Ephesus got'ı̨į̀ gıts'ǫ̀ aatł'è
1
Sı̨ Paul, Nǫ̀htsı̨ wedahxà Zezì-Krı wecheekeèdeè aht'e. Dıı enı̨htł'è kǫ̀ta Ephesus Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ dǫ nàgedèe eyıts'ǫ Zezì-Krı ghǫ t'aats'ǫǫ̀ gınì nàtsoo sìı gıts'ǫ̀ eehtł'è hǫt'e.
Nǫ̀htsı̨-Gotà eyıts'ǫ gots'ǫ̀ K'àowo Zezì-Krı naxıts'ǫ̀ sǫnıwǫ welè eyıts'ǫ naxıxè sìghà agııle.
Dıı dèè hòèlı̨ kwe Nǫ̀htsı̨ gòį̀hchì hǫt'e
Nǫ̀htsı̨, gots'ǫ̀ K'àowo Zezì-Krı Wetà, weghàsǫts'eedı welè, ededı̨ sìı goxè sìghà hòɂǫǫ̀ ayį̀į̀là hǫt'e. Įdòo yak'e gots'ǫ Zezì-Krı wedahxà t'asìı hazǫǫ̀ wet'à goxè sìghà hòɂǫ ha sìı hòt'a goghàyı̨ı̨la hǫt'e. Dıı dèè hòèlı̨ kwe Zezì-Krı wets'ıhɂǫ̀ gòį̀hchì hǫt'e. Wegha degaı ts'ı̨ı̨lı̨ gha, eyıts'ǫ wenadąą̀ hołı̨ı̨ dę ts'eeda ha goı̨hwhǫ hǫt'e. Goghǫneètǫ t'à, ı̨nę̀ę whaà gots'ǫ Zezì-Krı wedahxà weza ts'ı̨ı̨lı̨ gha gòį̀hchì hǫt'e. Hanì ha nıwǫ xè wegha nezı̨. Edeza ghǫneètǫǫ sìı wets'ıhɂǫ̀ t'asìı k'èxa-le wesǫnıwǫ enıìyah goghàı̨ɂǫ t'à, hazǫǫ̀ weghàsǫts'eedı welì. Nǫ̀htsı̨ enıìyah t'à wesǫnıwǫ dahxà Zezì wedoò t'à gohołı̨į̀ hazǫǫ̀ goghǫ nahoazha eyıts'ǫ edaxàgoı̨la hǫt'e. Nǫ̀htsı̨ sıì gǫı̨zǫ xè t'asìı hazǫǫ̀ k'èezǫ hǫt'e, eyıt'à wet'à gots'ı̨ı̨zǫǫ eyıts'ǫ wet'à t'asìı nıts'eedìı hazǫǫ̀ deɂǫ̀ǫ̀ goghàyı̨ı̨la hǫt'e. Nǫ̀htsı̨ dànıwǫǫ sìı dǫ gha deɂı̨į̀ wheɂǫ ı̨lèe sìı wek'èts'eezǫǫ̀ agǫ̀ǫ̀là. Nǫ̀htsı̨ hanì yeghàlaeda wegha nezı̨ eyıts'ǫ Zezì-Krı wedahxà hanì yeghàlaeda hǫt'e. 10 Ehkw'ı nèhòkw'o nı̨dè Nǫ̀htsı̨ eyı hazǫǫ̀ yeghàlaeda ha hǫt'e. Ekìıyeè k'e nı̨dè t'asìı hazǫǫ̀ yak'e whelaa eyıts'ǫ t'asìı hazǫǫ̀ dıı nèk'e whelaa sìı k'àowo ı̨łè wetł'aà whelaà ayele ha, eyı k'àowo sìı Zezì-Krı hǫt'e.
