2
Zezì t'akwełǫ̀ǫ̀ enıìyah whehtsı̨
Taı dzęę̀ tł'axǫǫ̀ Galılee nèk'e, kǫ̀ta Cana ekǫ dǫ ı̨łè honìda ha nǫǫ̀. Zezì wemǫ ekǫ wheda. Zezì eyıts'ǫ wecheekeè sı gokàgehɂà ı̨lè. Jìetì k'ehǫǫwo ekò Zezì wemǫ yets'ǫ̀ hadı, “Jìetì gıts'ǫ-le ajà,” yèhdı.
Zezì yets'ǫ̀ hadı, “Ts'èko, sı̨ sı̨į̀dı-le, segha ı̨łaà whìle hǫt'e,” yèhdı.
Zezì wemǫ dǫ eyı eghàlageedaa sìı ts'ǫ̀ hadı, “Ayìı dànaxèhdı sìı haahłe,” gòhdı.
Tı gha kwetǫ nechàa ek'ètaı eyı whela, wet'à Israel got'ı̨į̀ edenàowoò k'ę̀ę̀ edılà eyıts'ǫ edekè k'enagehtse. Kwetǫ ı̨łè naènǫ hanì-le-ı̨dè taènǫ lìgalǫ̀ haàtłǫ tı weyìı whetł'ı hǫt'e.
Zezì dǫ eyı eghàlagıìdèe ts'ǫ̀ hadı, “Kwetǫ weyìı tı dagoòɂǫǫ̀ aahłe,” gòhdı. Eyıt'à kwetǫ yìı tı dagoòɂǫǫ̀ agį̀į̀là.
Eyı tł'axǫǫ̀ Zezì gots'ǫ̀ hadı, “Tı mǫ̀hdaa ààhchı gà nàsı̨ gha k'àowo elı̨ı̨ sìı ghàahge,” gòhdı. Eyıt'à hagį̀į̀là. Nàsı̨ gha k'àowo tı jìetì whelı̨ı̨ sìı yek'ałegolì. Edı̨į̀ gots'ǫ jìetì agehɂı̨ı̨ sìı yek'èezǫ-le, hanìkò dǫ kwetǫ yìı tı dagoòɂǫǫ̀ agı̨į̀làa sìı gık'èezǫ. Eyıt'à nàsı̨ gha k'àowo whatsǫǫ̀ dǫ honìdza ts'ǫ̀ hadı, 10 “Dǫ hazǫǫ̀ jìetì denahk'e nezı̨ı̨ sìı t'akwełǫ̀ǫ̀ dǫ ghàgeedı hǫt'e. Dǫ deɂǫ̀ǫ̀ jìetì łǫ gıadǫ tł'axǫǫ̀ jìetì nezı̨tsoò-le sìı dǫ ghàgeedı. Hanìkò nı̨ sìı jìetì denahk'e nezı̨ı̨ sìı dıì gogha wek'ènedì nǫǫ̀,” yèhdı.
11 Zezì kǫ̀ta Cana wheda ekò eyı t'akwełǫ̀ǫ̀ enıìyah whehtsı̨ ı̨lè. Enıìyah deè elı̨ı̨ sìı dǫ gıaɂı̨į̀ agǫ̀ǫ̀là, eyıt'à wecheekeè weghǫ gınì nàtsoò agejà.
Zezì Nǫ̀htsı̨kǫ̀-gocho ts'ǫ̀ èhtła
12 Eyı hagòjà tł'axǫǫ̀ Zezì edemǫ, edechı eyıts'ǫ edecheekeè xè kǫ̀ta Capernaum ts'ǫ̀ geède. Ekǫ whaà-lea ts'ǫ̀ agı̨ı̨t'è.
13 Israel got'ı̨į̀ gıgha dzędeè Passover ts'ǫ̀ hawe ekò Zezì kǫ̀ta Jerusalem ts'ǫ̀ ajà. 14 Ekǫ Nǫ̀htsı̨kǫ̀-gocho gà dǫ t'asìı ełeghǫ nàgeehdì nǫǫ̀. Ejıe, sahzǫ̀ą, k'àba hanıı ełeghǫ nàgeehdì, eyıts'ǫ dǫ mǫ̀hdaa ladà k'e sǫǫ̀mba ehdagele ghǫ geèhkw'e, Zezì goaɂı̨. 15 Eyıt'à tł'ı t'à dekwa whehtsı̨, Nǫ̀htsı̨kǫ̀-gocho gà gots'ǫ, sahzǫ̀ą eyıts'ǫ ejıe hazǫǫ̀ xàgodeèzhì. Ladà k'e sǫǫ̀mba ehdagelee sìı goghǫ kwìteyeèhde t'à satsǫ̀ą hazǫǫ̀ dèè k'e ts'ǫ̀ nałayeèhtł'ı. 16 Dǫ k'àba lanıı gıghǫ nàèdìı sìı gots'ǫ̀ hadı, “Dıı hazǫǫ̀ xàahwha! Setà wekǫ̀ nàedìı k'è goahtsı̨ ha nıìle,” gòhdı.
17 Wecheekeè Nǫ̀htsı̨ Nı̨htł'è k'e dıı hanì dek'eèhtł'è gınadì: “Nekǫ̀ nezı̨į̀ wek'èhdì ha ghǫ hòtł'ò anı̨hwhǫ,” dek'eèhtł'è.
18 Zezì hajà t'à Israel got'ı̨į̀ mǫ̀hdaa hagıìhdı, “Amìı wedahxà anet'ı̨? Godaà enıìyah nechàa hòwheęhtsı̨ nı̨dè wek'èts'eezǫ ha,” gıìhdı.
19 Zezì gots'ǫ̀ hadı, “Dıı Nǫ̀htsı̨kǫ̀-gocho wedıhoahtsı̨ nı̨dè, taı dzęę̀ k'ehǫǫwo nı̨dè nagohtsı̨ ha,” gòhdı.
20 Eyıt'à Israel got'ı̨į̀ hagıìhdı, “Dı̨ènǫ-daats'ǫ̀-ek'ètaı xo t'à dıı Nǫ̀htsı̨kǫ̀-gocho gogehtsı̨ hǫt'e. Taı dzęę̀ t'à kǫ̀ nagoı̨htsı̨ ha nı̨ı̨dı nì?” gıìhdı. 21 Nǫ̀htsı̨kǫ̀ ghǫ goı̨dee sìı edezhį̀į̀ ghǫ godeè-adı ı̨lè. 22 Zezì naìdà tł'axǫǫ̀ wecheekeè eyı hadıı sìı gınadì. Eyıt'à Nǫ̀htsı̨ Nı̨htł'è k'e ayìı dek'eèhtł'èe eyıts'ǫ Zezì weyatıì gıgha ehkw'ı-ahodıì agejà.
23 Zezì, dzędeè Passover gha kǫ̀ta Jerusalem wheda ekò, dǫ łǫ Zezì enıìyah łǫ eghàlaı̨dà gıaɂı̨, eyıt'à ehkw'ı adı gı̨ı̨wǫǫ̀ agejà. 24 Hanìkò Zezì dǫ hazǫǫ̀ goınì k'èezǫ ts'ıhɂǫ̀ deghàà dǫ ghàdìhtè ha nıwǫ-le. 25 Dǫnì k'èezǫ t'à, dǫ ghǫ wets'ǫ̀ hats'edı-le kò dǫ gıdzeè k'èezǫ hǫt'e.