2
Hanì t'aa yat'a t'asìı whelaa eyıts'ǫ dèè k'e t'asìı hazǫǫ̀ whelaa sìı deghàà hòèlı̨. Łǫ̀hdı̨ dzęę̀ t'à Nǫ̀htsı̨ edılaà hazǫǫ̀ ghǫ nǫǫt'e, eyıt'à łǫ̀hdı̨ dzęę̀ k'e nahoèhzı. Nǫ̀htsı̨ łǫ̀hdı̨ dzęę̀ t'à t'asìı hazǫǫ̀ whehtsı̨ ghǫ nǫǫt'e tł'axǫǫ̀ eyı dzęę̀ k'e nahoèhzı, eyıt'à eyı dzęę̀ k'e degaı dzęę̀ whehtsı̨ eyıts'ǫ wek'e sìghà hòɂǫǫ̀ ayį̀į̀là.
Adam eyıts'ǫ Eve
Dıı godı sìı Nǫ̀htsı̨ yak'e eyıts'ǫ dèè whehtsı̨ı̨ wegodıì hǫt'e. Nǫ̀htsı̨ yak'e eyıts'ǫ dèè whehtsı̨ ekò, dıı hanì eghàlaı̨dà hǫt'e:
Ekò k'e sìı dèè k'e dechı̨ wı̨ı̨zìı gǫ̀hłı̨-le, eyıts'ǫ dèè gots'ǫ ı̨t'ǫ̀ ı̨łaà xàehshe-le ı̨lè. Nǫ̀htsı̨ ı̨łaà dèè k'e chǫh ayį̀į̀là-le, eyıts'ǫ dǫ dèè k'e eghàlaeda ha gǫ̀hłı̨-le. Hanìkò dèè goyìı gots'ǫ dehtsoa xàı̨lı̨ ı̨lè; wet'à dèè k'e nagòhtso. Eyı tł'axǫǫ̀ gots'ǫ̀ K'àowo Nǫ̀htsı̨ dèè gots'ǫ ehtł'è t'à dǫ whehtsı̨. Dǫ wı̨ı̨ghǫ̀ yìı whehsò t'à edaà ayį̀į̀là, hanì t'aa dǫ edaà ajà.
Gots'ǫ̀ K'àowo Nǫ̀htsı̨ sìı Eden nèk'e dèè-goehshee-k'è gòhtsı̨. Dǫ whehtsı̨ı̨ sìı ekǫ nèyeèchì. Gots'ǫ̀ K'àowo Nǫ̀htsı̨ sìı dechı̨ hazǫǫ̀ xàɂaa dèè k'e dehsheè ayį̀į̀là. Ts'ı wèdaat'ı̨ı̨ xè wets'ǫ jìecho ts'edè gha nezı̨ı̨ sìı dehsheè ayį̀į̀là. Eyı dèè-goehshee-k'è tanı ts'ı wet'à ts'eedaa nàı̨ɂa, eyıts'ǫ ts'ı wet'à nàowo nezı̨ı̨ eyıts'ǫ nàowo nezı̨-le k'èhots'eezǫǫ nàı̨ɂa.
10 Eden nèk'e gots'ǫ dehcho nı̨ı̨ɂà, wet'à dèè-goehshee-k'è nagòhtso. Eyı dehcho nı̨ı̨ɂàa gots'ǫ dehcho dı̨ nı̨ı̨lı̨į̀ ajà. 11 Dehcho t'akwełǫ̀ǫ̀ sìı Pıshon wìyeh. Eyı dehcho Havılah nèk'e sǫǫ̀mbaekwo gǫ̀hłı̨ı̨ sìı ekǫ nèk'e welǫ ts'ǫ̀ nı̨ı̨lı̨ hǫt'e. 12 (Ekǫ sǫǫ̀mbaekwo nezı̨ı̨ gǫ̀hłı̨. Dzèh-łekǫǫ dèk'ǫ̀ǫ eyıts'ǫ kwe wèdaat'ı̨ı̨ sı gǫ̀hłı̨ hǫt'e.) 13 Dehcho nàke t'à nı̨ı̨lı̨ı̨ sìı Gıhon wìyeh. Eyı dehcho Kush nèk'e hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ nı̨ı̨ɂà. 14 Eyıts'ǫ taı t'à dehcho nı̨ı̨lı̨ı̨ sìı Tıgrıs wìyeh. Eyı dehcho kǫ̀godeè Ashur sa kàɂàa ts'ǫnèe wexanı̨ı̨lı̨ hǫt'e. Eyıts'ǫ dı̨ t'à dehcho nı̨ı̨lı̨ı̨ sìı Yufrates wìyeh hǫt'e.
