3
Adam eyıts'ǫ Eve hołı̨ı̨ hogèhtsı̨
Gòocho sìı Nǫ̀htsı̨ tıts'aàdìı whatsǫǫ̀ edegeedaa whehtsı̨ı̨ sìı hazǫǫ̀ t'à gonahk'e eghǫyaeɂà gha gǫǫzǫ hǫt'e. Ts'èko ts'ǫ̀ hadı, “Nǫ̀htsı̨, dıı dèè-goehshee-k'è ts'ı t'alàa-sìı wets'ǫ shèahtı̨ ha-le, hadı nì?” yèhdı.
Ts'èko gòocho ts'ǫ̀ hadı, “Dıı dèè-goehshee-k'è ts'ı hazǫǫ̀ wets'ǫ shèwetı̨ ha dìì-le hǫt'e, hanìkò Nǫ̀htsı̨ dıı hagòhdı ı̨lè, ‘Dèè-goehshee-k'è ts'ı tanı nàı̨ɂaa sìı wets'ǫ jìecho naxıwàhodı ha-le, eyıts'ǫ daahchì ha-le. Daahchì nı̨dè ełaahwhı ha,’ gòhdı ı̨lè,” yèhdı.
Gòocho ts'èko ts'ǫ̀ hadı, “Ełaı̨wı ha nıìle. Wets'ǫ jìecho neeɂà nı̨dè t'asìı łǫ negha wègaat'ı̨į̀ agode ha, Nǫ̀htsı̨ yek'èezǫ t'à hanaxèhdı hǫt'e. Nǫ̀htsı̨ laahde ha, nàowo nezı̨ı̨ eyıts'ǫ nàowo nezı̨-le k'èhoahsǫǫ̀ aahde ha,” gòocho yèhdı.
Ts'èko, eyı ts'ı wejìecho ts'eɂà gha nezı̨ lanì wegha wègaat'ı̨ xè wegha wèdaat'ı̨. Wet'à gohzǫǫ̀ ahde ha nıwǫ t'à jìecho mǫ̀hdaa neyı̨į̀wa gà yı̨ı̨ɂà. Wedǫǫ̀ yegà nàwoo sìı jìecho mǫ̀hdaa yeghàı̨dì. Ededı̨ sı yı̨ı̨ɂà. Jìecho gı̨ı̨ɂà tł'axǫǫ̀ į̀łah t'asìı łǫ gıgha wègaat'ı̨į̀ agòjà, ı̨ht'edę geèhkw'e nǫǫ̀ gık'èhoèhzà. Eyıt'à ı̨t'ǫ̀ą nechàa ełexègeèlı gà goht'ǫ lanì edek'e nègı̨ı̨wa.
Eyı tł'axǫǫ̀ xèhts'ǫ̀ gòk'òo ekìıyeè k'e dǫzhìı eyıts'ǫ wets'èkeè gots'ǫ̀ K'àowo Nǫ̀htsı̨ dèè-goehshee-k'è k'eda hǫt'e gıìkw'o. Eyıt'à ts'ı nàèhzhaa nı gots'ǫ̀ K'àowo Nǫ̀htsı̨ ts'àdegeeɂį̀. Gots'ǫ̀ K'àowo Nǫ̀htsı̨ dǫzhìı ts'ǫ̀ gode, “Edı̨į̀ ts'ǫ̀ neelı̨?” yèhdı.
10 Dǫzhìı hadı, “Dèè-goehshee-k'è k'eı̨tło neèhkw'o, hanìkò ı̨ht'edę whıhda t'à dehjı̨, eyıt'à nàdeehɂį̀,” yèhdı.
11 Nǫ̀htsı̨ hadı, “Amìı ı̨ht'edę wheęda nèhdı? Eyı ts'ı wets'ǫ shènetı̨ ha-le nèehsı̨ı̨ sìı wets'ǫ shènetı̨ nì?” yèhdı.
12 Dǫzhìı hadı, “Ts'èko sexè jǫ whedaà anelàa sìı eyı ts'ı gots'ǫ jìecho sànı̨ı̨dì t'à ııhɂà ı̨lè,” yèhdı.
13 Eyıt'à gots'ǫ̀ K'àowo Nǫ̀htsı̨ ts'èko ts'ǫ̀ hadı, “Dànìghǫ hanì eghàlaneedà?” yèhdı.
Ts'èko hadı, “Gòocho seghǫyaàɂǫ t'à jìecho ııhɂà,” hadı.
