3
John-Baptıst dǫ ts'ǫ̀ gode
Tıberıas hoònǫ-daats'ǫ̀-dı̨ xo k'àowodeè elı̨ ekò, eyıts'ǫ Pontıus-Pılate Judea nèk'e gha k'àowo elı̨ ekò, eyıts'ǫ Herod Galılee nèk'e gha k'àowo elı̨ ekò, eyıts'ǫ Herod wechı Phılıp Iturıya nèk'e eyıts'ǫ Trakonıtıs nèk'e gha k'àowo elı̨ ekò, eyıts'ǫ Lysanıyas Abılene nèk'e gha k'àowo elı̨ ekò, eyıts'ǫ Annas eyıts'ǫ Caıphas yahtıı-wet'àaɂàa-deè gı̨ı̨lı̨ı̨ ekò, John-Baptıst, Zecharıah weza, whatsǫǫ̀ ekìı-ka nèk'e nàı̨dè. Ekǫ Nǫ̀htsı̨ yets'ǫ̀ goı̨de. Jordan deh nıɂà ts'ǫ̀ ajà. Ekǫ nèk'e dǫ hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ hadı, “Edek'eahłı̨, naxınì ładı̨į̀ aahłe gà naxık'ètaìdzı̨į̀ aahde, hanì-ı̨dè Nǫ̀htsı̨ naxıhołı̨į̀ naxıghǫ nahoele ha,” gòhdı. Nakwenàoɂǫǫ Isaıah wenı̨htł'è k'e dıı hanì dek'eèhtł'èe sìı k'ę̀ę̀ agòjà:
“Ekìı-ka nèk'e dıı hats'edıì yats'ìzeh hǫt'e, ‘Gots'ǫ̀ K'àowo wegha sıìgoahłe; wegha tı̨lı ehkw'ı nıɂà aahłe. Shìh weyìı gǫǫ̀ɂàa sìı hazǫǫ̀ sıìgoahłe. Tı̨lı whezòo sìı ehkw'ı nıɂà aahłe, eyıts'ǫ tı̨lı weyìı gǫǫ̀ɂàa sìı hazǫǫ̀ dagoòɂǫǫ̀ aahłe. Hanì-ı̨dè dǫ hazǫǫ̀ Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ Edaxàgolee elı̨ı̨ sìı gık'èezǫ ha,’ ” hanì dek'eèhtł'è.
Dǫ łǫ gık'ètaìdzı̨ ha, John-Baptıst ts'ǫ̀ geède t'à, gots'ǫ̀ hadı, “Naxı̨, wehłı̨ı̨ weza laaht'e! Dànıt'à Nǫ̀htsı̨ naxeehkwa ch'à kwı̨ahdè ha dahwhǫ nǫǫ̀? Edek'eahłı̨ nı̨dè wek'ę̀ę̀ eghàlaahda. ‘Abraham gotà hǫt'e,’ dahdı-le. Nǫ̀htsı̨ sìı jǫ kwe whelaa t'à Abraham gha chekoa ehtsı̨ wegha dìì nıìle. Ts'ı nàekwį̀ ha gokwı̨ hòt'a ts'atà wheɂǫ hǫt'e. Ts'ı hazǫǫ̀ wek'e jìecho nezı̨-le dehshee sìı nàgeehkà gà kwıìgeehdè ha. Eyıt'à hotıì ts'ı nezı̨ı̨ laaht'e,” gòhdı.
10 Eyıt'à dǫ John-Baptıst dageehke, “Hanì-ı̨dè ayìı dàts'ı̨ı̨là lì?” gıìhdı.
11 John-Baptıst gots'ǫ̀ hadı, “Amìı ɂeh nàke wets'ǫ sìı dǫ ɂeh wets'ǫ-le sìı ɂeh yeghàwehchı. Eyıts'ǫ amìı weghǫ shèts'ezhee wets'ǫ sìı dǫ t'asìı wets'ǫ-le sìı ghàyııdı,” gòhdı.
12 Sǫǫ̀mba nàgehtsį̀ı̨ gı̨ı̨lı̨ı̨ ededı̨ sı gık'ètaìdzı̨ ha eyı nègı̨ı̨de. John-Baptıst ts'ǫ̀ hagedı, “K'àowo, goxı̨ ayìı dàts'ele ha?” gıìhdı.
13 John-Baptıst gots'ǫ̀ hadı, “Sǫǫ̀mba t'aàtłǫ nàahtsį̀ naxègedıı sìı wexètłǫ zǫ nàahtsį̀. Eyı weɂǫ̀atłǫ nàahtsį̀-le,” gòhdı. 14 Eghǫǫ-dǫǫ̀, ededı̨ sı, John-Baptıst dageehke: “Ekò goxı̨ ayìı dàts'ele ha?” gıìhdı.
Hagòhdı, “Sǫǫ̀mba gha dǫ k'alaahdè-le, eyıts'ǫ hoahts'ì t'à dǫ k'e nìdahoahɂà-le. Sǫǫ̀mba naxıts'àɂeedìı sìı eyı weghǫ hòt'a masì dahwhǫ,” gòhdı.
