10
Msiabudu vizuka
10:1 Kutsama 13:21–22; 14:22–29Enehu, nalonda nikutambukizeni kukala akare ehu osi akala tsini ya ingu na osi achitsupato kahi-kahi ya bahari. Osi abatizwa tsini ya rira ingu na hira bahari, nao achikala afuasi a Musa. 10:3 Kutsama 16:35Osi arya chakurya chimwenga cha chiroho. 10:4 Kutsama 17:6; Isabu 20:11Na osi anwa madzi mamwenga ga chiroho. Mana anwa madzi ga dziwe ra chiroho ambaro kala richialunga-lunga, na dziwe hiro kala ni Jesu. 10:5 Isabu 14:29–30Ela Mlungu kayahamirwa bii ni anji a atu hinyo, kpwa hivyo afwa na miri yao ichienea hiko weruni.
10:6 Isabu 11:4Phahi mambo higa gahendeka ili gahukanye sisi, naswi husiaze kuhenda mai dza akare ehu arivyohenda, 10:7 Kutsama 32:6wala husiabudu vizuka dza anjina arivyohenda. Kama Maandiko gaambavyo, “Atu asagala achirya na achinwa, chisha achiunuka achivwina.” 10:8 Isabu 25:1–18Nahusihende udiya dza akare ehu anjina arivyokala, na achifwa atu elufu mirongo miiri na tahu siku mwenga. 10:9 Isabu 21:5–6Wala husimjeze Mlungu dza akare ehu anjina arivyohenda, nao achiolagbwa ni nyoka. 10  10:10 Isabu 16:41–49Tsona husinungʼunike dza arivyonungʼunika, nao achiolagbwa ni malaika wa chifo. 11 Phahi mambo higo gaaphaha atu hinyo ili gakale mifwano kpwehu, nago gaandikpwa ili gahukanye swiswi ambao hunaishi siku za mwisho.
12 Phahi mchidziona muimire sawa-sawa kpwa Mlungu, mdzimanyirire sedze mukagbwa dambini. 13 Takuna majaribu gogosi munagophaha isiphokala garatu ga kawaida ambago anadamu ayawenu nkuphaha. Naye Mlungu ni muaminifu, kandaruhusu mphahe majaribu ga kutsapa uwezo wenu. Ela mchijezwa, Mlungu andakuphani nguvu za kuvumirira ili mgavuke salama. 14 Kpwa hivyo enehu amendzwa, msiabudu vizuka hata chidide! 15 Mimi nagomba namwi dza atu ario na ikima, phahi gapimeni enye higa nigombago. 16  10:16 Mathayo 26:26–28; Mariko 14:22–24; Luka 22:19–20Hunaphonwa kula chikombe cha baraka cha meza ya Bwana hunachochihumira kpwa kumshukuru Mlungu, kpwa kpweli hunashiriki mlatso wa Jesu phamwenga. Na hunaphomega na kurya mkpwahe wa meza ya Bwana, hunashiriki mwiri wa Jesu phamwenga. 17 Phahi hata dzagbwe hu anji, hunakala mwiri mmwenga kpwa kushiriki kurya mkpwahe mmwenga.
18  10:18 Alawi 7:6Hebu fikirini kuhusu Aiziraeli. Osi anaoshiriki phamwenga kurya sadaka inayolavirwa Mlungu, anagbwirana kumuabudu Mlungu. 19 Dze, mana ya maneno higa ni utu wani? Chakurya cholavirwa sadaka kpwa chizuka ama cho chizuka chenye ni chitu muhimu? Hata chidide! 20  10:20 Kumbukumbu 32:17Makafiri nkulavira sadaka mashetani, ela si kpwa Mlungu. Nami sitaki mwimwi mshiriki phamwenga na mashetani, hata chidide. 21 Tamuweza kunwa chikombe cha meza ya Bwana phamwenga na chikombe cha mashetani. Tamuweza kurya chakurya cha meza ya Bwana phamwenga na chakurya cha meza ya mashetani. 22  10:22 Kumbukumbu 32:21Huchihenda hivyo, kpwa kpweli hundamuhenda Bwana akale na wivu. Dze, hunafikiri huna nguvu kushinda Bwana? Taiwezekana bii!
Uhuru wa afuasi a Jesu
23  10:23 1 Akorintho 6:12Atu anjina nkuamba, “Vitu vyosi ni halali,” ela si vyosi virivyo na fwaida. Tsona, “Vitu vyosi ni halali,” ela si vyosi vinavyoterya atu. 24 Mutu naasihende gara ganagomfwahira mwenye, ela naahende gara gafwahirago ayae.
25 Mchigula nyama sokoni, ryani na msiuze-uze kukala ni halali ama si halali. 26  10:26 Zaburi 24:1Mana Maandiko ganaamba, “Dunia na vyosi virivyo mumo ni vya Mwenyezi Mlungu.”
27 Mutu ambaye siye mfuasi myao achikualika kpwakpwe kaya na uchikubali kuphiya, karye ndichoandazirwa. Usiuze maswali kukala ni halali ama si halali kurya. 28 Ela mutu achikuamba, “Chakurya hichi chalavirwa sadaka kpwa vizuka,” phahi usirye. Mana uchirya, ye ambaye akakuambira andakuona unahenda dambi. 29 Siyo kukala uwe unahenda dambi ela iye ariyekuambira ndiye ndiyeona unahenda dambi. Mana takuna sababu uhuru wangu uhukumiwe ni mutu wanjina. 30 Nchimshukuru Mlungu kpwa chakurya, kpwa utu wani nilaumiwe kpwa chira ambacho nkachilavira shukurani?
31 Phahi, chochosi ndichorya ama kunwa, ama chochosi ndichohenda, chihendeni ili Mlungu ahewe nguma. 32 Msikale chikpwazo kpwa Ayahudi, kpwa atu asio kala Ayahudi ama kpwa afuasi a Jesu. 33 Mimi najeza sana kuhamira atu osi kpwa chila chitu. Silonda mambo ganagonifwaidi mwenye, ela nalonda mambo ndigofwaidi atu anji ili aokolwe.

10:1 10:1 Kutsama 13:21–22; 14:22–29

10:3 10:3 Kutsama 16:35

10:4 10:4 Kutsama 17:6; Isabu 20:11

10:5 10:5 Isabu 14:29–30

10:6 10:6 Isabu 11:4

10:7 10:7 Kutsama 32:6

10:8 10:8 Isabu 25:1–18

10:9 10:9 Isabu 21:5–6

10:10 10:10 Isabu 16:41–49

10:16 10:16 Mathayo 26:26–28; Mariko 14:22–24; Luka 22:19–20

10:18 10:18 Alawi 7:6

10:20 10:20 Kumbukumbu 32:17

10:22 10:22 Kumbukumbu 32:21

10:23 10:23 1 Akorintho 6:12

10:26 10:26 Zaburi 24:1