6
Dànì eghàlats'eeda k'ę̀ę̀ goghàhòt'à ha
Sèot'ı̨ı̨, naxı̨ Yedàyeh Nezı̨ı̨ k'ę̀ę̀ aahdaa sìı dǫ hołı̨ı̨ hòèhtsı̨ wek'èahsǫ nı̨dè, eyı dǫ wets'ǫ̀ naxıdzeè nezı̨ı̨ t'à ehkw'ı edaà aweahłe. Hanìkò edexoahdı, naxı̨ sı hołı̨ı̨ nàowoò t'à naxeèdzà ha sǫnı. Naxıgha hoìla nı̨dè ełets'àahdı. Haaht'ı̨ nı̨dè Zezì-Krı wenàowoò k'ę̀ę̀ deghàà aahda hǫt'e. Dǫ t'asìı elı̨-le kò t'asìı aht'e edeewǫ nı̨dè edeghǫyaeɂà hǫt'e. Hazǫǫ̀ naxıtaàt'eè dànì k'ehoahɂaa sìı ededaànıahdè ha hǫt'e. Dǫ hat'ı̨ı̨ sìı edeghǫ nezı̨į̀ anıwǫ ha, eyıts'ǫ dǫ eyıì-le nahk'e aht'e edeewǫ ha nıìle. Hazǫǫ̀ gotaàt'eè dànì k'ehots'eɂaa sìı gots'ǫ̀ hoèlı̨ hǫt'e.
Dǫ Nǫ̀htsı̨ yatıì hoghàweètǫǫ sìı t'asìı hazǫǫ̀ nezı̨ı̨ wets'ǫ t'à dǫ hoghàyeehtǫǫ sìı ts'àdı ha hǫt'e.
Edeghǫyaahɂà sǫ̀ǫ̀. Dǫ wı̨ı̨zìı Nǫ̀htsı̨ ghǫyaeɂà ha dìì hǫt'e. Dǫ dànì k'ehoɂa k'ę̀ę̀ weghàhòt'à ha hǫt'e. Dǫ wınìłı̨ı̨ k'ę̀ę̀ eghàlaeda nı̨dè wınìłı̨ı̨ ts'ıhɂǫ̀ wedıhołè ha. Ekò dǫ Yedàyeh Nezı̨ı̨ dànıwǫ k'ę̀ę̀ eghàlaeda nı̨dè Yedàyeh Nezı̨ı̨ ts'ıhɂǫ̀ welǫ whìle ts'ǫ̀ eda ha hǫt'e. T'asìı nezı̨ı̨ ghàlats'eeda ghǫ nèts'ııtsǫǫ̀ ats'ııde-le. Weghǫ enats'et'è-le nı̨dè nezı̨į̀ eghàlats'ı̨ı̨dàa k'èxa ı̨daà t'asìı nezı̨ı̨ goghǫet'a ha hǫt'e. 10 Eyıt'à gogha hòɂǫ taàt'eè dǫ hazǫǫ̀ gıts'ǫ̀ nezı̨į̀ eghàlats'ııdà, eyıts'ǫ goxè Nǫ̀htsı̨ wecheekeè gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı denahk'e gıts'ǫ̀ nezı̨į̀ eghàlats'ııdà.
Eładı̨ı̨ dǫǫ̀ ts'ìhłèe sìı deɂǫ̀ǫ̀ wet'àaɂà hǫt'e
11 Dıı yatı nechàa dek'eèhtł'è ghàahda nì? Xàè sılà t'à naxıts'ǫ̀ eehtł'è hǫt'e.
12 Dǫ daà nezı̨į̀ gògaat'ı̨ ha gı̨ı̨wǫǫ sìı Moses wenàowoò k'ę̀ę̀ naxıkwǫ̀ nàt'à anaxegele ha hogeèhdzà hǫt'e. Zezì-Krı dechı̨et'aa k'e gogha ełaı̨wo ghǫ gogede k'èxa dǫ dagòı̨hɂa ha gı̨ı̨wǫ-le t'à aget'ı̨. 13 Ededı̨ gıkwǫ̀ nàat'àa dǫǫ̀ agı̨ı̨t'e kò Moses wenàowoò k'èagı̨ı̨t'e nıìle, hanìkò ı̨łaà naxıkwǫ̀ nàt'à ahłe naxègedı, hanì-ı̨dè naxıkwǫ̀ ghǫ xàdahogedì ha gı̨ı̨wǫ. 14 Sı̨ segha sìı t'asìı wı̨ı̨zìı ghǫ xàdahohdì ha dehwhǫ-le. Gots'ǫ̀ K'àowo Zezì-Krı dechı̨et'aa k'e gogha ełaı̨wo eyı zǫ ghǫ xàdahohdì ha dehwhǫ. Ededı̨ wet'ǫ̀ǫ̀ dıı nèk'e t'asìı hazǫǫ̀ segha ełaı̨dèe lajà, eyıts'ǫ sı̨ sı dıı nèk'e t'asìı hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ ełaı̨hwho lahjà hǫt'e. 15 Gokwǫ̀ nàt'àa, gokwǫ̀ nàt'à-le, eyı t'asìı gha ıtà nıìle, hanìkò eładı̨ı̨ dǫǫ̀ ts'ìhłèe sìı eyı deɂǫ̀ǫ̀ wet'àaɂà hǫt'e. 16 Dǫ hazǫǫ̀ eyı nàowo k'ę̀ę̀ geedaa sìı gıxè sìghà welè, eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨ etegoòɂı̨ welè. Xàè Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ Israel got'ı̨į̀ agı̨ı̨t'e.
17 Eyı weghǫ nǫǫde dıı haehsı̨ ha dehwhǫ, dǫ wı̨ı̨zìı segha hoìla hogıhtsį̀-le. Zezì wegha eghàlaehda k'èxa sezhį̀į̀ k'e seghoò whela hǫt'e.
18 Sèot'ı̨ı̨, gots'ǫ̀ K'àowo Zezì-Krı wesǫnıwǫ naxıts'ǫ ınì xè welè. Amen.