2
Goınì, Zezì-Krı wınì lanì welè
Zezì-Krı wexè ı̨łè aaht'e t'à naxınì nàtso welè, naxıghǫneètǫ t'à naxınà welè, Yedàyeh Nezı̨ı̨ wexè naxınì ı̨łè zǫ welè, naxıdzeè t'à dǫ eteahɂı̨ welè. Eyıts'ǫ naxınì ı̨łè zǫ xè naxıdzeè ı̨łè zǫ t'à ełeghǫnıahtǫ nı̨dè, eyıts'ǫ la ı̨łè zǫ gha ełexè eghàlaahda nı̨dè sıì sınà aseahłe ha hǫt'e. Wet'à nezı̨į̀ naxìgaat'ı̨ ha dahwhǫ t'à edegha zǫ t'asìı haahɂı̨-le, hanìkò k'èeweèt'ı̨ laaht'e xè edenahk'e dǫ eyıì-le gıdaànıahdè. Hazǫǫ̀ edeghǫ zǫ nànıahdè-le, hanìkò dànì dǫ gıxè nezı̨į̀ hòɂǫ ha, eyı sı daànıahdè.
Naxınì Zezì-Krı wınì xèht'e welè. Ededı̨ xàè Nǫ̀htsı̨ elı̨, eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨ wet'àaɂà xèht'eè elı̨ hanìkò edegha yek'èdì ha nıwǫ-le ts'ıhɂǫ̀ wedę ayį̀į̀là. T'asìı wı̨ı̨zìı elı̨-le adììdlà, dǫ xèht'eè dǫ-elı̨ ne t'à dǫ gha eghàlaedaa dǫǫ̀ edèhtsı̨. Dǫ lanì wègoèht'į̀ xè k'èeweèt'ı̨ adììdlà ı̨lè, eyıts'ǫ ełaàwı ts'ǫ̀ Nǫ̀htsı̨ k'èı̨t'eè adììdlà; dechı̨et'aa k'e ełaı̨wı ha kò ı̨łaà Nǫ̀htsı̨ k'èı̨t'e ı̨lè. Eyıt'à Nǫ̀htsı̨-Gotà t'asìı hazǫǫ̀ nahk'e k'àowo yèhtsı̨ xè dǫ hazǫǫ̀ gıızì nahk'e wıızì wet'àaɂà yeghàı̨ɂǫ. 10 Eyıt'à t'asìı hazǫǫ̀ yak'e nàdèe sìı, dǫ hazǫǫ̀ dıı nèk'e nàdèe sìı, eyıts'ǫ t'asìı hazǫǫ̀ dıı nèè gotł'a nàdèe sìı Zezì ts'ǫ̀ nàgògehgè ha hǫt'e. 11 Eyıts'ǫ hazǫǫ̀ edewà t'à dıı hagedı ha, “Zezì-Krı gots'ǫ̀ K'àowo hǫt'e.” Hagedıì Nǫ̀htsı̨-Gotà ghàsǫgeedı ha.
Whǫ̀ wek'e saı̨dı̨ laaht'e ha
12 Seàgı̨ą, naxıxè whıhdaa eyıts'ǫ naxıxè whıhda-le, ehk'ę̀ę̀ t'aats'ǫǫ̀ sek'èaht'e hǫt'e. Eyıt'à edaxàahdèe sìı t'aats'ǫǫ̀ wek'e eghàlaahda eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨ k'èch'a aahda gha dahjı̨ ha welè, 13 Nǫ̀htsı̨ ededı̨ naxıdzeè yìı eghàlaeda t'à. Ededı̨ sìı wenàowoò nezı̨ı̨ k'ę̀ę̀ dahwhǫǫ̀ anaxehɂı̨ eyıts'ǫ wek'ę̀ę̀ aahdaà anaxehɂı̨.
