James wenı̨htł'è
1
Sı̨ James, Zezì-Krı eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨ gıcheekeè aht'e. Israel got'ı̨į̀ hoònǫ-daats'ǫ̀-nàke xàɂaa gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı dıı nèk'e dǫ nàgedèe gota-ts'ǫ̀ agejàa sìı gıts'ǫ̀ eehtł'è. Naxıxè sìghà welè.
Hoìla eyıts'ǫ hołı̨ı̨ t'à goèdzà
Sèot'ı̨ı̨, hoìla łǫ xàɂaa t'à naxeèdzà nı̨dè sıì naxınà welè. Naxıgha ehkw'ı-ahodı ts'ıhɂǫ̀ naxeèdzà nı̨dè denahk'e naxınì nàtsoò ade ha, eyıts'ǫ enats'ıt'è dahwhǫ ha-le. Eyı wek'èahsǫ hǫt'e. Įłaà naxınì nàtsoò aahwhǫ nı̨dè deghàà naxıgha ehkw'ı-ahodı ha, eyıts'ǫ nezı̨į̀ eghàlaahda gha t'asìı wı̨ı̨zìı naxıgha dek'aɂį̀ ha-le. Naxıta dǫ ı̨łè wınì gǫǫzǫ ha nıwǫ nı̨dè Nǫ̀htsı̨ ts'ǫ̀ yawehtı. Hanì-ı̨dè Nǫ̀htsı̨ yınì gǫı̨zǫǫ̀ ayele ha. Ayìı wets'eekèe sìı weɂǫ̀ǫ̀ goghàyele ha hǫt'e, eyıts'ǫ “Ayìıha sı̨ı̨kè?” gòhdı nàgoehɂǫ ha nıìle. Hanìkò t'asìı weahkè nı̨dè naxınì nàtso xè naxıgha ehkw'ı-ahodı ha hǫt'e, eyıts'ǫ ekìı ahodı dahwhǫ ha nıìle. Dǫ wınì nàtso-le sìı nı̨hts'ı t'à k'etaetı̨ lanì, nàke ts'ǫ̀ nànıwo lanì. Dǫ hanıı sìı gots'ǫ̀ K'àowo t'asìı t'à yets'àdı ha nıwǫ-le kò. Wınì nàke dǫǫ̀ elı̨ hǫt'e, eyıt'à t'asìı hazǫǫ̀ ghàlaeda gha wınì nàtso-le hǫt'e.
Gòet'ı̨ eteèt'ı̨ı̨ sìı Nǫ̀htsı̨ gha dǫ wet'àaɂàa elı̨ t'à sıì wınà ha hǫt'e. 10 Hanìkò gòet'ı̨ ahxee sìı wesǫǫ̀mbaà t'à dǫ wet'àaɂàa elı̨ nıìle t'à sıì wınà ha hǫt'e. Dǫ ahxee sìı ı̨t'ǫ̀chàa lanì whaà-lea ts'ǫ̀ zǫ nezı̨į̀ wègaat'ı̨, eyı tł'axǫǫ̀-ı̨dè egǫ. 11 Sadeè nàtsoo wexèıdı nı̨dè eyı ı̨t'ǫ̀chàa sìı egǫ xè weɂı̨t'ǫ̀ą nàtł'ì, eyıts'ǫ wèdaat'ı̨-le at'į̀. Dǫ ahxee eyı lanì hǫt'e, ı̨łaà edılaà ghàlaeda et'ıì wewhìle ade ha.
12 Dǫ weèdzà t'à wexè hoìla kò wınì nàtso-le ade-le sìı wexè sìghà hǫt'e. Ayìı t'à weèdzàa sìı yeghǫèhnǫ nı̨dè wek'èxa welǫ whìle ts'ǫ̀ edaà awedle ha. Amìı Nǫ̀htsı̨ ghǫnegeètǫǫ sìı hanì edeyatıì goghàı̨ɂǫ hǫt'e.
13 Dǫ hołı̨ı̨ t'à weèdzà nı̨dè, “Nǫ̀htsı̨ asehɂı̨,” hadı ha-le. Nǫ̀htsı̨ ededı̨ sìı hołı̨ı̨ t'à weèdzà ha hòɂǫ nıìle, eyıts'ǫ ededı̨ hołı̨ı̨ t'à dǫ èhdzà nıìle. 14 Hanìkò dǫ edınì t'à hołı̨ı̨ nıwǫ ts'ıhɂǫ̀ weèdzà hǫt'e. Hołı̨ı̨ nàowoò ts'ıɂǫ̀ yeehtè lanì. 15 Dǫ hołı̨ı̨ ghaewıı sìı yek'ę̀ę̀ eghàlaeda, eyıts'ǫ k'èdaà hołı̨ı̨ nàowoò wegha nàtso at'į̀ t'à, eyı dǫ yet'à ełaàwı hǫt'e.
