4
Kazi za Mitume
Phahi atu ahuharira kukala hu atumishi a Jesu ambao hunaeleza mpango wa Mlungu. Chitu muhimu ni kukala atumishi ni lazima akale aaminifu. Ela kpwangu mimi si chitu nchiamulwa ni mwimwi au kpwa kuhumira chiwango chochosi cha chibinadamu. Piya sidziamula mwenye. Simanya rorosi iyi nrirorihenda, ela hino tainionyesa kala sina lawama, ela Bwana Jesu ndiye aniamulaye. Kpwa hivyo msihukumu chochosi kabila ya wakatiwe. Godzani hadi Bwana Jesu ndiphokpwedza. Iye ndiye ndeika wazi mambo gofwitswa jizani na kuika wazi nia za mioyo ya atu. Na ndipho chila mmwenga andaphaha sifwaye anayostahili kula kpwa Mlungu.
Sambi enehu, nkahumira mfwano hinyu wa Apolo na mimi kpwa fwaida yenu, ili mmanye mana ga msemo hinyu uambao, “Msihende mambo chinyume cha gara ambago gaandikpwa.” Ndipho tamundahendera ngulu mutu mmwenga na kubera wanjina. Ni ani yekuhendani mkale anono zaidi kuriko anjina? Chila chitu mrichonacho mwahendahewa ni Mlungu. Kpwa hivyo msihende ngulu, mana vyosi hivyo mwahendahewa dza zawadi.
Dze, tamyatsuma kare? Dze, mwatajirika kare? Dze, mwakala kare afalume hata swiswi ayawenu bado? Phahi naaza kala mu afalume kpweli ili hukale afalume phamwenga namwi. Mana inaonekana kala Mlungu wahuika swiswi mitume hukale atu a mwisho kabisa. Wahuhenda dza atu ariohukumiwa kuolagbwa azarani ili dunia ndzima, yani atu phamwenga na malaika, ahuzemerere chivyamwenga.
10 Swiswi hunaonekana azuzu kpwa ajili ya Jesu, ela mwimwi munadziona muna ikima kare! Hu anyonje ela mwimwi muna nguvu. Mwimwi munaishimiwa ela swiswi hunaberwa. 11 Vivi nigombavyo huna ndzala na chiru, hukavwala mademu, tsona hunateswa na tahuna kpwahali kpwa kuphiya. 12  4:12 Mahendo 18:3Hunagaya kuhenda kazi na mikono yehu. Atu achihulani, hunaajaliya. Atu achihugayisa, swino hunavumirira. 13 Atu achihukatira, swino hunaajibuto tsona chipole. Hadi hivi sambi hu kama uchafu wa dunia, naswi hwakala dzala ra atu osi.
14 Sikuandikirani higa ili nikugbwizeni waibu. Hata chidide! Ela nakuandikirani kpwa kukuonyani kama anangu ambao ninaamendza. 15 Mana hata ichikala muna atu anji a kukufundzani ujumbe kuhusu Masihi, bado sowe yenu wa chiroho ni mimi bahi. Mana mimi ndimi yekufundzani habari nono kuhusu Masihi Jesu. 16  4:16 1 Akorintho 11:1; Afilipi 3:17Kpwa hivyo nakuvoyani sana mniige mimi. 17 Ndiyo mana ninamhuma mwanangu Timothi ambaye ninammendza sana na ni muaminifu kpwa kuhenda kazi ya Mlungu. Hiye andakutambukizani vyo nisagalavyo kama mfuasi wa Jesu Muokoli, ambavyo vinagbwa sawa na vira nifundzavyo makundi ga afuasi chila phatu.
18 Anjina enu anahenda ngulu kpwa kufikiri sindauya tsona hiko kpwenu. 19 Ela Mlungu achimendza ndakpwedza vi sambi sambi, ili nedze nisikize agombago hinyo atu ario na ngulu, na nimanye uwezo ario nao. 20 Mana kulongoza atu a Mlungu siro dzambo ra kugomba maneno bahi, ela kunategemea uwezo wa Mlungu. 21 Kpwa hivyo munalondadze? Mnalonda nedze na chikoto, hebu nedze na mendzwa na roho ya upole?

4:12 4:12 Mahendo 18:3

4:16 4:16 1 Akorintho 11:1; Afilipi 3:17