3
Dànì nezı̨į̀ ts'eeda ha
Dèe-ts'ǫ̀-k'àowo gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı k'èagı̨ı̨t'e ha eyıts'ǫ ayìı nezı̨ı̨ sìı gıghàlaeda ha gìı̨dı. Dǫ gıızì jıı gııhtsı̨-le, dǫ hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ ts'èwhı̨į̀ gııdà, gıdzeè nezı̨ı̨ t'à dǫ daànıgedè ha eyıts'ǫ dǫ hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ k'èeweèt'ı̨ k'ę̀ę̀ geeda ha hǫt'e.
Įnę̀ę sìı goxı̨ sı gots'ı̨ı̨zǫ-le ı̨lè, ek'èats'ı̨ı̨t'e-le ı̨lè, goghǫyageeɂà eyıts'ǫ gonàowołı̨ı̨ k'ę̀ę̀ zǫ ts'eeda ı̨lè. T'aats'ǫǫ̀ hołı̨ı̨ hots'ehtsı̨ xè ełeghǫ ts'ohots'eedı ı̨lè. Dǫ dzats'ı̨ı̨hwhǫ eyıts'ǫ dǫ godzagı̨ı̨hwhǫ hanì ts'eeda ı̨lè. Hanìkò Nǫ̀htsı̨ Edaxàgolee elı̨ı̨ sìı wesǫnıwǫ gots'ǫ̀ wègoèht'į̀ kò, edaxàgoı̨la. Ehkw'ı eghàlats'ı̨ı̨dà t'à agǫ̀ǫ̀là nıìle, hanìkò wedzeè eteèɂı̨ t'à agǫ̀ǫ̀là. Dıı hanì edaxàgoı̨la hǫt'e: Gohołı̨į̀ k'enaı̨htso xè dǫ eładı̨ı̨ ts'ı̨ı̨lı̨į̀ agǫ̀ǫ̀là eyıts'ǫ Yedàyeh Nezı̨ı̨ wet'ǫ̀ǫ̀ dǫ gòò gòèhtsı̨. Zezì-Krı Edaxàgolee sìı wets'ıhɂǫ̀ Nǫ̀htsı̨ gots'ǫ̀ wedzeè nezı̨ xè enıìyah t'à Yedàyeh Nezı̨ı̨ gok'e ayį̀į̀là. Gots'ǫ̀ sǫnıwǫ ts'ıhɂǫ̀ ehkw'ı agòìdlà hǫt'e, hanì-ı̨dè welǫ whìle ts'ǫ̀ ts'eeda ha sìı goghaelı̨į̀ ade ha, eyı gha sìı gogha ehkw'ı-ahodı hǫt'e. Eyı yatı neghàı̨ɂǫǫ sìı hotıì ehkw'ı hǫt'e. Eyı yatı hazǫǫ̀ t'à gıts'ǫ̀ goı̨de ha dehwhǫ. Hanì-ı̨dè amìı Nǫ̀htsı̨ gıgha ehkw'ı adıı sìı edexogııhdı xè ayìı nezı̨ı̨ sìı zǫ ghàlageeda ha. Eyı yatı hazǫǫ̀ dǫ gık'ę̀ę̀ geeda gha sìı nezı̨ hǫt'e, eyıts'ǫ dǫ hazǫǫ̀ gha wet'àaɂà hǫt'e.
Hanìkò ezhı̨ne nàowoò t'à ełets'ǫ̀ nàyats'ehtıı sìı eyıts'ǫ gocho gıızì dek'eèhtł'è k'èts'edìı sìı wedę anele. Moses wenàowoò ghǫ nàyaı̨htı-le, hats'edıı sìı wet'àhots'eehwhı nıìle eyıts'ǫ wet'àaɂà nıìle. 10 Dǫ wet'à dǫ ełek'èch'a agedıı sìı hat'ı̨ ha-le gha yatı nàtsoo weghàı̨ɂà. Įłaà hat'ı̨ nı̨dè, k'achı̨ wets'ǫ̀ goı̨de. Eyı tł'axǫǫ̀ k'èdaà hat'ı̨ nı̨dè wets'ǫnıɂà-le. 11 Hanıı dǫ sìı ekǫ-le ts'ǫ̀ nànıwo xè hołı̨ı̨-hohtsı̨ı̨-dǫǫ̀ hǫt'e. Ededı̨ et'ıì ełaàwı gha wesınìyaetıì adeɂı̨ hǫt'e.
Paul nǫǫde xàyaı̨htı
12 Artemas hanì-le-ı̨dè Tychıcus nets'ǫ̀ awèhłà ts'ǫ̀et'ıì, kǫ̀ta Nıcopolıs ekǫ sets'àątła ha edenį̀ı̨dzà nǫǫ̀, ekǫ sexè xohoewı ha t'à. 13 Zenas dǫ-k'edaedıı-dǫǫ̀ eyıts'ǫ Apollos kǫ̀ta eyıì-le gòlaa ts'ǫ̀ geedè gha t'asìı hazǫǫ̀ t'à gıts'àahdı nǫǫ̀. 14 Gots'ǫ dǫ sìı t'aats'ǫǫ̀ t'asìı nezı̨ı̨ ghàlageedaà adegele ha hǫt'e. Hanì-ı̨dè dzę taàt'eè wet'à ts'eedaa sìı t'à dǫ ts'àgedı ha, eyıts'ǫ t'asìı hogehtsı̨-le agede ha-le.
15 Jǫ dǫ hazǫǫ̀ sexè geèhkw'ee sìı, “Nexè sìghà welè,” gedı. Dǫ goxè gıgha ehkw'ı-ahodı t'à goghǫnegeètǫǫ sìı gogha yatı nezı̨ı̨ gıghàı̨ɂà.
Nǫ̀htsı̨ naxıts'ǫ̀ sǫnıwǫ welè.