15 Nǫ̀htsı̨ dǫ whehtsı̨ı̨ sìı dèè-goehshee-k'è Eden gòyeh ekǫ nèyı̨ı̨htı̨. Dèè k'e eghàlaeda ha eyıts'ǫ dèè k'èdì ha ayį̀į̀là. 16 Gots'ǫ̀ K'àowo Nǫ̀htsı̨ eyı dǫ ghàyatıı̨ɂǫ, hayèhdı, “Jǫ dèè-goehshee-k'è ts'ı t'alàa-sìı gots'ǫ shènetı̨ ha dìì-le, 17 hanìkò ts'ı wet'à nàowo nezı̨ı̨ eyıts'ǫ nàowo nezı̨-le k'èhots'eezǫǫ sìı wets'ǫ shènetı̨ ha-le. Eyı ts'ı wets'ǫ shènetı̨ nı̨dè ełaı̨wı ha hǫt'e,” yèhdı.
18 Eyı tł'axǫǫ̀ Nǫ̀htsı̨ hadı, “Dǫ whatsǫǫ̀ nàdèe sìı nezı̨ nıìle. Yets'àdıı wexıìzǫǫ sìı wegha ehtsı̨ ha,” hadı.
19 Gots'ǫ̀ K'àowo Nǫ̀htsı̨ tıts'aàdìı hazǫǫ̀ eyıts'ǫ t'asìı hazǫǫ̀ yat'a k'edèe sìı dèè gots'ǫ ehtł'è t'à gòèhtsı̨ hǫt'e. Tıts'aàdìı hazǫǫ̀ whehtsı̨ı̨ sìı dǫ dànì goızì yehtsı̨ ha nıwǫ t'à, yets'ǫ̀ nègòı̨wa. Tıts'aàdìı dànì goızıı sìı k'ę̀ę̀ gıızì gǫ̀hłı̨į̀ ajà. 20 Eyıt'à eyı dǫ sìı tıts'aàdìı wek'èhodìı hazǫǫ̀ goızì whehtsı̨, yat'a k'edèe hazǫǫ̀, eyıts'ǫ tıts'aàdìı whatsǫǫ̀ edeedaa sìı hazǫǫ̀ goızì whehtsı̨. Hanìkò Adam ts'àdı ha wexıìzǫǫ sìı gǫ̀hłı̨-le.
21 Eyıt'à gots'ǫ̀ K'àowo Nǫ̀htsı̨ Adam be nàtsoo t'à dètı̨į̀ ayį̀į̀là. Dǫ whetı̨ wets'ǫ Nǫ̀htsı̨ yechǫǫ̀ ı̨łè xàechì gà wekwǫ̀ ełets'ǫ̀ anayį̀į̀là. 22 Gots'ǫ̀ K'àowo Nǫ̀htsı̨ dǫ wechǫǫ̀ xàechìı sìı yet'à ts'èko whehtsı̨. Eyı ts'èko sìı dǫzhìı gà nèyeèchì.
23 Dǫ hadı,
“Dıı ts'èko wekw'ǫǫ̀ sìı sekw'ǫǫ̀ t'à hòèlı̨ hǫt'e,
eyıts'ǫ wekwǫ̀ sekwǫ̀ t'à hòèlı̨ hǫt'e.
Dǫzhìı gots'ǫ wehòèlı̨ ne t'à
‘ts'èko’ wìyeh ha,” hadı.
24 Eyı ts'ıhɂǫ̀ dǫzhìı sìı edetà eyıts'ǫ edemǫ gots'ǫǫ̀ xàetła ha; edets'èkeè xè dǫ ı̨łè lagede ha, gızhį̀į̀ ı̨łè zǫ lade ha.
25 Dǫzhìı eyıts'ǫ wets'èkeè į̀łah ı̨ht'edę geke, hanìkò edeghǫ į̀į̀zhagı̨ı̨lı̨-le.