13
Eyıt'à dànì ts'eeda welì
Xàè ełèot'ı̨ lanì t'aats'ǫǫ̀ ełeghǫnıahtǫ. Xàhtǫ naxıkǫ̀ aget'ı̨ gha gıts'ǫ̀ enìxàı̨tǫ aahwhǫ. Įnę̀ę sìı dǫ mǫ̀hdaa hagı̨ı̨t'į̀ t'à yak'eet'ı̨į̀ edekǫ̀ agehɂı̨ ı̨lè, yak'eet'ı̨į̀ gı̨ı̨lı̨ı̨ gok'ègeezǫ-le kò. Naxıta gots'ǫ dǫ mǫ̀hdaa gıdanìı̨laa sìı gıxè naxıdanìı̨la lanì gınaahdì. Eyıts'ǫ dǫ dagı̨ı̨ɂaà agììdlàa sìı naxı̨ gıxèht'eè daahɂa lanì gınaahdì.
Hots'et'ı̨ı̨ nàowoò sìı nezı̨į̀ wek'èahdì ha hǫt'e. Dǫzhìı eyıts'ǫ wets'èkeè ełets'ǫ̀ ehkw'ı geeda ha, eyıts'ǫ dǫ eyıì-le xè aget'ı̨ ha-le. Dǫ ełexè hołı̨ı̨ hogehtsı̨ı̨ eyıts'ǫ edezhį̀į̀ t'à hołı̨ı̨ k'alagedèe sìı Nǫ̀htsı̨ gosınìyaehtı ha hǫt'e. Sǫǫ̀mba ghaahwhı ch'à edek'èahdì, eyıts'ǫ ayìı naxıts'ǫ sìı wet'à naxınà welè. Nǫ̀htsı̨ dıı hadı t'à,
“Naxıts'ǫǫ̀ ahde hǫı̨lı̨ ha nıìle, ɂǫ̀naxeehdè hǫı̨lı̨ ha nıìle,” hadı, dek'eèhtł'è.
Eyıt'à godzeè nàtso xè dıı hats'edı ha dìì-le,
“Gots'ǫ̀ K'àowo sìı sets'àdı elı̨ hǫt'e, eyıt'à dehjı̨ ha-le. Dǫ dàsį̀į̀là lì?” hats'edı ha dìì-le.
Naxıgha k'aodèe gı̨ı̨lèe sìı dànì Nǫ̀htsı̨ yatıì t'à naxıts'ǫ̀ gogı̨ı̨de ı̨lèe sìı gınaahdì. Ełaàgı̨ı̨dè gots'ǫ̀ dànì gı̨ı̨dàa sìı ghǫ nànıahdè, eyıts'ǫ dànì gıgha ehkw'ı-ahodıı ı̨lèe sìı k'ę̀ę̀ naxıgha ehkw'ı-ahodı welè. Zezì-Krı ı̨nę̀ę dànì wexè gòı̨ɂàa sìı dıı dzęę̀ k'e hanì wexè hòɂǫ eyıts'ǫ welǫ whìle ts'ǫ̀ hanì wexè hòɂǫ ha hǫt'e.
Ts'ıɂǫ̀ aahde ch'à t'asìı eładı̨ı̨ łǫ xàɂaa t'à dǫ hoghànaxegııhtǫ-le. Nǫ̀htsı̨ wesǫnıwǫ t'à godzeè nàtso nı̨dè nezı̨ hǫt'e. Ayìı ts'edèe, ayìı ts'edè-le nàowoò k'èats'ı̨ı̨t'e nahk'e nezı̨ hǫt'e. Hanıı nàowo k'èats'ı̨ı̨t'ee sìı godzeè gha wet'àaɂà nıìle. 10 Yahtıı, Nǫ̀htsı̨kǫ̀-gocho goyìı eghàlageedaa sìı goxı̨ dànì Nǫ̀htsı̨ gogha sahzǫ̀ą ełaı̨hwho weghǫ shèts'ezhee sìı ededı̨ gıghǫ shègezhe ha dìì hǫt'e.
