6
Naxıtà eyıts'ǫ naxımǫ gıts'ǫ̀ nezı̨į̀ aahda
Chekoa yàahłı̨ı̨ sìı gots'ǫ̀ K'àowo wets'ǫ aaht'e t'à xàè naxèot'ı̨ k'èaht'e, eyı sìı ehkw'ı ne t'à. 2-3 Nǫ̀htsı̨ Nı̨htł'è k'e dıı hanì dek'eèhtł'è: “Naxıtà eyıts'ǫ naxımǫ gıts'ǫ̀ nezı̨į̀ aahda, hanì-ı̨dè t'asìı hazǫǫ̀ t'à naxıxè sìghà agode ha, eyıts'ǫ dıı nèk'e whaà nàahdè ha,” dek'eèhtł'è. Nàowodeè hazǫǫ̀ gha sìı eyı nàowo t'akwełǫ̀ǫ̀ wexè yatı nezı̨ı̨ wheɂǫ hǫt'e.
Gotà yàahłı̨ı̨ sìı naxıza tsį̀gıahɂa t'à gìch'eè agıahłe-le, hanìkò nezı̨į̀ gıaseh, gots'ǫ̀ K'àowo wenàowoò k'ę̀ę̀ hoghàgıahtǫ.
K'aodèe gı̨ı̨lı̨ı̨ eyıts'ǫ gıcheekeè
Dǫ gıcheekeè yàahłı̨ı̨ sìı dıı nèk'e naxıgha k'àowo gǫ̀hłı̨ı̨ sìı gık'èaht'e, dahjı̨ xè gıts'ǫ̀ hotıì nezı̨į̀ naahɂa. Zezì-Krı wek'èaht'e lanì, naxıdzeè nezı̨ı̨ xè gıts'ǫ̀ ehkw'ı eghàlaahda. Gınadąą̀ zǫ gık'èaht'e-le, ekìı naxıghǫ nezı̨į̀ agı̨ı̨wǫ zǫ gha aaht'ı̨-le, hanìkò Zezì-Krı wecheekeè lanì gıgha nezı̨į̀ eghàlaahda, hanì-ı̨dè naxıdzeè t'à Nǫ̀htsı̨ wınì k'ę̀ę̀ eghàlaahda hǫt'e. Dǫ zǫ gha eghàlaahda dahwhǫ-le. Gots'ǫ̀ K'àowo wegha eghàlaahda lanì naxıdzeè t'à naxıts'ǫ̀ k'àowo gıgha eghàlaahda. Dǫ edets'ǫ̀ k'agedè-le, edets'ǫ̀ k'agedèe, ehk'ę̀ę̀ gots'ǫ̀ K'àowo sìı dǫ hazǫǫ̀ ełèht'eè dànì eghàlagı̨ı̨dà k'èxa goghàhòɂà ha wek'èahsǫ hǫt'e.
Naxı̨ dǫ ts'ǫ̀ k'àowo yàahłı̨ı̨ sìı eyı xèht'eè dǫ naxıtł'a geèhkw'ee sìı gıts'ǫ̀ nezı̨į̀ k'ehoahɂa. Gıts'ǫ̀ yıdaaht'e-le, yak'e gıts'ǫ̀ k'àowo gǫ̀hłı̨ı̨ sìı naxı̨ sı naxıts'ǫ̀ k'àowo elı̨ wek'èahsǫ t'à, eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨ sìı dǫ ı̨łè xàɂaa zǫ gòį̀hchì nıìle.
