2
Zezì wegǫ̀hłı̨
Ekìıyeè k'e k'àowodeè Augustus Rome nèk'e dèe-ts'ǫ̀-k'àowo elı̨ ı̨lè. Eyı k'àowo sìı dǫ hazǫǫ̀ nagıhtà gha nàowo whehtsı̨. K'àowo Quırınıus Syrıa nèk'e gogha k'àowo elı̨ ekò t'akwełǫ̀ǫ̀ dǫ nagıhtà ı̨lè. Dǫ nagıhtà ha t'à dǫ hazǫǫ̀ ładı̨ nèk'e ts'ǫ̀ agejà. Edı̨į̀ gìot'ı̨ nàı̨dè ı̨lèe sìı ts'ǫ̀ anagejà.
Joseph kǫ̀ta Nazareth gots'ǫǫ̀ naèhtła. Kǫ̀ta Bethlehem ts'ǫ̀ ajà, ekǫ k'àowocho Davıd wegǫ̀hłı̨ ı̨lè t'à. (Nazareth kǫ̀ gòlaa, Galılee nèk'e hǫt'e. Eyıts'ǫ Bethlehem kǫ̀ gòlaa, Judea nèk'e hǫt'e.) Joseph, Davıd wets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ elı̨ ne t'à, ekǫ ts'ǫ̀ ajà. Ekǫ gıxè dǫ nagıhtà ha t'à, Mary yets'èkeè elı̨ ha sìı yexè ajà. Ekìıyeè k'e Mary hotıeda-le ı̨lè. Bethlehem nègı̨ı̨de ekò webebìa gǫ̀hłı̨ ha nìkw'o. Nats'eetee-kǫ̀ gıgha gòɂǫ-le t'à tıts'aàdìı k'èhodìı kǫ̀ą ts'ǫ̀ agejà. Bebìa t'akwełǫ̀ǫ̀ nìı̨htı̨ı̨ sìı dǫzhìa hǫt'e. Ehtł'ı̨ yìı yı̨ı̨htı̨ gà tıts'aàdìı yeyìı shèzhee yìı whetı̨ ayį̀į̀là.
Sahzǫ̀ą-k'èdìı-dǫǫ̀ godı nezı̨ı̨ gıìkw'o
Kǫ̀ta Bethlehem gà nıwà-le sahzǫ̀ą-k'èdìı-dǫǫ̀ to edesahzǫ̀ą xogııhdı ı̨lè. Hǫtsaa yak'eet'ı̨į̀ ı̨łè gots'ǫ̀ wègoèht'į̀. Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ sanı̨dı̨ hazǫǫ̀ gımǫǫ̀ ajà t'à sıì geèhyeh. 10 Hanìkò yak'eet'ı̨į̀ gots'ǫ̀ hadı: “Dahjı̨-le! Godı nechàa naxıts'ǫ̀ nìıhɂǫ, wet'à dǫ hazǫǫ̀ sıì gınà ha. 11 Dıı dzęę̀ k'e k'àowocho Davıd wekǫ̀ta Edaxàgolee elı̨ı̨ sìı wegǫ̀hłı̨. Eyı bebìa sìı gots'ǫ̀ K'àowo Chrıst hǫt'e. 12 Dıı weghàà ehkw'ı ats'edı wek'èahsǫ ha: Bebìa ehtł'ı̨ yìı wheda eyıts'ǫ tıts'aàdìı yeyìı shèzhee yìı whetı̨ wegòahɂà ha,” gòhdı.
13 Hǫtsaa yak'eet'ı̨į̀ łǫ eyı yak'eet'ı̨į̀ gà nègı̨ı̨de. Gejı̨ xè Nǫ̀htsı̨ ghàsǫgeedı, hagedı,
14  “Nǫ̀htsı̨ ı̨dòo yak'e whedaa sìı weghàsǫts'eedı. Dıı nèk'e dǫ hazǫǫ̀ Nǫ̀htsı̨ goghǫ sǫnıwǫǫ sìı gıxè ts'èwhı̨į̀ hòɂǫ welè,” yak'eet'ı̨į̀ hagedıì gejı̨.
15 Yak'eet'ı̨į̀ nageèhde tł'axǫǫ̀ sahzǫ̀ą-k'èdìı-dǫǫ̀ ełets'ǫ̀ hagedı, “Bethlehem nàts'ııdè. Gots'ǫ̀ K'àowo ekǫ dàgòjà gòhdıı sìı weghàts'ııdà,” gedı.
