2
Hotıì dahwhǫ t'à aàhkw'ǫ
Ayìı ts'ı̨į̀hkw'ǫ̀ǫ sìı hotıì nezı̨į̀ weghǫ nànıts'edè ha hǫt'e, hanì-ı̨dè Nǫ̀htsı̨ wets'ǫǫ̀ ats'ede ha nıìle. Yak'eet'ı̨į̀ Nǫ̀htsı̨ yatıì t'à gogedee sìı hotıì wek'èats'ı̨ı̨t'e ha hǫt'e, eyıts'ǫ dǫ hazǫǫ̀ eyı yatı nàgı̨ı̨zhìı sìı wek'èxa dagı̨ı̨ɂa ha agììdlà hǫt'e. Eyıt'à Nǫ̀htsı̨ enıìyah k'ę̀ę̀ edaxàgolee sìı wedę ats'ı̨ı̨là nı̨dè nàgoehkwa ch'à kwı̨ts'eehdè ha honàedı nıìle. Edaxàgole ha sìı gots'ǫ̀ K'àowo t'akwełǫ̀ǫ̀ yeghǫ goı̨de ı̨lè, eyıts'ǫ dǫ gı̨į̀hkw'ǫ̀ǫ sìı ededı̨ sı gots'ǫ̀ hagedı. Nǫ̀htsı̨ sìı godaà enıìyah łǫ xàɂaa eghàlaı̨dà t'à weghàà ehkw'ı-ahodı hǫǫwǫ hǫt'e, eyıts'ǫ wınì k'ę̀ę̀ Yedàyeh Nezı̨ı̨ t'asìı nezı̨ı̨ dǫ goghàyele hǫt'e.
Zezì goxèht'eè whelı̨
Įdaà nı̨dè eyı dèè wegòò hòɂǫ ha sìı yak'eet'ı̨į̀ gıts'ǫ̀ k'ahodè ha-le Nǫ̀htsı̨ agǫ̀ǫ̀là. Nǫ̀htsı̨ ts'ǫ̀ dàhodıı sìı wenı̨htł'è k'e dıı hanì dek'eèhtł'è,
“Dǫ ayìı elı̨ t'à wedaànınewo eyıts'ǫ weghǫneę̀tǫ? Whaà-lea gots'ǫ̀ zǫ yak'eet'ı̨į̀ k'aɂį̀ elı̨į̀ awènelà, hanìkò K'àowocho lanì wexè enıìyah hòɂǫǫ anelà, weghàsǫedıì anelà, eyıts'ǫ t'asìı hazǫǫ̀ wetł'aà whelaà anelà,” dek'eèhtł'è.
Nǫ̀htsı̨ t'asìı hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ K'àowoò ayį̀į̀làa sìı t'asìı wı̨ı̨zìı wedę ayį̀į̀là nıìle. Hanìkò dıì sìı dıı nèk'e t'asìı hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ K'àowo lanì wègaat'ı̨-le. Nǫ̀htsı̨ sìı Zezì whaà-lea gots'ǫ̀ yak'eet'ı̨į̀ k'aɂį̀ elı̨į̀ ayį̀į̀là ı̨lè. Hanìkò daı̨ɂà xè ełaı̨wo t'à, dıì sìı Nǫ̀htsı̨ enıìyah deè elı̨į̀ ayį̀į̀là, eyıts'ǫ weghàsǫhoedıì ayį̀į̀là hǫt'e. Nǫ̀htsı̨ wesǫnıwǫ t'à dǫ hazǫǫ̀ gha ełaı̨wo hǫt'e.
10 Nǫ̀htsı̨ wegha eyıts'ǫ wet'ǫ̀ǫ̀ t'asìı hazǫǫ̀ hòèlı̨. Zezì gogha daı̨ɂàa sìı wet'ǫ̀ǫ̀ Nǫ̀htsı̨ weza łǫ welǫ whìle ts'ǫ̀ edaxàgıazha. Eyıt'à Zezì daı̨ɂà t'à Nǫ̀htsı̨ denahk'e elı̨į̀ ayį̀į̀làa sìı ehkw'ı hǫt'e. 11 Zezì degaı agohɂı̨ı̨ sìı eyıts'ǫ dǫ degaı agììdlàa sìı į̀łah gıtà ełèht'e hǫt'e. Eyıt'à Zezì xàè edechı gòhdı ha goghǫ į̀į̀zhaelı̨ nıìle. 12 Zezì, Nǫ̀htsı̨ ts'ǫ̀ dıı hadı,
“Neghǫ sechı gıts'ǫ̀ gohde ha, łą̀ą nègedè nı, gınadąą̀ enıìyah deè anet'e dehsı̨ xè shı̨ t'à neghàsǫehdı ha,” hadı.
13 Eyıts'ǫ dıı hadı,
“Nǫ̀htsı̨ segha ehkw'ı adı ha.”
Eyıts'ǫ k'achı̨ dıı hadı,
“Nǫ̀htsı̨ edeza seghàı̨laa sìı gıxè jǫ whıhda,” hadı.
14 Weza ts'ı̨ı̨lı̨ı̨ sìı dǫ ats'ı̨ı̨t'e, ededı̨ sı goxèht'eè dǫ whelı̨. Gogha ełaı̨wo t'à amìı ełaàgòhdee nàtsoo elı̨ı̨ sìı yedıhòèhtsı̨; eyı sìı wehłı̨ı̨ hǫt'e. 15 Eyıt'à dǫ gıgǫ̀hłı̨ gots'ǫ ełaàgede ts'àgeejı̨ı̨ sìı Zezì edaxàgoı̨la hǫt'e. 16 Zezì yak'eet'ı̨į̀ ts'àdı gha ajà nıìle, hanìkò Abraham wets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ gots'àdı gha ajà hǫt'e. 17 Eyı ts'ıhɂǫ̀ dànì dǫ ts'ı̨ı̨lı̨ı̨ sìı hotıì goxèht'eè wehòèlı̨ hǫt'e. Hanì-ı̨dè Nǫ̀htsı̨ ghǫ wınì nàtso xè yegha eghàlaeda ha welì. Yahtıı-wet'àaɂàa-deè dǫ ts'ǫ̀ wedzeè eteèɂı̨ı̨ elı̨ ha welì, eyıts'ǫ dǫ gıhołı̨į̀ k'èxa ełaàwı ha welì. 18 Zezì ededı̨ hołı̨ı̨ t'à weèdzà ekò daı̨ɂà ı̨lèe, eyıt'à dǫ hołı̨ı̨ t'à geèdzàa sìı gots'àdı ha wegha dìì-le hǫt'e.