11 Ededı̨ wets'ıhɂǫ̀ whaà gots'ǫ Nǫ̀htsı̨ dànì sınìhòɂǫǫ sìı k'ę̀ę̀ gòį̀hchì hǫt'e. Ededı̨ sìı edınì k'ę̀ę̀ t'asìı hazǫǫ̀ ghàlaı̨da hǫt'e. 12 Hanì-ı̨dè goxı̨ t'akwełǫ̀ǫ̀ Zezì-Krı gogha ehkw'ı-ahodıı sìı enıìyah wexè hòɂǫ t'à weghàsǫts'eedı welì. 13 Naxı̨ sı yatı ehkw'ıı ghǫ aàhkw'ǫ eyıts'ǫ godı nezı̨ı̨ wet'à dànì edaxàahdè ha weghǫ aàhkw'ǫ t'à Zezì-Krı wexè ı̨łè laahjà. Naxıgha ehkw'ı-ahodıì aahjà ekò, Nǫ̀htsı̨ Yedàyeh Nezı̨ı̨ goghàyeɂà ha dı ı̨lèe sìı wet'à naxık'e nàekwı̨ lanì hǫt'e, eyı weghàà Zezì-Krı wets'ǫ aaht'e naxık'èhoedzǫ. 14 Nǫ̀htsı̨, edets'ǫ dǫ hazǫǫ̀ deghàà edaxàgole gots'ǫ̀ Yedàyeh Nezı̨ı̨ godzeè yìı nàdè ayį̀į̀là. Yedàyeh Nezı̨ı̨ godzeè yìı nàdè t'à t'asìı hazǫǫ̀ Nǫ̀htsı̨ goghàyele ha dıı sìı goghàhòt'à ha wek'èts'eezǫ. Eyı ts'ıhɂǫ̀ Nǫ̀htsı̨ enıìyah wexè hòɂǫǫ sìı weghàsǫts'eedı hǫt'e.
Paul Ephesus got'ı̨į̀ gha yahtı
15 Eyıt'à gots'ǫ̀ K'àowo Zezì naxıgha ehkw'ı-ahodıı eyıts'ǫ wets'ǫ dǫ hazǫǫ̀ gıghǫnıahtǫ weghǫ eèhkw'ǫ gots'ǫ, 16 naxıgha yahtı xè t'aats'ǫǫ̀ naxıgha Nǫ̀htsı̨ masì weehwhǫ. 17 Nǫ̀htsı̨, gots'ǫ̀ K'àowo Zezì-Krı Wetà wexè enıìyah hòɂǫǫ sìı t'aats'ǫǫ̀ naxıgha wets'ǫ̀ yahtı hǫt'e. Yedàyeh Nezı̨ı̨ wet'à goahsǫǫ̀ aahde ha, eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨ denahk'e wek'èahsǫ anaxele ha naxıgha weehkè hǫt'e. 18 Naxıda enıìyah hòɂǫ ts'ǫ̀ naxıkayaetıı sìı naxıdzeè t'à hotıì nezı̨į̀ wek'èahsǫ ha, eyı sı gha yahtı hǫt'e. T'asìı enıìyah deè Nǫ̀htsı̨ edets'ǫ dǫ gha ts'atà whehłaa sìı goghàyele ha hǫt'e. 19 Eyıts'ǫ goxı̨ gogha ehkw'ı-ahodıı sìı t'asìı enıìyah t'à nàtsoò godzeè yìı ayį̀į̀làa sìı eyı wek'èahsǫ gha yahtı hǫt'e. Eyı t'asìı nàtsoo t'à Nǫ̀htsı̨ godzeè yìı nàtsoò eghàlaeda hǫt'e. 20 Eyı wet'à Zezì-Krı naìdà ayį̀į̀là hǫt'e, eyıts'ǫ ı̨dòo yak'e edegà nàgòts'ehnèe whedaà ayį̀į̀là. 21 Įdòo yat'a k'aodèe hazǫǫ̀ xàɂaa eyıts'ǫ k'aodèe gıızì gǫ̀hłı̨ı̨ sìı hazǫǫ̀ gınahk'e Zezì k'àowodeè elı̨į̀ ayį̀į̀là. Dıì gogha zǫ k'àowodeè yèhtsı̨ nıìle hanìkò ı̨daà hòɂǫ gha sı ayį̀į̀là hǫt'e. 22-23 Nǫ̀htsı̨ sìı t'asìı hazǫǫ̀ Zezì-Krı wetł'aà whelaà ayį̀į̀là, eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨ wecheekeè hazǫǫ̀ gha t'akwełǫ̀ǫ̀ wheda ayı̨į̀là. Eyıt'à Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ dǫ agı̨ı̨t'ee sìı wezhį̀į̀ lagı̨ı̨t'e, wet'ǫ̀ǫ̀ deghàà agììdlà eyıts'ǫ wet'ǫ̀ǫ̀ t'asìı hazǫǫ̀ hòèlı̨ı̨ sìı deghàà ajà.