16 Eyıt'à ı̨whąą̀ ekǫ geède. Eyı nègı̨ı̨de ekò Mary, Joseph eyıts'ǫ bebìa tıts'aàdìı yeyìı shèzhee yìı whetı̨ gıaɂı̨. 17 Eyı bebìa gıaɂı̨ tł'axǫǫ̀ weghǫ yak'eet'ı̨į̀ dàgedıı sìı dǫ hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ hagedı. 18 Dǫ hazǫǫ̀ eyı godı gıìkw'oo sìı gıgha enıìyah dìì. 19 Eyı hazǫǫ̀ dàgòjàa sìı Mary yeghǫ nànıwo xè ededzeè yìı yek'èdì. 20 Sahzǫ̀ą-k'èdìı-dǫǫ̀ nageèhde, gejı̨ xè Nǫ̀htsı̨ ghàsǫgeedı. Yak'eet'ı̨į̀ dàgòhdı ı̨lèe sìı hotıì gıxè hagòjà.
Zezì Nǫ̀htsı̨kǫ̀-gocho ts'ǫ̀ geèhchì
21 Ek'èdı̨ dzęę̀ k'è wekwǫ̀ nàt'à ha nìkw'o ekò Zezì wìyeh ha wıızì weghǫ̀t'ǫ. Wemǫ yìnıwo kwe hawìyeh ha yak'eet'ı̨į̀ yıızì yeghàı̨ɂǫ ı̨lè.
22 Moses wenàowoò k'ę̀ę̀ edexè sıìgogehɂı̨ tł'axǫǫ̀, Joseph eyıts'ǫ Mary Zezì Nǫ̀htsı̨ ghàgıhtè ha Jerusalem ts'ǫ̀ geèhchì. 23 (“Dǫzhìa hazǫǫ̀ t'akwełǫ̀ǫ̀ gıgǫ̀hłı̨ı̨ sìı Nǫ̀htsı̨ ghàgıhtè ha hǫt'e,” hanì Nǫ̀htsı̨ weyatıì dek'eèhtł'è.) 24 Eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨ weyatıì dek'eèhtł'è k'ę̀ę̀ k'àba lanıı nàke nègı̨ı̨la, gıhołı̨į̀ k'èxa gıgha ełaàgı̨ı̨hdè gà Nǫ̀htsı̨ ts'ǫ̀ gık'ı̨ı̨hk'ǫ.
25 Ekìıyeè k'e eneèko ı̨łè Jerusalem nàdè ı̨lè, Sımeyon wìyeh. Nǫ̀htsı̨ ghàdìtı̨ xè ehkw'ı eda hǫt'e. Israel got'ı̨į̀ Edaxàgolee elı̨ı̨ sìı danaèhɂı̨ ı̨lè eyıts'ǫ Yedàyeh Nezı̨ı̨ wets'ǫ̀-èlı̨. 26 Gots'ǫ̀ K'àowo wets'ǫ Chrıst eɂį̀ kwe ełaàwı ha-le, Yedàyeh Nezı̨ı̨ yets'ǫ̀ hadı ı̨lè. 27 Sımeyon Yedàyeh Nezı̨ı̨ k'eyeehɂı̨ t'à Nǫ̀htsı̨kǫ̀-gocho ts'ǫ̀ nììtła. Ekìıyeè k'e Zezì wetà eyıts'ǫ wemǫ Nǫ̀htsı̨kǫ̀-gocho goyageèhchì, Moses wenàowoò k'ę̀ę̀ gıghàlaeda ha t'à. 28 Sımeyon bebìa nıìchì gà Nǫ̀htsı̨ ghàsǫedı hadı,
29 “Sets'ǫ̀ K'àowo t'asìı hazǫǫ̀ negha dìì-le,
neyatıì goghàneɂǫ ı̨lèe sìı hòt'a wek'ę̀ę̀ eghàlaneedà t'à hòt'a ts'èwhı̨į̀ ełaehwhıì ası̨ı̨le.
30 Amìı wet'à edaxàgoı̨htè ha sìı sedaà t'à weehɂı̨ hǫt'e.
31 Ededı̨ sìı dǫ hazǫǫ̀ gıghàeda anele ha.
32 Dǫ hazǫǫ̀ Israel got'ı̨į̀ gı̨ı̨lı̨-le sìı gogha dzęh nı̨ı̨dı̨ı̨ elı̨ t'à gıgha xègaat'ı̨ ha
eyıts'ǫ wets'ıhɂǫ̀ Israel got'ı̨į̀, nets'ǫ dǫ agı̨ı̨t'ee sìı, gıxè enıìyah hòɂǫ ha,” Sımeyon hadıì xàyaı̨htı.
33 Sımeyon Zezì ghǫ dàdıı sìı wetà eyıts'ǫ wemǫ sıì gıgha enıìyah dìì. 34 Sımeyon gok'eèyaı̨htı tł'axǫǫ̀ wemǫ Mary ts'ǫ̀ hadı, “Dıı chekoa wet'à Israel got'ı̨į̀ łǫ gıdıhołè ha eyıts'ǫ dǫ łǫ edaxàgole gha, dıı chekoa wììchı hǫt'e. Dǫ nadąą̀ t'asìı enıìyah elı̨ ha, hanìkò dǫ gık'èch'a agedı ha. 35 Hanì-ı̨dè dǫ łǫ ededzeè yìı dàgı̨ı̨wǫǫ sìı wek'èhoedzǫ ha. Eyıts'ǫ nı̨ behcho nedzeè ghaı̨ɂa ha,” yèhdı.
