Colosse got'ı̨į̀ gıts'ǫ̀ aatł'è
1
1-2 Sı̨ Paul, Nǫ̀htsı̨ wedahxà Zezì-Krı wecheekeèdeè aht'e. Gòet'ı̨ Tımothy sexè dıı enı̨htł'è kǫ̀ta Colosse got'ı̨į̀, Zezì-Krı wets'ıhɂǫ̀ degaı gı̨ı̨lı̨ı̨ xè gınì nàtsoo sìı gıts'ǫ̀ ts'ı̨ı̨tł'è: Nǫ̀htsı̨-Gotà naxıts'ǫ̀ sǫnıwǫ welè, eyıts'ǫ naxıxè sìghà hòɂǫ ayııle.
Paul, Colosse got'ı̨į̀ gha yahtı
Naxıgha yats'ehtı taàt'eè Nǫ̀htsı̨, gots'ǫ̀ K'àowo Zezì-Krı Wetà, t'aats'ǫǫ̀ naxıgha masì wèts'edı, Zezì-Krı naxıgha ehkw'ı adı eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ dǫ hazǫǫ̀ sıì gıghǫnıahtǫ ghǫ ts'ıìkw'o t'à. Yak'e t'asìı deè naxıdawhelaa sìı naxıgha ehkw'ı-ahodı t'à dǫ ghǫnıahtǫ. Yatı ehkw'ıı sìı weàhkw'ǫ ı̨lè t'à, eyı t'asìı deè naxıdawhelaa sìı hòt'a wek'èahsǫ hǫt'e. Eyı yatı ehkw'ıı sìı godı nezı̨ı̨ naxıghǫ̀t'ǫ hǫt'e. Dıı nèk'e hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ godı nezı̨ı̨ ajàa sìı wet'à t'asìı nezı̨ı̨ łǫ kèhǫǫ̀wo. Ts'ı nezı̨ı̨, wek'e jìecho nezı̨ı̨ dehsheè lagòjà. T'akwełǫ̀ǫ̀ godı nezı̨ı̨ ghǫ aàhkw'o ekò gots'ǫ Nǫ̀htsı̨ wesǫnıwǫ wenıahdì aahjà ı̨lè, eyıts'ǫ godı nezı̨ı̨ wet'à t'asìı łǫ ehkw'ıı naxıta kèhǫǫ̀wo hǫt'e. Eyı dzęę̀ gots'ǫ jìecho nezı̨ı̨ naxıta dehsheè lagòjà. Epaphras ededı̨ sìı godı nezı̨ı̨ hoghànaxeèhtǫ hǫt'e. Eyı dǫ weghǫnets'eètǫ hǫt'e, goxèht'eè Nǫ̀htsı̨ cheekeè elı̨. Gogha Zezì-Krı gha t'aats'ǫǫ̀ ehkw'ı eghàlaeda. Ededı̨ sìı Yedàyeh Nezı̨ı̨ dahxà sıì ełeghǫnıahtǫ hǫt'e, gòhdı.
