John wenı̨htł'è
1
Yatı dıı nèk'e ts'ǫ̀ ajà
Kèhoį̀wo gots'ǫ Yatı wehòhɂǫ ı̨lè, eyı Yatı sìı Nǫ̀htsı̨ xè wehòhɂǫ, eyıts'ǫ eyı Yatı sìı Nǫ̀htsı̨ elı̨. Ededı̨ sìı kèhoį̀wo gots'ǫ Nǫ̀htsı̨ xè wehòhɂǫ ı̨lè.
Ededı̨ wet'ǫ̀ǫ̀ t'asìı hazǫǫ̀ hòèlı̨ hǫt'e. Wedę t'asìı wı̨ı̨zìı hòèlı̨ nıìle. Ededı̨ wet'à ts'eeda hǫt'e. Ededı̨ wet'à ts'eedaa sìı dǫ gha dzęh nı̨ı̨dı̨ı̨ lanì. Togoòtł'òo yìı dzęh nı̨ı̨dı̨, hanìkò dǫ gıgha togoòtł'òo t'à dzęh nı̨ı̨dı̨ı̨ nıgeedì-le.
Nǫ̀htsı̨ dǫ ı̨łè jǫ ts'ǫ̀ yı̨ı̨hɂà, John-Baptıst wìyeh. Eyı dzęh nı̨ı̨dı̨ı̨ yeghǫ xàyahtı ha jǫ nììtła. Ededı̨ wet'ǫ̀ǫ̀ dǫ hazǫǫ̀ gıgha ehkw'ı-ahodı gha ajà. John-Baptıst ededı̨ eyı dzęh nı̨ı̨dı̨ı̨ elı̨ nıìle. Dzęh nı̨ı̨dı̨ı̨ ghǫ gode zǫ gha nììtła ı̨lè. Dzęh wedeèdlı̨ı̨ wet'à dǫ hazǫǫ̀ gha dzęh agode ha sìı dıı nèk'e dǫ ts'ǫ̀ ajà.
10 Dıı nèk'e dǫ ta nàı̨dè. Dıı nèk'e dǫ hazǫǫ̀ whehtsı̨ kò amìı hǫt'ee sìı gınıedì-le. 11 Edèot'ı̨ ts'ǫ̀ ajà, hanìkò wèot'ı̨ gı̨ı̨wǫ-le. 12 Hanìkò dǫ hazǫǫ̀ ehkw'ı adı gı̨ı̨hwhǫ xè wexè aget'ı̨ ha gı̨ı̨wǫǫ sìı Nǫ̀htsı̨ weza gı̨ı̨lı̨ k'ę̀ę̀ gııtà agǫ̀ǫ̀là. 13 Wezaa gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı dǫkwǫ̀ t'à gıgǫ̀hłı̨ı̨ awèts'edı-le, dǫ hanıwǫ t'à le, eyıts'ǫ dǫzhìı wınì k'ę̀ę̀ sı t'à le, hanìkò Nǫ̀htsı̨ dahxà gıgǫ̀hłı̨ t'à Nǫ̀htsı̨ wezaa gı̨ı̨lı̨ hǫt'e.
14 Eyı yatı wehòhɂǫǫ sìı dǫ whelı̨ eyıts'ǫ gota nàı̨dè. Dànì enıìyah deè t'à wehòhɂǫǫ sìı wets'aɂı̨. Ededı̨ ı̨łàet'ee zǫ hanì enıìyah deè elı̨. Ededı̨ sìı Nǫ̀htsı̨-Gotà gots'ǫ nììtła hǫt'e, wesǫnıwǫ deè eyıts'ǫ nàowo ehkw'ıı wets'ǫ̀-èlı̨ hǫt'e.
15 John-Baptıst yeghǫ goı̨de, dıı hadıì ezeh ı̨lè, “Dıı dǫ weghǫ dıı haehsı̨ ı̨lè, ‘Ededı̨ sek'èè nììtła ha sìı senahk'e wet'àaɂàa deè hǫt'e, sekwe gots'ǫ hǫt'e ne t'à,’ ” hadıì yeghǫ goı̨de ı̨lè. 16 Sıì gots'ǫ̀ sǫnıwǫ ts'ıhɂǫ̀ ełek'èdaà goxè sìghà hòɂǫǫ̀ agǫ̀ǫ̀là. 17 Nǫ̀htsı̨ sìı Moses wet'ǫ̀ǫ̀ nàowo wet'à ts'eedaa sìı gots'ǫ̀ ayį̀į̀là ı̨lè, hanìkò Zezì-Krı wets'ıhɂǫ̀ wesǫnıwǫ deè eyıts'ǫ nàowo ehkw'ıı gots'ǫ̀ ajà. 18 Dǫ wı̨ı̨zìı Nǫ̀htsı̨ aɂı̨ whìle. Nǫ̀htsı̨ ededı̨ ı̨łàet'ee zǫ Nǫ̀htsı̨-Gotà gà whedaa sìı, Nǫ̀htsı̨ k'èts'eezǫǫ̀ agǫ̀ǫ̀là.
