24
Zezì naìdà
Nǫ̀htsı̨ Dzęę̀ tł'axǫǫ̀ k'omǫǫ̀dǫǫ̀ èhkǫ ts'ǫ̀et'ıì, ts'èko dı̨ı̨ts'ıa łekǫǫ ts'atà sınìgı̨ı̨laa sìı edexè k'egele xè edı̨į̀ Zezì wekw'ǫǫ̀ whetǫǫ sìı ts'ǫ̀ geède. Eyı nègı̨ı̨de ekò kwe yìı Zezì wekw'ǫǫ̀ whetǫǫ sìı wets'ǫdaà kwe nechàa enìı̨ɂǫǫ sìı yı̨ı̨ɂǫ̀ǫ̀ wedeèyį̀ı̨ nǫǫ̀. Goyagı̨ı̨de ekò Zezì wekw'ǫǫ̀ wègoèt'į̀-le. Dànàhòwo ghǫ nànıgedè ekò hǫtsaa dǫ nàke gıgoht'ǫǫ̀ k'e saı̨dı̨ gogà nàłegeewo. Ts'èko sıì geèhyeh t'à dèè ts'ǫ̀ nàgògı̨ı̨hgè, hanìkò dǫ gots'ǫ̀ hagedı, “Dànìghǫ dǫ ełaı̨dèe ta dǫ edaa kak'eaht'į̀? Jǫ wheda-le, naìdà hǫt'e. Galılee nèk'e ı̨łaà naxıxè eda ekò dànaxèhdı ı̨lèe sìı wenaahdì. Dıı hadı ı̨lè, ‘Dǫ-wet'àaɂàa-deè sìı hołı̨ı̨-hogehtsı̨ı̨-dǫǫ̀ tł'aàgıhtè ha, dechı̨et'aa k'e wedıìtsò ha eyıts'ǫ taı dzę-ı̨dè naìdà ha,’ hadı ı̨lè,” gògedı. Ts'èko, Zezì weyatıì nagedì agejà.
Ts'èko, dǫkw'ǫǫ̀ whetǫǫ k'è gots'ǫ nǫǫ̀gı̨ı̨de ekò gıxè dàgòjàa sìı wecheekeè hoònǫ-daats'ǫ̀-ı̨łè eyıts'ǫ dǫ goxè aget'ı̨ı̨ sìı ts'ǫ̀ hagedı. 10 Mary-Madlę̀, Joanna, James wemǫ Mary, eyıts'ǫ ts'èko eyıì-le goxè aget'ı̨ı̨ sìı eyı godı t'à Zezì wecheekeèdeè xè gogedo. 11 Hanìkò ts'èko gıyatıì gıgha sììdì lanì t'à ehkw'ı agedı gogı̨ı̨hwhǫ-le. 12 Hanìkò Peter ededı̨ xàèhtła, kwe yìı dǫkw'ǫǫ̀ whetǫǫ ts'ǫ̀ tı̨mǫèhza. Goyadaèhgè ekò dǫkw'ǫǫ̀ ts'ǫ ehtł'ı̨ neghoa łą̀ą ełexè whelaa yaɂı̨. Xàèhtła ekò dàgòjàa sìı ghǫ nànıwo.
Zezì edecheekeè nàke goghaetła
13 Eyıts'ǫ eyı dzęę̀ k'e Zezì wecheekeè nàke kǫ̀ta Emmaus gòyeh ts'ǫ̀ geède. Jerusalem gots'ǫ łǫ̀hdı̨ echı̨ hǫt'e. 14 Hazǫǫ̀ dàgòjàa sìı ghǫ ełexè gogedo ı̨lè. 15 Ełexè gogedo ekò Zezì ededı̨ goghǫ nììtła gà goxè naetłe. 16 Hanìkò Zezì at'ı̨ gı̨ı̨wǫ-le agììdlà.
17 Zezì dagoehke, “Įdaà nałeahtłe ekò ayìı ghǫ ełexè goahdo nǫǫ̀?” gòhdı. Wecheekeè nìłegeètła, ts'ǫǫ̀gı̨ı̨wǫ lanì gìgaat'ı̨. 18 Dǫ ı̨łè, Cleopas wìyeh sìı, Zezì ts'ǫ̀ hadı, “Jerusalem gha xàhtǫ anet'e nì? Dıì whaà-le Jerusalem dàgòjàa sìı nı̨ zǫ wek'èı̨zǫ-le nì ghǫ aı̨dı?” yèhdı.
19 “Dàgòjà?” Zezì yèhdı.