Eyıt'à, naxıghǫ ts'ıìkw'o gots'ǫ naxıgha yats'ehtı ghǫ nats'et'è-le. Yedàyeh Nezı̨ı̨ t'à deghàà goahsǫ ha eyıts'ǫ t'asìı nıahdì aahde ha t'aats'ǫǫ̀ naxıgha Nǫ̀htsı̨ wets'eekè, hanì-ı̨dè Nǫ̀htsı̨ dànıwǫǫ sìı wek'èahsǫǫ̀ aahde ha. 10 Gots'ǫ̀ K'àowo wınì k'ę̀ę̀ hotıì ehkw'ı aahda ha naxıts'ı̨ı̨hwhǫ t'à, hanì naxıgha yats'ehtı. Hanì-ı̨dè Nǫ̀htsı̨ weghàsǫhoedı ha eyıts'ǫ dànì eghàlaahdaa hazǫǫ̀ yeghǫ sìghà anıwǫ ha. T'asìı nezı̨ı̨ łǫ wegha eghàlaahda ha eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨ denahk'e nezı̨į̀ wek'èahsǫǫ̀ aahde ha. 11 Nǫ̀htsı̨ sìı enıìyah t'à nàtso hǫt'e, eyıt'à naxı̨ sı nàahtsoò anaxele ha. Hanì-ı̨dè weghǫ naxınì nàtso ha eyıts'ǫ ts'èwhı̨į̀ dahwhǫ ha. Naxınà xè 12 Nǫ̀htsı̨-Gotà masì wèahdı ha. Nǫ̀htsı̨ Wenàowoò k'ę̀ę̀ hòɂǫǫ sìı t'aats'ǫǫ̀ dzęh nı̨ı̨dı̨ lanì hǫt'e. Ekǫ Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ dǫ t'asìı gıda whelaa sìı gıxè naxıghǫ̀zhe ha hǫt'e. 13 Togoòtł'òo dǫ ts'ǫ̀ k'àhowo gots'ǫ edaxàgoı̨la t'à, Edeza ghǫneètǫǫ sìı wenàowoò k'ę̀ę̀ hòɂǫǫ ts'ǫ̀ agǫ̀ǫ̀là. 14 Nǫ̀htsı̨ Weza wet'à edaxàts'ı̨ı̨de, eyıts'ǫ gohołı̨į̀ hazǫǫ̀ goghǫ nahoı̨la.
Zezì-Krı t'asìı hazǫǫ̀ hòèlı̨ı̨ sìı ts'ǫ̀ K'àowo
15 Nǫ̀htsı̨-Gotà gogha wègaat'ı̨-le, hanìkò Weza yexèht'eè wègaat'ı̨ hǫt'e. Weza sìı t'akwełǫ̀ǫ̀ hǫt'e eyıts'ǫ t'asìı hazǫǫ̀ hòèlı̨ı̨ sìı ts'ǫ̀ K'àowo. 16 Ededı̨ wet'à t'asìı hazǫǫ̀ hòèlı̨ hǫt'e: t'asìı yak'e whelaa, dıı nèk'e whelaa, t'asìı wègaat'ı̨ı̨, wègaat'ı̨-le, hazǫǫ̀ yèhtsı̨ hǫt'e. K'àowocho gı̨ı̨lı̨ı̨, k'aodèe gı̨ı̨lı̨ı̨, dèe-ts'ǫ̀-k'àowo gı̨ı̨lı̨ı̨, hazǫǫ̀ Nǫ̀htsı̨ Weza gòèhtsı̨ hǫt'e, eyıts'ǫ ededı̨ wegha gıhòèlı̨ hǫt'e. 17 Ededı̨ sìı t'asìı hazǫǫ̀ hòèlı̨ kwe gots'ǫ hǫt'e, eyıts'ǫ wets'ıhɂǫ̀ t'asìı hazǫǫ̀ yàłııtǫ̀ hǫt'e. 18 Nǫ̀htsı̨ Weza sìı gokwì elı̨ lanì hǫt'e, Nǫ̀htsı̨ wecheekeè wezhį̀į̀ ı̨łè lagı̨ı̨t'e. Ededı̨ wexè t'asìı hazǫǫ̀ kèhoį̀wo, eyıts'ǫ dǫ naìdà gha sìı ededı̨ denahk'e elı̨, eyı ts'ıhɂǫ̀ t'asìı hazǫǫ̀ gha K'àowo elı̨ hǫt'e. 19 Nǫ̀htsı̨-Gotà Edeza ghǫ sǫnıwǫ t'à, t'asìı hazǫǫ̀ t'à wehòhɂǫǫ sìı hazǫǫ̀ Edeza ghàyı̨ı̨la. 20 Edeza t'à t'asìı hazǫǫ̀ xè ts'èwhı̨į̀ hòɂǫ ha nıwǫ. Weza wedoò dechı̨et'aa k'e xàı̨tł'ı ts'ıhɂǫ̀, Nǫ̀htsı̨-Gotà t'asìı hazǫǫ̀ dıı nèk'e whelaa eyıts'ǫ yak'e whelaa sìı xè ts'èwhı̨į̀ hòɂǫǫ̀ ayį̀į̀là.