John-Baptıst Chrıst nıìle
19 Kǫ̀ta Jerusalem gots'ǫ Israel got'ı̨į̀ gha k'aodèe John-Baptıst dageehke gha, yahtıı eyıts'ǫ Levıte gı̨ı̨lı̨ı̨ gıts'ǫ̀ geèhɂà. Dageehke, “Amìı anet'e?” gıìhdı t'à John-Baptıst gots'ǫ̀ goı̨de. 20 Edeghǫ gode ha edèdaedı-le, gots'ǫ̀ ehkw'ı xàyaı̨htı, “Chrıst aht'e nıìle,” gòhdı.
21 Eyıt'à hagıìhdı, “Hanì-ı̨dè amìı anet'e? Asį̀į̀ Elıjah anet'e?” gıìhdı. John-Baptıst hagòhdı, “Eyı aht'e-le.” “Nakwenàoɂǫǫ deè anet'e nì?” gıìhdı. “Į̀le,” gòhdı.
22 Nǫǫdea hagıìhdı, “Amìı anet'e? Gots'ǫ̀ haı̨dı, amìı jǫ ts'ǫ̀ gogeèhɂàa sìı gıts'ǫ̀ hats'edı ha t'à. Edeghǫ dàı̨dı ha?” gıìhdı.
23 John-Baptıst, nakwenàoɂǫǫ Isaıah weyatıì dek'eèhtł'è t'à gots'ǫ̀ xàyaı̨htı, hadı, “Ekìı-ka nèk'e dıı hats'edıì yats'ìzeh hǫt'e, ‘Gots'ǫ̀ K'àowo wegha tı̨lı ehkw'ı nıɂà aahłe,’ dek'eèhtł'è. Eyı dǫ aht'e,” gòhdı.
24 Pharısee mǫ̀hdaa John-Baptıst ts'ǫ̀ gogeèhɂà ı̨lè. 25 John-Baptıst dageehke, hagedı, “Chrıst anet'e-le, Elıjah anet'e-le eyıts'ǫ nakwenàoɂǫǫ deè anet'e-le nı̨dè dànìghǫ dǫ k'ètaį̀dzı̨?” gıìhdı.
26 John-Baptıst gots'ǫ̀ hadı, “Sı̨ sìı tı t'à naxık'ètaìhdzı̨ hǫt'e, hanìkò dǫ ı̨łè naxıta nàwoo sìı wek'èahsǫ nıìle. 27 Ededı̨ sìı sek'èè nììtła ha hǫt'e. Wekechı̨į̀tł'ıì ejıehge ha kò dǫ lahoeht'ı̨-le,” gòhdı.
28 Jordan deh nıɂàa gà kǫ̀ta Bethany ekǫ eyı hazǫǫ̀ hagòjà. Ekǫ John-Baptıst dǫ k'ètaìdzı̨ ı̨lè.
Nǫ̀htsı̨ wesahzǫ̀ą wet'à dǫ gıhołı̨į̀ gıghǫ nahoezhe ha
29 Ek'èdaedzęę̀ k'e John-Baptıst, Zezì yets'ǫ̀ etłe yaɂı̨ ekò, hadı, “K'eaht'į̀. Nǫ̀htsı̨ wesahzǫ̀ą wet'à dıı nèk'e dǫ gıhołı̨į̀ hazǫǫ̀ nahoezhe ha! 30 Eyı dǫ weghǫ dıı haehsı̨ ı̨lè, ‘Dǫ sek'èè nììtła ha sìı sekwe wehòhɂǫ hǫt'e, eyıt'à senahk'e wet'àaɂàa deè elı̨.’ 31 Sı̨ kò wek'èehsǫ-le ı̨lè, hanìkò Israel got'ı̨į̀ gık'èezǫ ha t'à tı t'à dǫ k'ètaìhdzı̨ hǫt'e,” gòhdı.
32 Eyıts'ǫ John-Baptıst yeghǫ dıı hadı, “Yak'e gots'ǫ Yedàyeh Nezı̨ı̨ k'àba degoo lanıı Zezì k'e daàhtła gà yek'e dawheda weehɂı̨. 33 Sı̨ wek'èehsǫ ha-le ı̨lè, hanìkò amìı tı t'à dǫ k'ètaìhdzı̨ ts'ǫ̀ sı̨ı̨hɂàa sìı sets'ǫ̀ hadı, ‘Dǫ wek'e Yedàyeh Nezı̨ı̨ dahtła xè yek'e dawheda, weneeɂı̨ı̨ sìı eyı dǫ Yedàyeh Nezı̨ı̨ t'à dǫ k'ètaìdzı̨ ha hǫt'e,’ sèhdı. 34 Eyı dǫ wets'ǫ̀ dàgòjàa sìı sedaà agòjà t'à, Nǫ̀htsı̨ Weza hǫt'e wek'èehsǫ,” John-Baptıst gòhdı.
