'èh t'à gozhį̀į̀ hazǫǫ̀ yàłııtǫ̀. Zezì gokwì elı̨ lanì ts'ıhɂǫ̀ goxı̨ wezhį̀į̀ ts'ı̨ı̨lı̨ı̨ sìı Nǫ̀htsı̨ ełexè ts'eezheè agohɂı̨ hǫt'e.
20 Zezì-Krı wexè ełaahdè ne t'à dıı nèè gots'ǫ nàowo k'ę̀ę̀ aahda-le aahjà hǫt'e. Eyıt'à dànìghǫ ı̨łaà dıı nèè gots'ǫ nàowo k'èaht'e ha dahwhǫ? Įłaà wek'ę̀ę̀ aahda ha dahwhǫ nì? 21 Dànìghǫ dıı haahdı, “Eyı k'alaahdè-le! Eyı aahdè-le! Eyı daahchì-le!” 22 Eyı nàowo sìı dıı nèk'e gots'ǫ dǫnì k'ę̀ę̀ hòèlı̨, eyıts'ǫ dǫ gınàowoò k'ę̀ę̀ hoghàgogeehtǫ t'à hazǫǫ̀ wet'àaɂà-le hǫt'e. 23 Eyı nàowo sìı wet'àaɂà lanì xè wet'à gots'ı̨ı̨zǫ gògaat'ı̨. Wet'à dǫ gınàowoò k'ę̀ę̀ Nǫ̀htsı̨ gha ts'eedaa hoghàgoetǫ. Wet'à xàhots'edì-le gògaat'ı̨ eyıts'ǫ wet'à gozhį̀į̀ daı̨ɂaà adets'į̀į̀hwhǫ. Hanìkò eyı nàowo wet'à hołı̨ı̨ k'ę̀ę̀ eghàlats'eeda-le adets'ele ha dìì hǫt'e, eyıt'à wet'àaɂà-le hǫt'e.