9
Yo, yaka warra meṉguŋam nyäku dhärukma ŋay! Djinalaŋam malaŋa dhaŋu nhuma yaka dhäya-dhäya, banha nhuma bayaŋu yana waŋayin, yalalaŋumiyum nhuma barkthu banha ḻurrkunꞌthun yana yolŋuyum warrayu nhäŋun nhan ŋarru God-Waŋarryum nhanguway romnham ŋarruŋanharamiŋgun, ganydjarryum yindiyun walꞌŋu marimin.”
Djesum djambin waripuŋuyinan ga girrimꞌ nhangu yakan djaḻkarrꞌyuwanan banhalaya bukuŋam
(Mathuyu 17:1-13; Luk 9:28-36)
Ga 6 walu djuḻkthuwan, bala nhan Djesuyum garrꞌyuwanan Betanham ga Djayimnham ga Djonnham, mä dhanal ŋarru bukuḻin ŋarruŋa yolŋunharraḻin. Ga banha dhanal ŋunha bukum gathan bala dhanal nhäŋal Djesunham nhan waripuŋuyinan maŋutjiŋam dhanaliŋguḻ. Ga girrimꞌ nhangu yakan banha biyapulnha walꞌŋu dhika djaḻkarrꞌyuwan, gaywaraŋun yana lanyiŋnha bäyman, banha yaka djuḻkthumana bilaŋ nhä watharr marimi girriꞌ. Ga ganyimꞌthuwanan dhanal banha nhäŋalam nhanany Djesunham nhan yakan wäŋan bayikuḻin banha ŋätjiliŋuwuḻin ŋaḻapaḻwuḻi wulaykuḻ, Yilaydjawuḻin ga Mawtjitjkuḻin.
5-6 Ga mariminan dhanal banha malthundamim warra biyaṉiyinam, ga nhanmam banha Betam mä-dhumbalꞌyuwanan bala nhan guyaŋinyanharran wäŋan bitjanan gamꞌ, “Wäy Garray, ŋuwakurrun dhaŋum marimin, ŋatja? Nhä banha ŋuwakurru ŋanapu ŋarru nhumaliŋgu warrawꞌma malany warkthun? ... waŋganyma nhuŋgu ga waŋganyma Yilaydjawu ga waŋganyma Mawtjitjkun?”
Ga bewaḻim bala waŋupinin maḻŋꞌthuwan bala yana dhurrthurrꞌyuwanan dhanaliny. Bala dhanal ŋäkulan rirrakaynha nhan yakan wäŋan beŋuru maŋanŋurum bitjanan gamꞌ, “Ŋäkan warra! Dhuwaniyan banha nyäkuwayma walꞌŋu gäthuꞌmiŋu marrkapma. Nhanguwaynha yana warra buthuru-bitjuwam!” 2 Beta 1:17-18; Mathuyu 3:17; Mäk 1:11; Luk 3:22
Ga banha dhanal ŋäkul rirrakayma, ga ḏawaꞌyuwanam, ga nhäŋalam dhanal Djesunhan yana nhanapinyaynhan.
Ga bewaḻiyam bala nhan Djesum ga malthundamim warra nhangu ŋarruŋanan yarrupthuwanan bukuŋurum. Bala nhan Djesuyum wäŋanan dhanaliny bitjanan, “Nhä nhuma banha nhäŋal, dhäwulnha nhuma ŋarru rakaram yolŋuwuḻim warrawuḻ. Ŋaya mu dhaŋu Yuwalkŋum Walꞌŋu Yolŋu. Ŋurruŋum ŋaya barkthu waŋayi, ga biyapul ŋaya barkthu banha wälŋayi. Ga ŋärrun nhuma barkthu banha yolŋuwuḻim warrawuḻ rakaraŋ.”
10 Ga baṯ-bitjanan dhanal yakan banha dhärukma nhanany Djesunham gathan, ga dhäwulnha dhanal banha yolŋuwuḻim warrawuḻ rakaran. Bala dhanalim banha ḻurrkunꞌma nhangu malthundami warra yakan dhä-wirrkaꞌyunmin bitjanminan, “Nhäwu nhan banha bitjanam wäŋan? Be nhan barkthu biyapul wälŋayi rakunyŋurum? Nhalpiyun barkthu banha bitjum maḻŋꞌthu?”
11 Bala dhanal nhanany dhä-wirrkaꞌyuwanan bitjanan, “Nhäwu bayiŋ yaka banha Rom-marŋgikunhamiyum warrayu rakaram banha nhan ŋarru Yilaydjam ŋurruŋum ḏoyꞌyu, ga ŋärrun barkthu nhanmam Christma banha Maŋutji-dhunupayumandam yolŋu ḏoyꞌyu? Ga nhunupim yaka nhalpiyana guyaŋi way, Marrkapmi?” Malakay 4:5; Mathuyu 11:14
