5
Nǫ̀htsı̨ weza aaht'e xè naxıghǫneètǫ t'à dànì eghàlaedaa sìı wexèahɂı̨. Zezì dànì goghǫneètǫ xè gogha ełaı̨wo k'ę̀ę̀, t'aats'ǫǫ̀ ełeghǫnıahtǫ k'ę̀ę̀ aahda. Zezì gogha ełaàwı gha Nǫ̀htsı̨ ghàdìtı̨ t'à yınì k'ę̀ę̀ eghàlaı̨dà.
Naxı̨ sìı hołı̨ı̨ k'ę̀ę̀ ełek'alaahdè ha honàedı nıìle, hołı̨ı̨ nàowoò k'ę̀ę̀ k'ehoahɂa ha-le, eyıts'ǫ dǫ t'asìı wets'ǫ sìı gha aahdì ha-le. Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ dǫ degaı hanì geeda ha sìı ehkw'ı nıìle. Naxıta dǫ wı̨ı̨zìı whàdagoetsǫ̀ǫ gode ha-le, ezhı̨ne yatıì hanì-le-ı̨dè yatı nezı̨-le t'à dlòahtsı ha-le, eyı hazǫǫ̀ sìı Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ dǫ gıgha ehkw'ı nıìle. Hanìkò gowà t'à Nǫ̀htsı̨ ts'ǫ̀ masì ts'edı welì. Dıı sìı hotıì wek'èahsǫ welì: Dǫ hołı̨ı̨ nàowoò k'ę̀ę̀ edaa, hołı̨ı̨ k'ehoɂaa, hanì-le-ı̨dè t'asìı gha edì-le sìı Zezì-Krı eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨ gınàowoò k'ę̀ę̀ hòɂǫǫ sìı weghǫ̀t'à ha nıìle. (Dǫ dıı nèk'e ts'ǫ t'asìı gha edì-le sìı wegha nǫ̀htsı̨ lanì at'į̀ hǫt'e.) Hots'ets'ìı yatıì t'à dǫ naxıghǫyagııɂà sǫ̀ǫ̀. Dǫ hanì eghàlageeda t'à Nǫ̀htsı̨ k'èagı̨ı̨t'e-le sìı Nǫ̀htsı̨ nàgoehkwa ha hǫt'e. Eyıt'à hanıı dǫ xè aaht'ı̨-le.
Įnę̀ę sìı naxı̨ sı naxıxè togoòtł'ò ı̨lè, hanìkò dıì sìı gots'ǫ̀ K'àowo wets'ıhɂǫ̀ naxıxè dzęh agòjà. Eyıt'à dǫ gıxè dzęh agǫ̀ht'e lanì aahda. (Dzęh ts'eeda nı̨dè t'asìı nezı̨ı̨ zǫ eghàlats'eeda, ehkw'ı k'ehots'eɂa eyıts'ǫ nàowo ehkw'ıı xè ts'eeda.) 10 Eyıt'à gots'ǫ̀ K'àowo ayìı wegha sìghà sìı wegòahɂà. 11 Togoòtł'òo k'ę̀ę̀ k'ehots'eɂaa sìı wedę aahłe, eyıts'ǫ eyı k'èch'a xàyaahtı. 12 Dǫ Nǫ̀htsı̨ k'èagı̨ı̨t'e-le sìı deɂı̨į̀ dànì k'ehogeɂaa sìı weghǫ gots'edee sìı weghǫ į̀į̀zhats'ı̨ı̨lı̨ ha hǫt'e. 13 Hanìkò t'asìı hazǫǫ̀ dzęh wek'e nı̨ı̨dı̨ı̨ sìı dǫ ts'ǫ̀ nezı̨į̀ wègaat'ı̨ hǫt'e. 14 Eyı dzęę̀ sìı wet'à t'asìı hazǫǫ̀ wègaat'ı̨ at'į̀ hǫt'e. Eyıt'à dıı hanì dek'eèhtł'è,
“Nı̨ wheętı̨ı̨ sìı ts'enewı, naìdà anede, hanì-ı̨dè Zezì-Krı dzęh nek'e nı̨ı̨dı̨į̀ ayele ha,” dek'eèhtł'è.
