3
Paulo na Apolo osi ni atumishi a Jesu
Enehu, nriphokala ni phamwenga namwi hiko kpwenu, siyaweza kugomba namwi chiroho. Ela nágomba namwi kama atu a dunia, na kama ana atsanga a chiroho. 3:2 Aeburania 5:12–13Kpwa vira kala tamdzangbwephera, yanihenda nikupheni maziya badala ya chakurya chigumu. Na hata sambi tamdzangbwekala tayari, mana bado munalongozwa ni tamaa zenu za chibinadamu. Bado munaonerana wivu na kuheha enye kpwa enye. Kpwa kpweli mambo higo ganaonyesa kukala mcherelongozwa ni tamaa zenu za chibinadamu. 3:4 1 Akorintho 1:12Kpwa sababu mutu mmwenga anaphoamba, “Mino ni mfuasi wa Paulo”, na wanjina naye aambe, “Mino ni mfuasi wa Apolo”, dze, go tagaonyesa wazi kala mchere anadamu a kawaida a dunia hino?
Hebu nikuuzeni: Yuno Apolo ni ani? Ama Paulo naye ni ani? Hosi airi hu atumishi a Bwana Jesu tu, na Mlungu wahuhumira kukuhendani mkuluphire Jesu. Chila mmwenga wahewa kaziye ni Bwana Jesu. 3:6 Mahendo 18:4–11; 18:24–28Niriphokufundzani kpwandza yakala avi náphanda mbeyu, naye Apolo ariphokufundzani zaidi yakala kama avi wamwagira madzi. Ela Mlungu ndiye yeihenda imere. Phahi enehu, wa kuphanda na wa kumwagira madzi si chitu, ela Mlungu ariyeihenda hira mbeyu imere ndiye muhimu. Mana mutu wa kuphanda na wa kumwagira madzi osi ana lengo mwenga, na chila mmwenga andatuzwa chivyakpwe kulengana na kaziye. Mana swiswi hwahenda kazi ya Mlungu phamwenga, namwi mu mundawe.
Tsona mwimwi mu dzengore. 10 Kulengana na uwezo nriohewa ni Mlungu, mimi ni dza fundi mnono yedzenga msingi wa hiro dzengo. Na ayangu anjina anadzenga dzulu ya msingi hinyo-hinyo. Ela chila fundi ni lazima amanyirire adzengavyo. 11 Mana takuna mutu awezaye kuika msingi tafwauti na hura urioikpwa, yani Jesu Masihi. 12 Anjina andahumira zahabu, feza au mawe ga samani kudzenga dzulu ya hinyo msingi, na anjina andahumira mihi, mabuwa au nyasi. 13 Na kazi ya chila mutu indamanyikana siku ya chiyama. Mana moho undapima kazi ya chila mutu na kuika wazi unonowe ama uyiwe. 14 Mutu ambaye kaziye taindabanangbwa, andatuzwa. 15 Ela mutu ambaye kaziye indaphya na hinyo moho, andaphaha hasara kulu sana. Ela ye mwenye andaokolwa dza viratu mutu achimbiravyo kutsupira jimbijimbi ra moho.
16  3:16 1 Akorintho 6:19; 2 Akorintho 6:16Hakika mnamanya kukala mwimwi mu phatu phatakatifu photengbwa kuvoya Mlungu, naye Roho Mtakatifu anaishi ndani yenu. 17 Mutu achibananga phatu pha kuvoya Mlungu, naye Mlungu andamʼbananga. Mana phatu pha kuvoya Mlungu ni phatu phatakatifu, na mwimwi ndimwi pho phatu.
18 Msidzichenge! Mutu yeyesi ndiyedziona ni mwenye ikima kpwa kudzipima na atu a dunia, phahi naakale mzuzu ili akale mwenye ikima kpweli. 19  3:19 Ayubu 5:13Kpwa mana gara ambago mwanadamu anaona ni ikima, Mlungu kpwakpwe ni uzuzu. Mana Maandiko ganaamba, “Mlungu nkuagbwira enye ikima kpwa kuhumira ulachu wao.” 20  3:20 Zaburi 94:11Piya ganaamba, “Mwenyezi Mlungu anamanya maazo ga enye ikima, kukala tagana mana yoyosi.”
21 Phahi mutu naasidzikarye kuhusu chilongozi fulani. Mana vitu vyosi ni vyenu, 22 hata Paulo, Apolo, Petero,* 3:22 Dzina asili ra Petero ni Kefa. dunia hino, uzima na chifo, vitu vya sambi na hata vya badaye, hivi vyosi ni vyenu. 23 Namwi mu atu a Jesu, naye ni wa Mlungu.

3:2 3:2 Aeburania 5:12–13

3:4 3:4 1 Akorintho 1:12

3:6 3:6 Mahendo 18:4–11; 18:24–28

3:16 3:16 1 Akorintho 6:19; 2 Akorintho 6:16

3:19 3:19 Ayubu 5:13

3:20 3:20 Zaburi 94:11

*3:22 3:22 Dzina asili ra Petero ni Kefa.