2
Dǫ mǫ̀hdaa zǫ nezı̨į̀ gıts'ǫ̀ naahɂa-le
Sèot'ı̨ı̨, gots'ǫ̀ K'àowo Zezì-Krı wexè enıìyah hòɂǫǫ sìı naxıgha ehkw'ı-ahodı t'à, dǫ mǫ̀hdaa zǫ nezı̨į̀ gıts'ǫ̀ naahɂa-le, dǫ hazǫǫ̀ naxıgha ełègı̨ı̨ht'e ha hǫt'e. Edahxǫ dǫ goht'ǫ dètìı t'à-at'ı̨ xè welakw'ǫǫ̀ k'e sǫǫ̀mbaekwo lamǫ̀ǫ wheɂǫǫ sìı ełeahdìı-kǫ̀ goyaèhtła, eyıts'ǫ edahxǫ dǫ-teèt'ı̨ı̨ goht'ǫts'ıa t'à-at'ı̨ ededı̨ sı ełeahdìı-kǫ̀ goyaèhtła nı̨dè dǫ ahxee wègaat'ı̨ı̨ sìı nezı̨į̀ wets'ǫ̀ naahɂa xè wets'ǫ̀ dıı haahdı, “Jǫ daèhchı̨ nezı̨ı̨ negha whetǫ,” wèahdı, hanìkò dǫ-teèt'ı̨ı̨ ts'ǫ̀ dıı haahdı, “Nı̨ ekǫ nàąwo,” hanì-le-ı̨dè “Sekè gà dechı̨tè k'e wheęda,” wèahdı. Hanì k'ehoahɂa nı̨dè ekǫ-le eghàlaahda hǫt'e. Naxèot'ı̨ ı̨łè wet'àhoòɂà eyıts'ǫ ı̨łè wet'àhoòɂà-le k'ę̀ę̀ gıts'ǫ̀ k'ehoahɂa. Haaht'ı̨ nı̨dè hołı̨ı̨ nàowoò k'ę̀ę̀ ełesınìyaahtı hǫt'e.
Sèot'ı̨ı̨, seàhkw'ǫ: dǫ-teèt'ı̨ı̨ gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı gıgha ehkw'ı-ahodı ha Nǫ̀htsı̨ gòį̀hchì hǫt'e, eyıt'à gıxè sìghà hòɂǫ hǫt'e. Dıı nèk'e gogha dǫ-teèt'ı̨ı̨ gı̨ı̨lı̨ı̨ kò, Nǫ̀htsı̨ goghǫ dıı hadı, “Gıgha ehkw'ı aehsı̨ xè seghǫnegeètǫ t'à dǫ ahxee gı̨ı̨lı̨ ha eyıts'ǫ senàowoò k'ę̀ę̀ hòɂǫǫ gıghǫ̀t'à ha,” hadı. Naxı̨ sìı dǫ-teèt'ı̨ı̨ į̀į̀zhagı̨ı̨lı̨į̀ agıahɂı̨. Dǫ ahxee gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı naxıt'ǫ̀ǫ̀ ahxe gìhłè hǫt'e. Ededı̨ sìı nàyaetıı-kǫ̀ ts'ǫ̀ anaxegehɂı̨ hǫt'e. Eyı hanıı dǫ sìı naxıts'ǫ̀ K'àowo elı̨ı̨ sìı wıızì jıı gehtsı̨.
Nǫ̀htsı̨ Nı̨htł'è k'e dıı hanì dek'eèhtł'èe, “Edeghǫnıahtǫ k'ę̀ę̀ naxèot'ı̨ ghǫnıahtǫ.” Eyı nàowo nezı̨ı̨ wek'èahdì nı̨dè ehkw'ı eghàlaahda hǫt'e. Hanìkò dǫ mǫ̀hdaa zǫ gıts'ǫ̀ nezı̨į̀ naahɂa nı̨dè hołı̨ı̨ hoahtsı̨ hǫt'e, eyıts'ǫ gonàowoò k'ę̀ę̀ nàowo-k'eezhìı-dǫǫ̀ lanì naxısınìyaetı hǫt'e. 10 Nàowo hazǫǫ̀ k'èahdì hanìkò nàowo ı̨łè zǫ nàahzhì nı̨dè nàowo hazǫǫ̀ k'eahzhì gha naxısınìyaetı ha hǫt'e. 11 Nǫ̀htsı̨ dıı hadı ı̨lè, “Ełexè hołı̨ı̨ hoahtsı̨-le,” eyıts'ǫ, “Dǫ ełaahwhı-le,” hadı ı̨lè. Ełexè hołı̨ı̨ hoahtsı̨-le, hanìkò dǫ ełaahwhı nı̨dè Nǫ̀htsı̨ wenàowoò nàezhìı dǫǫ̀ k'ę̀ę̀ naxııtà hǫt'e.
