Phılemon ts'ǫ̀ aatł'è
1
Sı̨ Paul aht'e, Zezì-Krı wegha eghàlaehda t'à dǫ-danìı̨laa-kǫ̀ whıhda. Gòet'ı̨ Tımothy wexè Phılemon ts'ǫ̀ eehtł'è. Nı̨ sìı goàgı̨ą-deè anet'e eyıts'ǫ goxèht'eè godı nezı̨ı̨ gha eghàlaı̨da hǫt'e. Archıppus ededı̨ sı goxè godı nezı̨ı̨ gha eghàlaedaa elı̨ı̨ eyıts'ǫ godè Apphıa gıts'ǫ̀ eehtł'è. Eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨ wecheekeè nekǫ̀ yagehtı gha ełègehdèe sìı ededı̨ sı gıts'ǫ̀ eehtł'è.
Nǫ̀htsı̨-Gotà eyıts'ǫ gots'ǫ̀ K'àowo Zezì-Krı naxıts'ǫ̀ sǫgı̨ı̨wǫ welè, eyıts'ǫ naxıxè sìghà hòɂǫǫ̀ agııle.
Paul Phılemon gha yahtı
Naxıgha yahtı taàt'eè Senǫ̀htsı̨ masì weehwhǫ. Zezì-Krı weyatıì negha ehkw'ı-ahodı ghǫ eèhkw'o t'à, eyıts'ǫ wets'ǫ dǫ hazǫǫ̀ gıghǫneètǫ t'à, Nǫ̀htsı̨ ts'ǫ̀ masì dehwhǫ. Godı nezı̨ı̨ gha hòtł'ò eghàlaı̨da ha, eyıts'ǫ ayìı negha ehkw'ı-ahodıı sìı wet'à dǫ xè goı̨do gha, negha yahtı. Hanì-ı̨dè Zezì-Krı wets'ıhɂǫ̀ ayìı nezı̨ı̨ goghǫ̀t'ǫǫ sìı sıì deghàà wenıı̨dì ha. Sıì dǫ gıghǫneètǫ t'à k'ǫǫnì sınà hǫt'e. Sèot'ı̨ı̨, Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ dǫ gıdzeè t'à gınà agìnelà, eyı ts'ıhɂǫ̀ sınì nàtsoò asèneelà hǫt'e.
Paul Onesımus ghǫ Phılemon ts'ǫ̀ eetł'è
Eyıt'à Zezì-Krı dahxà yatı nàtsoo t'à ayìı ehkw'ıı sìı hanele nèehsı̨ ha dìì-le, hanìkò ełeghǫnets'eètǫǫ ts'ıhɂǫ̀ neghǫnàdaehtì aehsı̨. Sı̨ Paul, hòt'a ǫhdaà aht'e eyıts'ǫ Zezì-Krı wegha eghàlaehda t'à sedaàtǫǫ sìı 10 Onesımus weghǫ nets'ǫ̀ eehtł'è. Sedaànìı̨tǫ ekò ededı̨ seza lanì whelı̨. 11 Įdè negha wet'àhoòɂà-le ı̨lè, hanìkò dıì sìı nı̨ eyıts'ǫ sı̨ į̀łah gogha wet'àaɂà ajà.
12 Sedzeè t'à segha dìì kò nets'ǫ̀ naweehɂà ha. 13 Wek'èhdì ha dehwhǫ ı̨lè, hanì-ı̨dè ı̨łaà godı nezı̨ı̨ gha sedaànìı̨tǫ et'ıì netł'axǫǫ̀ sets'àdı ha dìì-le. 14 Hanìkò nınì k'ę̀ę̀-le nı̨dè wek'èhdì ha-le. Hanì-ı̨dè t'asìı nezı̨ı̨ segha hanelà nı̨dè nı̨ nınì k'ę̀ę̀ zǫ hanele ha, wets'ǫ̀ nehɂa t'à hanele ha-le. 15 Dànìghǫ Onesımus whaà-lea ts'ǫ̀ nets'ǫǫ̀ ajàa sìı łǫ̀ǫ̀ nets'ǫ̀ anade ha t'à agòjà tahkò. 16 Dıì sìı negha eghàlaedaa dǫǫ̀ zǫ elı̨ nıìle. Į̀le, negha eghàlaedaa dǫǫ̀ nahk'e nechı lanì sıì weghǫneę̀tǫ ha. Weghǫneehtǫ hǫt'e, hanìkò nı̨ denahk'e weghǫneę̀tǫ aąde ha. Negha nezı̨į̀ eghàlaedaa dǫǫ̀ elı̨ t'à eyıts'ǫ gots'ǫ̀ K'àowo wıızì dahxà nèot'ı̨ elı̨ t'à weghǫneę̀tǫ ha.
17 Eyıt'à ełexè gots'ǫ̀ K'àowo gha eghàlawìda awììt'e seneehwhǫ nı̨dè, sı̨ negà goyaehtła lanì negà goyaetłaà awı̨ı̨le nǫǫ̀. 18 Nets'ǫ̀ ekǫ-le eghàlaı̨dà, hanì-le-ı̨dè t'asìı nets'ǫǫ̀ɂeehdì ha nı̨dè wek'èxa sǫǫ̀mba neghàehłe ha. 19 Sı̨ Paul xàè sılà t'à dıı yatı nets'ǫ̀ eehtł'è hǫt'e. Wenı̨htł'è naehłe ha, hanìkò nı̨ sìı edaxàneètı̨į̀ anèhłà k'èxa seghàdı̨ı̨tè ha hǫt'e. 20 Sèot'ı̨ı̨, gots'ǫ̀ K'àowo wets'ıhɂǫ̀ t'asìı net'àhoehwhı ha dehwhǫ. Eyıt'à Zezì-Krı wets'ıhɂǫ̀ sedzeè t'à sınà ası̨ı̨le. 21 Seyatıì k'èanet'e ha hotıì nek'èehsǫ t'à nets'ǫ̀ eehtł'è. Ayìı neehkèe sìı wenahk'e ts'ǫ̀ anele ha wek'èehsǫ.
22 Eyıts'ǫ t'asìı ı̨łè neehkè ha, nekǫ̀ naehte ha segha sıìgoı̨le. Nǫ̀htsı̨ naxıyatıì k'èhoı̨ɂǫ nı̨dè naxıts'ǫ̀ anahde ha sǫnı dehwhǫ.
23 Epaphras sexè Zezì-Krı gha wedaànìı̨tǫǫ sìı, “Naxıxè sìghà welè,” hadı. 24 Eyıts'ǫ dǫ eyıì-le sexè eghàlageedaa, Mark, Arıstarchus, Demas, eyıts'ǫ Luke, “Naxıxè sìghà welè,” gedı.
25 Gots'ǫ̀ K'àowo Zezì-Krı naxıts'ǫ ı̨nì xè sǫnıwǫ welè.