11 Moses wenàowoò k'ę̀ę̀ nı̨dè yahtıı-wet'àaɂàa-deè sìı Denahk'e Degaı K'è gòɂǫǫ ts'ǫ̀ tıts'aàdìı wedoò goyayeèxe, eyı sìı hołı̨ı̨ k'èxa Nǫ̀htsı̨ ghàyeedı. Ekò tıts'aàdìı ełaàgı̨ı̨hdèe sìı dǫ nàgedèe k'è gomǫ̀ht'a gık'eehk'ǫ̀ hǫt'e. 12 Eyı xèht'eè xàè ededoò t'à dǫ degaı agole gha Zezì ededı̨ sı kǫ̀godeè gomǫ̀ht'a daı̨ɂà xè ełaı̨wo. 13 Eyıt'à kǫ̀godeè gomǫ̀ht'a ts'ǫ̀ ats'ııde, wexèht'eè dǫ gıdaà ts'èwhı̨į̀ dats'ııɂà. 14 Dıı nèk'e kǫ̀godeè welǫ whìle ts'ǫ̀ gòɂǫǫ gǫ̀hłı̨ nıìle, hanìkò ı̨daà nı̨dè kǫ̀godeè jǫ ts'ǫ̀ ade ha danats'eèhɂı̨ hǫt'e.
15 Eyıt'à Zezì wedahxà t'aats'ǫǫ̀ Nǫ̀htsı̨ ghàsǫts'eedı ha hǫt'e. Gowà t'à Nǫ̀htsı̨ wıızì deè ts'ehtsı̨ ha hǫt'e. 16 Nàowo nezı̨ı̨ ghàlaahda xè ełets'àahdıı sìı t'aats'ǫǫ̀ wenaahdì. Hanì ełets'ǫ̀ eghàlats'eeda nı̨dè Nǫ̀htsı̨ wınà hots'ehtsı̨ hǫt'e. 17 Naxıts'ǫ̀ k'aodèe gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı gık'èaht'e. Nezı̨į̀ naxık'ègedì hǫt'e eyıts'ǫ dànì eghàlageeda k'èxa Nǫ̀htsı̨ gosınìyaehtı ha hǫt'e. Gık'èaht'e, hanì-ı̨dè gınà edılaà ghàlageeda ha, eyıts'ǫ gıgha dezhì ha-le. Gılaà gıgha dezhì aahłà nı̨dè gıt'àhoahwhı ha nıìle.
18 Nǫ̀htsı̨ gots'àdı ha gogha yaahtı. Ekǫ-le eghàlats'ı̨ı̨dà-le wek'èts'eezǫ, eyıts'ǫ t'asìı hazǫǫ̀ t'à ehkw'ı ts'eeda ha ts'ı̨ı̨wǫ hǫt'e. 19 Whaà-le-t'ıì naxıts'ǫ̀ anahde gha hotıì segha yaahtı.
20 Nǫ̀htsı̨ wet'à ts'èwhı̨į̀ hòɂǫǫ sìı Zezì sahzǫ̀ą-k'èdìı-deè elı̨ı̨ sìı naìdà ayį̀į̀là, eyıts'ǫ wedoò t'à goxè nakenawhehtsı̨ hǫt'e. 21 Nǫ̀htsı̨ wınì k'ę̀ę̀ eghàlaahda gha t'asìı hazǫǫ̀ naxıghàyııle. Eyıts'ǫ ayìı wınì k'ę̀ę̀ ne sìı Zezì-Krı wet'ǫ̀ǫ̀ naxıdzeè yìı yeghàlaıdà. Welǫ whìle ts'ǫ̀ Zezì weghàsǫhoedı welè. Amen.
22 Sèot'ı̨ı̨, eyı yatı nàtsoo naxıghàehɂǫǫ sìı hotıì wek'èahdì, nı̨htł'è nek'ǫ̀ą t'à naxıts'ǫ̀ ııhtł'è ne t'à.
23 Gòet'ı̨ Tımothy wedaànìı̨tǫ ts'ǫ kǫèhtłaà agį̀į̀là ı̨lèe sìı wek'èahsǫ ha naxeehwhǫ. Įwhąą̀ jǫ nììtła nı̨dè wexè naxıts'àhtła ha.
24 Naxıta k'aodèe gı̨ı̨lı̨ı̨ eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ dǫ hazǫǫ̀ gogha gıxè sìghà welè gìahdı. Italy nèk'e gòet'ı̨ sìı naxıxè sìghà welè gedı.
25 Nǫ̀htsı̨ naxıts'ǫ̀ sǫnıwǫ welè.