12 Nàowo wet'à hołı̨ı̨ gots'ǫ̀ k'àowo-le sìı wek'ę̀ę̀ aahda. Eyı nàowo weghàà naxısınìyaetı ha ts'ıhɂǫ̀, eyı nàowo k'ę̀ę̀ nezı̨į̀ goahde eyıts'ǫ wek'ę̀ę̀ k'ehoahɂa. 13 Dǫ wedzeè eteèɂı̨-le sìı wesınìyaetıı dzęę̀ k'e nı̨dè eteweèɂı̨ ha nıìle. Ełets'ǫ̀ godzeè eteèɂı̨ı̨ sìı ełesınìyats'ehtı nahk'e elı̨ hǫt'e!
Gogha ehkw'ı-ahodı eyıts'ǫ wek'ę̀ę̀ k'ehots'eɂa
14 Sèot'ı̨ı̨, dǫ, “segha ehkw'ı-ahodı,” hadı hanìkò yek'ę̀ę̀ eghàlaeda-le nı̨dè wegha wet'àaɂà-le hǫt'e. “Segha ehkw'ı-ahodı,” hadı zǫ t'à edaxàweetè ha nıìle. 15 Edahxǫ naxıta gots'ǫ dǫzhìı hanì-le-ı̨dè ts'èko goht'ǫ wets'ǫ-le xè yeghǫ shètı̨ı̨ whìle nı̨dè, 16 naxı̨ ı̨łè yets'ǫ̀ dıı hadı, “Nexè sìghà welè; negha gòkǫ̀ xè weghǫ shèı̨tı̨ı̨ negha deghàà welè,” yèhdı, hanìkò goht'ǫ eyıts'ǫ yeghǫ shètı̨ı̨ t'à yets'àı̨dı-le nı̨dè eyı t'asìı nıìle. 17 Eyı lanì, “gogha ehkw'ı-ahodı,” ts'edı, hanìkò wek'ę̀ę̀ eghàlats'eeda-le nı̨dè, k'ètł'ǫ̀ gogha ehkw'ı-ahodı hǫt'e.
18 Hanìkò dǫ sets'ǫ̀ dıı hadı nı̨dè, “Nı̨ negha ehkw'ı-ahodı, hanìkò sı̨ nezı̨į̀ eghàlaehda,” sèhdı nı̨dè, wets'ǫ̀ dıı haehsı̨ ha. “Negha ehkw'ı kò wek'ę̀ę̀ eghàlaı̨da-le sìı weghàıhdà, ekò sı̨ ayìı dàhɂı̨ weghàà segha ehkw'ı-ahodıı sìı weghàı̨daà anehłe ha,” haehsı̨ ha. 19 Nǫ̀htsı̨ ı̨łè zǫ gǫ̀hłı̨ı̨ sìı negha ehkw'ı-ahodı. Ehkw'ı aneewǫ hǫt'e! Įnìłı̨ı̨ kò ededı̨ sı eyı gıgha ehkw'ı hǫt'e, eyıt'à geejı̨ xè gıts'ehłı̨ laget'į̀.
20 Gonezǫ-le dìì! Gogha ehkw'ı-ahodı hanìkò wek'ę̀ę̀ ts'eeda-le nı̨dè wet'àhoòɂà nıìle. Dıı weghàà wek'èı̨zǫ anııhłe: 21 Gocho Abraham wedaànıahdè. Tso ełeka nèyı̨ı̨la k'e Nǫ̀htsı̨ ts'ǫ̀ edeza Isaac ełaehwhı xè yek'eehk'ǫ̀ ha sınìhòı̨ɂǫ, hajà t'à dǫ ehkw'ı eda gha wııtà hǫt'e. 22 Wegha ehkw'ı-ahodı xè yek'ę̀ę̀ eghàlaı̨dàa sìı ełexè at'ı̨ hǫt'e. Yek'ę̀ę̀ eghàlaı̨dà t'à wegha ehkw'ı-ahodıı sìı deghàà ajà hǫt'e. 23 Nǫ̀htsı̨ Nı̨htł'è k'e dànì dek'eèhtł'èe sìı wek'ę̀ę̀ agòjà hǫt'e. Dıı hanì dek'eèhtł'è: “Abraham Nǫ̀htsı̨ yegha ehkw'ı adı ts'ıhɂǫ̀, ehkw'ı eda gha wııtà ayį̀į̀là,” eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨ weàgı̨ą wìyeh. 24 Eyı ts'ıhɂǫ̀ dǫ dànì eghàlaeda weghàà dǫ ehkw'ı eda k'ę̀ę̀ wııtà hǫt'e, wegha ehkw'ı-ahodı zǫ t'à nıìle.
25 Eyı xèht'eè ts'èkojıı Rahab wìyeh ededı̨ kò wexè hagòjà. Israel gots'ǫ nàeɂį̀ı̨-dǫǫ̀ nàke edekǫ̀ goyagǫ̀ǫwa gà edèot'ı̨ naàhtǫ et'ıì t'asį̀ı̨ nagoèhɂà ı̨lè. Hanì eghàlaı̨da t'à ehkw'ı eda k'ę̀ę̀ wııtà hǫt'e. 26 Gozhį̀į̀ wets'ǫ ı̨nì wedę nı̨dè ełaı̨wo hǫt'e, eyı lanì gogha ehkw'ı-ahodı wek'ę̀ę̀ ts'eeda-le nı̨dè gogha wet'àaɂà-le hǫt'e.