Djesuwuŋ ŋuwakurru dhäwu
Mäkkuŋ wukirriwuy
Mäk
1
Dhaŋun banha ŋuwakurrum dhäwu. Ga dhäwum dhaŋu God-Waŋarrwuŋun Gäthuꞌmiŋuwuŋ,* Bayaŋu yaka ŋunha waripuŋam ŋurruŋuŋam djorraꞌŋa malaŋuŋa bitjanma dhäya, ‘God-Waŋarrwum Gäthuꞌmiŋu’ bitjanma. ga ŋaykaṉam nhan banha Djesu. Nhanmam banha Christnha, Maŋutji-dhunupayumandan banha nhan God-Waŋarryu ŋätjil bäkumiŋgan. Ga dhäwum nhanguŋ yakan dhaŋu bitjan dhäya gamꞌ ŋurruyirrꞌyunma:
Djondhu banha Buku-ḻupthumandamiyu yolŋuyu dhukan yäkthuwan Djesuwun
(Mathuyu 3:1-12; Luk 3:1-18; Djon 1:19-28)
Dhäwul mu nhan banha Djesuyu ŋurruyirrꞌyuwanam warkthuwanam, ŋarru God-Waŋarryum banha ḻinygu djuyꞌyuwan yolŋuny yäkuny Djonnham. Nhän banha Djondhu dhukam nhanbal Djesuwum yäkthuwan. Ga ŋätjil mu nhan banha ḻinygu yakan God-Waŋarryum bäki banha nhanguwayma djawarrkminy yolŋuny yäkuny Yitjayany. Ga bitjan nhan banha ŋätjilim wukirri gamꞌ:
“Ŋäkan warra! Dhaŋum ŋaya yaka djuyꞌyuna yolŋunhan dhäwuminhan nyäkuway. Nhan ŋarru dhukan yäkthun nhuŋgun. Malakay 3:1
Ga ŋarruŋam nhan ŋarru banhayam yolŋu ŋunha wiraŋḻin ŋayiḻim yolŋunharraḻin, ga ŋunhalayan nhan barkthu banha djawarrkthum,
‘Bukmak yolŋu birrkamiŋa, gatjuy, ŋamaŋamayunmiyan nhangum Garraywum.
Ga dhukam dhunupayuman, bala gumurr-ŋuwatjiyan nhangu.’ ” Ga bitjan nhan banha Yitjayayum wukirri. Yitjaya 40:3
4-6 Ga banhayam yolŋu yäku Djonnha banha Buku-ḻupthumandamin yolŋu. Ga nyenanam nhan yakan banha guŋnharran yolŋunharraŋan ŋayiŋam galki yana maniŋa yäkuŋa Djodannha. Ga girriꞌyum nhan yakan banha dhaṯthunminam gamulwuḻ bulkaꞌyum, ga biralma nhangu djämawuyma wäyinguru bulkaꞌyu. Ga ŋatham nhan yakan ṉokan ga ḏetjnha ga gukun. [Djonma yakan banha nyenan bitjan banha God-Waŋarrwu djawarrkmi yolŋu yäku Yilaydja yakan nyenan ŋätjil.] 2 Yindi Bungawa Yitjuralwu 1:8
Ga bilanyamiyum guḻkun yakan banha yolŋum warra ŋarruŋan Djurutjalamŋurum ga birrkamiŋuru ŋayiŋuru bewaḻi Djudiyaŋuru makaŋuru, ga ŋarruŋanam yakan balan Djongun yana ḏoyꞌyuwan. Ga ŋarruŋanam dhanal banha, ḻinygu dhanal banha djälmiyin dhanal ŋarru nhäma nhanany, ga ŋäma nhanguŋ dhäwu nhalpiyan nhan bayiŋ yaka marŋgiyuman. Ga bitjan nhan yakan dhanaliny wäŋanam, “Wäy, yulparra, rakaraŋan warra dhawaṯthuman nhumaliŋguway maḻikum malany, bala bilyuwan, bala yana ganakan, mä nhan ŋarru God-Waŋarryum nhumaliŋgu baya-rakaraman. Ḏupthuwan warra dhuwan maḻikum malany bala buku-ḻupthuwan mä ŋarru bayiŋuyam yaka maŋutji-rakaram banha nhumam ḻinygun ŋuwakurrun.”
Ga banha dhanal ŋarruŋan maḻikum malany dhanaliŋguway rakaran dhawaṯthumanam, bala nhan dhanaliny yakan buku-ḻupthumanan ŋunhalan Djodannha maniŋam.