15 Eyıt'à dànì aahdaa sìı ghǫ hotıì edexoahdı. Dǫ gogı̨ı̨zǫ-le lanì aahda-le, hanìkò dǫ gogı̨ı̨zǫ k'ę̀ę̀ aahda. 16 Dıı dzęę̀ k'e nàowołı̨ı̨ łǫ t'à, t'asìı nezı̨ı̨ ghàlaahda ha naxıgha hòɂǫ taàt'eè weghàlaahda. 17 Eyıt'à goahsǫ-le k'ę̀ę̀ aahda-le, hanìkò Nǫ̀htsı̨ ayìı dàahłe ha naxı̨ı̨hwhǫǫ sìı wenıahdì. 18 Jìetì t'à deàhde-le, eyı sìı wet'à tsį̀daahwhı hǫt'e. Hanìkò Yedàyeh Nezı̨ı̨ hotıì naxıdzeè yìı nàdèe aweahłe. 19 Nǫ̀htsı̨ Nı̨htł'è gots'ǫ shı̨ eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨ ts'ǫ̀ ts'ejı̨ı̨ xàɂaa t'à ełets'ǫ̀ goahde. Naxıdzeè t'à gots'ǫ̀ K'àowo wets'ǫ̀ aahjı̨. 20 T'aats'ǫǫ̀ Zezì-Krı wıızì t'à Nǫ̀htsı̨-Gotà t'asìı hazǫǫ̀ gha masì weahwhǫ.
21 Ełek'èaht'e, hanì-ı̨dè Zezì-Krı wets'ǫ̀ nezı̨į̀ naahɂa hǫt'e.
Dǫzhìı eyıts'ǫ gıts'èkeè dànì ełexè geeda ha
22 Dǫ ts'èkeè yàahłı̨ı̨ sìı gots'ǫ̀ K'àowo k'èaht'e lanì naxıdǫǫ̀ k'èaht'e. 23 Zezì-Krı edets'ǫ dǫ gha nakweè wheda lanì dǫzhìı hoet'ı̨ı̨ sìı edets'èkeè gha nakweè whedaa elı̨ hǫt'e. Zezì wecheekeè sìı wezhį̀į̀ agı̨ı̨t'e, eyıts'ǫ ededı̨ Edaxàgolee elı̨ hǫt'e. 24 Wecheekeè sìı Zezì-Krı k'èagı̨ı̨t'e lanì ts'èko sı t'asìı hazǫǫ̀ t'à ededǫǫ̀ k'èagı̨ı̨t'e ha hǫt'e.
25 Dǫzhìı yàahłı̨ı̨ sìı naxıts'èkeè ghǫnıahtǫ, Zezì-Krı edecheekeè goghǫneètǫ lanì eyıts'ǫ gogha ełaı̨wo lanì. 26 Hanì-ı̨dè edecheekeè degaı lanì Nǫ̀htsı̨ ghàgole ha nıwǫ. Wegodıì nezı̨ı̨ t'à degaı agole ha eyıts'ǫ tı t'à gok'enaehtse ha. 27 Gìdaat'ı̨ xè edets'ǫ̀ agole ha nıwǫ. Tsǫ̀ wı̨ı̨zìı gık'e wheɂǫ-le xè t'asìı wı̨ı̨zìı t'à gıxoeɂa ha-le. Degaı gı̨ı̨lı̨ı̨ xè t'asìı wı̨ı̨zìı t'à dǫ gok'e nìdahoeɂà ha-le. 28 Zezì edets'ǫ dǫǫ̀ ghǫneètǫ xèht'eè dǫzhìı hoet'ı̨ı̨ sìı edezhį̀į̀ ghǫneètǫ lanì edets'èkeè ghǫneètǫ ha hǫt'e. Dǫ edets'èkeè ghǫneètǫ sìı edeghǫneètǫ hǫt'e. 29 Dǫ wı̨ı̨zìı edezhį̀į̀ ghǫneètǫ-le gǫ̀hłı̨ nıìle, hanìkò edezhį̀į̀ wàɂeedı xè nezı̨į̀ yek'èdì hǫt'e, Zezì-Krı edets'ǫ dǫ nezı̨į̀ gok'èdì lanì. 30 Goxı̨ wets'ǫ dǫ ats'ı̨ı̨t'ee sìı wezhį̀į̀ ts'ǫ ats'ı̨ı̨t'e hǫt'e. 31 “Hanì ts'ıhɂǫ̀ dǫzhìı sìı edetà eyıts'ǫ edemǫ gots'ǫǫ̀ xàetła ha, eyıts'ǫ edets'èkeè xè dǫ ı̨łè lade ha, eyı dǫ nàke sìı dǫ ı̨łè zǫ lagede ha,” dek'eèhtł'è. 32 Dıı sìı gogha enıìyah dìì eyıts'ǫ wenıts'eedì ha dìì. Eyı sìı Zezì-Krı eyıts'ǫ wets'ǫ dǫ ghǫ gohde aehsı̨. 33 Eyıt'à naxı̨ dǫzhìı yàahłı̨ı̨ sìı edeghǫnıahtǫ lanı naxıts'èkeè gıghǫnıahtǫ ha hǫt'e, eyıts'ǫ ts'èko hazǫǫ̀ nezı̨į̀ ededǫǫ̀ ts'ǫ̀ nageɂa ha hǫt'e.