Gots'ǫ̀ K'àowo t'asìı nàtsoo wets'ǫ̀-èlı̨ı̨ sìı t'à wexè nàahtsoò aahde
10 Nǫǫde t'à dıı hanaxèehsı̨: Gots'ǫ̀ K'àowo t'asìı nàtsoo wets'ǫ̀-èlı̨ı̨ sìı t'à nàahtsoò aahde. 11 Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ eghǫǫ-dǫǫ̀ lanì, Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ ełets'egǫǫ-goht'ǫǫ̀ hazǫǫ̀ edek'e nìahwha, hanì-ı̨dè wehłı̨ı̨ naxık'alawo ha nıwǫ kò weghǫahnè ha dìì-le. 12 Dǫ xè ełets'egǫ ats'et'ı̨ nıìle, hanìkò yat'a k'aodèe gı̨ı̨lı̨ı̨ eyıts'ǫ dıı nèk'e togoòtł'òo gha k'aodèe gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı gıxè ełets'egǫ hǫt'e, eyıts'ǫ yat'a ı̨nìłı̨ı̨ nàgetsoo sìı gıxè ełets'egǫǫ̀ ats'et'ı̨ hǫt'e. 13 Eyıt'à Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ eghǫǫ-dǫǫ̀ yàahłı̨ k'ę̀ę̀ ełets'egǫǫ-goht'ǫǫ̀ hazǫǫ̀ yìahdè xè sı̨į̀daahkw'e, hanì-ı̨dè t'asìıłı̨ı̨ naxık'alagedè nı̨dè, nàahtso xè gıts'ǫǫ̀hk'e naahzha ha dìì-le. Eyı hazǫǫ̀ haahłà tł'axǫǫ̀ nı̨dè, gıghǫahnè ha hǫt'e. 14 Eyıt'à nàahtso gıts'ǫ̀ naahɂa, nàowo ehkw'ıı t'à wheahtł'ı̨, eyıts'ǫ satsǫ̀ naxıdzıìwı k'e whetǫ lanì wet'à ehkw'ı ts'eedaa t'à aaht'ı̨. 15 Ke yìı wheahɂè xè ts'atà sı̨į̀daahkw'e, hanì-ı̨dè wegodıì nezı̨ı̨ wet'à ts'èwhı̨į̀ ts'eedaa sìı t'à dǫ ts'ǫ̀ goahde ha dìì-le. 16 Eyı hazǫǫ̀ wexè Nǫ̀htsı̨ ghǫ naxınì nàtso welè, eyı sìı eghǫǫ-dǫǫ̀ t'asade ch'à edenadąą̀ satsǫ̀ k'etı̨ lanì hǫt'e. Naxıgha ehkw'ı-ahodı t'à k'į̀ dèk'ǫ̀ǫ hazǫǫ̀ wehłı̨ı̨ naxıts'ǫ̀ ayehɂı̨ı̨ sìı naekwıì aahłe ha. 17 Eghǫǫ-dǫǫ̀ wets'ǫ satsǫ̀-ts'ah wheahɂǫ lanì, Nǫ̀htsı̨ edaxànaxeehtèe sìı naxıgha ehkw'ı-ahodı welì, eyıts'ǫ Yedàyeh Nezı̨ı̨ wets'ǫ behcho, Nǫ̀htsı̨ weyatıì hǫt'e sìı, wet'à aaht'ı̨. 18 Eyıts'ǫ Yedàyeh Nezı̨ı̨ naxıts'àdı t'à t'asìı hazǫǫ̀ xàɂaa gha yaahtı eyıts'ǫ naxıts'àdı ha weahkè. Eyıt'à hotıì kexoahdı eyıts'ǫ t'aats'ǫǫ̀ Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ dǫ hazǫǫ̀ gha yaahtı.
19 Sı̨ sı segha yaahtı, dǫ ts'ǫ̀ gohde nı̨dè dàehsı̨ ha sìı gha yatı seghǫ̀t'à ha t'à. Hanì-ı̨dè sınì dehjı̨-le xè godı nezı̨ı̨ weghǫ t'asìı deɂı̨į̀ whelaa sìı dǫ ts'ǫ̀ haehsı̨ ha. 20 Eyı godı nezı̨ı̨ k'èxa sedaàtǫ xè satsǫ̀tł'ıì sek'e whela. Dejı̨-le xè dànì gots'ǫ̀ K'àowo godı nezı̨ı̨ weghǫ gohde ha sı̨ı̨hwhǫ k'ę̀ę̀ gohde ha segha yaahtı.
Paul nǫǫde gots'ǫ̀ xàyaı̨htı
21 Tychıcus, sèot'ı̨ weghǫneehtǫǫ sìı t'aats'ǫǫ̀ gots'ǫ̀ K'àowo gha eghàlaeda hǫt'e. Sexè dàgǫ̀ht'ee sìı hazǫǫ̀ yeghǫ naxıxè godo ha, hanì-ı̨dè dànì sexè hòɂǫǫ eyıts'ǫ ayìı ghàlaehdaa sìı wek'èahsǫ ha. 22 Eyıt'à goxè dànì hòɂǫǫ sìı wek'èahsǫ ha, eyıts'ǫ naxıdzeè nàtsoò ayele ha naxıts'ǫ̀ wııhɂà hǫt'e.
23 Gòet'ı̨ gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı Nǫ̀htsı̨ goxè sìghà hòɂǫǫ̀ ayııle, Nǫ̀htsı̨-Gotà eyıts'ǫ Zezì-Krı naxıghǫnegeètǫ xè naxıgha ehkw'ı-ahodıì agııle welè. 24 Dǫ hazǫǫ̀ t'aats'ǫǫ̀ gots'ǫ̀ K'àowo Zezì-Krı ghǫnegeètǫǫ sìı Nǫ̀htsı̨ gots'ǫ̀ sǫnıwǫ welè.