28
Zezì naìdà
Nǫ̀htsı̨ Dzęę̀ tł'axǫǫ̀ sa xàdaaɂa ekò, Mary-Madlę̀ eyıts'ǫ Mary eyıì-le Zezì wekw'ǫǫ̀ k'ageehta ha ekǫ łegeèhtła.
Hǫtsaa dèè hòtł'ò nàgoèhdǫ. Gots'ǫ̀ K'àowo weyak'eet'ı̨į̀ yak'e gots'ǫ kwe yìı gòɂǫǫ ts'ǫ̀ hodàèhtła, kwe nechàa enìı̨ɂǫǫ sìı yı̨ı̨ɂǫ̀ǫ̀ deyeèyı̨ gà yeka wheda. Yak'eet'ı̨į̀ wek'e saı̨dı̨ xè wegoht'ǫǫ̀ zhah lanì. Eghǫǫ-dǫǫ̀, Zezì wekw'ǫǫ̀ xogııhdı ı̨lèe sìı, sıì geèhyeh t'à gıts'ehłı̨ xè dǫ ełaı̨dè lagejà.
Yak'eet'ı̨į̀ ts'èko gots'ǫ̀ hadı, “Dahjı̨-le. Zezì dechı̨et'aa k'e ełaı̨woo sìı wekak'eaht'į̀ aaht'ı̨ wek'èehsǫ. Jǫ wheda-le, naìdà ı̨lè. Hotıì hade ha dı ı̨lèe k'ę̀ę̀ ajà. Jǫ łeahtłe, edı̨į̀ wekw'ǫǫ̀ whetǫ ı̨lèe sìı wetł'axǫǫ̀ k'eaht'į̀. Įwhąą̀ wecheekeè gıts'ǫ̀ naahdè gà dıı hagìahdı: ‘Ełaı̨wo gots'ǫ naìdà. Naxınakweè Galılee nèk'e ts'ǫ̀ ade ha. Ekǫ weahɂį̀ ha,’ gìahdı. Hòt'a naxıdaehsı̨ hǫt'e,” gòhdı.
Eyıt'à ts'èko dǫkw'ǫǫ̀ whetǫǫ k'è gots'ǫ ı̨whąą̀ nałegeèhtła. Geejı̨, hanìkò sıì gınà nàhòwo. Gıxè dàgòjàa sìı Zezì wecheekeèdeè ts'ǫ̀ hagedı ha tı̨mǫgeèɂa. Hǫtsaa Zezì gonìhdǫǫ̀ èhtła, “Naxıxè sìghà welè,” gòhdı. Gıts'ǫ̀ geède, wekè dagıachì gà gıghàsǫgeedı. 10 Zezì gots'ǫ̀ hadı, “Dahjı̨-le. Sechı gıts'ǫ̀ aahde gà segha dıı hagìahdı, ‘Galılee nèk'e seahɂį̀ ha t'à, ekǫ ts'ǫ̀ aahde,’ ” Zezì gòhdı.
K'aodèe godı gèhtsı̨
11 Eyı ts'èko nàke ı̨dè nałegeèhtła ekò eghǫǫ-dǫǫ̀ mǫ̀hdaa kwe yìı Zezì wekw'ǫǫ̀ whetǫǫ k'è kexogııhdı ı̨lèe sìı yahtıı-gha-k'aodèe ts'ǫ̀ geède, gıdaà dàgòjàa sìı hazǫǫ̀ gots'ǫ̀ hagedı. 12 Eyıt'à yahtıı-gha-k'aodèe eyıts'ǫ ǫhdah gı̨ı̨lı̨ı̨ ełegıadì, ayìı dàgele ha sìı gha yatı gèhtsı̨. Sǫǫ̀mba łǫ eghǫǫ-dǫǫ̀ ghàgı̨ı̨la 13 xè gots'ǫ̀ hagedı, “Dǫ ts'ǫ̀ dıı haahdı ha: ‘To ts'ete ekò wecheekeè eyı nègı̨ı̨de gà gonaàhtǫǫ̀ wekw'ǫǫ̀ negıìchì nǫǫ̀,’ gìahdı ha. 14 K'àowo Pılate yeghǫ ıìkw'o nı̨dè wets'ǫ̀ gots'ede ha, hanì-ı̨dè naxıgha hoìla ha-le,” gògedı. 15 Eyıt'à eghǫǫ-dǫǫ̀ sǫǫ̀mba nègı̨ı̨wa eyıts'ǫ yahtıı-gha-k'aodèe dàgògedıı sìı eyı k'ę̀ę̀ gogı̨ı̨de. Dıı dzęę̀ ts'ǫ̀ Israel got'ı̨į̀ eyı godıì gıìt'ı̨ hǫt'e.
Zezì edecheekeè hazǫǫ̀ nèk'e ts'ǫ̀ goòhɂà
16 Zezì, “Galılee nèk'e shìh wheɂǫ ts'ǫ̀ aahdè,” gòhdı ı̨lè t'à wecheekeè hoònǫ-daats'ǫ̀-ı̨łè ekǫ ts'ǫ̀ agejà. 17 Zezì gıaɂı̨ ekò gıts'ǫ̀ nàgòı̨hgè, hanìkò dǫ mǫ̀hdaa gıgha hotıì-le. 18 Zezì gogà nììtła xè gots'ǫ̀ hadı, “Įdòo yak'e eyıts'ǫ dıı nèk'e t'asìı hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ k'àowo ehłı̨ ha seghàhòt'ǫ hǫt'e. 19 Eyıt'à hazǫǫ̀ nèk'e ts'ǫ̀ aahde, dǫ hazǫǫ̀ xàɂaa secheekeè aahtsı̨. Nǫ̀htsı̨-Gotà wıızì, Weza wıızì eyıts'ǫ Yedàyeh Nezı̨ı̨ wıızì t'à gık'ètaìdzǫǫ̀ agıahłe. 20 Eyıts'ǫ yatı hazǫǫ̀ naxıghàıhɂǫǫ sìı gık'į̀ı̨t'e ha hoghàgıahtǫ. Nǫǫde dzęę̀ agode ts'ǫ̀ t'aats'ǫǫ̀ naxıxè aht'e ha hǫt'e,” gòhdı.