15 Ekìıyeè k'e dǫ łǫ hotıì Chrıst nììtła ha danageèhɂı̨ ı̨lè. Eyıt'à asį̀į̀ John-Baptıst eyı at'ı̨ sǫnı gı̨ı̨wǫ. 16 John-Baptıst gots'ǫ̀ hadı, “Sı̨ sìı tı t'à naxık'ètaìhdzı̨ hǫt'e, hanìkò dǫ ı̨łè senahk'e elı̨ı̨ sìı sek'èè nììtła ha. Wekechı̨į̀tł'ıì ejıehge ha kò dǫ lahoeht'ı̨ nıìle. Ededı̨ sìı Yedàyeh Nezı̨ı̨ eyıts'ǫ kǫ̀ nàtsoo t'à naxık'ètaìdzı̨ ha hǫt'e. 17 Jìe eyıts'ǫ t'asìı weta goet'ǫǫ sìı į̀łak'aà ayele gha sınìwheda hǫt'e. Jìe sìı xehkǫ̀ goyayeewa ha, hanìkò t'asìı weta goet'ǫǫ sìı welǫ whìle ts'ǫ̀ yek'eehk'ǫ̀ ha,” gòhdı. 18 John-Baptıst yatı łǫ t'à nezı̨į̀ aahda gòhdı eyıts'ǫ godı nezı̨ı̨ t'à dǫ ts'ǫ̀ goı̨de.
19 Hanìkò John-Baptıst, k'àowocho Herod edechı ts'èkeè Herodıas xè honìdza eyıts'ǫ hołı̨ı̨ łǫ eghàlaı̨dà t'à hołı̨ı̨ k'ę̀ę̀ eda yèhdıì nàyeeɂǫ. 20 John-Baptıst hayèhdı ts'ıhɂǫ̀ dǫ-danìı̨laa-kǫ̀ goyayeèhxà. Eyıt'à deɂǫ̀ǫ̀ ekǫ-le hòèhtsı̨.
Zezì wek'ètaìdzǫ
21 Dǫ hazǫǫ̀ gık'ètaìdzı̨ ekò Zezì ededı̨ sı wek'ètaìdzǫ. Ekìıyeè k'e Zezì yahtı ekò yak'e ehts'ǫǫ̀ ajà. 22 Yedàyeh Nezı̨ı̨ Zezì k'e ajà, k'àba degoo lanì wègaat'ı̨. Yak'e gots'ǫ dıı hats'edıì hǫt'e, “Nı̨ Seza anet'e, neghǫneehtǫ eyıts'ǫ neghǫ sìghà dehwhǫ,” hats'edıì hǫt'e.
Zezì wekwe ts'ǫ wecho
23 Zezì taènǫ weghoò ekò edılaà kèhoį̀hwho. Zezì, Joseph weza hǫt'e gı̨ı̨hwhǫ.
Joseph, Helı weza hǫt'e. Helı, 24 Mathat weza hǫt'e. Mathat, Levı weza hǫt'e. Levı, Melkı weza hǫt'e. Melkı, Janaı weza hǫt'e. Janaı, Joseph weza hǫt'e. Joseph, 25 Matathıas weza hǫt'e. Matathıas, Amos weza hǫt'e. Amos, Nahum weza hǫt'e. Nahum, Eslı weza hǫt'e. Eslı, Nagaı weza hǫt'e. Nagaı, 26 Mayat weza hǫt'e. Mayat, Matathıas weza hǫt'e. Matathıas, Semeyın weza hǫt'e. Semeyın, Josek weza hǫt'e. Josek, Joda weza hǫt'e. Joda, 27 Joanan weza hǫt'e. Joanan, Rhesa weza hǫt'e. Rhesa, Zerubabel weza hǫt'e. Zerubabel, Sheyaltıel weza hǫt'e. Sheyaltıel, Nerı weza hǫt'e. Nerı, 28 Melkı weza hǫt'e. Melkı, Adı weza hǫt'e. Adı, Cosam weza hǫt'e. Cosam, Elmadam weza hǫt'e. Elmadam, Er weza hǫt'e. Er, 29 Joshua weza hǫt'e. Joshua, Elıyezer weza hǫt'e. Elıyezer, Jorım weza hǫt'e. Jorım, Mathat weza hǫt'e. Mathat, Levı weza hǫt'e. Levı, 30 Sımeyon weza hǫt'e. Sımeyon, Judah weza hǫt'e. Judah, Joseph weza hǫt'e. Joseph, Jonam weza hǫt'e. Jonam, Elıyakım weza hǫt'e. Elıyakım, 31 Melıya weza hǫt'e. Melıya, Menna weza hǫt'e. Menna, Matatha weza hǫt'e. Matatha, Nathan weza hǫt'e. Nathan, Davıd weza hǫt'e. Davıd, 32 Jesse weza hǫt'e. Jesse, Obed weza hǫt'e, Obed, Boaz weza hǫt'e. Boaz, Salmon weza hǫt'e. Salmon, Nashon weza hǫt'e. Nashon, 33 Amınadab weza hǫt'e. Amınadab, Ram weza hǫt'e. Ram, Hezron weza hǫt'e. Hezron, Perez weza hǫt'e. Perez, Judah weza hǫt'e. Judah, 34 Jacob weza hǫt'e. Jacob, Isaac weza hǫt'e. Isaac, Abraham weza hǫt'e. Abraham, Terah weza hǫt'e. Terah, Nahor weza hǫt'e. Nahor, 35 Serug weza hǫt'e. Serug, Reu weza hǫt'e. Reu, Peleg weza hǫt'e. Peleg, Eber weza hǫt'e. Eber, Shelah weza hǫt'e. Shelah, 36 Caınan weza hǫt'e. Caınan, Arfakad weza hǫt'e. Arfakad, Shem weza hǫt'e. Shem, Noah weza hǫt'e. Noah, Lamek weza hǫt'e. Lamek, 37 Metuselah weza hǫt'e. Metuselah, Enoch weza hǫt'e. Enoch, Jared weza hǫt'e. Jared, Mahalel weza hǫt'e. Mahalel, Kenan weza hǫt'e. Kenan, 38 Enosh weza hǫt'e. Enosh, Set weza hǫt'e. Set, Adǫ̀ weza hǫt'e. Adǫ̀, Nǫ̀htsı̨ weza hǫt'e.