12
Vipawa vya Roho Mtakatifu
Enehu, nalonda mmanye vinono sana kuhusu vipawa vya Roho Mtakatifu. Mnamanya phokala tamdzangbwemanya Mlungu, mwalongozwa makosa kpwa kuabudu vizuka ambavyo tavina uhai wala uwezo wa kugomba. Phahi nalonda mmanye kukala mutu yeyesi alongozwaye ni Roho Mtakatifu kaweza kuamba, “Jesu naalaniwe.” Na takuna mutu awezaye kuamba, “Jesu ni Bwana,” isiphokala alongozwe ni Roho Mtakatifu.
12:4 Arumi 12:6–8Kuna bazi nyinji za vipawa vya chiroho, ela alavyaye ni yehiye Roho Mtakatifu. Tsona kuna bazi nyinji za utumishi, ela Bwana ni iye mmwenga. Piya kuna bazi nyinji za kazi, ela alavyaye uwezo wa kuhenda kazi hizo kpwa atu osi ni yehiye Mlungu.
Roho Mtakatifu nkumanyikana kpwa kumupha chila mutu uwezo kpwa fwaida ya afuasi a Jesu. Hiye Roho nkumupha mutu mmwenga uwezo wa kugomba kpwa ikima, na wanjina nkuhewa uwezo wa kulavya ujumbe wa maarifwa kula kpwa yehiye Roho. Tsona wanjina naye nkuhewa imani ni ye Roho, na wanjina chipawa cha kuphoza akongo. 10 Wanjina nkuhewa chipawa cha kuhenda vilinje, wanjina uwezo wa kutabiri, na wanjina uwezo wa kutafwautisha roho mbali-mbali. Tsona wanjina nkuhewa chipawa cha kugomba na luga njeni, naye wanjina chipawa cha kutafasiri hizo luga. 11 Na zosi hizo ni kazi za yehiye Roho Mtakatifu mmwenga, ambaye nkumupha chila mutu viratu amendzavyo mwenye.
Mwiri ni mmwenga
ela una vilungo vinji
12  12:12 Arumi 12:4–5Mwiri ni mmwenga, ela vilungo ni vinji. Hata dzagbwe vilungo ni vinji, ela vinahenda mwiri mmwenga. Hinyo ni mfwano wa mwiri wa Jesu, yani kundi ra atu a Mlungu. 13 Kpwa mana huchikala Ayahudi au atu asio kala Ayahudi, atumwa au atu huru, swiswi hosi hwabatizwa na Roho mmwenga ili hukale mwiri mmwenga. Piya wahendwa huphokere iye Roho mmwenga mwehu mioyoni.
14 Mwiri waumbwa na vilungo vinji si chilungo chimwenga bahi. 15 Kpwa mfwano, kala chigulu chingeamba, “Mino simi mkpwono, kpwa hivyo simi seemu ya mwiri,” hata hivyo hicho chigulu chingekala bado ni seemu ya mwiri. 16 Naro sikiro kala ringeamba, “Mino simi dzitso, kpwa hivyo simi seemu ya mwiri,” hata hivyo hiro sikiro ringekala bado ni seemu ya mwiri. 17 Kala mwiri wosi ungekala dzitso, mutu angesikiradze? Na kala mwiri wosi ungekala sikiro, mutu angenusadze? Kangeweza! 18 Ela Mlungu wapanga vilungo vyosi vya mwiri na chila chilungo wachiika phatuphe, viratu arivyolonda ye mwenye. 19 Kala vilungo vyosi vingekala chilungo chimwenga, phahi takungekala na mwiri wowosi. 20 Ela kama irivyo, kuna vilungo vinji vya mwiri ela mwiri wenye ni mmwenga.
21 Kpwa hivyo dzitso tarifwaha kuambira mkpwono, “Sina lazima na uwe!” Wala chitswa tachifwaha kuambira magulu, “Sina lazima na mwimwi!” 22 Tsona vilungo vya mwiri vionekanavyo vinyonje, ndivyo ni muhimu hukale navyo. 23 Na vira vilungo ambavyo hunaona tavifwaha kuishimiwa, ndivyo huviphavyo ishima kulu sana. Na vira vilungo ambavyo tahufwaha kuvionyesa atu, hukuvitundza vinono. 24 Ela vilungo vyehu vyanjina virivyo na unono wa kuonekana, tahufwaha kuvifwitsa-fwitsa. Mana Mlungu waunganisha vilungo vya mwiri na kuvipha ishima zaidi vira vilungo visivyo na ishima, 25 ili vilungo visiganyane, ela vyosi viungane na viteryane sawa-sawa. 26 Chilungo chimwenga chichigaya, vyosi nkugaya phamwenga. Na chanjina chichiphaha nguma, vyosi nkuhererwa phamwenga.
27 Phahi mwimwi mosi mu mwiri wa Jesu; na chila mmwenga ni chilungo cha mwiri hinyo. 28  12:28 Aefeso 4:11Kahi ya makundi ga atue, Mlungu watsambula anjina kpwandza akale mitume, phiri manabii, na hahu alimu. Chisha anjina nao achiatsambula ahende vilinje, anjina akale na chipawa cha kuphoza makongo, anjina aterye ayawao, anjina akale vilongozi, na anjina agombe na luga njeni. 29 Dze, atu osi ni mitume? Atu osi ni manabii? Atu osi ni alimu? Hata chidide! Dze, atu osi anaweza kuhenda vilinje? 30 Atu osi ana vipawa vya kuphoza makongo? Atu osi anaweza kugomba na luga njeni? Dze, atu osi anaweza kutafasiri luga? Hata! 31 Phahi azani sana vipawa vinono zaidi.
Nami sambi nindakuonyesani njira nono kuriko zosi.

12:4 12:4 Arumi 12:6–8

12:12 12:12 Arumi 12:4–5

12:28 12:28 Aefeso 4:11