14 T'asìı hazǫǫ̀ weghàlaahdaa sìı weghǫ sǫahdı-le eyıts'ǫ ełets'ǫ̀ nàyaahtı-le xè haahɂı̨. 15 Hanì eghàlaahda nı̨dè hołı̨ı̨ dę nezı̨į̀ aahda ha eyıts'ǫ degaı laaht'e ha. Dǫ ehkw'ı geeda-le xè hołı̨ı̨ k'ę̀ę̀ geedaa sìı gıta nàahdè kò hołı̨ı̨ dę Nǫ̀htsı̨ weza aahłı̨ ha. Gıta whǫ̀ wek'e saı̨dı̨ laaht'e ha, 16 yatı wet'à ts'eedaa sìı wek'ę̀ę̀ aahda t'à. Hanì aahda nı̨dè Zezì-Krı nììtłaa dzęę̀ k'e naxıghǫ xàdahohdì ha, eyıts'ǫ dıı haehsı̨ ha, “Ekìı-ka hòtł'ò eghàlaıhdà-le nǫǫ̀,” dehsı̨ ha. 17 Naxıgha ehkw'ı-ahodı t'à, Nǫ̀htsı̨ wecheekeè aahłı̨ ha weghàdeahła, eyıts'ǫ sı̨ sìı Nǫ̀htsı̨ gha ełaehwhı ha tahkò. Eyıt'à Nǫ̀htsı̨ ts'ǫ̀ t'asìı k'eek'ǫ̀ lanì, wegha sezhį̀į̀ k'ehowı. Ełexè Nǫ̀htsı̨ t'asìı weghàts'eɂà ne t'à, naxıxè sınà hǫt'e. 18 Naxı̨ sı sexè naxınà welè.
Tımothy eyıts'ǫ Epaphrodıtus
19 Gots'ǫ̀ K'àowo hanıwǫ nı̨dè whaà-le-t'ıì Tımothy naxıts'ǫ̀ awehłe ha. Hanì-ı̨dè naxıghǫ godı eèhkw'o nı̨dè sedzeè t'à sınà ha. 20 Tımothy wexèht'eè dǫ naxıts'ǫ̀ ahłe ha gǫ̀hłı̨-le, dàaht'ee sìı yek'èezǫ ha nıwǫ eyıts'ǫ naxıxè sìghà welè nıwǫ t'à. 21 Dǫ hazǫǫ̀ edegha sìghà zǫ gı̨ı̨wǫ, hanìkò Zezì-Krı dànıwǫǫ sìı gıdaànıedè-le. 22 Hanìkò Tımothy ededı̨ sìı hòtł'ò eghàlaı̨dà, wek'èahsǫ hǫt'e. Seza lanì eyıts'ǫ sı̨ wetà laht'e, hanì t'à ełexè eghàladıìda, godı nezı̨ı̨ t'à dǫ xè gots'ado. 23 Sexè dàgode ha wek'èehsǫ ts'ǫ̀et'ıì naxıts'ǫ̀ awehłe ha dehwhǫ. 24 Whaà-le-t'ıì sı̨ sı sets'ǫ̀ K'àowo naxıts'ǫ̀ asele ha hotıì wek'èehsǫ.
25 Dıì gogha sìı Epaphrodıtus naxıts'ǫ̀ anahłe ha dehwhǫ. Sèot'ı̨ hǫt'e, sexè eghàlaeda eyıts'ǫ sexè godı nezı̨ı̨ ts'àdaedı hǫt'e. Ededı̨ sìı naxıgodıì sets'ǫ̀ nèyı̨ı̨ɂǫ, eyıts'ǫ ayìı segha whìle sìı t'à sets'àdı gha sets'ǫ̀ weahɂà ı̨lè. 26 Hazǫǫ̀ naxıghaàwo hǫt'e, eyıts'ǫ eyaelı̨ı̨ weghǫ aàhkw'o t'à naxıghǫ ts'ǫǫ̀nıwǫ. 27 Hęɂę eyaelı̨ t'à k'àhdzǫ ełaı̨wo-t'e, hanìkò Nǫ̀htsı̨ eteyeèɂı̨ eyıts'ǫ sı̨ sı eteseèɂı̨ hǫt'e, k'achı̨ hoìla t'à segha gots'eèdı ha sı̨ı̨hwhǫ-le t'à. 28 Eyıt'à ı̨whąą̀ naxıts'ǫ̀ awehłe ha dehwhǫ. Hanì-ı̨dè k'achı̨ weahɂı̨ nı̨dè naxınà ha eyıts'ǫ sı̨ sı t'asìı ghǫ nànıhwho ha-le. 29 Gots'ǫ̀ K'àowo wedahxà nezı̨į̀ wets'ǫ̀ naahɂa eyıts'ǫ weghǫ sıì naxınà welè. Hanıı dǫ sìı sıì dǫ wèaht'ı̨ ha hǫt'e. 30 Zezì gha eghàlaeda k'èxa k'àhdzǫ ełaı̨wo t'e. Naxı̨ sets'àahdı ha dìì t'à ededı̨ ełaàwı ha wegha hoejı̨ kò sets'àı̨dì ı̨lè.