Ga bitjan nhan dhanaliŋgu wäŋanam, “Yo, dhikam yaka waripum yolŋu ŋarruŋa biyapulnha walꞌŋu dhika djuḻkthumana yaka nhänanham. Ga ŋayapim dhaŋu dhäwul yana ganaꞌ ŋunhukum nhangu djalkiriwuywum yapthumandawu. Räywuy dhaŋu ŋayam yolŋu. Ŋunha ŋätjiliŋuŋa Gurikŋam Romŋa nhan mayaliꞌ bilanya gamꞌ, ‘Ga dhäwul dhaŋu ŋayapim ganaꞌ ŋunhukum djalkiriwuywum nhanguru yapthumandawu’ ḻinygu nhan yakan bitjan guyaŋinyamin banha nhan yakan nhawun ŋurruwuŋmi. Dhäwulnha nhan ganaꞌ, yana bayiŋ nhangum Garraywum nhawun djämami ... räywuynha. Ŋayam yaka nhumaliny dhaŋu buku-ḻupthuman gapuyu yana waŋganydhu, ŋarru nhanmam ŋarru banha God-Waŋarryum rarryun Dhuyu Birrimbirrnha nhumaliŋgum, banha yaka djuḻkthumana.”
Djondhu buku-ḻupthuman Djesuny
(Mathuyu 3:13-17; Luk 3:21-22)
Ga bilanyamiyum nhan Djesum ŋarruŋanan beŋurum Galaliŋurum makaŋuru ŋayiŋuru, yäkuŋuru Nätjiritjŋurum, nhan ŋarru Djongun ḏoyꞌyun. Bala nhan Djondhum nhanany Djesunham buku-ḻupthumanan banhalayan Djodannha maniŋam. 10 Ga banha nhan Djesu gapuŋurum dhawaṯthuwan, bala banha djiwarrꞌma ḻapthuwanan. Ga God-Waŋarrwum Dhuyu Birrimbirrma yarrupthuwanan nhanguḻ bilanyan bitjan wäyin yäku murryil. 11 Bala dhanal ŋäkulan rirrakayma wäŋan yakan bitjan,
“Dhaŋun banha nyäku marrkapmim gäthuꞌmiŋu.
Ŋaya yaka marimin goŋmiyim nhanguḻ.” Dhäwu Ŋurruyirrꞌyundaŋuru 22:2; Manikay Mala 2:7; Yitjaya 42:1; Mathuyu 3:17;12:18; Mäk 9:7; Luk 3:22
Waŋawurun mala buŋgawayyu yäkuyu Djaytindhum yakan dharrwunuwan Djesunham
(Mathuyu 4:1-11; Luk 4:1-13)
12 Ga bewaḻiyam dhurrwaraŋuru, bala nhän Dhuyu Birrimbirryum djawyuwanan Djesunham gänaŋuḻin ŋayiḻi wiraŋḻin. 13 Ga ŋunhalayan ŋayilpiꞌŋan nhan yakan banha nyenanam 40-n walum. Ga waripum yakan banhalaya nyenan wakinŋumin wäyin malany. Ga banhalayan nhanany yakan banha Djaytindhum dharrwunuwan. Ŋarru nhanmam dhäwulnha nhanbal malthuwan. Bala banha djiwarrꞌpuyma dhäwumim yolŋu warra ḏoyꞌyuwanan guŋgaꞌyundawum nhangu.
Djesum ŋarruŋanan balan Galaliḻin nhan ŋarru maŋutji-guŋana God-Waŋarrwun dhuka
(Mathuyu 4:12-22; Luk 4:14-15;5:1-11)
14 Waŋganymiyum waluyu dhanal gathanan Djonnham banha Buku-ḻupthumandaminham yolŋuny bala djuḏupꞌthumanan dharruŋguḻin. Bala nhanmam banha Djesum ŋarruŋan balan Galaliḻin makaḻi, mä nhan ŋarru rakaraman God-Waŋarrwum ŋuwakurrum dhäwu banhalayan. 15 Ga bitjan nhan yakan wäŋanam,
“Ŋäkan warra, yulparra! Garraywum dhaŋu walu ḻinygun ḏoyꞌyuwanan!
Ga yolŋum warra ŋarru banha guḻkun yana marŋgiyim banha God-Waŋarrwum ŋarru rom nhanguway ŋarruŋanhamiŋgana, ga dhaŋun banha yulŋum djinaŋun bala.