Eyıt'à gıts'ǫ̀ hadı, “Zezì, Nazareth got'ı̨į̀, wexè dànàhòwoo sìı eyı weghǫ,” gedı, “Eyı dǫ sìı nakwenàoɂǫǫ deè ı̨lè. Nǫ̀htsı̨ gha sìghà eghàlaı̨dà eyıts'ǫ dǫ hazǫǫ̀ gınadąą̀ weyatıì nàtsoo xè enıìyah deè eghàlaı̨dà. 20 Yahtıı-gha-k'aodèe, eyıts'ǫ gogha k'aodèe gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı k'àowo Pılate tł'aàgį̀ı̨htı̨. Ełaàwı ha gısınìyaı̨htı tł'axǫǫ̀ dechı̨et'aa k'e gedı̨į̀htsò. 21 Zezì ededı̨ sìı edahxǫ Israel got'ı̨į̀ edaxàgole ha wets'ı̨ı̨hwhǫ ı̨lè. Eyı hagòjà gots'ǫ dıì xè taı dzęę̀ hǫt'e. 22 Eyıts'ǫ ts'èko mǫ̀hdaa gonı nàdèe sìı gogha enıìyah agedı. Dıı k'omǫǫ̀dǫǫ̀-t'ıì dǫkw'ǫǫ̀ ts'ǫ̀ geède ı̨lè. 23 Hanìkò Zezì wekw'ǫǫ̀ gıgòhɂǫ-le. Gots'ǫ̀ nageèhde ekò, yak'eet'ı̨į̀ gınazhıı wègoèht'į̀ gedı, ‘Naìdà hǫt'e,’ yak'eet'ı̨į̀ hagòhdı, gedı. 24 Gots'ǫ dǫ mǫ̀hdaa dǫkw'ǫǫ̀ ts'ǫ̀ geède. Ts'èko dàgedıı sìı k'ę̀ę̀ hǫt'e nǫǫ̀, hanìkò Zezì gıaɂı̨-le,” eyı dǫ nàke hagedıì, Zezì xè gogedo.
25 Zezì gots'ǫ̀ hadı, “Sıì t'asìı nıahdì-le xè naxınì nàtso-le. Nakwenàoɂǫǫ dàgı̨ı̨dìı sìı dànìghǫ naxıgha ehkw'ı-ahodı-le? 26 Eyı Chrıst hanì daı̨ɂa ha weghàhòt'ǫ hǫt'e, wek'èahsǫ-le nì? Eyı tł'axǫǫ̀-ı̨dè enıìyah t'à nàtso wehòhɂǫ ha,” gòhdı. 27 Zezì hagòhdı tł'axǫǫ̀ Moses wenı̨htł'è eyıts'ǫ nakwenàoɂǫǫ gını̨htł'è k'e dànì weghǫ t'asìı hazǫǫ̀ dek'eèhtł'èe sìı gots'ǫ̀ yek'ayaı̨htı.
28 Kǫ̀ta ts'ǫ̀ aget'ı̨ı̨ sìı ts'ǫ̀ nıwà-lea nègı̨ı̨de ekò, ededı̨ ı̨daà-etła ha lajà. 29 Hanìkò, “Xèhts'ǫ̀ agodaade t'à goxè anede,” gıìhdı, eyıt'à gok'è-èhtła gà goxè ı̨dà.
30 Shègezhe ha nègı̨ı̨de ekò, łèt'è nıìchì gà yek'eèyaı̨htı, tàyı̨ı̨zhì gà goghàyı̨ı̨dì. 31 Hanì-t'ıì Zezì nàgeèhzhį̀, eyı tł'axǫǫ̀ wenawhìle. 32 Eyı dǫ nàke ełets'ǫ̀ hagedı, “Tı̨lı k'e gots'ǫ̀ gode ekò, eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨ Nı̨htł'è gots'ǫ t'asìı nıts'eedì agǫ̀ǫ̀là ekò godzeè dèk'ǫ̀ǫ lanì edexèts'eedì ı̨lè,” ełègeedı.
33 Ekòet'ıì Jerusalem ts'ǫ̀ nałegeèhtła. Ekǫ wecheekeèdeè hoònǫ-daats'ǫ̀-ı̨łè eyıts'ǫ eyıì-le dǫ goxè aget'ı̨ xè łą̀ą nègı̨ı̨de. 34 Hagedı, “Ehkw'ı-ahodı! Gots'ǫ̀ K'àowo naìdà hǫt'e eyıts'ǫ Sımon ts'ǫ̀ wègoèht'į̀,” gedı. 35 Eyı tł'axǫǫ̀ dǫ nàke tı̨lı k'e gıxè dàgòjàa eyıts'ǫ dànì Zezì goxè łèt'è tàyı̨ı̨zhì t'à nàgeèhzhį̀ı̨ sìı wecheekeè ts'ǫ̀ hagedı.
