4
Sèot'ı̨ı̨, gots'ǫ̀ K'àowo wegha naxınì nàtso aahwhǫ eyıts'ǫ wedahxà dànì ts'eeda ghǫ ııhtł'èe sìı wek'ę̀ę̀ aahda. Seàgı̨ą, naxıghǫneehtǫ hǫt'e, naxıxè aht'e ha dehwhǫ, eyıts'ǫ sıì sınà asèahłà xè naxıghǫ xàhohdì.
Dǫ ts'ǫ̀ naxıdzeè nezı̨ welè
Ts'èko nàke Euyodıa eyıts'ǫ Syntyche gıts'ǫ̀ dıı haehsı̨, gıghǫnàdaehtì, “Ełek'èch'a aahdı-le, hanìkò gots'ǫ̀ K'àowo wets'ıhɂǫ̀ naxınì ı̨łè zǫ welè,” gèehsı̨. Hęɂę, seàgı̨ą nı̨ t'aats'ǫǫ̀ sexè eghàlaneedàa sìı eyı ts'èko nàke gıts'àądı. Godı nezı̨ı̨ gha sexè hòtł'ò eghàlagı̨ı̨dà ı̨lè, Clement wexè sı eghàlagı̨ı̨dà, eyıts'ǫ dǫ eyıì-le sexè agıat'į̀ı̨ sı gıxè. Welǫ whìle ts'ǫ̀ ts'eedaa enı̨htł'è k'e gıızì dek'eèhtł'è hǫt'e.
Gots'ǫ̀ K'àowo wexè t'aats'ǫǫ̀ naxınà welè. K'achı̨ hanaxèehsı̨ ha: Naxınà welè! Dǫ ts'ǫ̀ naxıdzeè nezı̨ı̨ sìı wek'èedzǫǫ̀ aahłe. Gots'ǫ̀ K'àowo naxıgà nıwà-le hǫt'e. T'asìı wı̨ı̨zìı ghǫ nànıahdè-le, hanìkò Nǫ̀htsı̨ ts'ǫ̀ yaahtı, t'asìı hazǫǫ̀ naxıgha whìle sìı weahkè, eyıts'ǫ masì wèahdı. Hanì-ı̨dè Nǫ̀htsı̨ naxıxè sìghà hòɂǫ ayele ha, eyı sìı dǫ wı̨ı̨zìı yenıedì ha dìì, eyıts'ǫ Zezì-Krı wexè naxıdzeè eyıts'ǫ naxınì k'èdì ha.
Sèot'ı̨ı̨, nǫǫde t'à dıı hanaxèehsı̨ ha dehwhǫ: T'asìı ehkw'ıı ne sìı, wet'à dǫ nezı̨į̀ agı̨ı̨wǫ ha sìı, wet'à ehkw'ıı gòɂǫǫ, t'asìı nezı̨ı̨, t'asìı degaı, wet'à ełeghǫ masì ts'ı̨ı̨wǫǫ, eyıts'ǫ wet'à dǫ ełets'ıìt'ı̨ı̨, eyı hanıı hazǫǫ̀ wedaànıahdè. T'asìı hazǫǫ̀ hoghànaxeèhtǫ sìı k'ę̀ę̀ aahda. Yatı hazǫǫ̀ wet'à nezı̨į̀ aahda ha naxıghàıhɂǫǫ sìı, eyıts'ǫ naxıdaà dànì ıhdàa, eyı hazǫǫ̀ wek'ę̀ę̀ aahda. Hanì-ı̨dè Nǫ̀htsı̨ naxıxè sìghà hòɂǫ ayele ha.