12 Bala nhan Djesuyum buku-bakthumanam bitjanan, “Yultha dhuwanma. Nhän ŋatjil ŋarru banha banhaya bamanꞌŋuwuy ŋaḻapaḻ yäku Yilaydja ŋurruŋum ḏoyꞌyu, ŋätjilmiŋganma dhukam yäkthun nhangum banha Maŋutji-dhunupayumandawum Yolŋuwu banha nhan God-Waŋarryu nhanany ŋätjilmiŋgan dhä-ŋätjil yana. Ga nhäwun nhumam bayiŋ yaka dhaŋu djinaŋum warrayu dhäwulma banha dharaŋgan banhayam mala dhäwu banha wukirriwuyma ŋunha God-Waŋarrwuḻim djorraꞌŋa, bayikuwuyma banha Yuwalkkuruyma Walꞌŋu Yolŋuwuy? Ŋarru ḻinygu mu dhanal banha dhäwum nhanguruy wukirri, ga yolŋuyum warrayu nhanany ŋarru bukuyu-ḏupthuna bala dhanal ŋarru boyana nhanany waŋayumana. 13 Gatjuy, ŋuwatjuman warra ŋäkam! Banhayam banha ŋätjiliŋum yolŋu Yilaydjam ḻinygu nhan ḏoyꞌyuwan. Ŋarru yolŋum warra dhanaliŋguwaynha ŋayaŋuwu malthuwan bala maḻikuyumanan nhananham nhäŋal. Ga bilanyaya dhanal yakan banha ŋätjiliŋuyum djawarrkmiyu warrayu dhärukma wukirri ŋätjilim.”
Djesuyu ḏukthuman yothuny banha maḻikuyu birrimbirryu yakan gathan
(Mathuyu 17:14-21; Luk 9:37-43)
14 Ga banha dhanal Djesu ga ḻurrkunꞌ malthundami warra nhangu ḏoyꞌyuwanam waripuwum warrawu malthundamiwu, bala dhanal nhäŋalan guḻkunhan yolŋunham warrany. Bala banha yolŋum warra ḻuŋꞌthuwanan bala yakan nhäŋalan Djesuwun banha malthundaminy warrany dhanal ŋarruŋan dhaykunharamin ŋunha rom-marŋgikunhami yolŋu warra. 15 Ga banha dhanal yolŋuyum warrayu nhäŋalam nhanany Djesunham bala dhanal ganyimꞌthuwanan, ḻinygu dhanal banha bitjan guyaŋin yana warri nhan yakan baḏak nyenan ŋunhalaya bukuŋa. Bala dhanal gumurr-yuṯthuwanan nhangu.
16 Bala nhan Djesuyum dhä-wirrkaꞌyuwanan dhanaliny bitjanan, “Nhäwuy nhuma yaka dhaŋu dhaykunhamim?”
17 Ga nhanmam waŋganyma yolŋu bitjanan wäŋan gamꞌ, “Marrkapmi, ŋäka nhänany! Dhaŋu ŋaya yothuny ḏirramuny nyäkuway guyukan, mä nhunu ŋarru ḏukthuman nhanany. Dhäwul nhan dhaŋu dhäruknharra ga dhaŋu nhanany bayiŋ yaka maḻikuyu birrimbirryu mala gathan. 18 Ga banha nhanguḻ bayiŋ maḻikum birrimbirr gulŋiya bala nhan bayiŋ nhanany butparkthumana nyin munathaꞌḻin. Bala nhanguḻ bayiŋ dhurrwaraŋurum ŋarruŋ ŋälma djalkthunmin bala nhan bayiŋ rirra-rathanmin. Ga rumbalma nhangu bayiŋ banha wanyuyin bilanyan bitjan dharpan. Ga ŋäŋꞌthuwan ŋaya dhaŋu malthundaminy warrany nhuŋgu guŋgaꞌyundawu, dhawaṯthumandawu djinaku birrimbirrwu, ŋarru gulkurun.”
19 Ga banha nhan Djesuyu bilanyawuyma ŋäkul bala nhan mariminan maḏakarritjtjinam dhanaliŋgu ga bitjan nhan wäŋanam, “Nhä nhuma dhaŋu yolŋum warra dharaŋgandanharran, linygu mu ŋaya bayiŋ yaka nhumaliny dhaŋu marŋgiyumanma bitjan mu bili yana, ga nhä nhumam yaka dhaŋu dhiryun marŋgiyim? Dhäwul nhuma yaka dhaŋu nyäku yuwalkma mä-yuwalkmiyi, ŋatja? Nhämunhaꞌmin ŋaya ŋarru nhumaliŋgu gäḻkuḻamam? Gu, guyukaŋan warra yothunham rälin!” 20 Bala dhanal ḻawꞌyumanan banha yothunham bala guyukaŋan nhanany Djesuwuḻin. Ga banha nhan bayiŋuya maḻikuyum birrimbirryu nhäŋal Djesunham bala nhan ḏupthuwanan banha yothunham munathaꞌḻin, baya yakan djalkthunmin, ga dhurrwaramurrum ŋarruŋan ŋälma yuṯthuwanan.
