2
Zezì dǫ wekw'ǫǫ̀ ełaı̨dèe k'aàt'ıì ayı̨į̀là
Sìghaàtłǫ dzęę̀ tł'axǫǫ̀ Zezì k'achı̨ kǫ̀ta Capernaum nììtła. Zezì edekǫ̀ nǫ̀ǫtła dǫ gıghǫìkw'o t'à, dǫ łǫ eyı nègı̨ı̨de. Dǫ łǫ t'à gòɂǫ-le agòjà, enìı̨tǫ gà kò gòɂǫ-le. Zezì edeyatıì hoghàgoehtǫ ekò dǫ mǫ̀hdaa dǫ wekw'ǫǫ̀ ełaı̨dèe sìı Zezì ts'ǫ̀ geèhchì. Dǫ dı̨ k'egehte. Hanìkò dǫ łǫ gonadąą̀ nàgeèhza t'à goyageedè ha dìì. Eyıt'à dahmò ka dekegıìchì gà xàgǫǫɂàa k'è gogèhtsı̨. Dǫ wekw'ǫǫ̀ ełaı̨dèe tè k'e whetı̨ xè ı̨zhıì dǫnı ts'ǫ̀ hodàgeèlì gà Zezì wenadąą̀ nègı̨ı̨htı̨. Zezì eyı dǫ gıgha ehkw'ı-ahodı gok'èezǫ t'à dǫ wekw'ǫǫ̀ ełaı̨dèe ts'ǫ̀ hadı, “Àgı̨ą, nehołı̨į̀ neghǫ nahoazha,” yèhdı.
Hadı t'à Nǫ̀htsı̨-yatıì-k'ègedìı-dǫǫ̀ mǫ̀hdaa eyı geèhkw'ee sìı hagı̨ı̨wǫ, “Ayìı aht'e edeewǫ hanì gode? Nǫ̀htsı̨ k'èch'a gode! Nǫ̀htsı̨ zǫ gohołı̨į̀ goghǫ nahoele hǫt'e,” hagı̨ı̨wǫ.
Ekòet'ıì Zezì edets'ǫ ınì t'à dànì ededzeè t'à nànıgedèe sìı gok'èezǫ t'à hagòhdı, “Dànìghǫ hanì nànıahdè? Dǫ wekw'ǫǫ̀ ełaı̨dèe sìı dàwets'edı nı̨dè denahk'e dezhì-le: ‘Nehołı̨į̀ neghǫ nahoazha,’ hanì-le-ı̨dè ‘Nıį̀tła gà k'eı̨tło.’ 10 Dıı nèk'e Dǫ-wet'àaɂàa-deè dǫ ghǫ nahoele ha weghàhòt'ǫǫ sìı wek'èahsǫǫ̀ anaxehłe ha,” gòhdı tł'axǫǫ̀ dǫ wekw'ǫǫ̀ ełaı̨dèe sìı ts'ǫ̀ hadı, 11 “Nıį̀tła, netè nı̨į̀ɂa gà nekǫ̀ ts'ǫ̀ naı̨tłe,” yèhdı. 12 Eyıt'à eyı dǫ nıìtła gà dǫ hazǫǫ̀ gonadąą̀ detè nı̨į̀ɂa gà xàèhtła. Dǫ hazǫǫ̀ gıgha sıì enıìyah t'à Nǫ̀htsı̨ ghàsǫgeedı, hagedı, “Dıı lanì t'asìı enıìyah ts'aɂı̨ whìle,” gedı.
Levı Zezì k'èè èhtła
13 Zezì k'achı̨ tabàa ts'ǫ̀ èhtła ekò dǫ łǫ gık'èède t'à gots'ǫ̀ gode xè hoghàgoehtǫ. 14 Zezì ı̨łaà ekǫ naetłe ekò sǫǫ̀mba-nàhtsį̀ı̨-dǫǫ̀ Alphaeus weza Levı ladà k'e eghàlaeda yaɂı̨. Zezì, “Sek'èı̨tła!” yèhdı. Eyıt'à Levı nıìtła gà Zezì k'èè èhtła.
15 Eyı tł'axǫǫ̀ Zezì Levı wekǫ̀ shètı̨ ekò sǫǫ̀mba-nàgehtsį̀ı̨-dǫǫ̀ eyıts'ǫ hołı̨ı̨-hogehtsı̨ı̨-dǫǫ̀ łǫ Zezì eyıts'ǫ wecheekeè xè shègezhe. Dǫ łǫ Zezì k'èè k'egedè ı̨lè. 16 Nǫ̀htsı̨-yatıì-k'ègedìı-dǫǫ̀, Pharısee gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı Zezì sǫǫ̀mba-nàhtsį̀ı̨-dǫǫ̀ eyıts'ǫ hołı̨ı̨-hogehtsı̨ı̨-dǫǫ̀ xè shètı̨ gıaɂı̨ ekò, Zezì wecheekeè ts'ǫ̀ hagedı, “Dànìghǫ Zezì sǫǫ̀mba-nàhtsį̀ı̨-dǫǫ̀ eyıts'ǫ hołı̨ı̨-hogehtsı̨ı̨-dǫǫ̀ xè shètı̨?” gògedı.