21 Įłàà naxınì t'à Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ̀ nıwà dahkw'e ı̨lè. Naxınàowołı̨ı̨ k'ę̀ę̀ aahda ts'ıhɂǫ̀ Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ̀ xànıahɂa ı̨lè. 22 Hanìkò dıì sìı Nǫ̀htsı̨-Gotà Zezì-Krı wezhį̀į̀ naxıgha ełaı̨woò ayį̀į̀là t'à Nǫ̀htsı̨ xè ts'èwhı̨į̀ aahda anaxììdlà. Dıì hòt'a wenadąą̀ degaı aaht'e, eyı ts'ıhɂǫ̀ t'asìı wı̨ı̨zìı gha naxık'e nìdahoet'à ha nıìle. 23 Eyıt'à Nǫ̀htsı̨ gha naxınì nàtsoò aahwhǫ nı̨dè, weghǫ naaht'è-le nı̨dè, eyıts'ǫ godı nezı̨ı̨ sìı naxıgha ehkw'ı-ahodı nı̨dè naxıxè sìghà ha hǫt'e. Eyı godı nezı̨ı̨ sìı naxıts'ǫ̀ hats'edı hǫt'e eyıts'ǫ dıı nèk'e dǫ hazǫǫ̀ eyı t'à hoghàgıts'eèhtǫ hǫt'e. Sı̨ Paul eyı godı nezı̨ı̨ zǫ gha eghàlaehda hǫt'e.
Paul Nǫ̀htsı̨ wecheekeè gha eghàlaeda
24 Naxıgha daıhɂà t'à sınà hǫt'e. Zezì-Krı gogha daı̨ɂà, eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨ wecheekeè gogha denahk'e daı̨ɂa ha nı̨dè, sı̨ sı, sezhį̀į̀ t'à wegha daıhɂa kò dehwhǫ. 25 Nǫ̀htsı̨ sı̨ı̨hɂàa t'à Nǫ̀htsı̨ wecheekeè gıgha eghàlaehda ehłı̨į̀ asììdlà. Nǫ̀htsı̨ weyatıì deè deghàà naxıghàehɂà ha seghàhòı̨ɂǫ hǫt'e. 26 Nǫ̀htsı̨ weyatıì ı̨nę̀ę whaà gots'ǫ dǫ gıgha deɂı̨į̀ wheɂǫ ı̨lèe, hanìkò dıì Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ dǫ gık'èezǫ agììdlà. 27 Eyı dǫ degaı gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı dıı nèk'e dǫ hazǫǫ̀ Nǫ̀htsı̨ k'ègeezǫ-le gıta gots'ǫ Nǫ̀htsı̨ gòį̀hchì agı̨ı̨t'e. Weyatıì enıìyah xè deɂı̨į̀ wheɂǫǫ sìı gık'èezǫǫ̀ agǫ̀ǫ̀là. Eyı weyatıì sìı Zezì-Krı naxıdzeè yìı nàdè awèts'edı, eyı wet'à welǫ whìle ts'ǫ̀ enıìyah xè aahda ha.
28 Zezì-Krı weghǫ dǫ ts'ǫ̀ gots'ede. Dǫ ehkw'ı geeda ha ts'ı̨ı̨wǫ ts'ıhɂǫ̀, wet'à gots'ı̨ı̨zǫǫ̀ ats'ejàa sìı t'à dǫ hazǫǫ̀ nàgets'eɂǫ xè hoghàgets'eehtǫ. Hanì-ı̨dè Zezì-Krı wets'ıhɂǫ̀ dǫ hazǫǫ̀ degaı k'ę̀ę̀ agets'ele ha ts'ı̨ı̨wǫ. 29 Eyı gha hòtł'ò eghàlaehda xè nàhǫhoehwho. Nǫ̀htsı̨ wet'ıì t'asìı hazǫǫ̀ gha nàhtso asehɂı̨, eyıt'à hanì eghàlaehda ha dìì-le.