21 Bala nhan Djesuyum dhä-wirrkaꞌyuwanan banha mäḻuꞌmiŋunham bitjanan, “Nhätha nhan yakan dhaŋu bitjanam?”
Bala nhan banha mäḻuꞌmiŋuyum rakaranan, “Bilanyamiyu banha nhan yutjuwaḻa yana. 22 Wiyinŋumi nhan yakan dhaŋu maḻikum birrimbirr djälmiyi nhangu boyandawum. Ga bitjan ḻinygu nhan bayiŋ yaka nhanany djalkthun, waripum bayiŋ ḏupthun gurthaḻin ga waripum bayiŋ gapuḻin guḻwuḻyuman. Ga buku-djulŋi ŋatjil ŋalinyuny guŋgaꞌyuwa, gu? Bayiŋ dhaŋu gumurr-yalŋgim, maꞌ maŋutji-wuyuwan ŋalinyuŋgu, ga ḏukthuman dhaŋu yothunham.”
23 Bala nhan Djesum bitjanan wäŋan, “Nhäwu nhunu bitjanam wäŋan, ‘Bayiŋ dhaŋu gumurr-yalŋgim’? Ŋayam ŋarru dhaŋu djäma yana, bayiŋ nhunu ŋatjil ŋarru mä-yuwalktji nyäku!”
24 Bala yana nhan banha bäpaꞌmiŋum mäḻiŋganminan bitjanan, “Marrkapmi, ḻinygun ŋayam dhaŋu mä-yuwalktjinan. Gu, guŋgaꞌyuwan nhänany mä nyäku ŋarru mä-yuwalktjinyaram marimin yana wanyuyi.”
25 Ga bilanyamiyum waluyu nhan Djesuyum nhäŋalan guḻkunhan yolŋunham warrany dhanal ŋarruŋan giṯthuwan räli malami. Bala nhan dhäruk-guŋanminan bayikuya maḻikuwum birrimbirrwu bitjanan, “Nhunu dhaŋu birrimbirr, dhawaṯthuwan djinakuḻim yothuwuḻ, mä nhan ŋarru ŋäman ga wäŋan! Ga dhäwulnha biyapulma ḏitjuwa nhanguḻ.”
26 Ga banha nhan bayiŋuya maḻikuyum birrimbirryu ŋäkul Djesunham wäŋanhara, bala nhan yatjuwanan mariminan dhika. Bala nhan banha yothum gälkinan, ḏalalakthuwanan, bitjan yakan rakunynha ŋoyan. Bala yakan banha yolŋum warra rakaranhaminan banhalayam, “Wäy, ḻinygun nhan dhaŋu waŋayinan!”
27 Bala nhan Djesuyum ŋarambiyan nhanany gathan bala ṉakanhamiŋganan.
28 Bala dhanal Djesum ga malthundamiyum warrayu nhanguru gananan banhayam ŋayi, bala gulŋiyanan buṉbuḻin. Bala dhanal ŋunhalam dhä-wirrkaꞌyuwanan Djesunham bitjanan, “Wäy, nhäwu banha ŋanapum dhäwul dhawaṯthuman banhayam maḻikuny birrimbirrnha?”
29 Bala nhan Djesum wäŋanan bitjanan, “Ŋuwatjuma ŋäkam! Bilanyayam banha birrimbirr mala maḻikun marimin. Ga banha nhuma ŋarru yaka dhäwulma bukumiŋgan guŋgaꞌyundawum, nhumam ŋarru dhäwulnha bilanyanham birrimbirrnha mala dhawaṯthuman yolŋuwuḻim.”
Djesuyu biyapul rakaran nhanguway waŋayinyarawu
(Mathuyu 17:22-23; Luk 9:43-45)
30 Ga bewaḻiyam nhan Djesum ga malthundamiyum warrayu nhanguru gananan banhayam ŋayi bala dhanal ŋarruŋan Galaliḻin makaḻi ŋayiḻi. Ga dhäwulnha nhan yakan banha djälmiyin dhanal ŋarru yolŋum warra nhangu mariŋgiyi banha nhan yakan ŋunhalaya nyenan. 31 Yo, djälmiyinam nhan yakan, nhan ŋarru ga malthundaminhan warrany nhanguway marŋgiyuman. Ga bitjan nhan wäŋanam gamꞌ, “Yaka wiyinꞌma, bala dhanal barkthu nhänany ŋarambiyaꞌ-guŋun waripuwuḻin mulkuruwuḻin yolŋuwuḻ warrawuḻ. Bala dhanal barkthu nhänanham banha Yuwalknham Walꞌŋu Yolŋuny boyun murrkayꞌyumun. Ga waŋayi ŋaya barkthu yulŋum, ŋarru ŋaya barkthu biyapul wälŋayi dhurrwaraŋuru bulalꞌŋurum munhaŋuru.”* Djesum banha waŋayin Biraydi waluyu (banham waŋgany walu). Ga moluŋam nhan yakan ŋoyan Djatatin (banham bulalꞌnha walu). Ga wälŋayinam nhan Djandin (banham ḻurrkunꞌnha walu). Banhayam mayaliꞌ nhan bulalꞌ yana munham banha rakunyma ŋoyan, Biraydi munhaku ga Djatati munhaku.
