2
Zezì-Krı wexè ts'eedaà ats'ejà
Naxı̨ sìı naxıhołı̨į̀ ts'ıhɂǫ̀ dǫ ełaı̨dèe laaht'e ı̨lè. Hołı̨ı̨ nàowoò k'ę̀ę̀ aahda ı̨lè, eyıts'ǫ dıı nèk'e hołı̨ı̨-hogehtsı̨ı̨-dǫǫ̀ gık'ę̀ę̀ aahda ı̨lè, eyıts'ǫ ı̨nìłı̨ı̨ yat'a ts'ǫ̀ k'àowo elı̨ı̨ sìı wek'èaht'e ı̨lè. Eyı ı̨nìłı̨ı̨ sìı dǫ Nǫ̀htsı̨ k'èagı̨ı̨t'e-le sìı dıì gıgha k'àowo elı̨ hǫt'e. Goxı̨ sı hołı̨ı̨ k'ę̀ę̀ ts'eedaà ekò gıxèts'ı̨ht'e ı̨lè. Hołı̨ı̨ ghats'eewı eyıts'ǫ gonìłı̨ı̨ t'à dàts'ı̨ı̨wǫǫ sìı k'èats'ı̨ı̨t'e ı̨lè. Dǫ hazǫǫ̀ gıxèht'eè gonìłı̨ı̨ k'èxa nàgoehkwa ha gogha hòɂǫ ı̨lè. Hanìkò Nǫ̀htsı̨ sıì goghǫneètǫ t'à, eyıts'ǫ sıì etegoèhɂı̨ t'à, Zezì-Krı wexè nats'ìdà agǫ̀ǫ̀là. Hołı̨ı̨ hots'èhtsı̨ t'à dǫ ełaı̨dèe lats'ı̨ı̨t'e ı̨lè kò ts'eedaà agǫ̀ǫ̀là. Eyıt'à Nǫ̀htsı̨ gots'ǫ̀ sǫnıwǫ ts'ıhɂǫ̀ edaxàts'ı̨ı̨de hǫt'e. Nǫ̀htsı̨ sìı Zezì-Krı wexè nats'ìdà agǫ̀ǫ̀là hǫt'e. Zezì-Krı wexè ts'eeda t'à, goxı̨ sı ı̨dòo yak'e wexè ts'eèhkw'eè lagǫ̀ǫ̀là hǫt'e. Hanì-ı̨dè ı̨daà hòɂǫ nı̨dè, Nǫ̀htsı̨ enıìyah t'à wesǫnıwǫǫ sìı gots'ǫ̀ wègaat'ı̨į̀ ayele ha. Zezì-Krı xè dànì eghàlaı̨dà, eyı weghàà gots'ǫ̀ wedzeè nezı̨ı̨ wek'èts'eezǫǫ̀ agǫ̀ǫ̀là. Nǫ̀htsı̨ wesǫnıwǫ t'à edaxàwhahde hǫt'e, eyıts'ǫ naxıgha ehkw'ı-ahodı t'à Nǫ̀htsı̨ wesǫnıwǫ ààhchı hǫt'e. T'asìı haahłà t'à naxıghǫ̀t'ǫ nıìle, hanìkò Nǫ̀htsı̨ naxıghàyı̨ı̨ɂǫ hǫt'e. Hòtł'ò eghàlats'ı̨ı̨dà t'à gǫǫ̀t'ǫ nıìle, eyıt'à dǫ wı̨ı̨zìı yeghǫ xàdahodì ha nıìle. 10 Nǫ̀htsı̨ ededı̨ gok'e eghàlaı̨dà hǫt'e, t'asìı nezı̨ı̨ weghàlats'eeda gha Zezì-Krı dahxà gòèhtsı̨ hǫt'e. Nǫ̀htsı̨ hanì wegha nezı̨į̀ eghàlats'eeda ha nadąą̀ gogha sınìhòı̨ɂǫ hǫt'e.