Paul, dǫ sǫǫ̀mba gıghàı̨laa sìı masì goı̨hwhǫ
10 Whaà tł'axǫǫ̀ k'ǫąt'a sedaànıahdèe sìı wek'èehsǫ asèahłà t'à, sets'ǫ̀ K'àowo masì weehwhǫ eyıts'ǫ sıì sınà. Sedaànıahdè ı̨lè, hanìkò naxıgha hòɂǫ-le t'à wek'èehsǫ asèahłà-le ı̨lè. 11 T'asìı segha whìle t'à aehsı̨-le. Sexè hoı̨zı̨, hoı̨zı̨-le, ehk'ę̀ę̀ masì dehwhǫ k'èehsǫǫ̀ ahjà. 12 T'asìı whìle hok'èehsǫ, eyıts'ǫ t'asìı łǫ sı hok'èehsǫ. T'ahoòyį̀ı̨ sexè hòɂǫǫ sìı ghǫ masì dehwhǫ k'èehsǫǫ̀ ahjà. Deghàà shèhtı̨ı̨, deghàà shèhtı̨-le, t'asìı łǫ ta nàhdèe hanì-le-ı̨dè eteèht'ı̨ı̨, ehk'ę̀ę̀ sınà ha hoghàdeehtǫ. 13 Nǫ̀htsı̨ sınì nàtsoò asehɂı̨ı̨ sìı ededı̨ wet'à t'asìı hazǫǫ̀ segha dìì-le hǫt'e.
14 Hanìkò dıì sexè hoìla t'à sets'àahdıı sìı nezı̨į̀ aaht'ı̨ hǫt'e. 15 Naxı̨ Phılıppı got'ı̨į̀ aaht'ee sìı, dıì zǫ hasèahłà nıìle. T'akwełǫ̀ǫ̀ godı nezı̨ı̨ aàhkw'o ekò, ekìıyeè k'e Macedonıa nèk'e ts'ǫ̀ dehtła ekò, kǫ̀ta łǫ gots'ǫ Nǫ̀htsı̨ wecheekeè ełexè sets'àgı̨ı̨dì whìle, naxı̨ zǫ sǫǫ̀mba t'à sets'àahdı ı̨lè. 16 Kǫ̀ta Thessalonıca ekǫ whıhda ekò t'asìı segha whìle t'à ek'èdaà sǫǫ̀mba sets'ǫ̀ aahɂı̨ ı̨lè. 17 Sǫǫ̀mba sets'ǫ̀ aahɂı̨ ha dehsı̨į̀-aehsı̨-le, hanìkò dǫ ts'ǫ̀ nezı̨į̀ eghàlaahda nı̨dè naxıxè sìghà ha t'à aehsı̨. 18 Hòt'a deghàà naxıt'à hoehwhì hǫt'e, eyıts'ǫ deɂǫ̀ǫ̀ seghàahła hǫt'e. Epaphrodıtus wetł'aà sǫǫ̀mba sedanìahła t'à t'asìı seɂǫ̀atłǫ whelaà ajà. T'asìı sets'ǫ̀ aahłàa sìı Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ̀ t'asìı łekǫǫ k'ets'eehk'ǫ̀ lanì, eyı sìı Nǫ̀htsı̨ yeghǫ sìghà anıwǫ hǫt'e. 19 Senǫ̀htsı̨ sìı nezı̨į̀ naxık'èdì ha hǫt'e. Zezì-Krı wets'ıhɂǫ̀ t'asìı hazǫǫ̀ wèdaat'ı̨ı̨ wets'ǫ sìı t'à naxıts'àdı ha hǫt'e.
20 Nǫ̀htsı̨-Gotà welǫ whìle ts'ǫ̀ weghàsǫhoedı welè. Amen.
Naxıxè sìghà welè
21 Zezì-Krı wets'ıhɂǫ̀ Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ dǫ sìı sı̨ segha eyıts'ǫ gòet'ı̨ sexè geèhkw'ee gıgha, “Naxıxè sìghà welè,” gìahdı. 22 Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ dǫ jǫ nàdèe sìı hazǫǫ̀ naxıxè sìghà welè gı̨ı̨wǫ, Caesar wekǫ̀ agı̨ı̨t'ee ededı̨ sı hagı̨ı̨wǫ hǫt'e.
23 Zezì-Krı naxıts'ǫ ı̨nì xè sǫnıwǫ welè. Amen.