32 Yo bitjan nhan yakan banha Djesuyum rakaran, ŋarru nhangu banha malthundamim warra mä-dhumbalꞌyuwanan. Ga dhäwulnha dhanal banha biyapulma nhanany dhä-wirrkaꞌyuwan.
Djesuwu malthundami warra yakan dhäruk-ḏupthunmin yol ŋarru ŋurruŋuyi
(Mathuyu 18:1-5; Luk 9:46-48)
33 Ga bewaḻiyam dhanal Djesum ga malthundamim warra nhangu ŋarruŋanan, ga ḏoyꞌyuwan dhanal ŋayiŋa yäkuŋa Gapuniyamnha. Ga banha dhanal djuḏupthuwanam buṉbuḻim bala nhan Djesuyum dhä-wirrkaꞌyuwanan dhanaliny bitjanan, “Wäy, yulparra, nhäwuy nhuma yakan banha dhäruk-ḏupthunminam?”
34 Ga dhanalim banha dhäwulnha nhangu buku-ganitjuman banha nhäwuy dhanal yakan wäŋanharamin dhuka-ŋupan, yol ŋarru banha ŋurruŋuyi bewaḻiya malaŋuru. Luk 22:24
35 Bala nhan Djesum nyenanan bala nhan yakan dhanaliny marŋgiyumanan bitjanan, “Bilaŋ nhunu yaka ŋunhuŋ yol yolŋu djälmiyi nhunu ŋarru ŋurruŋuyim, nhunum ŋarru bitjan bitjuwalak dhaŋu gayꞌ yolŋu, djämamin yana birrkaꞌmiwun yolŋuwu.” Mathuyu 20:26-27;23:11; Mäk 10:43-44; Luk 22:26
36 Bala nhan Djesuyum yothunham ḻawꞌyumanan bala dhangiꞌyuwanan nhanany, ga gunyanam nhanany ṉapuŋgaꞌḻin gumurrḻin dhanaliŋguḻ, bala nhan bitjanan wäŋanam, 37 “Bayiŋ nhunu ŋarru bilaŋ yol yolŋu gumurr-ŋuwatji yolŋuwu räywuywum, ḻinygu nhan banha nyäkun yolŋu, banhayam nhunu nyäkun gumurr-ŋuwatjin. Ga bayiŋ nhunu nyäkum gumurr-ŋuwatjin, banham nhunu gumurr-ŋuwatjin nyäkun mäḻuꞌmiŋuwu, bayikuyan banha nhan nhänany djarrꞌyuwan ŋarruŋanharawu räli dhambal munathaꞌḻi ŋayiḻi.” Mathuyu 10:40; Luk 10:16; Djon 13:20
Yol ŋalmaliŋguram galiꞌŋa?
(Luk 9:49-50)
38 Ga bewaḻiyam dhurrwaraŋuru bala nhan Djesuwum malthundami yäku Djonma wäŋanan bitjanan, “Wäy, Marrkapmi, ŋunha ŋanapu yolŋuny nhäŋal nhan yakan maḻikuny birrimbirrnha dhawaṯthuman nhuŋguru yäkuyu. Ŋarru ŋanapum gulyuman nhanany, ḻinygu nhan banha yaka ŋalmaliŋgura malaŋa.”
39 Bala nhan Djesum bitjanan dhanaliŋgu buku-bakthuman, “Dhäwul nhuma warri banha gulyumarra dhanaliny, ḻinygu banha ŋarru yaka yolŋuyu warkthun ganydjarrmim rom nyäkurum yäkuyu, ga yalalam nhanmam ŋarru banha dhäwulnha nyäkum maḻikuyuman wäŋa. 40 Ga bilaŋ nhan yolŋu dhäwulma baku-ŋayathandami, banhayam nhan ŋalmaliŋguran galiꞌŋa. Mathuyu 12:30; Luk 11:23 41 Ŋuwatjuma guyaŋiyam! Bilaŋ nhan ŋunhuŋ yolthu nhuna guŋgaꞌyuwan ḻinygu dhanal marŋgi banha nhunum bayiŋ yaka malthun Christ-kum, nhanmam ŋarru banha God-Waŋarryum banhayanham yolŋuny dhäwulnha yana meṉgum, bayaya banha nhan gapum yana nhuŋgu guŋan.” Mathuyu 10:42
