Tıtus ts'ǫ̀ aatł'è
1
Sı̨ Paul Nǫ̀htsı̨-Gotà wegha eghàlaehda eyıts'ǫ Zezì-Krı wecheekeèdeè aht'e. Nǫ̀htsı̨-Gotà dǫ gòį̀hchìı sìı gıgha ehkw'ı-ahodı agehłe gha eyıts'ǫ nàowo ehkw'ıı wet'à Nǫ̀htsı̨ wek'ę̀ę̀ ts'eeda ha sìı gık'èhoezǫǫ̀ agehłe gha Zezì-Krı dǫ ts'ǫ̀ sı̨ı̨hɂà hǫt'e. Nǫ̀htsı̨ hots'ì-le sìı, dıı dèè hòèlı̨ kwe gots'ǫ welǫ whìle ts'ǫ̀ ts'eeda agodle gha edeyatıì goghàı̨ɂǫ ı̨lè. Eyıt'à gogha ehkw'ı-ahodı xè nàowo ehkw'ıı k'èts'eezǫ ha dìì-le. Ededı̨ wegha ehkw'ı nèhòı̨wo k'e, edeyatıì wek'èhoedzǫǫ̀ ayį̀į̀là. Nǫ̀htsı̨-Gotà Edaxàgolee elı̨ı̨ sìı wedahxà weyatıì t'à dǫ ts'ǫ̀ gohde ha setł'aà wheɂǫǫ̀ ayį̀į̀là.
Tıtus, nets'ǫ̀ eehtł'è. Setł'aà Zezì-Krı gha eghàlaı̨da t'à, xàè seza lanet'e. Nǫ̀htsı̨-Gotà eyıts'ǫ Zezì-Krı Edaxàgolee elı̨ı̨ sìı nets'ǫ̀ sǫgı̨ı̨wǫ welè, eyıts'ǫ nexè sìghà hòɂǫǫ̀ agııle.
Tıtus ayìı ghàlaeda ha
Įłaà t'asìı weghàlats'ı̨ı̨dà-le sìı ehkw'ıì anele ha, eyıts'ǫ kǫ̀ta hazǫǫ̀ Nǫ̀htsı̨ wecheekeè gha k'aodèe gį̀į̀hchı gha ekǫ dı Crete k'e aı̨daà anèhłà ı̨lè. Dànì weghàlaı̨da nèehsı̨ k'ę̀ę̀ anele. Dǫ Nǫ̀htsı̨ wecheekeè gha k'àowo elı̨ı̨ sìı t'asìı wejıı wı̨ı̨zìı hohtsı̨ ha nıìle. Ts'èko ı̨łè zǫ wets'ǫ ha, eyıts'ǫ weza sı gıgha ehkw'ı-ahodı ha, sìgoèt'ı̨ı̨ zǫ gı̨ı̨wǫ ha-le eyı xè gık'èı̨t'e ha hǫt'e. K'àowo elı̨ı̨ sìı Nǫ̀htsı̨ wılaà weghǫ̀t'ǫ ne t'à, t'asìı wejıı wı̨ı̨zìı hohtsı̨ ha-le. Wekwì nàtso xè xàhodì ha-le, yeèhdee-dǫǫ̀ elı̨ ha-le, wınì nàìtło xè wenàhǫǫht'è ha-le, eyıts'ǫ hots'ì t'à t'asìı ghǫ edì ha-le. Hanìkò wekǫ̀ dǫ gha enìxànı̨ı̨tǫ ayį̀į̀hwhǫ ha, ayìı nezı̨ı̨ sìı ghǫneètǫ ha, nàowołı̨ı̨ ch'à edek'èdì ha, ehkw'ı eda xè degaı lanì ha, eyıts'ǫ nàowo nezı̨ı̨ k'ę̀ę̀ edek'èdì ha hǫt'e. Dànì hoghàweètǫ k'ę̀ę̀ godı ehkw'ıı sìı hòtł'ò yııtǫ̀ ha hǫt'e. Hanì-ı̨dè, nàowo ehkw'ıı k'èhoezǫ t'à dǫ gınì nàtsoò ayele ha dìì-le eyıts'ǫ dǫ gıgha ehkw'ı-ahodı-le sìı k'èch'a gode ha dìì-le.
10 Dǫ łǫ yatı ehkw'ıı k'èagı̨ı̨t'e-le t'à aehsı̨. Ekìı gogedee eyıts'ǫ dǫ ghǫyageeɂà. Israel got'ı̨į̀ Moses wenàowoò k'ę̀ę̀ dǫkwǫ̀ nàt'à ha gı̨ı̨wǫǫ sìı hanì eghàlageeda. 11 Hagedı-le agedle ha hǫt'e. Hagììdlà-le nı̨dè, ełèot'ı̨ ełek'èch'a geedaà agogele ha, ayìı hoghàgogeehtǫǫ sìı hanì hoghàgogeehtǫ ha-le ı̨lè. Haget'ı̨ t'à sǫǫ̀mba łǫ gıts'ǫ̀ ade ha gı̨ı̨wǫ. 12 Gıts'ǫ nakwenàoɂǫǫ ı̨łè dıı hadı goghǫ goı̨de ı̨lè, “Crete got'ı̨į̀ sìı t'aats'ǫǫ̀ hogets'ì, tıts'aàdìıłı̨ı̨ lagı̨ı̨t'e, eyıts'ǫ gots'egeedì xè bò gha egedì-le,” gòhdı. 13 Eyı dǫ goghǫ ehkw'ı goı̨dee hǫt'e. Eyıt'à yatı nàtsoo t'à hołı̨ı̨ hoahtsı̨-le gìı̨dı, hanì-ı̨dè nàowo ehkw'ıı sìı gıgha ehkw'ı-ahodıì agede ha, 14 eyıts'ǫ Israel got'ı̨į̀ mǫ̀hdaa ekìı godı gehtsı̨ı̨ sìı ts'ǫnegı̨ı̨ɂà-le agede ha, eyıts'ǫ dǫ nàowo ehkw'ıı gıgha wedę sìı gıyatıì k'èagı̨ı̨t'e ha-le. 15 Amìı gıdzeè degaı lanıı sìı t'asìı hazǫǫ̀ gıgha degaı hǫt'e. Hanìkò amìı gınìłı̨ı̨ xè gıgha ehkw'ı-ahodı-le sìı t'asìı hazǫǫ̀ gıgha hołı̨ı̨ hǫt'e. Ededzeè eyıts'ǫ edınì t'à hołı̨ı̨ nàowoò zǫ gı̨ı̨wǫ. 16 Nǫ̀htsı̨ k'èts'eezǫ gedı hanìkò dànì k'ehogeɂa ghàà gık'èezǫ-le hǫt'e. Sıì negezı̨-le, ek'èagı̨ı̨t'e-le, eyıt'à t'asìı nezı̨ı̨ hogehtsı̨ ha dìì.