Phılıppı got'ı̨į̀ gıts'ǫ̀ aatł'è
1
Kǫ̀ta Phılıppı dǫ Zezì-Krı wets'ıhɂǫ̀ Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ dǫ agı̨ı̨t'ee eyıts'ǫ gıts'ǫ k'aodèe yàgı̨ı̨lı̨ı̨ sìı dıı enı̨htł'è gıts'ǫ̀ aatł'è hǫt'e. Zezì wecheekeè, Paul eyıts'ǫ Tımothy, dıı naxıts'ǫ̀ gı̨ı̨tł'è:
Nǫ̀htsı̨-Gotà eyıts'ǫ Zezì-Krı naxıts'ǫ̀ sǫgı̨ı̨wǫ welè eyıts'ǫ gıts'ıhɂǫ̀ naxıxè sìghà welè.
Paul Phılıppı got'ı̨į̀ gha yahtı
Naxınahdì xètłǫ Senǫ̀htsı̨ masì weehwhǫ. Naxıgha yahtı taàt'eè sınà xè yahtı. Kèhoį̀wo gots'ǫ dıı dzęę̀ gots'ǫ̀ godı nezı̨ı̨ dǫ ts'ǫ̀ hats'edı gha gots'àahdı ı̨lè. Hotıì dıı wek'èehsǫ: Nǫ̀htsı̨ naxıdzeè yìı la nechàa kèhoį̀hwhoo sìı Zezì-Krı nǫ̀ǫtłaa dzęę̀ k'e ts'ǫ̀ yeghàlaeda ha, eyıts'ǫ ekò-ı̨dè deghàà ayele ha hǫt'e.
Hanì naxıghǫ sìghà anehwhǫǫ sìı nezı̨ hǫt'e, sedzeè yìı naxık'èhdì t'à. Nǫ̀htsı̨ sets'ǫ̀ sǫnıwǫ t'à la seghàı̨ɂǫǫ sìı naxı̨ hazǫǫ̀ sexè weghàlaahda hǫt'e. Sedaànìı̨tǫ, godı nezı̨ı̨ ts'àdaehdı, eyıts'ǫ godı nezı̨ı̨ t'à dǫ xè gohdo nı̨dè, naxı̨ t'aats'ǫǫ̀ sets'àahdı hǫt'e. Zezì-Krı wets'ıhɂǫ̀ sıì naxıghǫneehtǫ eyıts'ǫ naxıxè aht'e ha dehwhǫ; Nǫ̀htsı̨ yek'èezǫ hǫt'e.
Dıı hanì naxıgha yahtı: deɂǫ̀ǫ̀ ełeghǫnıahtǫǫ̀ aahde ha, deɂǫ̀ǫ̀ goahsǫǫ̀ aahde ha eyıts'ǫ dànì ełeghǫnıahtǫ ha sìı deɂǫ̀ǫ̀ wek'èhoahsǫ aahde ha. 10 Hanì-ı̨dè ayìı ehkw'ı ne sìı wek'èahsǫ ha, eyıts'ǫ Zezì-Krı nǫ̀ǫtłaa dzęę̀ k'e ts'ǫ̀ hołı̨ı̨ wı̨ı̨zìı naxık'e wheɂǫ ha-le xè degaı aaht'e ha. 11 Eyıts'ǫ Zezì-Krı wets'ıhɂǫ̀ t'asìı hazǫǫ̀ t'à ehkw'ı k'ehoahɂa, hanì-ı̨dè Nǫ̀htsı̨ weghàsǫhoedı ha hǫt'e.
Paul wedaànìı̨tǫ ts'ıhɂǫ̀ godı nezı̨ı̨ ı̨whąą̀ dǫ ts'ǫ̀ ajà
12 Sèot'ı̨ı̨, dıı wek'èahsǫ ha dehwhǫ: sexè dàgòjàa sìı godı nezı̨ı̨ dǫ łǫ ts'ǫ̀ ade ha t'à agòjà hǫt'e. 13 Eyı ts'ıhɂǫ̀ jǫ dǫ-xogııhdıı-dǫǫ̀ hazǫǫ̀ eyıts'ǫ eyıì-le dǫ hazǫǫ̀ segodıì gıìkw'o hǫt'e, Zezì-Krı wecheekeè aht'e k'èxa sedaàtǫǫ sìı gık'èezǫǫ̀ agejà. 14 Satsǫ̀tł'ıì sek'e whela t'à Nǫ̀htsı̨ wecheekeè łǫ gıdzeè nàtsoò ajà. Nǫ̀htsı̨ wegodıì t'à gogede ha sìı gınì nàtso xè geejı̨-le agejà.