36 Eyıts'ǫ nakwenàoɂǫǫ ts'èko ı̨łè Anna wìyeh ekǫ wheda ı̨lè. Asher gots'ǫ dǫ, Phanuel wetì hǫt'e. Dıì hòt'a sıì ts'ǫǫ̀ko whelı̨. T'eekoa elı̨ ekò honìdza ı̨lè, łǫ̀hdı̨ xo ededǫǫ̀ xè nàı̨dè eyı tł'axǫǫ̀ wedǫǫ̀ ełaı̨wo. 37 Dıì ek'èdı̨ènǫ-daats'ǫ̀-dı̨ weghoò. Nǫ̀htsı̨kǫ̀-gocho gots'ǫ xàèhtła whìle, hanìkò dzę taàt'eè eyıts'ǫ to taàt'eè edegǫ xè Nǫ̀htsı̨ ts'ǫ̀ yahtı. 38 Hotıì ekìıyeè k'e gogà nììtła, Nǫ̀htsı̨ ts'ǫ̀ masì dı. Dǫ hazǫǫ̀ Jerusalem edaxàweetè ha k'enageèhɂı̨ı̨ sìı eyı chekoa ghǫ goxè godo.
39 Joseph eyıts'ǫ Mary Nǫ̀htsı̨ weyatıì dek'eèhtł'è k'ę̀ę̀ hazǫǫ̀ gıghàlaı̨dà tł'axǫǫ̀, Galılee nèk'e, edekǫ̀ta Nazareth ts'ǫ̀ nageèhde. 40 Chekoa nechàa dèzhǫ xè nàtsoò ajà. Sıì gǫǫzǫ xè Nǫ̀htsı̨ wesǫnıwǫ wets'ǫ̀-èlı̨.
Zezì ı̨dè aìda nǫǫ̀
41 Xo taàt'eè Joseph eyıts'ǫ Mary gıxè dzędeè Passover nàsı̨ hołè gha Jerusalem ts'ǫ̀ geedè ı̨lè. 42 Zezì hoònǫ-daats'ǫ̀-nàke weghoò ekò Israel got'ı̨į̀ gınàowoò k'ę̀ę̀ ekǫ geède. 43 Nàsı̨ hòèlı̨ tł'axǫǫ̀ wetà eyıts'ǫ wemǫ edekǫ̀ ts'ǫ̀ nageèhde. Hanìkò Zezì gonaàhtǫ ı̨dè aìda. 44 Dǫ xè naetłe sǫnı gı̨ı̨wǫ ı̨lè. Įłè dzęę̀ k'ètł'àà nagıadè tł'axǫǫ̀ edèot'ı̨ gota gıhanıwǫ. 45 Gıkawhį̀agejà tł'axǫǫ̀ Jerusalem ts'ǫ̀ ek'èt'à nageèhde. 46 Taı dzęę̀ ts'ǫ̀ gıxanı̨ı̨wį̀ tł'axǫǫ̀ Nǫ̀htsı̨kǫ̀-gocho gà Nǫ̀htsı̨-yatıì-k'ègedìı-dǫǫ̀ gonı wheda gıgòį̀hɂǫ. Ekǫ goèhkw'ǫ xè dagoehke. 47 Sıì t'asìı nıedì xè dànì gots'ǫ̀ xàyaı̨htı t'à, dǫ hazǫǫ̀ geèhkw'ǫǫ sìı gıghàhoelı. 48 Wetà eyıts'ǫ wemǫ gıaɂı̨ ekò gıgha enıìyah dìì. Wemǫ yets'ǫ̀ hadı, “Seza, dànìghǫ anet'ı̨? Netà sı nekadıìwǫ t'à sıì neghǫ nànıts'edè ı̨lè,” yèhdı.
49 Zezì yets'ǫ̀ hadı, “Dànìghǫ sekak'eaht'į̀ nǫǫ̀? Setà wekǫ̀ goyìı eghàlaehda ha wek'èahsǫ-le nì?” gòhdı. 50 Hanìkò dàdıì-adıı sìı gık'èezǫ-le.
51 Eyı tł'axǫǫ̀ Zezì edetà eyıts'ǫ edemǫ goxè Nazareth ts'ǫ̀ naèhtła. Ekǫ goxè nàdè xè gok'èı̨t'e. Eyı hazǫǫ̀ hagòjàa sìı wemǫ ededzeè yìı yek'èdì. 52 Zezì deɂǫ̀ǫ̀ gǫǫzǫǫ̀ ajà xè nechàa dèzhǫ. Nǫ̀htsı̨ eyıts'ǫ dǫ gıghǫ sǫnıwǫ.