Mark wenı̨htł'è
1
John-Baptıst dǫ ts'ǫ̀ gode xèhoį̀hwho
Dıı sìı Nǫ̀htsı̨ Weza, Zezì-Krı, weghǫ godı nezı̨ı̨ aatł'è hǫt'e. Eyı godı nezı̨ı̨ sìı dıı hanì wexèhǫǫ̀wo:
Nakwenàoɂǫǫ Isaıah wenı̨htł'è k'e dıı hanì dek'eèhtł'è,
“Nenakweè dǫ ı̨łè seyatıì k'eɂa ha. Nenakweè negha ts'atà nìhòɂà ha,”
eyıts'ǫ dıı hanì dek'eèhtł'è,
“Ekìı-ka nèk'e dıı hats'edıì yats'ìzeh hǫt'e, ‘Gots'ǫ̀ K'àowo wegha ts'atà nìhoahɂà; wegha tı̨lı ehkw'ı nıɂà aahłe,’ ” dek'eèhtł'è.
John-Baptıst dǫ k'ètaìdzı̨ ha ekìı-ka nèk'e nììtła. Ekǫ dǫ ts'ǫ̀ hadı, “Edek'eahłı̨, naxınì eładı̨į̀ aahłe gà naxık'ètaìdzı̨į̀ adeahłe, hanì-ı̨dè Nǫ̀htsı̨ naxıhołı̨į̀ naxıghǫ nahoele ha,” gòhdı. Judea nèk'e gots'ǫ dǫ eyıts'ǫ Jerusalem got'ı̨į̀ hazǫǫ̀ John-Baptıst ts'ǫ̀ geède. Dǫ edehołı̨į̀ ghǫ hǫdegeedè tł'axǫǫ̀ Jordan-deh nıɂàa k'è tı yìı gok'ètaìdzǫ. John-Baptıst wegoht'ǫǫ̀ tıts'aàdìıcho weghà t'à hòèlı̨ eyıts'ǫ ewò wewè elı̨. Ts'aelǫ̀ą eyıts'ǫ kw'ıahnǫ-dıì hanì ghǫ shètı̨ t'à eda. John-Baptıst dǫ ts'ǫ̀ hadı, “Dǫ ı̨łè senahk'e elı̨ı̨ sìı sek'èè nììtła ha hǫt'e. Wekechı̨į̀tł'ıì ejıehge ha kò dǫ lahoeht'ı̨-le. Sı̨ sìı tı t'à naxık'ètaìhdzı̨ hǫt'e, ekò ededı̨ sìı Yedàyeh Nezı̨ı̨ t'à naxık'ètaìdzı̨ ha,” John gòhdı.
Zezì wek'ètaìdzı̨ eyıts'ǫ wehłı̨ı̨ yeèhdzà
Ekìıyeè k'e Galılee nèk'e kǫ̀ta Nazareth gots'ǫ Zezì eyı nììtła ekò, John-Baptıst Jordan-deh nıɂàa k'è tı yìı yek'ètaìdzǫ. 10 Zezì tı yìı gots'ǫ nıìtła ekò yak'e ehts'ǫǫ̀ ajà eyıts'ǫ Yedàyeh Nezı̨ı̨ k'àba degoo lanıı yek'e daàhtła, Zezì yaɂı̨. 11 Yak'e gots'ǫ dıı hats'edıì hǫt'e, “Nı̨ Seza anet'e, neghǫneehtǫ eyıts'ǫ neghǫ sìghà dehwhǫ,” hats'edıì hǫt'e.
12 Ekòet'ıì Yedàyeh Nezı̨ı̨ ekìı-ka nèk'e ts'ǫ̀ yeèhɂà. 13 Dı̨ènǫ dzęę̀ ts'ǫ̀ ekǫ èlı̨ ekò wehłı̨ı̨ yeèhdzà. Zezì tıts'aàdìı gonı aı̨t'è, eyıts'ǫ yak'eet'ı̨į̀ Zezì gà nègı̨ı̨de xè yeghǫ shètı̨ gıghàı̨dì.
Zezì t'akwełǫ̀ǫ̀ edecheekeè gòèhtsı̨
14 John-Baptıst wedaàtǫ tł'axǫǫ̀ Zezì Galılee nèk'e ts'ǫ̀ anajà, ekǫ Nǫ̀htsı̨ wegodıì nezı̨ı̨ t'à dǫ ts'ǫ̀ gode. 15 Dǫ ts'ǫ̀ dıı hadı, “Hòt'a Nǫ̀htsı̨ Wenàowoò k'ę̀ę̀ nèhòkw'ı ha ts'ǫ̀ whaà-le agòjà. Edek'eahłı̨ xè godı nezı̨ı̨ naxıgha ehkw'ı-ahodı welè!” gòhdı.