Zezì t'akwełǫ̀ǫ̀ edecheekeè gǫį̀hchì
35 Ek'èdaedzęę̀ k'e John-Baptıst k'achı̨ eyı wheda, wecheekeè nàke gıxè at'ı̨. 36 Zezì naetłe yaɂı̨ ekò John-Baptıst dǫ gots'ǫ̀ dıı hadı, “K'eaht'į̀. Nǫ̀htsı̨ wesahzǫ̀ą naetłe!” gòhdı.
37 Wecheekeè nàke John-Baptıst hadı egıìkw'o ts'ǫ̀et'ıì Zezì k'èè geède. 38 Zezì gots'ǫ̀ ets'aèhtła, gık'èè geède goaɂı̨ t'à Zezì dagoehke, “Ayìıha aaht'ı̨?” gòhdı.
“Rabbı, edı̨į̀ nàądè?” gıìhdı. (“Rabbı” gedı nı̨dè “dǫ hoghàehtǫǫ” gedıì-agedı.)
39 Zezì hagòhdı, “Sek'èłaahtła nı̨dè wek'èahsǫ ha,” gòhdı.
Eyıt'à gık'èè goòhwho t'à edı̨į̀ nàdèe sìı gıaɂı̨. Ekìıyeè k'e dı̨ nìı̨ɂǫ ı̨lè. Eyı dzęę̀ k'e gıxè gıakw'è.
40 Eyı dǫ nàke sìı ı̨łè, Sımon-Peter wechı Andrew hǫt'e. John-Baptıst dàdı yeèhkw'ǫ t'à Zezì k'èè èhtła ı̨lè. 41 Ekòet'ıì Andrew edı̨ı̨de Sımon ts'ǫ̀ èhtła, hayèhdı, “Messıah wegots'į̀hɂǫ” yèhdı. (“Messıah” gedı nı̨dè “Chrıst” gedıì-agedı.) 42 Eyıt'à Andrew edı̨ı̨de Zezì ts'ǫ̀ yeèhchì.
Zezì hotıì Sımon ghàı̨dà ekò hayèhdı, “Nı̨ sìı John weza Sımon anet'e. Cephas nìyeh ha,” yèhdı. (“Cephas” gedı nı̨dè “Peter” gedıì-agedı.)
Phılıp eyıts'ǫ Nathanael Zezì wecheekeè gı̨ı̨lı̨ı̨ agejà
43 Ek'èdaedzęę̀ k'e Zezì Galılee nèk'e ts'ǫ̀ ajà. Ekǫ Phılıp wheda yaɂı̨, yets'ǫ̀ hadı, “Sek'èı̨tła,” yèhdı.
44 Phılıp Bethsaıda got'ı̨į̀ hǫt'e, Andrew eyıts'ǫ Peter ededı̨ sı ekǫ gots'ǫ agı̨ı̨t'e. 45 Phılıp, dǫ ı̨łè Nathanael wìyeh ts'ǫ̀ èhtła, hayèhdı, “Moses, dǫ ı̨łè ghǫ ı̨ı̨tł'è ı̨lèe sìı wegots'į̀hɂǫ. Nakwenàoɂǫǫ sı weghǫ gı̨ı̨tł'è ı̨lè. Joseph weza Zezì wìyeh kǫ̀ta Nazareth gots'ǫ dǫ,” yèhdı.
46 Nathanael yets'ǫ̀ hadı, “Nazareth nı̨ı̨dı nì? Ekǫ gots'ǫ t'asìı nezı̨ı̨ xàhohwhı ha nì?” yèhdı. “Sek'èątła, wı̨ı̨ɂį̀ ha ne,” Phılıp yèhdı.
47 Zezì, Nathanael naetłe yaɂı̨ ekò yets'ǫ̀ hadı, “Dıı dǫ Israel got'ı̨į̀ wedeèdlı̨ı̨ elı̨ hǫt'e, eyıts'ǫ eghǫyats'eeɂàa wı̨ı̨zìı wets'ǫ̀-èlı̨-le,” Zezì yeghǫ hadı.
48 “Dànì sek'èı̨zǫ ghǫ aı̨dı?” Nathanael yèhdı. Zezì yets'ǫ̀ hadı, “Phılıp nets'ǫ̀ gode kwe, ı̨łaà jìechots'ıì wetł'a wheęda ekò neehɂı̨ ı̨lè,” yèhdı.
49 Eyıt'à Nathanael hadı, “K'àowo, nı̨ sìı Nǫ̀htsı̨ Weza anet'e, Israel got'ı̨į̀ gha K'àowocho anet'e,” yèhdı.
50 Zezì hadı, “Jìechots'ıì tł'a wheęda nèehsı̨ t'à negha ehkw'ı-ahodı. Eyı wenahk'e t'asìı deè łǫ neɂį̀ ha hǫt'e,” yèhdı. 51 Eyıts'ǫ Zezì hadı, “Ehkw'ı anèehsı̨, yak'e negha xègoèht'į̀ ha, yak'eet'ı̨į̀ Dǫ-wet'àaɂàa-deè ts'ǫ̀ dekegììde eyıts'ǫ hodàgeedè neɂį̀ ha,” yèhdı.