Gatjuy bilyuwan warra mayaliꞌ-golanhamiŋurum romŋuru,
bala ḏitjuwan, bala malthuwan nhangun God-Waŋarrwun dhärukkum.
Bala mä-yuwalktjiyan bayikuyan God-Waŋarrwu ŋuwakurruwun yana dhäwuꞌwum.” Mathuyu 3:2
Djesuyu garrꞌyuwan guya djämaminy warrany malthundawu nhanbal
16 Waŋganymiyum nhan yakan Djesu ŋarruŋan ŋunha räy-warryuwan guḻunꞌgu Galaliwuywu. Ga ŋunhalam nhan maḻŋꞌthuman yolŋuny yäkuny Djäymannha ga guthaꞌmiŋuny nhangu Wanduruny. Banhalaya dhupal nyin ŋarirri boyan ganybuyu. Banhayan bili dhupaliŋgu banha djämam. 17 Bala nhan Djesum gawaꞌyuwanan dhupaliŋgu bitjanan, “Wäy, yulpulay! Gu malthuwan wulay nyäkun. Ŋayam ŋarru nhumaliny marŋgiyuman nhuma ŋarru yaka gaṯthuman yolŋunhan warrany.” 18 Ga banha dhupal ŋäkulam bilanyawuyma bala dhupal yana gananan banha ganybum, bala dhunupan yana malthuwanan nhangu.
19 Ga bitjan bala nhan Djesu ŋarruŋan ga nhäŋal nhan Djibidiwun yothuny wulanynha. Ga maḻamarrma banha wäwaꞌmiŋu yäku Djayim ga guthaꞌmiŋum nhanbal yäku ga Djon. Ga bitjanaya bili dhupalim yakan ganybu dhunupayuman marthaŋayŋa. 20 Bala nhan Djesum gawaꞌyuwanan dhupaliŋgu bitjanan, “Wäy, gu malthuwan wulay nyäkun!” Bala dhupal gananan dhupaliŋguway mäḻuꞌmiŋunham ga djämaminham warrany balayan bili marthaŋayḻin. Bala dhupal ŋarruŋanan malthuwanan nhanbal.
Djesuyu dhawaṯthuman maḻikuny birrimbirrnha yolŋuwuḻ ŋunhal Gapuniyam ŋayiŋa
(Luk 4:31-37)
21 Bala dhanal ḏoyꞌyuwanan ŋunhalan Gapuniyamnha ŋayiŋa, Djuwwuḻ Nyenanhamiyu Waluyu dhanal bayiŋ gulyuwarra djämaŋuru. Ga dhanaliŋgum banhayam yäku ‘Djabithnha Walu’. nhan Djesu ga banhaya yolŋu warra banha dhanal yakan bämaraꞌyuwan nhanany. Ga Nyenanhamiyun Waluyu, nhan Djesum ŋarruŋanan balan Djuwwuḻ biryamiḻin buṉbuḻi, nhan ŋarru yaka marŋgiyumana dhanaliny banhalayan. 22 Ga banha yakan yolŋuyum warrayu ŋäkulam nhanany wäŋanharam ṉirryuwanan, ḻinygu nhan banha marŋgin marimin bayikuya mala dhäwuꞌwu. Ga djuḻkthumanhan yaka ŋunha Djuwwum rom-marŋgikunhamiwum warrawu marŋgiyumanda. Mathuyu 7:28-29
23 Ga bilanyamiyu bili nhanmam yolŋu maḻikumi birrimbirrmi gulŋiyan balaya buṉbuḻi ŋarru dhä-rirrakaymin, 24 yatjuwan ŋarruŋan bitjan, “Wäy, Djesu ŋayi Nätjuritjpuy, nhäwu nhunu rälim gämurruꞌ ŋupan? Nhalpiyan nhunu ŋarru, baḏuwaḏuyunna ŋanapiliny, ŋatja? Ŋanapum dhaŋu dharaŋganatj nhuna, nhunum dhaŋu banhayan banha Maŋutji-dhunupayumandan yolŋu God-Waŋarrwuŋun dhawuꞌ-nhinathuŋganda ŋätjiliŋuwuynha. Nhunum dhaŋu God-Waŋarrwun banha Dharrpalnha Yolŋu, nhänharran.”