16 Zezì, Galılee-tì gà tabàa k'etło ekò Sımon eyıts'ǫ wechı Andrew ełexè goaɂı̨. Łı-k'aàdèe agı̨ı̨t'e t'à, mį̀ tègeehdè ı̨lè. 17 Zezì gots'ǫ̀ hadı, “Sek'èahdè, dǫ łǫ ààhłì anaxehłe ha,” gòhdı. 18 Ekòet'ıì edemį̀ ts'ǫǫ̀ nałegeèhtła gà Zezì k'èè łegeèhtła.
19 Eyı ts'ǫ k'achı̨ ı̨daà nıwà-le nììtła ekò Zebedee weza James eyıts'ǫ wechı John goaɂı̨; edemį̀ sıìgehɂı̨ ı̨lè. 20 Ekòet'ıì Zezì gots'ǫ̀ hadı, “Sek'èahdè,” gòhdı t'à gıtà elà yìı dǫ gogha eghàlageedaa xè aìda agı̨į̀là gà Zezì k'èè łegeèhtła.
Dǫ ı̨nìłı̨ı̨ wets'ǫ̀-èlı̨ı̨
21 Eyı tł'axǫǫ̀ kǫ̀ta Capernaum ts'ǫ̀ geède. Nǫ̀htsı̨ Dzęę̀ k'e, Zezì ełègehdèe-kǫ̀ goyaèhtła gà dǫ hoghàehtǫ. 22 Zezì Nǫ̀htsı̨-yatıì-k'èdìı-dǫǫ̀ lanì dǫ hoghàehtǫ-le, hanìkò ededı̨ t'asìı hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ k'àowo lanì dǫ hoghàehtǫ ts'ıhɂǫ̀, dǫ Zezì weyatıì gıgha enıìyah dìì. 23 Ekìıyeè k'e dǫ ı̨łè ı̨nìłı̨ı̨ wets'ǫ̀-èlı̨ı̨ eyı wheda ı̨lèe sìı hǫtsaa hòtł'ò whezeh xè hadı, 24 “Nazareth got'ı̨į̀ Zezì dàgǫǫle ha? Godıhoǫhtsı̨ ha nì-anet'ı̨? Amìı anet'e nek'èehsǫ ne. Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ degaı anet'e!” yèhdı.
25 Zezì yets'ǫ̀ hadı, “Įhłį̀ąt'e! Weyìı gots'ǫ xàı̨tłe!” yèhdı. 26 Hayèhdı t'à ı̨nìłı̨ı̨ hòtł'ò dǫ nàı̨hxà xè whezeè ayį̀į̀là gà yeyìı gots'ǫ xàèhtła.
27 Dǫ hazǫǫ̀ gıgha enıìyah t'à ełets'ǫ̀ hagedı, “Dàgot'ı̨į̀-agot'ı̨? Nàowo eładı̨ı̨ k'ę̀ę̀ hoghàgoehtǫ eyıts'ǫ ededı̨ t'asìı hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ k'àowo elı̨ ladıì gode. Yatı nàtsoo t'à ı̨nìłı̨ı̨ ts'ǫ̀ gode nı̨dè gık'èı̨t'e,” gedı. 28 Ekòet'ıì Galılee nèk'e hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ wegodıì dǫ ta ts'ǫ̀ ajà.
Zezì dǫ łǫ k'aàt'ıì agǫǫ̀là
29 Ełègehdèe-kǫ̀ gots'ǫ xàgeède tł'axǫǫ̀ James eyıts'ǫ John xè, Sımon eyıts'ǫ Andrew gıkǫ̀ ts'ǫ̀ geède. 30 Sımon wets'èkeè wemǫ edı elı̨ t'à daèhte k'e whetı̨ Zezì ts'ǫ̀ hagedı. 31 Eyıt'à Zezì yets'ǫ̀ èhtła, yılà nıìchì gà nıìtłaà ayı̨į̀là. Ekòet'ıì k'aàt'ıì ajà t'à weghǫ shèts'ezhee goghàedı.