16 Sèot'ı̨ı̨, edeghǫyaahɂà sǫ̀ǫ̀. 17 T'asìı hazǫǫ̀ nezı̨ı̨ xè wedeèdlı̨ı̨ gots'ǫ̀ at'ı̨ı̨ sìı ı̨dòo yak'e gots'ǫ hǫt'e. Nǫ̀htsı̨-Gotà, sa eyıts'ǫ whǫ̀ whehtsı̨ı̨ sìı gots'ǫ̀ ayehɂı̨ hǫt'e. Nǫ̀htsı̨ sìı, wınì nàke nıìle, edınì eładı̨į̀ ayehɂı̨ nıìle. 18 Weyatıì ehkw'ıı t'à k'achı̨ gogǫ̀hłı̨ gha gòį̀hchì hǫt'e. Hanì-ı̨dè dıı nèk'e t'asìı hazǫǫ̀ whehtsı̨ı̨ gots'ǫ sìı goxı̨ xàè wets'ǫ ts'ı̨ı̨lı̨ ha agǫ̀ǫ̀là.
Ets'eèhkw'ǫ xè wek'ę̀ę̀ k'ehots'eɂa
19 Sèot'ı̨ı̨, dıı yatı wedaànıahdè: Dǫ hazǫǫ̀ ekòet'ıì egeèhkw'ǫ welì, hanìkò ekòet'ıì xàyagııhtı-le, eyıts'ǫ ı̨whąą̀ gìch'e welè-le. 20 Dǫ ìch'e nı̨dè Nǫ̀htsı̨ wınì k'ę̀ę̀ ehkw'ı eda ha nıìle. 21 Eyıt'à hołı̨ı̨ nàowoò hazǫǫ̀ wet'à hołı̨ı̨ k'ę̀ę̀ k'ehoahɂaa sìı wedę aahłe. Nǫ̀htsı̨ yatıì naxıdzeè yìı adlàa sìı k'èeweèt'ı̨ lanì wek'ę̀ę̀ aahda, eyı wet'à edaxànaxeetè ha dìì-le.
22 Ekìı yatı zǫ aàhkw'ǫ-le, hanìkò wek'ę̀ę̀ aahda, hanì-ı̨dè edeghǫyaahɂà ha-le. 23 Amìı Nǫ̀htsı̨ weyatıì yeèhkw'ǫ, hanìkò yek'ę̀ę̀ eda-le sìı edeghǫyaahɂà hǫt'e. Eyı dǫ sìı wet'à edeghàts'eeda t'à edeghàeda lanì. 24 Edeghàı̨dà tł'axǫǫ̀ dànì wègaat'ı̨ı̨ sìı ekòet'ıì yenadì-le. 25 Nàowo wedeèdlı̨ı̨ sìı hołı̨ı̨ gots'ǫ̀ k'àowo-le ayehɂı̨ hǫt'e. Ayìı nezı̨į̀ ts'ıìkw'oo sìı t'aats'ǫǫ̀ wenats'edì xè wek'ę̀ę̀ eghàlats'eeda nı̨dè goxè sìghà hǫt'e.
26 Dǫ Nǫ̀htsı̨ ghǫ wınì nàtsoò edeewǫ, hanìkò edeyatıì xoehdı-le nı̨dè edeghǫyaeɂà hǫt'e eyıts'ǫ ayìı wegha ehkw'ı-ahodıı sìı wet'àaɂà-le hǫt'e. 27 Nǫ̀htsı̨ gogha ehkw'ı-ahodı nı̨dè Nǫ̀htsı̨-Gotà dıı hanì wegha eghàlats'eedaa sìı wınì k'ę̀ę̀ degaı xè hołı̨ı̨ dę hǫt'e: eyı sìı ts'ınake eyıts'ǫ ts'èko gıdǫǫ̀ ełaı̨dèe gıgha hoìla sìı gıts'àts'edı, eyıts'ǫ dıı nèk'e nàowołı̨ı̨ ch'à edek'èts'edì.