13
Mendzwa ndiyo muhimu
Phahi nchigomba na luga za anadamu na hata za malaika, ela ichikala sina mendzwa, napiga kululu za bure dza daba huphu ama kengele. 13:2 Mathayo 17:20; 21:21; Mariko 11:23Nchikala na chipawa cha kutabiri na kumanya siri zosi na marifwa gosi, tsona nchikala na imani inayoweza kutsamiza myango, ela ichikala sina mendzwa, mimi ndakala si chitu. Tsona nchilavya mali zangu zosi kuapha achiya na kulavya mwiri wangu uphye dza sadaka na moho, ela ichikala sina mendzwa, tainifwaidi chochosi.
Mendzwa inavumirira, ina mbazi. Mendzwa taina wivu, kudzivuna wala ngulu. Mendzwa taikosa adabu, tailola fwaidaye macheye, taihenda mutu kutsukirwa upesi wala kutambukira mambo mai gosi. Mendzwa taihamirwa ni mambo mai, ela nkuhamirwa ni ukpweli. Mendzwa nkuvumirira gosi, na nkuamini gosi bila kukata tamaa. Na mendzwa nkpwenderera hata ichifikira wakati ambao mambo ni mafu.
Mendzwa taisika tsetsetse. Ela utabiri una mwisho, kugomba na luga njeni kuna mwisho, na marifwa piya nkusika. Mana vipawa vyehu vya marifwa na kutabiri ni vya seemu ndide tu. 10 Ela ukamilifu ndiphokpwedza siku ya chiyama, vira visivyo kamili vindaangamika.
11 Hebu phundzani. Nriphokala mwanache, kala nchigomba chanache, kuaza na kuririkana chanache. Ela nriphokala mvyere, mambo ga chanache nágaricha. 12 Mana hipha sambi hunaona mambo chiwiriwiri dza chilolo ambacho tachionyesato, chisha badaye hundaona chila chitu chingʼangʼa. Sambi namanya chidide, ela badaye nindamanya chikamilifu dza viratu Mlungu animanyavyo.
13 Phahi higa mambo mahahu ganagodumu ni kuluphiro, tumaini, na mendzwa. Ela ra muhimu zaidi kuriko gosi higa ni mendzwa.

13:2 13:2 Mathayo 17:20; 21:21; Mariko 11:23