25 Bala nhan Djesum dhäruk-guŋganminan dhaykuwanan manapan dhanaliny bitjanan, “Maꞌ mukthuwan, ga dhawaṯthuwan djinakuḻiyam yolŋuwuḻ!”
26 Bala nhan bayiŋuya maḻikuyum birrimbirryu rurrꞌrurryuwanan banha yolŋunham mariminan dhika. Bala nhan yana dhawaṯthuwanam dhä-rirrakaymin. 27 Ga yolŋuyum warrayu banha banhalayam biryamiŋam buṉbuŋa nhäŋalam mä-maŋmaŋdhuwanan. Bala dhanal ŋarruŋan wäŋanharaminan bitjanan, “Nhän dhaŋum? Dhaŋum nhan ga dhäruk gathan maḻikuwun birrimbirrwu dhawaṯthumandawu, ga dhanalim yaka nhanany ŋunha dhärukma mäyaman yana. Nhä nhan yaka dhaŋu ŋalmaliny yuṯayun romdhum marŋgiyuman?”
28 Bala yakan banha dhäwum ŋarruŋanan ḻatjuwarrꞌyuwanan banhalayam makaŋa ŋayiŋa Galalim. Yolŋum warra ŋarruŋan banha rakaranhaminan.
Djesuyu ḏukthuman Betawu mukulꞌmiŋuny rumarunyꞌ ga bulu waripu guḻkuny yolŋuny warrany
(Mathuyu 8:14-17; Luk 4:38-41)
29 Ga banha dhanal ŋarruŋan dhawayawaṯthuwanam beŋurum banha biryamiŋurum buṉbuŋuru, bala nhan Djesum ŋarruŋan balan Djäymanguḻin ga Wanduruwuḻin ŋayiḻi. 30 Ga banhalaya yakan Djäymangu mukulꞌmiŋu rumaruꞌ rirrikthuwan gorrmurꞌyu. Ga banha nhan Djesu ga malthundamim warra nhangu gulŋiyanam, bala nhanmam baya yolŋu yuṯthuwan bala rakaranan bitjanan, “Dhaŋu nyin worruŋu rirrikthun gorrmurꞌyu.”
31 Bala nhan Djesum ŋarruŋanan balayan banha worruŋuwuḻin dhäykawuḻ, bala gathanan nhanany ŋarambiyan bala ṉakanhamiŋganan. Bala dhunupan yana banha gorrmurꞌma winyaꞌyuwanan. Bala nhan banha worruŋum dhäyka dhawaṯthuwanam bala ŋarruŋan galŋa-rrarrayuwanan ŋathawun dhanaliŋgu.
32 Ga banha ŋarruŋan walum gulŋiyan, bala yakan yolŋuyum warrayu rerriminham warrany bangalanan, ga maḻikuminham birrimbirrminy yolŋuny warrany balan Djesuwuḻin ḏukthumandawun. 33 Ga guḻkun banha marimin yolŋum warra ḻuŋꞌthuwan balayam buṉbuḻi, be mu yakan mala-nhinathuŋganmin. 34 Ga guḻkunhan nhan yakan banha yolŋunham warrany ḏukthuman, waripuŋa ga waripuŋa rerriŋurum. Ga ḏukthumanam nhan dhanaliny yakan bukmaknhan yana. Ga guḻku nhan yakan dhawaṯthuman maḻikunham birrimbirrnha malany. Ga dhanalim banha maḻikum birrimbirr mala marŋgiyinan nhangu, bala nhan Djesuyum dhurrwara-mukthumanan dhanaliny.
Djesu ŋarruŋan yakan buku-ḻiwꞌyuman ŋunha waripumurru ŋayimurru, rakaran ŋarruŋan banha Ŋuwakurru Dhäwu God-Waŋarrwuŋ
(Luk 4:42-44)
35 Ga waripuyun waluyu ŋarru munhakumin, nhan Djesum ṉakamanan bala ŋarruŋanan dhawaṯthuwanan buṉbuŋurum. Ga ŋarruŋanam nhan banha gänaŋuḻin bukumiŋgandawum mä dhupal ŋarru Mäḻuꞌmiŋu nhangu wäŋanharami. 36 Ga banha nhan Djäyman ga waripum malthundami warra ṉakamanam yakurrŋurum bala dhanal ranganan nhangu. 37 Ga banha dhanal nhanany maḻŋꞌthumanam bala dhanal bitjanan wäŋanam, “Wäy! Marrkapmi, guḻkun yaka dhaŋu yolŋum warra nhuŋu rangam.”