Zezì-Krı wexè dǫ ı̨łè lats'ı̨ı̨t'e
11 Naxı̨ Israel got'ı̨į̀ k'ę̀ę̀ naxıgǫ̀hłı̨-le aaht'e, eyıt'à dǫ gıkwǫ̀ nàt'àa gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı “dǫ gıkwǫ̀ nàt'à-le aaht'e,” naxègedı eyı wenaahdì. (Eyı dǫ sìı beh zǫ t'à gıkwǫ̀ nàt'àa agı̨ı̨t'e hǫt'e.) 12 Ekìıyeè k'e Zezì-Krı wets'ǫ̀ nıwà aaht'e ı̨lè, eyıts'ǫ Israel got'ı̨į̀ gha naxıtà-le ı̨lè, eyı wenaahdì. Eyıt'à ekìıyeè k'e Nǫ̀htsı̨ edets'ǫ dǫ xè nakenawhehtsı̨ı̨ sìı naxıgha ayį̀į̀là-le ı̨lè. Naxıgha ahxe whìle ı̨lè, eyıts'ǫ dıı nèk'e Nǫ̀htsı̨ wedę aahda ı̨lè. 13 Hanìkò dıì sìı Zezì-Krı wet'à naxıxè hagǫ̀ht'e-le agòjà. Nǫ̀htsı̨ ts'ǫ̀ nıwà aaht'e ı̨lè hanìkò dıì sìı Zezì-Krı naxıgha wedoò xàı̨tł'ı t'à Nǫ̀htsı̨ ts'ǫ̀ nıwà-le anaxììdlà hǫt'e.
14 Ededı̨ sìı goxè ts'èwhı̨į̀ hòɂǫǫ̀ ayį̀į̀là hǫt'e. Israel got'ı̨į̀ eyıts'ǫ dǫ eyıì-le xàɂaa sìı dǫ ı̨łè zǫ lagǫ̀ǫ̀là. Dǫ nàke xàɂaa gıge kwı̨į̀ nechàa nàı̨ɂaa sìı yedıhòèhtsı̨. Eyıt'à dıì ełek'èch'a ts'eeda-le ats'ejà. 15 Edezhį̀į̀ t'à Moses wenàowoò wedę ayį̀į̀là, wet'à naxısınìyaetı-le ayį̀į̀là. Ededı̨ edet'à dǫ nàke xàɂaa gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı dǫ ı̨łè wegòò gı̨ı̨lı̨ ha nıwǫ t'à, hanì eghàlaı̨dà hǫt'e. Hanì t'aa ełexè goxè ts'èwhı̨į̀ hòɂǫǫ̀ ayį̀į̀là. 16 Wezhį̀į̀ dechı̨et'aa k'e wedıìtsò t'à eyı dǫ nàke xàɂaa sìı Nǫ̀htsı̨ xè ts'èwhı̨į̀ hogèhɂǫǫ̀ agǫ̀ǫ̀là. Hanì t'aa ełek'èch'a geeda-le agǫ̀ǫ̀là. 17 Naxı̨ Nǫ̀htsı̨ ts'ǫ̀ nıwà aaht'e ı̨lèe sìı Zezì naxıts'ǫ̀ nììtła t'à dànì ts'èwhı̨į̀ goxè hòɂǫ ghǫ naxıts'ǫ̀ goı̨de ı̨lè, eyıts'ǫ dǫ Nǫ̀htsı̨ ts'ǫ̀ nıwà-lea agı̨ı̨t'ee sìı ededı̨ sı hanì gots'ǫ̀ goı̨de ı̨lè. 18 Goxı̨ dǫ nàke xàɂaa ts'ı̨ı̨lı̨ı̨ sìı ededı̨ wet'à Yedàyeh Nezı̨ı̨ goghàı̨ɂǫ t'à, Nǫ̀htsı̨-Gotà ts'ǫ̀ ats'ede ha gogha dìì-le ayį̀į̀là hǫt'e.
19 Eyıt'à naxı̨ sìı Nǫ̀htsı̨ ts'ǫ̀ nıwà aaht'e-le aahjà, hanìkò Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ dǫ gıxè aaht'e, eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨ weza aaht'e. 20 Goxı̨ hazǫǫ̀ yìetł'aà whetǫǫ k'e kǫ̀ hòèlı̨ı̨ lanì Nǫ̀htsı̨ wecheekeèdeè eyıts'ǫ nakwenàoɂǫǫ gıyatıì k'e nàts'eèhza lats'ı̨ı̨t'e, eyıts'ǫ Zezì-Krı ededı̨ sìı kwe denahk'e wet'àaɂàa elı̨, wet'à yìetł'aà whetǫǫ k'e kǫ̀ hòèlı̨ı̨ sìı nàtsoò yııtǫ̀. 21 Ededı̨ wet'à goxı̨ hazǫǫ̀ ełexè gok'èhodì lanì, eyıts'ǫ gots'ǫ̀ K'àowo wedahxà Nǫ̀htsı̨ wekǫ̀ degaı lats'ı̨ı̨t'eè agǫ̀ǫ̀là. 22 Naxı̨ sı Zezì-Krı wet'à kǫ̀ ełexè naxıhòèlı̨ı̨ laaht'e, eyıts'ǫ wets'ǫ Įnì Degaı t'à Nǫ̀htsı̨ eyı kǫ̀ yìı nàdè hǫt'e.