5
Adiya atengbwe
5:1 Kumbukumbu 22:30Kpwa kpweli náambirwa kukala kuna atu adiya kahi yenu. Tsona udiya uhu ni wa kpwaangalaza sana. Unatsapa hata wa atu asiomkuluphira Mlungu, mana myawenu mmwenga anazinga na mkpwaza ise! Na badala ya kusikira utsungu mwenu mioyoni na mjute, enye muna ngulu! Hiye ariye na ndzimo hiyo, mtengeni na afuasi ayae. Mana hata dzagbwe si phamwenga namwi chimwiri, bado ni phamwenga namwi chiroho. Nami nkalavya hukumu yangu kare kpwa hiye ariyehenda waibu hinyo kama avi nami ni kuko. Phahi wakati munaphokutana, ndakala phamwenga namwi chiroho, na uwezo wa Bwana Jesu piya undakala phapho. Wakati hinyo mulavyeni kpwa Shetani mutu hiye ariyehenda higo mai, ili mwiriwe ubanangbwe na rohoye yookolwe ni Bwana Jesu siku ya chiyama.
5:6 Agalatia 5:9Kpwa kpweli ngulu zenu tazifwaha. Kpwani tammanya kala hamira chache inaweza kuumusa donje ra unga munji sana? 5:7 Kutsama 12:5Yiuseni iyo hamira ya kare ya dambi na mkale atu aswafi bila ya hamira, dza vira murivyo. Mana Jesu, ambaye ndiye Mwana ngʼondzi wehu wa Pasaka, walaviwa dza sadaka msalabani. 5:8 Kutsama 13:7; Kumbukumbu 16:3Phahi nahusherekeeni Pasaka kpwa kuhumira mkpwahe usiotiywa hamira, mkpwahe wa uswafi na kpweli, si kpwa hamira ya kare, hamira ya uyi na ubaya.
Nákuandikirani kare baruwa nchikuambirani musigbwirane na atu adiya. 10 Siyagomba kuhusu atu a dunia ambao ni azindzi, achoyo, a tamaa mbaya, anyangʼanyi na aabuduo vizuka, mana mchidzitenga na atu dza hinyo, ingebidi mtsame kabisa himu duniani. 11 Ela manage kala ni higa: Musigbwirane na mutu yeyesi adziihaye mfuasi ambaye ni mdiya, wa tamaa mbii, wa kuabudu vizuka, wa kulaphiza atu, mlevi ama muivi. Tsona piya msirye na mutu dza hiye. 12-13  5:12–13 Kumbukumbu 13:5; 17:7Kpwa kpweli siyo kazi yangu kuhukumu atu ambao sio afuasi. Mana Mlungu andaamula atu hinyo. Ela kazi yenu ni kuhukumu atu ambao ni afuasi a kundi renu. Kama Maandiko gaambavyo, “Ye mutu mui mtuluzeni kahi yenu.”

5:1 5:1 Kumbukumbu 22:30

5:6 5:6 Agalatia 5:9

5:7 5:7 Kutsama 12:5

5:8 5:8 Kutsama 13:7; Kumbukumbu 16:3

5:12-13 5:12–13 Kumbukumbu 13:5; 17:7