38 Ga nhanmam bitjan dhanaliŋgu buku-ganitjuman, “Ŋuwakurru dhuwaniyam. Ŋarru ŋalma ŋarru dhaŋu ŋurruŋum yaka ŋarruŋa ḻiwꞌyuman ŋunha waripumurru ŋayimurru mala. Dhaŋu banha ŋayi mala banha yaka galkiwatj dhäyaꞌdhaya. Ḻinygu ŋaya yaka djälmiyi ŋaya ŋarru rakaraman dhanaliŋgu banha Ŋuwakurrum Dhäwu, bili dhaŋuya mu nyäku banha warkma.”
39 Ga bewaḻiyam dhurrwaraŋuru bala nhan yakan ŋarruŋanan djuḏuꞌyuwanan Galalimurrun makamurru, mä nhan yakan rakaranan dhäwun ŋuwakurrun God-Waŋarrwuruynha ŋunhalan Djuwwuḻ biryamiŋan buṉbuŋa malaŋa. Ga bitjanaya bili nhan yakan banha maḻikunham birrimbirrnha malany ŋaŋꞌŋaŋdhuwan yolŋuwurum warrawuru. Mathuyu 4:23;9:35
Djesuyu ḏukthuman burrunhdhiyaꞌminy yolŋuny
(Mathuyu 8:1-4; Luk 5:12-16)
40 Ga bilanyamiyum waluyu yolŋu burrunhdhiyaꞌmi ŋarruŋan nhanguḻ Djesuwuḻ. Bala nhan bunꞌkumu-djipthuwanan ŋäŋꞌthuwanan guŋgaꞌyundawun bitjanan, “Marrkapmi, guŋgaꞌyuwa nhänany! Ŋayam marŋgi banha nhunum ŋarru dhaŋu maḻikuny rerriny dhirrkthirrknha nyäkuru winyaꞌyumana, bilaŋ nhunu djälma, mä ŋarru yaka yolŋum warra nyäku dhäwulnha bulum milnyaŋꞌthun.”
41 Bala nhan Djesum wuyuwanan nhangu bala ŋarambiyaꞌ djarryuwanan, ga gathan nhan nhanany bala wäŋanan, “Djäl ŋaya dhaŋu, ŋaya ŋarru ḏukthumana nhuna. Ḻinygun nhunu dhaŋu ŋuwatjinan!” 42 Ga dhunupan nhan banha ḏirramum ŋuwatjinan, winyaꞌyuwanan banha rerrim nhangura. 43 Ga wäŋan nhan Djesu wanyuyun dhärukthum bala djuyꞌyuwanan nhanany ŋayiḻin 44 bitjanan, “Ŋuwatjuma yana guyaŋiyam! Ḻinygun nhunu dhaŋu ŋuwatjinan, ga dhäwulnha nhunu ŋarru rakaramam yolŋuwuḻim warrawuḻ. Bayikuya bili yana mala-ŋurrkanhayŋuwu Mawtjitjku romgum malthuwa banha ŋätjiliŋuwun. Ga bala ŋatjil ŋurruŋum ŋarrya ŋunha djirrikaymiwuḻ yolŋuwuḻ ga nhän ŋarru nhuna dhuwan rumbalma nhäma banha nhuŋgu rerrim yulthan yana winyaꞌyuwan. Bala nhunu ŋarru mundhurrnha guŋgan buku-wikaman God-Waŋarrnhan, mä ŋarru banha guḻkun yolŋum warra marŋgiyi banha nhunu dhaŋu ŋuwatjinan.” Rom Mala Ḏalkarramiwu 14:1-32
45 Ga banha nhan banhaya yolŋu dhawaṯthuwanam bala nhan yakan ḻiwꞌyumanan rakaranam dhäwum birrkaꞌmilin ŋayilim. Ga guḻkun yakan banha yolŋum warra ranganam nhanbal Djesuwum. Ga dhäwulnha banha nhanbayim ŋarruŋan ŋunha yolŋu guḻkumiḻim ŋayiḻi, bili banha yolŋuyum warrayu nhanany gunganan, banham nhan yakan banhalayan bäyman wirwiryuwanam ŋayilpiꞌŋan ŋayiŋam. Ŋarru yolŋum warra yakan rangan yana nhangu, nhänharawun yakan djälmiyin.