17 Zezì ıìkw'o t'à gots'ǫ̀ hadı, “Dǫ hotıì geedaa sìı nàèdı-k'èezǫǫ gıgha wet'àaɂà nıìle, dǫ eyagı̨ı̨lı̨ı̨ sìı nàèdı-k'èezǫǫ gı̨ı̨wǫ hǫt'e. Dǫ ehkw'ı geedaa sìı gıkayahtı gha jǫ ts'ǫ̀ ahjà nıìle, hanìkò hołı̨ı̨-hogehtsı̨ı̨-dǫǫ̀ gıgha ahjà hǫt'e,” gòhdı.
Edets'egǫ ghǫ Zezì dageehke
18 John-Baptıst wecheekeè eyıts'ǫ Pharısee gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı edegegǫ ı̨lè. Eyıt'à dǫ mǫ̀hdaa Zezì ts'ǫ̀ hagedı, “John-Baptıst wecheekeè edegegǫ, eyıts'ǫ Pharısee gıcheekeè sı haget'ı̨. Dànìghǫ necheekeè edegegǫ-le?” gıìhdı.
19 Zezì gots'ǫ̀ hadı, “K'ǫ̀ądzàa ı̨łaà goxè wheda et'ıì, dǫ gıghǫ nìı̨dee sìı edegegǫ ha nì? Į̀le ne, k'ǫ̀ądzàa ı̨łaà goxè wheda et'ıì edegegǫ ha nıìle. 20 Hanìkò ı̨łè dzęę̀ k'e k'ǫ̀ądzàa gıghǫ wììchì ha, eyı dzęę̀ k'e nı̨dè edegegǫ ha hǫt'e.
21 “Dǫ wı̨ı̨zìı goht'ǫ zǫą k'e ɂehtł'ı̨gòò nètèyeèlı nıìle. Hayį̀į̀là nı̨dè ɂehtł'ı̨gòò ełeechı xè wemǫǫ̀ tàedlà ha. Hajà nı̨dè goht'ǫ zǫą denahk'e wetàedlà ha hǫt'e. 22 Eyıts'ǫ dǫ wı̨ı̨zìı jìetì wegòò hoèlı̨ı̨ sìı jìetìwò wezǫą yìı yehtł'ì nıìle. Hayį̀į̀là nı̨dè jìetì wegòò ts'ıhɂǫ̀ jìetìwò wezǫą wenìtsǫedlà xè jìetì xàetł'ì ha, eyıts'ǫ jìetìwò wezǫą sìı wedıhołè ha. Hanì ha nıìle jìetì wegòò hoèlı̨ı̨ jìetìwò wegòò yìı yehtł'ì ha hǫt'e,” Zezì hadıì goxè godo.
Nǫ̀htsı̨ Dzęę̀ gha K'àowo
23 Įłàà Nǫ̀htsı̨ Dzęę̀ k'e Zezì tł'olà dehshee nı k'etło. Wecheekeè gıxè k'edè ekò tł'olà mǫ̀hdaa gìhchı. 24 Pharısee gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı Zezì ts'ǫ̀ hagedı, “Necheekeè gıghàı̨da! Dànìghǫ Nǫ̀htsı̨ Dzęę̀ k'e ayìı wets'àet'ǫǫ sìı hagehɂı̨?” gıìhdı.
25 Zezì gots'ǫ̀ hadı, “K'àowocho Davıd ededı̨ eyıts'ǫ wecheekeè degeèhdì ekò ayìı dàgı̨ı̨laa sìı wek'eyaahtı-le nì? 26 Abıathar yahtıı-wet'àaɂàa-deè elı̨ ekò Davıd Nǫ̀htsı̨kǫ̀ goyaèhtła gà goyìı łèt'è degaı wheɂǫǫ sìı yı̨ı̨ɂà eyıts'ǫ mǫ̀hdaa edecheekeè goghàyı̨ı̨dì. Eyı hagejàa sìı ededı̨ gıgha wets'àet'ǫ ı̨lè, yahtıı zǫ gıgha łèt'è wheɂǫ ı̨lè,” Zezì gòhdı.
27 Eyıts'ǫ dıı hadı, “Nǫ̀htsı̨ Dzęę̀ sìı dǫ gha hoèlı̨ hǫt'e, dǫ Nǫ̀htsı̨ Dzęę̀ gha gıhòèlı̨ nıìle. 28 Dǫ-wet'àaɂàa-deè sìı Nǫ̀htsı̨ Dzęę̀ ts'ǫ̀ K'àowo hǫt'e,” gòhdı (edeghǫ godeè-adı).