11
11:1 1 Akorintho 4:16; Afilipi 3:17Niigani mimi, dza vivyo nami vyomuiga Jesu.
Hunavyolondwa kukala
wakati wa kumuabudu Mlungu
Nakutogolani kpwa sababu chila wakati munanitambukira na kugbwira mafundzo ambago nákufundzani. Ela nalonda mmanye kukala chitswa, yani mkpwulu wa alume osi ni Jesu, chitswa cha mchetu ni mlumewe, na chitswa cha Jesu ni Mlungu. Phahi mlume yeyesi avoyaye ama kutabiri kuno akadzifwinika chitswa, anaaibisha chitswache, yani Jesu. Naye mchetu avoyaye ama kulavya unabii wakati atu akakutana kpwa mavoyo bila ya kudzifwinika chitswa, anaibisha chitswache, yani mlumewe. Mana hinyo ni waibu sawa na mchetu kunyolwa chiphala.* 11:4–5 Mana yanjina ni: 4Phahi mlume yeyesi ambaye ana nyere nyire, achivoya ama kutabiri, anaaibisha chitswache, yani Jesu. 5Naye mchetu ambaye kana nyere nyire, achivoya ama kulavya unabii wakati atu akakutana kpwa mavoyo, anaibisha chitswache, yani mlumewe. Mana hinyo ni waibu sawa na mchetu kunyolwa chitswa chizima. Na ichikala kamendze kudzifwinika chitswa, baha anyolwe. Ela ichikala ni waibu mchetu kuphunguzwa ama kunyolwa nyere, phahi naadzifwinike chitswa.
11:7 Mwandzo 1:26–27Kpwa mana mlume kafwaha kudzifwinika chitswa, 11:7 Mana yanjina ni: mlume kafwaha kukala na nyere nyire. mana ndiye mfwano na nguma ya Mlungu, ela mchetu ni nguma ya mlume. 11:8 Mwandzo 2:18–23Mana mlume kayaumbwa kula kpwa mchetu, ela mchetu waumbwa kula kpwa mlume. Na mlume kayaumbwa kpwa sababu ya mchetu, ela mchetu waumbwa kpwa sababu ya mlume. 10 Kpwa hivyo mchetu ni adzifwinike chitswa kuonyesa kala a tsini ya mamlaka. Chisha ni ahende vivyo kpwa sababu ya malaika. 11 Ela kpwa kuungana na Bwana Jesu, alume na achetu osi ni muhimu, nao mmwenga kaweza kuishi bila ya myawe. 12 Mana mchetu wa kpwandza wala kpwa mlume, na kula hipho hata vivi sambi alume anavyalwa ni achetu. Na vitu vyosi vila kpwa Mlungu.
13 Phahi ririkanani enye, ichikala ni sawa mchetu kuvoya Mlungu bila ya kudzifwinika chitswa. 14 Hata mila yehu inahukahaza mlume kukala na nyere nyire, mana nkudzitiya waibu ye mwenye. 15 Ela mchetu nkutogolwa achikala na nyere nyire, kpwa mana wahewa nyere nyire ili zimfwinike. 16 Ichikala mutu analonda kulumba kuhusu dzambo hiri, phahi naamanye kala swiswi na makundi gosi ga atu a Mlungu tahuna mila yanjina.
Tabiya nono wakati wa chakurya
cha Bwana
17 Kuhusu gaga malagizo nilondago kukuphani, sikutogolani kpwa sababu mikutano yenu inareha matatizo badala ya fwaida. 18 Mwandzo atu aniambira kala munapingana munaphokutana, ndiyo mana munaganyana madiba-madiba. Nami nchigapima naona kuna chiasi fulani cha ukpweli. 19 Mana ni lazima atu aganyane ili hara ariokubaliwa ni Mlungu amanyikane wazi. 20 Mwimwi munaphokutana si kpwa lengo ra kurya chakurya cha Bwana Jesu bii. 21 Mana wakati wa kurya, chila mmwenga nkuandza kurya chivyakpwe bila ya kugodzana, hata mwisho anjina akasala na ndzala na kuno anjina nao akalewa. 22 Waibu! Kpwani tamuna nyumba ambazo munaweza kurya na kunwa? Hebu mnalonda kubera atu a Mlungu na kuaibisha atu asio na chitu? Kpwa kpweli mambo muhendago tagaweza kunihenda nikutogoleni hata chidide.
Chakurya cha Bwana
(Mathayo 26:26–29; Mariko 14:22–25; Luka 22:14–20)
23 Kpwa mana malagizo higa ni garatu nrigophokera kula kpwa Bwana Jesu na nchikuphani. Usiku hura ambao kala andasalatwa, wahala mkpwahe, 24 na bada ya kumshukuru Mlungu, wamega-mega hura mkpwahe na achiamba, “Huno ni mwiri wangu ulaviwao kpwa ajili yenu. Kalani muchihenda hivi ili mkale mchinitambukira.” 25  11:25 Kutsama 24:6–8; Jeremia 31:31–34Vivyo hivyo bada ya chakurya Jesu wahala chikombe cha uchi wa zabibu, achiamba, “Uchi wa chikombe hichi ni chilagane chiphya cha Mlungu chinachoikpwa na mlatso wa chifo changu. Chila wakati wa kunwa uchi na chikombe hichi hendani hivi kpwa kunitambukira.” 26 Mana chila munaphorya mkpwahe huno na kunwa uchi wa zabibu wa chikombe hichi, mundatangaza chifo cha Bwana Jesu hadi ndiphouya tsona.
27 Kpwa hivyo mutu yeyesi aryaye mkpwahe ama kunwa uchi wa zabibu kula chikombe cha Bwana kpwa njira isiyofwaha, anahendera dambi mwiri na mlatso wa Bwana Jesu. 28 Phahi chila mutu ni lazima adzipime mwenye kpwandza, ndipho arye mkpwahe na anwe uchi wa zabibu, 29 mana chila aryaye mkpwahe na kunwa uchi wa zabibu wa chikombe hichi bila ya kumanya manage ga mwiri wa Jesu, anadzirehera uamuli mwenye. 30 Ndiyo mana anji enu ni akongo na taana nguvu, tsona ayawenu anjina afwa. 31 Ela huchidziamula sawa-sawa swiswi enye, tahundaamulwa ni Mlungu. 32 Ela huchiamulwa ni Bwana, anahufundza njira nono ili husedze akahuamula phamwenga na atu asiomkuluphira Mlungu.
33 Phahi enehu, mchikutana kurya chakurya cha Bwana phamwenga, godzanani. 34 Ichikala mutu anasikira ndzala, baha arye kaya kpwandza ili asiamulwe ni Mlungu munaphokala phamwenga kpwa muonano. Na kuhusu mambo ganjina, nindakufundzani ndiphokpwedza.

11:1 11:1 1 Akorintho 4:16; Afilipi 3:17

*11:5 11:4–5 Mana yanjina ni: 4Phahi mlume yeyesi ambaye ana nyere nyire, achivoya ama kutabiri, anaaibisha chitswache, yani Jesu. 5Naye mchetu ambaye kana nyere nyire, achivoya ama kulavya unabii wakati atu akakutana kpwa mavoyo, anaibisha chitswache, yani mlumewe. Mana hinyo ni waibu sawa na mchetu kunyolwa chitswa chizima.

11:7 11:7 Mwandzo 1:26–27

11:7 11:7 Mana yanjina ni: mlume kafwaha kukala na nyere nyire.

11:8 11:8 Mwandzo 2:18–23

11:25 11:25 Kutsama 24:6–8; Jeremia 31:31–34