*1:1 Bayaŋu yaka ŋunha waripuŋam ŋurruŋuŋam djorraꞌŋa malaŋuŋa bitjanma dhäya, ‘God-Waŋarrwum Gäthuꞌmiŋu’ bitjanma.

1:2 Malakay 3:1

1:3 Yitjaya 40:3

1:4-6 2 Yindi Bungawa Yitjuralwu 1:8

1:7 Ŋunha ŋätjiliŋuŋa Gurikŋam Romŋa nhan mayaliꞌ bilanya gamꞌ, ‘Ga dhäwul dhaŋu ŋayapim ganaꞌ ŋunhukum djalkiriwuywum nhanguru yapthumandawu’ ḻinygu nhan yakan bitjan guyaŋinyamin banha nhan yakan nhawun ŋurruwuŋmi. Dhäwulnha nhan ganaꞌ, yana bayiŋ nhangum Garraywum nhawun djämami ... räywuynha.

1:11 Dhäwu Ŋurruyirrꞌyundaŋuru 22:2; Manikay Mala 2:7; Yitjaya 42:1; Mathuyu 3:17;12:18; Mäk 9:7; Luk 3:22

1:15 Mathuyu 3:2

1:21 Djuwwuḻ Nyenanhamiyu Waluyu dhanal bayiŋ gulyuwarra djämaŋuru. Ga dhanaliŋgum banhayam yäku ‘Djabithnha Walu’.

1:22 Mathuyu 7:28-29

1:39 Mathuyu 4:23;9:35

1:44 Rom Mala Ḏalkarramiwu 14:1-32