14 Eyıt'à Nǫ̀htsı̨ gòocho ts'ǫ̀ hadı,
“Hanì ts'èko ts'ǫ̀ eghàlaneedà ts'ıhɂǫ̀
tıts'aàdìı gık'èhodìı eyıts'ǫ whatsǫǫ̀ edegeedaa sìı gınahk'e nexè gots'eèdı ha hǫt'e.
Dèè k'e nebò t'à k'enets'ì ha, eyıts'ǫ t'aats'ǫǫ̀ ı̨da gots'ǫ̀ ehtł'è nedè ha.
15 “Nı̨ eyıts'ǫ ts'èko ełek'èch'a aaht'eè anaxehłe ha,
ts'èko weza eyıts'ǫ nı̨ neza ełets'ǫ̀ xànègı̨ı̨ɂa ha.
Ts'èko weza sìı nekwì k'ètsǫètà ha,
eyıts'ǫ nı̨ wekehtà nàı̨ht'ı ha,” Nǫ̀htsı̨ gòocho ts'ǫ̀ hadı.
16 Nǫ̀htsı̨ ts'èko ts'ǫ̀ dıı hadı,
“Bebìa k'è hòtł'ò eyanelı̨ ha,
neza gòhłè nı̨dè sıì negha hoìla ha.
Nedǫzhıì wekaneeɂà ha,
eyıts'ǫ nedǫzhıì nets'ǫ̀ k'àowo elı̨ ha,” yèhdı.
17 Nǫ̀htsı̨ Adam ts'ǫ̀ dıı hadı,
“Eyı ts'ı wets'ǫ jìecho neɂà-le nèehsı̨ kò
nets'èkeè wek'èanet'e t'à jìecho neeɂà.
Nı̨ nets'ıhɂǫ̀ dıı dèè k'e gots'eèdı hòɂǫ ha.
T'aats'ǫǫ̀ ı̨da gots'ǫ̀ la nàtsoo ghàlaı̨da zǫ t'à shènetı̨ ha.
18 “Nets'ǫ dèè k'e ı̨chį̀ghoò eyıts'ǫ tł'oh nezı̨-le xàehshe ha,
hanì dèè k'e t'asìı nezı̨ı̨ dehshee sìı ghǫ shènetı̨ ha.
19 “Ehtł'è nanedlı̨ gots'ǫ̀ nınììtì xè
la nàtsoo ghàlaı̨da zǫ t'à shènetı̨ ha.
Ehtł'è gots'ǫ nehòlı̨ t'à ehtł'è anet'e,
eyıts'ǫ ehtł'è nanedlı̨ ha,” Nǫ̀htsı̨ Adam ts'ǫ̀ hadı.
20 Adam edets'èkeè wıızì whehtsı̨. Dǫ hazǫǫ̀ eda gha gomǫ elı̨ ha t'à Eve yèhdıì yıızì whehtsı̨.
21 Gots'ǫ̀ K'àowo Nǫ̀htsı̨ ewò t'à Adam eyıts'ǫ wets'èkeè gogha goht'ǫ whehtsı̨ gà gok'e nèyı̨ı̨wa. 22 Eyıts'ǫ gots'ǫ̀ K'àowo Nǫ̀htsı̨ hadı, “Dıı dǫ, nàowo nezı̨ı̨ eyıts'ǫ nàowo nezı̨-le k'èhoezǫ t'à goxèht'eè lajà. Ts'ı wet'à ts'eedaa gots'ǫ jìecho yııɂà sǫ̀ǫ̀, yı̨ı̨ɂà nı̨dè welǫ whìle ts'ǫ̀ eda ha,” hadı. 23 Eyıt'à Nǫ̀htsı̨ Eden nèk'e dèè-goehshee-k'è gots'ǫ xàyeèhɂà. Dèè gots'ǫ wehòèlı̨ı̨ sìı yek'e eghàlaedaà ayį̀į̀là. 24 Nǫ̀htsı̨ dǫ xàdeèzhì tł'axǫǫ̀ Eden nèk'e dèè-goehshee-k'è sa kàɂàa ts'ǫnèe yak'eet'ı̨į̀ nàłegeewoò ayį̀į̀là. Behcho dèk'ǫ̀ǫ į̀hnǫǫ̀nageetı̨ t'à ts'ı wet'à ts'eedaa wets'ǫ̀ goòɂàa sìı yexogııhdı.