Dhäwulnha buḻꞌyuwa dhuwurr-maḻikuyum romdhu
(Mathuyu 18:6-9; Luk 17:1-2)
42 Ga biyapul nhan Djesu wäŋan bitjan, “Bilaŋ ŋarru ŋunhuŋ yolthu yolŋuyu maŋutji-warryun nyäkum yothuny maḻikuḻim romḻi, bala nhan ŋarru banha gulyuna nyäkuru mä-yuwalktjinyaŋurum, ŋuwakurrum nhangu banha bayikuyam yolŋuwu maŋutji-warryundamiwum nhanany ŋarru mayaŋꞌnha mataꞌyuman rakiꞌyun, yindiyun bäthuyu, bala ḏupthuna dhulmuḻin ḏamurruŋꞌḻin gapuḻi, mä nhan ŋarru guḻwuḻyuna.
43 Ga bayiŋ nhuŋguru goŋdhu ŋarru bilaŋ nhä maḻikum warkthun, nhunum yana gulkthuman banhayam goŋ, ḻinygu ŋuwakurrum nhuŋgu nhunu ŋarru djiwarrꞌḻim gulŋiyi goŋ waŋganymin. Ga bayiŋ nhunu baḏak yana goŋ-märrmaꞌmim, nhunanham barkthu ḏupthun balan gurthaḻin banha dhä-girꞌyundamiḻin ŋayiḻi. Mathuyu 5:30 44 [Ga banhayam dhaŋu maḻikun marimin ŋayi. Ga gurtham bayiŋ dhäwulnha bulŋuyuktji ŋunhalayam ŋayiŋa. Ga mewirrimꞌ bayiŋ yaka wälŋan yana gaḻyun, maḻikuyumana bayiŋ yaka ŋunhuŋ nhän malany.] Ŋunha ŋurruŋuŋam djorraꞌŋa Gurikmurrum dhärukmurru, dhaŋu namba 44-m dhäwul yaka dhäya. 45 Ga bayiŋ nhuŋguru ṉukuyum goḻan nhuna maḻikuḻim, gulkthuman yana dhaŋuyam ṉuku, ḻinygu ŋuwakurrum nhuŋgu nhunu ŋarru barkthu djiwarrꞌḻim gulŋiyi ṉuku waŋganymin. Ga bayiŋ nhunu baḏak yana ṉuku märrmaꞌmim nhunanham barkthu ḏupthu balan gurthaḻin banha dhä-girꞌyundamiḻin ŋayiḻi. 46 [Ga banhayam dhaŋu maḻikun marimin ŋayi. Ga gurtham bayiŋ banha dhäwulnha bulŋuyuktji banhalayam ŋayiŋa. Ga mewirrimꞌ bayiŋ yaka wälŋan yana gaḻyun, maḻikuyumana bayiŋ yaka bilaŋ nhän malany.] Ŋunha ŋurruŋuŋam djorraꞌŋa Gurikmurrum dhärukmurru, dhaŋu namba 46-m dhäwul yaka dhäya. 47 Ga bayiŋ nhuŋguru maŋutjiyum nhuna golan maḻikuḻim romḻi, nhunum yana ḏulŋurrꞌyuwan maŋutjim nhuŋguway bala ḏupthuwan, ḻinygu ŋuwakurrum nhuŋgu nhunu barkthu djiwarrꞌḻim gulŋiyi maŋutji waŋganymin, ga bayiŋ nhunu maŋutji märrmaꞌmim yana, nhunanham barkthu ḏupthu ŋunha gurthaḻin banha dhä-girꞌyundamiḻin ŋayiḻi. Mathuyu 5:29
48 ‘Ga banhayam dhaŋu maḻikun marimin ŋayi.
Ga gurtham bayiŋ banha dhäwulnha bulŋuyuktji banhalayam ŋayiŋa,
ga mewirrimꞌ bayiŋ yaka wälŋan yana gaḻyun maḻikuyuman bayiŋ yaka ŋunhuŋ nhän malany,’ ga bilanya. Yitjaya 66:24
49 Yo, ga God-Waŋarryum ŋarru banha birrkaꞌyunna nhanguwayma malthundaminy warrany gumurr-ḏälmurrun rommurru, bitjan bayiŋ yaka yolŋuyu ḏämbaꞌḏambakum nhanguway gaṉany dhunupayuman gurthayu.
50 Manymak, djeꞌlam dhaŋu ŋuwakurru, bayiŋuyan bayiŋ banha ŋathanham dhäkaymiŋgan. Ga banha ŋarru dhäkayma dhawarꞌyun banham ŋarru maḻikun, bala bayiŋ djalkthuna. Yo, nhumam bitjayan bitjan banha djeꞌlan, dhäkaymiŋganmiyan mä nhuma ŋarru yaka ŋuwatjumana nyenam yolŋuwuḻim warrawuḻ malaŋa, ga mä-ŋuwatjinyamin ŋarru yaka bukmaknha. Mathuyu 5:13; Luk 14:34-35
[Bilanya dhaŋu! Mä gaŋga warra dhaykunharamiyam, yol ŋarru buŋgawayi ga yol räywuy!”]