Zezì wecheekeè ts'ǫ̀ wègoèht'į̀
36 Įłaà eyı ghǫ gogedeè ekò hǫtsaa Zezì gonı nàwo nǫǫ̀, gots'ǫ̀ hadı, “Naxıxè sìghà welè,” gòhdı.
37 Wecheekeè sıì geèhyeh; dǫts'ı̨į̀ at'ı̨ gı̨ı̨wǫ ı̨lè. 38 Zezì gots'ǫ̀ hadı, “Ayìıha dahjı̨? Eyıts'ǫ dànìghǫ naxınì nàtso-le dìì? 39 Sılà eyıts'ǫ sekè ghàahda. Xàè sı̨ aht'ı̨! Daseahchı, dǫts'ı̨į̀ wekwǫ̀ eyıts'ǫ wekw'ǫǫ̀ gǫ̀hłı̨ nıìle, hanìkò sı̨ sekwǫ̀ eyıts'ǫ sekw'ǫǫ̀ gǫ̀hłı̨ hǫt'e,” gòhdı.
40 Edılà eyıts'ǫ edekè ghàgı̨ı̨dà agǫ̀ǫ̀là. 41 Sıì gınà xè gıgha enıìyah t'à ı̨łaà gıgha hotıì-le lanì. Eyıt'à Zezì gots'ǫ̀ hadı, “Asį̀į̀ t'asìı ts'eɂà ha wheɂǫ?” gòhdı. 42 Łıwe whet'ee wets'ǫ nechà-lea gıghàèchì. 43 Neyıìchı gà godaà yeghǫ shètı̨.
Zezì yak'e ts'ǫ̀ nıwıìtı̨
44 Zezì edecheekeè ts'ǫ̀ hadı, “Įłaà naxıxè wheda ekò eyı weghǫ naxıts'ǫ̀ goıhde ı̨lè: Moses wenı̨htł'è k'e, nakwenàoɂǫǫ gını̨htł'è k'e eyıts'ǫ ts'ejı̨ı̨ enı̨htł'è k'e t'asìı hazǫǫ̀ seghǫ dek'eèhtł'èe sìı wek'ę̀ę̀ agode ha, naxèehsı̨ ı̨lè,” gòhdı.
45 Nǫ̀htsı̨ Nı̨htł'è nıgeedì agǫ̀ǫ̀là. 46 “Dıı hanì dek'eèhtł'è hǫt'e,” gòhdı, “Chrıst wèts'edıı sìı daı̨ɂa ha eyıts'ǫ taı dzęę̀ k'ehoı̨wo nı̨dè naìdà ha hǫt'e. 47 Chrıst wıızì dahxà dıı nèk'e dǫ hazǫǫ̀ xàɂaa ts'ǫ̀ goahde ha, dǫ edek'egı̨ı̨lı̨ nı̨dè gıhołı̨į̀ gıghǫ nahoezhe ha. Jerusalem ekǫ t'akwełǫ̀ǫ̀ dǫ ts'ǫ̀ goahde ha. 48 Eyı godı nezı̨ı̨ t'à dǫ hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ goahde. 49 Setà, ayìı naxıts'ǫ̀ ayele ha dı ı̨lèe sìı eyı naxıts'ǫ̀ ahłe ha. Yak'e gots'ǫ t'asìı nàtsoo naxık'e ade gots'ǫ̀ jǫ Jerusalem dahkw'e,” gòhdı.
50 Eyı tł'axǫǫ̀ Zezì edecheekeè xè kǫ̀ta Jerusalem ts'ǫǫ̀ nageèhde, kǫ̀ta Bethany ts'ǫ̀ gǫǫwà-lea nègı̨ı̨de. Ekǫ edılà ı̨dòo ayį̀į̀là gà gok'eèyaı̨htı. 51 Įłaà gok'eèyahtı et'ıì gots'ǫǫ̀ ı̨dòo yak'e ts'ǫ̀ nıwıìtı̨. 52 Wecheekeè gıts'ǫ̀ nàgòı̨hgè, eyı tł'axǫǫ̀ sıì gınà xè Jerusalem ts'ǫ̀ nageèhde. 53 Dzę taàt'eè Nǫ̀htsı̨kǫ̀-gocho gà geèhkw'e, Nǫ̀htsı̨ ghàsǫgeedı.