2
Dǫ dànì ełexè geeda ha
Ekò nı̨ sìı nàowo ehkw'ıı k'ę̀ę̀ dǫ hoghàgı̨ı̨htǫ ha hǫt'e. Naxıta gots'ǫ dǫzhìı ǫhdaà sìı hotıì edexogııhdı ha hoghàgı̨ı̨htǫ. Ehkw'ı geeda ha hǫt'e, hanì-ı̨dè dǫ nezı̨į̀ gots'ǫ̀ nageɂa ha. Nàowołı̨ı̨ ch'à edek'ègedì ha, nàowo ehkw'ıı k'ę̀ę̀ gıgha ehkw'ı-ahodı ha hǫt'e, dǫ ghǫnegeètǫ ha eyıts'ǫ t'aats'ǫǫ̀ gınì nàtso ha hǫt'e.
Eyı lanì ts'èko ǫhdaà sìı nàowo degaı k'ę̀ę̀ geeda gha hoghàgı̨ı̨htǫ. Dǫ gıızì jıı gııhtsı̨-le, jìetì ghageede ha-le, hanìkò t'asìı nezı̨ı̨ sìı hoghàgogııhtǫ. T'eeko ededǫǫ̀ eyıts'ǫ edeza ghǫnegeètǫ gha hoghàgogııhtǫ. Nàowołı̨ı̨ ch'à edek'ègedì ha, hołı̨ı̨ dę geeda ha, edekǫ̀ gha hòtł'ò eghàlageeda ha, dǫ ts'ǫ̀ gıdzeè nezı̨ ha, eyıts'ǫ ededǫǫ̀ k'èagı̨ı̨t'e ha, hoghàgogııhtǫ. Hanì geeda nı̨dè gıts'ıhɂǫ̀ dǫ wı̨ı̨zìı Nǫ̀htsı̨ yatıì k'èch'a gode ha-le.
Eyı xèht'eè cheko sìı nàowołı̨ı̨ ch'à edek'ègedì gha hotıì gıts'ǫ̀ goı̨de. T'aats'ǫǫ̀ nezı̨į̀ k'ehoı̨ɂa, hanì-ı̨dè nexègeɂı̨ ha. Nàowo ehkw'ıı k'ę̀ę̀ eyıts'ǫ degaı k'ę̀ę̀ hoghàgı̨ı̨htǫ. Nezı̨į̀ nànıts'ewo k'ę̀ę̀ gots'ede nı̨dè dǫ gok'èch'a adı ha dìì. Haąt'ı̨ nı̨dè dǫ nek'èch'a agı̨ı̨wǫǫ sìı edeghǫ į̀į̀zhagelı̨ ha, goghǫ t'asìı nezı̨-le hagedı ha dìì t'à.
Dǫ gıts'ǫ k'àowo gǫ̀hłı̨ı̨ sìı edets'ǫ̀ k'àowo k'èagı̨ı̨t'e ha hoghàgı̨ı̨htǫ. T'asìı hazǫǫ̀ t'à edets'ǫ̀ k'àowo wınì nezı̨ı̨ gha eghàlagııdà, eyıts'ǫ gots'ǫ̀ ek'èt'à gogııde-le, 10 goghǫ egııɂį̀-le. K'àowo ts'ǫ̀ hanì ehkw'ı k'ehogeɂa nı̨dè ehkw'ı nàhogehdè gogı̨ı̨hwhǫ ha. Haget'ı̨ nı̨dè Nǫ̀htsı̨ Edaxàgolee wegodıì t'à dǫ hoghàgıts'eèhtǫǫ sìı k'àowo gha nezı̨į̀ aget'ı̨ ha.
11 Nǫ̀htsı̨ wesǫnıwǫǫ wet'à dǫ hazǫǫ̀ edaxàdè ha sìı dǫ hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ wègoèht'į̀ hǫt'e. 12 Eyı wet'à t'asìı hazǫǫ̀ Nǫ̀htsı̨ wınì k'ę̀ę̀ nıìle sìı, eyıts'ǫ dıı nèk'e t'asìı weghats'eewıı sìı ts'ǫ̀ į̀le ts'edı gha hoghàgoètǫ hǫt'e. Eyıts'ǫ wet'à dıı nèk'e nàowołı̨ı̨ ch'à edek'èts'edì ha, ehkw'ı ts'eeda ha, eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨ wek'ę̀ę̀ ts'eeda ha, wek'èts'eezǫ hǫt'e. 13 Enıìyah deè nàhòwo ha ı̨łaà wek'enats'eèhɂı̨ et'ıì hanì nezı̨į̀ ts'eeda ha hǫt'e. Zezì-Krı Gonǫ̀htsı̨ eyıts'ǫ Edaxàgolee deè elı̨ı̨ sìı gots'ǫ̀ wègoèt'į̀ ha wek'enats'eèhɂı̨ hǫt'e. 14 Ededı̨ sìı gohołı̨į̀ k'èxa ełaı̨woò adììdlà, wet'à gonàowołı̨ı̨ hazǫǫ̀ ch'à edaxàgoazha hǫt'e. Edegha degaı gòèhtsı̨, xàè wegha ts'ı̨ı̨lı̨ ha agǫ̀ǫ̀là eyıts'ǫ ayìı nezı̨ı̨ sìı weghǫ hòtł'ò ats'ı̨ı̨wǫ ha agǫ̀ǫ̀là.
15 Dıı hazǫǫ̀ hoghàgı̨ı̨htǫ ha hǫt'e. Nǫ̀htsı̨ wedahxà gınì nàtsoò agı̨ı̨le, eyıts'ǫ hołı̨ı̨ wedę aahda gìı̨dı. Dǫ wı̨ı̨zìı neyatıì wet'àaɂà-le nı̨ı̨hwhǫ sǫ̀ǫ̀.