32 Xèhts'ǫ̀ agòjà ekò dǫ eyagı̨ı̨lı̨ı̨ eyıts'ǫ dǫ ı̨nìłı̨ı̨ gıts'ǫ̀-èlı̨ı̨ sìı hazǫǫ̀ Zezì ts'ǫ̀ gogeèwa. 33 Eyı kǫ̀ta ts'ǫ dǫ hazǫǫ̀ edı̨į̀ Zezì whedaa sìı ekǫ enìı̨tǫ gà łą̀ą nègı̨ı̨de. 34 Dǫ łǫ tàda hazǫǫ̀ xàɂaa gıts'ǫ sìı Zezì hazǫǫ̀ k'aàt'ıì agǫǫ̀là. Eyıts'ǫ dǫ yìı gots'ǫ ı̨nìłı̨ı̨ łǫ xàdeèzhì. Zezì amìı ne sìı ı̨nìłı̨ı̨ gık'èezǫ t'à Zezì gogedeè agohɂı̨-le.
Zezì whatsǫǫ̀ gòɂǫǫ yahtı
35 Ek'èdaedzęę̀ k'e k'omǫǫ̀dǫǫ̀ ı̨łaà to et'ıì Zezì nıìtła. Yahtı ha gowhatsǫǫ̀ gòɂǫǫ ts'ǫ̀ xàèhtła. 36 Eyıt'à Sımon eyıts'ǫ wecheekeè eyıì-le xè gıhak'eet'į̀. 37 Gıgòhɂǫ ekò gıts'ǫ̀ hadı, “Dǫ hazǫǫ̀ nehak'egeet'į̀,” gıìhdı.
38 Hanìkò Zezì gots'ǫ̀ hadı, “T'asį̀ı̨ ts'ǫ̀ ats'ııde, kǫ̀ta nıwà-lea gòlaa ts'ǫ̀ ts'ııdè. Ekǫ sı dǫ hoghàgeehtǫ ha; eyı gha jǫ ts'ǫ̀ ahjà hǫt'e,” gòhdı. 39 Eyıt'à Zezì Galılee nèk'e kǫ̀ta yàgòlaa gota k'etło. Gıts'ǫ ełègehdèe-kǫ̀ gòlaa goyìı dǫ hoghàehtǫ eyıts'ǫ ı̨nìłı̨ı̨ łǫ xàgodeèzhì.
Dǫ gokwǫ̀ tàda t'à eyaelı̨
40 Dǫ ı̨łè gokwǫ̀ tàda t'à eyaelı̨ı̨ sìı Zezì gà nììtła. Yets'ǫ̀ nàgòı̨hgè, yeghǫnàdaetì, hadı, “Haneewǫ-ı̨dè k'aàt'ıì ası̨ı̨le ha dìì-le,” yèhdı.
41 Zezì eyı dǫ eteèt'ı̨ nıwǫ t'à edılà yek'e ayı̨į̀là, hayèhdı, “Hęɂę, hahwhǫ! K'aàt'ıì anede!” yèhdı. 42 Ekòet'ıì wetàdaà whìle ajà xè k'aàt'ıì ajà.
43-44 Zezì yatı nàtsoo yeghàı̨ɂǫ, hayèhdı, “Nets'ǫ̀ dànàhòwoo sìı dǫ wı̨ı̨zìı ts'ǫ̀ haı̨dı-le. Nek'ahoeta gha yahtıı ts'àątła. Moses wenàowoò k'ę̀ę̀ nehołı̨į̀ neghǫ nahoezhe k'èxa yahtıı t'asìı negha k'egııhk'ǫ̀. Hanì-ı̨dè weghàà k'aàt'ıì anaąjàa sìı dǫ gık'èezǫ ha,” yèhdı tł'axǫǫ̀ nayeèhɂà. 45 Hanìkò eyı dǫ naèhtła tł'axǫǫ̀ hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ yeghǫ gode t'à dǫ hazǫǫ̀ godı gıìkw'o. Eyı ts'ıhɂǫ̀ dǫ łǫ Zezì ts'ǫ̀ aget'ı̨ t'à edı̨į̀ kǫ̀ta gòlaa sìı ts'ǫ̀ ade ha dìì ajà. Eyıt'à edı̨į̀ gowhatsǫǫ̀ gòɂǫǫ ts'ǫ̀ zǫ at'ı̨. Hanìkò ı̨łaà hazǫǫ̀ ts'ǫ dǫ gıts'ǫ̀ nìı̨de.