3
Paul, Zezì-Krı zǫ k'èezǫ ha nıwǫ
Sèot'ı̨ı̨, hòt'a gots'ǫ̀ K'àowo wets'ıhɂǫ̀ naxınà welè! Įdì dànaxèehsı̨ ı̨lèe sìı wet'à k'achı̨ naxıts'ǫ̀ naehtł'è ha sìı segha t'asanìle, hotıì wek'èahsǫ ha naxıgha wet'àaɂà hǫt'e.
Dǫ, tłı̨ wets'àhoejı̨ı̨ lagı̨ı̨t'ee sìı gıxoahdı. Hanıı dǫ sìı hołı̨ı̨ hogehtsı̨ eyıts'ǫ dǫkwǫ̀ tàgeehwhe ha gı̨ı̨wǫ. Goxı̨ sìı hòt'a gokwǫ̀ nàat'a ı̨lè lanì, eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ Įnì Degaı wedahxà Nǫ̀htsı̨ ts'ǫ̀ yats'ehtı. Zezì-Krı weghàsǫts'eedı t'à, t'asìı deè ts'ı̨ı̨lı̨ı̨ sìı weghǫ xàhots'edì nıìle. Sı̨ deɂǫ̀ǫ̀ edeghǫ xàhohdì gohde ha dìì-le hǫt'e.
Dǫ eyıì-le edeghǫ xàhogedì gogede ha dìì-le nı̨dè sı̨ denahk'e haehsı̨ ha dìì-le hǫt'e. Segǫ̀hłı̨ gots'ǫ ek'èdı̨ dzęę̀ t'à sekwǫ̀ nàat'a hǫt'e, Israel got'ı̨į̀ aht'e, Benjamın wets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ aht'e, eyıt'à Hebrew wedeèdlı̨ı̨ aht'e. Pharısee aht'e t'à Moses wenàowoò hazǫǫ̀ wek'èɂaeht'è hǫt'e. Eyı ghǫ sınì nàtso t'à Nǫ̀htsı̨ wecheekeè dagìıhɂa ı̨lè; Pharısee gınàowoò k'ę̀ę̀ ha nı̨dè nàowo k'eıhzhì whìle hǫt'e.
Hanìkò ayìı segha wet'àaɂà ı̨lèe sìı segha wedę lajà, Zezì ededı̨ zǫ wegha ehda ha dehwhǫ t'à. 8-9 Eyı zǫǫ̀-le! Zezì-Krı wek'èehsǫ ha, eyı denahk'e segha wet'àaɂà ne t'à, t'asìı hazǫǫ̀ segha wedę lajà. Sets'ǫ̀ K'àowo gha t'asìı hazǫǫ̀ ɂǫ̀ehde. Zezì-Krı ededı̨ zǫ weehwhǫ, eyıts'ǫ wexè ı̨łè laaht'e ha dehwhǫ t'à t'asìı hazǫǫ̀ segha t'asìı-ts'ıì lajà. Moses wenàowoò k'èaht'e t'à ehkw'ı ehda k'ę̀ę̀ sııtà ha dehwhǫ-le, hanìkò Zezì-Krı segha ehkw'ı adı t'à ehkw'ı ehda k'ę̀ę̀ sııtà ha dehwhǫ. Ehkw'ı ts'eeda k'ę̀ę̀ goıtàa sìı Nǫ̀htsı̨ wedahxà hǫt'e, eyıts'ǫ goxı̨ ehkw'ı adı wets'ı̨ı̨hwhǫ t'à. 10 Zezì-Krı wek'èehsǫ ha dehwhǫ, eyıts'ǫ dànì nàtso xè naìdàa sìı wet'à ehda ha dehwhǫ. Dànì daı̨ɂàa eyıts'ǫ dànì ełaı̨woo sìı wexèht'eè laahde ha dehwhǫ, 11 hanì-ı̨dè sı̨ sı naìhdà asedle ha.
Paul, Nǫ̀htsı̨ t'asìı yeghàɂà ha sìı yeehnè ha nıwǫ
12 Įłaà eyı hazǫǫ̀ deghàà hahłà nıìle, eyıts'ǫ ı̨łaà deghàà degaı aht'e nıìle, hanìkò ı̨łaà eyı wegha sınì nàtsoò aahwhǫ, eyı gha Zezì-Krı sį̀į̀hchì ı̨lèe t'à. 13 Sèot'ı̨ı̨, t'asìı hazǫǫ̀ hahłà dehwhǫ nıìle, hanìkò dıı haht'ı̨ hǫt'e: Įdè whelaa sìı weghǫ nànıhwho nıìle, hanìkò ı̨daà ayìı whelaa sìı wek'ę̀ę̀ ehda ha hòtł'ò dehwhǫ. 14 Nǫ̀htsı̨ t'asìı seghàɂà ha sìı eyı dehnè ha dehwhǫ t'à wets'ǫ̀ ı̨daà deht'ì. Zezì-Krı wets'ıhɂǫ̀ welǫ whìle ts'ǫ̀ yak'e ehda ha Nǫ̀htsı̨ sį̀į̀hchì hǫt'e.
15 Goxı̨ hazǫǫ̀ Nǫ̀htsı̨ k'èts'eezǫǫ sìı hanì ts'eeda ha hǫt'e. Hanìkò t'asìı ghǫ sek'ę̀ę̀ nànıahdè-le nı̨dè, eyı kò Nǫ̀htsı̨ naxıgha deghàà wègaat'ı̨į̀ ayele ha hǫt'e. 16 Hanìkò dànì goınì nàtso xè gots'ı̨ı̨zǫǫ̀ ats'ejàa sìı wek'ę̀ę̀ ts'eeda welì.
17 Sèot'ı̨ı̨, dànì ehdaa sìı sexèahɂı̨, eyıts'ǫ dǫ, nàowo naxıghàts'ı̨ı̨ɂǫ k'ę̀ę̀ geedaa sìı gıghàahda. 18 Dǫ łǫ Zezì wedechı̨et'aà ts'ǫ̀ xànıgı̨ı̨ɂa k'ę̀ę̀ geeda hǫt'e. Įnę̀ę gotłǫǫ̀ eyı hanaxèehsı̨ ı̨lè, dıì k'achı̨ senatì xè naxıts'ǫ̀ haehsı̨. 19 Dǫ hanì geedaa sìı gıdıhołè ha hǫt'e. Gıbò gınǫ̀htsı̨ elı̨ lanì, eyıts'ǫ hołı̨ı̨ hogehtsı̨ ghǫ xàdahogedì. Dıı nèk'e t'asìı whelaa zǫ ghǫ nànıgedè. 20 Hanìkò goxı̨ sìı yak'e gha dǫ ats'ı̨ı̨t'e. Amìı Edaxàgolee elı̨ı̨ sìı yak'e gots'ǫ jǫ ts'ǫ̀ anade ha ı̨whąą̀ ts'ı̨ı̨wǫ. Eyı sìı gots'ǫ̀ K'àowo Zezì-Krı hǫt'e. 21 Ededı̨ t'asìı wegha dìì-le t'à t'asìı hazǫǫ̀ yek'èı̨t'e agohɂı̨. Gozhį̀į̀ nàtso-lea sìı wezhį̀į̀ xèht'eè enıìyah t'à wèdaat'ı̨į̀ ayele ha.