9:7 2 Beta 1:17-18; Mathuyu 3:17; Mäk 1:11; Luk 3:22

9:11 Malakay 4:5; Mathuyu 11:14

*9:31 Djesum banha waŋayin Biraydi waluyu (banham waŋgany walu). Ga moluŋam nhan yakan ŋoyan Djatatin (banham bulalꞌnha walu). Ga wälŋayinam nhan Djandin (banham ḻurrkunꞌnha walu). Banhayam mayaliꞌ nhan bulalꞌ yana munham banha rakunyma ŋoyan, Biraydi munhaku ga Djatati munhaku.

9:34 Luk 22:24

9:35 Mathuyu 20:26-27;23:11; Mäk 10:43-44; Luk 22:26

9:37 Mathuyu 10:40; Luk 10:16; Djon 13:20

9:40 Mathuyu 12:30; Luk 11:23

9:41 Mathuyu 10:42

9:43 Mathuyu 5:30

9:44 Ŋunha ŋurruŋuŋam djorraꞌŋa Gurikmurrum dhärukmurru, dhaŋu namba 44-m dhäwul yaka dhäya.

9:46 Ŋunha ŋurruŋuŋam djorraꞌŋa Gurikmurrum dhärukmurru, dhaŋu namba 46-m dhäwul yaka dhäya.

9:47 Mathuyu 5:29

9:48 Yitjaya 66:24

9:50 Mathuyu 5:13; Luk 14:34-35