15 Dǫ mǫ̀hdaa seghǫ ts'ohogeedı t'à Zezì-Krı wegodıì t'à dǫ ts'ǫ̀ gogede t'ıį̀t'e, hanìkò dǫ mǫ̀hdaa sìı gınì nezı̨ı̨ t'à Zezì wegodıì t'à gogede. 16 Dǫ gınì nezı̨ı̨ sìı seghǫnegeètǫ hǫt'e, eyıts'ǫ godı nezı̨ı̨ t'à goıhde ts'ıhɂǫ̀ jǫ whıhda asììdlà, gık'èezǫ hǫt'e. 17 Dǫ seghǫ ts'ohogeedıı sìı Zezì-Krı wegodıì t'à gogede, hanìkò edegha aget'ı̨, gıdzeè ehkw'ıı t'à agedı nıìle. Dǫ-danìı̨laa-kǫ̀ whıhda et'ıì segha hoìla xàgeeta gha aget'ı̨. 18-19 Hanìkò t'asanìle. Edegha aget'ı̨ hanì-le-ı̨dè gınì ehkw'ıı t'à aget'ı̨, ehk'ę̀ę̀ Zezì-Krı wegodıì t'à dǫ ts'ǫ̀ gogede. Eyı denahk'e wet'àaɂà hǫt'e, eyı weghǫ sınà dìì.
Segha yaahtı t'à eyıts'ǫ Zezì-Krı wets'ǫ Inì Degaı sets'àdı t'à, ayìı sexè dàgòjàa sìı edaxàseetè gha adlà hǫt'e wek'èehsǫ, eyıt'à sıì sınà. 20 T'asìı wı̨ı̨zìı t'à edeghǫ į̀į̀zhaehłı̨ ha-le sìı ghǫ hòtł'ò aahwhǫ hǫt'e hanìkò t'aats'ǫǫ̀ Zezì-Krı wegha sınì nàtso xè wegha hòtł'ò eghàlaehda ha dehwhǫ. Ehda, ehda-le, sezhį̀į̀ t'à t'aats'ǫǫ̀ Zezì-Krı weghàsǫhoedı ha dehwhǫ. 21 Ehda nı̨dè Zezì-Krı wegha ehda ha dehwhǫ, hanìkò ełaıhwho nı̨dè eyı segha denahk'e nezı̨ ha hǫt'e. 22 Sezhį̀į̀ t'à ı̨łaà ehda et'ıì Zezì wegha denahk'e eghàlaehda ha dìì-le. Eyıt'à ehdaa hanì-le-ı̨dè ełaehwhıı, ayìı dehwhǫǫ sìı wek'èehsǫ-le! 23 Eyı nàke ts'ǫ̀ sets'eht'ì lanì: Zezì-Krı xè aht'e gha dıı nèè gots'ǫǫ̀ ahde ha dehwhǫ, eyı sìı hazǫǫ̀ t'à denahk'e nezı̨ hǫt'e, 24 hanìkò ı̨łaà sezhį̀į̀ t'à ehdaa sìı naxıgha wet'àaɂà hǫt'e. 25 Eyı hotıì segha ehkw'ı t'à ı̨łaà naxıxè aht'e ha wek'èehsǫ hǫt'e. Naxınì denahk'e nàtsoò ade ha, eyıts'ǫ naxınà ha t'à, ı̨łaà naxıxè aht'e ha. 26 Hanì-ı̨dè k'achı̨ naxıts'àwhıhtła nı̨dè sı̨ set'à Zezì-Krı wexè sıì deɂǫ̀ǫ̀ naxınà ha.
27 Naxıts'àwhıhtła, naxıts'àwhıhtła-le, ehk'ę̀ę̀, Zezì-Krı wegodıì nezı̨ı̨ k'ę̀ę̀ hotıì ehkw'ı aahda. Hanì-ı̨dè naxıts'àhtła, hanì-le-ı̨dè naxıghǫ eèhkw'o zǫ t'à, naxınì ı̨łè zǫ lanì wek'èehsǫ ha. Dǫ ı̨łè zǫ laaht'e xè godı nezı̨ı̨ gha naxınì nàtso aahwhǫ. 28 Dǫ naxık'èch'a agedıı sìı gıts'àahjı̨-le, eyı weghàà gıdıhołè ha sìı gık'èezǫ ha, hanìkò naxı̨ edaxàahdè ha sìı gık'èezǫ ha, Nǫ̀htsı̨ ededı̨ at'ı̨ ne t'à. 29 Zezì-Krı naxıgha ehkw'ı-ahodıı sìı naxıghǫ̀t'ǫ hǫt'e, eyı zǫǫ̀-le, wegha daahɂa ha, eyı sı naxıghǫ̀t'ǫ hǫt'e. 30 Dànì sexè hoìlaa sìı wek'èahsǫ, eyıts'ǫ ı̨łaà segha hoìlaa sìı weghǫ aàhkw'ǫ hǫt'e. Dıì naxı̨ sı sexèht'eè naxıgha hoìla hǫt'e.